పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : త్రిచత్వారింశోఽధ్యాయః - 43

10(1)-43-1
శ్రీశుక ఉవాచ
అథ కృష్ణశ్చ రామశ్చ కృతశౌచౌ పరంతప .
మల్లదుందుభినిర్ఘోషం శ్రుత్వా ద్రష్టుముపేయతుః

10(1)-43-2
రంగద్వారం సమాసాద్య తస్మిన్ నాగమవస్థితం .
అపశ్యత్కువలయాపీడం కృష్ణోఽమ్బష్ఠప్రచోదితం

10(1)-43-3
బద్ధ్వా పరికరం శౌరిః సముహ్య కుటిలాలకాన్ .
ఉవాచ హస్తిపం వాచా మేఘనాదగభీరయా

10(1)-43-4
అంబష్ఠాంబష్ఠ మార్గం నౌ దేహ్యపక్రమ మా చిరం .
నో చేత్సకుంజరం త్వాద్య నయామి యమసాదనం

10(1)-43-5
ఏవం నిర్భర్త్సితోఽమ్బష్ఠః కుపితః కోపితం గజం .
చోదయామాస కృష్ణాయ కాలాంతకయమోపమం

10(1)-43-6
కరీంద్రస్తమభిద్రుత్య కరేణ తరసాగ్రహీత్ .
కరాద్విగలితః సోఽముం నిహత్యాంఘ్రిష్వలీయత

10(1)-43-7
సంక్రుద్ధస్తమచక్షాణో ఘ్రాణదృష్టిః స కేశవం .
పరామృశత్పుష్కరేణ స ప్రసహ్య వినిర్గతః

10(1)-43-8
పుచ్ఛే ప్రగృహ్యాతిబలం ధనుషః పంచవింశతిం .
విచకర్ష యథా నాగం సుపర్ణ ఇవ లీలయా

10(1)-43-9
స పర్యావర్తమానేన సవ్యదక్షిణతోఽచ్యుతః .
బభ్రామ భ్రామ్యమాణేన గోవత్సేనేవ బాలకః

10(1)-43-10
తతోఽభిముఖమభ్యేత్య పాణినాఽఽహత్య వారణం .
ప్రాద్రవన్ పాతయామాస స్పృశ్యమానః పదే పదే

10(1)-43-11
స ధావన్ క్రీడయా భూమౌ పతిత్వా సహసోత్థితః .
తం మత్వా పతితం క్రుద్ధో దంతాభ్యాం సోఽహనత్క్షితిం

10(1)-43-12
స్వవిక్రమే ప్రతిహతే కుంజరేంద్రోఽత్యమర్షితః .
చోద్యమానో మహామాత్రైః కృష్ణమభ్యద్రవద్రుషా

10(1)-43-13
తమాపతంతమాసాద్య భగవాన్మధుసూదనః .
నిగృహ్య పాణినా హస్తం పాతయామాస భూతలే

10(1)-43-14
పతితస్య పదాఽఽక్రమ్య మృగేంద్ర ఇవ లీలయా .
దంతముత్పాట్య తేనేభం హస్తిపాంశ్చాహనద్ధరిః

10(1)-43-15
మృతకం ద్విపముత్సృజ్య దంతపాణిః సమావిశత్ .
అంసన్యస్తవిషాణోఽసృఙ్మదబిందుభిరంకితః .
విరూఢస్వేదకణికావదనాంబురుహో బభౌ

10(1)-43-16
వృతౌ గోపైః కతిపయైర్బలదేవజనార్దనౌ .
రంగం వివిశతూ రాజన్ గజదంతవరాయుధౌ

10(1)-43-17
మల్లానామశనిర్నృణాం నరవరః స్త్రీణాం స్మరో మూర్తిమాన్
గోపానాం స్వజనోఽసతాం క్షితిభుజాం శాస్తా స్వపిత్రోః శిశుః .
మృత్యుర్భోజపతేర్విరాడవిదుషాం తత్త్వం పరం యోగినాం
వృష్ణీనాం పరదేవతేతి విదితో రంగం గతః సాగ్రజః

10(1)-43-18
హతం కువలయాపీడం దృష్ట్వా తావపి దుర్జయౌ .
కంసో మనస్వ్యపి తదా భృశముద్వివిజే నృప

10(1)-43-19
తౌ రేజతూ రంగగతౌ మహాభుజౌ విచిత్రవేషాభరణస్రగంబరౌ .
యథా నటావుత్తమవేషధారిణౌ మనః క్షిపంతౌ ప్రభయా నిరీక్షతాం

