పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : షట్ త్రింశోఽధ్యాయః - 36

10(1)-36-1
శ్రీశుక ఉవాచ
అథ తర్హ్యాగతో గోష్ఠమరిష్టో వృషభాసురః .
మహీం మహాకకుత్కాయః కంపయన్ ఖురవిక్షతాం

10(1)-36-2
రంభమాణః ఖరతరం పదా చ విలిఖన్ మహీం .
ఉద్యమ్య పుచ్ఛం వప్రాణి విషాణాగ్రేణ చోద్ధరన్

10(1)-36-3
కించిత్కించిచ్ఛకృన్ముంచన్ మూత్రయన్ స్తబ్ధలోచనః .
యస్య నిర్హ్రాదితేనాంగ నిష్ఠురేణ గవాం నృణాం

10(1)-36-4
పతంత్యకాలతో గర్భాః స్రవంతి స్మ భయేన వై .
నిర్విశంతి ఘనా యస్య కకుద్యచలశంకయా

10(1)-36-5
తం తీక్ష్ణశృంగముద్వీక్ష్య గోప్యో గోపాశ్చ తత్రసుః .
పశవో దుద్రువుర్భీతా రాజన్ సంత్యజ్య గోకులం

10(1)-36-6
కృష్ణ కృష్ణేతి తే సర్వే గోవిందం శరణం యయుః .
భగవానపి తద్వీక్ష్య గోకులం భయవిద్రుతం

10(1)-36-7
మా భైష్టేతి గిరాఽఽశ్వాస్య వృషాసురముపాహ్వయత్ .
గోపాలైః పశుభిర్మంద త్రాసితైః కిమసత్తమ

10(1)-36-8
బలదర్పహా దుష్టానాం త్వద్విధానాం దురాత్మనాం .
ఇత్యాస్ఫోట్యాచ్యుతోఽరిష్టం తలశబ్దేన కోపయన్

10(1)-36-9
సఖ్యురంసే భుజాభోగం ప్రసార్యావస్థితో హరిః .
సోఽప్యేవం కోపితోఽరిష్టః ఖురేణావనిముల్లిఖన్ .
ఉద్యత్పుచ్ఛభ్రమన్మేఘః క్రుద్ధః కృష్ణముపాద్రవత్

10(1)-36-10
అగ్రన్యస్తవిషాణాగ్రః స్తబ్ధాసృగ్లోచనోఽచ్యుతం .
కటాక్షిప్యాద్రవత్తూర్ణమింద్రముక్తోఽశనిర్యథా

10(1)-36-11
గృహీత్వా శృంగయోస్తం వా అష్టాదశ పదాని సః .
ప్రత్యపోవాహ భగవాన్ గజః ప్రతిగజం యథా

10(1)-36-12
సోఽపవిద్ధో భగవతా పునరుత్థాయ సత్వరః .
ఆపతత్స్విన్నసర్వాంగో నిఃశ్వసన్ క్రోధమూర్చ్ఛితః

10(1)-36-13
తమాపతంతం స నిగృహ్య శృంగయోః
పదా సమాక్రమ్య నిపాత్య భూతలే .
నిష్పీడయామాస యథాఽఽర్ద్రమంబరం
కృత్వా విషాణేన జఘాన సోఽపతత్

10(1)-36-14
అసృగ్వమన్ మూత్రశకృత్సముత్సృజన్
క్షిపంశ్చ పాదాననవస్థితేక్షణః .
జగామ కృచ్ఛ్రం నిరృతేరథ క్షయం
పుష్పైః కిరంతో హరిమీడిరే సురాః

10(1)-36-15
ఏవం కుకుద్మినం హత్వా స్తూయమానః స్వజాతిభిః .
వివేశ గోష్ఠం సబలో గోపీనాం నయనోత్సవః

10(1)-36-16
అరిష్టే నిహతే దైత్యే కృష్ణేనాద్భుతకర్మణా .
కంసాయాథాహ భగవాన్ నారదో దేవదర్శనః

10(1)-36-17
యశోదాయాః సుతాం కన్యాం దేవక్యాః కృష్ణమేవ చ .
రామం చ రోహిణీపుత్రం వసుదేవేన బిభ్యతా

10(1)-36-18
న్యస్తౌ స్వమిత్రే నందే వై యాభ్యాం తే పురుషా హతాః .
నిశమ్య తద్భోజపతిః కోపాత్ప్రచలితేంద్రియః

10(1)-36-19
నిశాతమసిమాదత్త వసుదేవజిఘాంసయా .
నివారితో నారదేన తత్సుతౌ మృత్యుమాత్మనః

10(1)-36-20
జ్ఞాత్వా లోహమయైః పాశైర్బబంధ సహభార్యయా .
ప్రతియాతే తు దేవర్షౌ కంస ఆభాష్య కేశినం

10(1)-36-21
ప్రేషయామాస హన్యేతాం భవతా రామకేశవౌ .
తతో ముష్టికచాణూరశలతోశలకాదికాన్

10(1)-36-22
అమాత్యాన్ హస్తిపాంశ్చైవ సమాహూయాహ భోజరాట్ .
భో భో నిశమ్యతామేతద్వీరచాణూరముష్టికౌ

10(1)-36-23
నందవ్రజే కిలాసాతే సుతావానకదుందుభేః .
రామకృష్ణౌ తతో మహ్యం మృత్యుః కిల నిదర్శితః

10(1)-36-24
భవద్భ్యామిహ సంప్రాప్తౌ హన్యేతాం మల్లలీలయా .
మంచాః క్రియంతాం వివిధా మల్లరంగపరిశ్రితాః .
పౌరా జానపదాః సర్వే పశ్యంతు స్వైరసంయుగం

10(1)-36-25
మహామాత్ర త్వయా భద్ర రంగద్వార్యుపనీయతాం .
ద్విపః కువలయాపీడో జహి తేన మమాహితౌ

10(1)-36-26
ఆరభ