10(1)-43-20
నిరీక్ష్య తావుత్తమపూరుషౌ జనా మంచస్థితా నాగరరాష్ట్రకా నృప .
ప్రహర్షవేగోత్కలితేక్షణాననాః పపుర్న తృప్తా నయనైస్తదాననం

10(1)-43-21
పిబంత ఇవ చక్షుర్భ్యాం లిహంత ఇవ జిహ్వయా .
జిఘ్రంత ఇవ నాసాభ్యాం శ్లిష్యంత ఇవ బాహుభిః

10(1)-43-22
ఊచుః పరస్పరం తే వై యథాదృష్టం యథాశ్రుతం .
తద్రూపగుణమాధుర్యప్రాగల్భ్యస్మారితా ఇవ

10(1)-43-23
ఏతౌ భగవతః సాక్షాద్ధరేర్నారాయణస్య హి .
అవతీర్ణావిహాంశేన వసుదేవస్య వేశ్మని

10(1)-43-24
ఏష వై కిల దేవక్యాం జాతో నీతశ్చ గోకులం .
కాలమేతం వసన్ గూఢో వవృధే నందవేశ్మని

10(1)-43-25
పూతనానేన నీతాంతం చక్రవాతశ్చ దానవః .
అర్జునౌ గుహ్యకః కేశీ ధేనుకోఽన్యే చ తద్విధాః

10(1)-43-26
గావః సపాలా ఏతేన దావాగ్నేః పరిమోచితాః .
కాలియో దమితః సర్ప ఇంద్రశ్చ విమదః కృతః

10(1)-43-27
సప్తాహమేకహస్తేన ధృతోఽద్రిప్రవరోఽమునా .
వర్షవాతాశనిభ్యశ్చ పరిత్రాతం చ గోకులం

10(1)-43-28
గోప్యోఽస్య నిత్యముదితహసితప్రేక్షణం ముఖం .
పశ్యంత్యో వివిధాంస్తాపాంస్తరంతి స్మాశ్రమం ముదా

10(1)-43-29
వదంత్యనేన వంశోఽయం యదోః సుబహువిశ్రుతః .
శ్రియం యశో మహత్వం చ లప్స్యతే పరిరక్షితః

10(1)-43-30
అయం చాస్యాగ్రజః శ్రీమాన్ రామః కమలలోచనః .
ప్రలంబో నిహతో యేన వత్సకో యే బకాదయః

10(1)-43-31
జనేష్వేవం బ్రువాణేషు తూర్యేషు నినదత్సు చ .
కృష్ణరామౌ సమాభాష్య చాణూరో వాక్యమబ్రవీత్

10(1)-43-32
హే నందసూనో హే రామ భవంతౌ వీరసమ్మతౌ .
నియుద్ధకుశలౌ శ్రుత్వా రాజ్ఞాఽఽహూతౌ దిదృక్షుణా

10(1)-43-33
ప్రియం రాజ్ఞః ప్రకుర్వంత్యః శ్రేయో విందంతి వై ప్రజాః .
మనసా కర్మణా వాచా విపరీతమతోఽన్యథా

10(1)-43-34
నిత్యం ప్రముదితా గోపా వత్సపాలా యథా స్ఫుటం .
వనేషు మల్లయుద్ధేన క్రీడంతశ్చారయంతి గాః

10(1)-43-35
తస్మాద్రాజ్ఞః ప్రియం యూయం వయం చ కరవామ హే .
భూతాని నః ప్రసీదంతి సర్వభూతమయో నృపః

10(1)-43-36
తన్నిశమ్యాబ్రవీత్కృష్ణో దేశకాలోచితం వచః .
నియుద్ధమాత్మనోఽభీష్టం మన్యమానోఽభినంద్య చ

10(1)-43-37
ప్రజా భోజపతేరస్య వయం చాపి వనేచరాః .
కరవామ ప్రియం నిత్యం తన్నః పరమనుగ్రహః

10(1)-43-38
బాలా వయం తుల్యబలైః క్రీడిష్యామో యథోచితం .
భవేన్నియుద్ధం మాధర్మః స్పృశేన్మల్లసభాసదః

10(1)-43-39
చాణూర ఉవాచ
న బాలో న కిశోరస్త్వం బలశ్చ బలినాం వరః .
లీలయేభో హతో యేన సహస్రద్విపసత్త్వభృత్

10(1)-43-40
తస్మాద్భవద్భ్యాం బలిభిర్యోద్ధవ్యం నానయోఽత్ర వై .
మయి విక్రమ వార్ష్ణేయ బలేన సహ ముష్టికః

10(1)-43-41
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే కువలయాపీడవధో నామ త్రిచత్వారింశోఽధ్యాయః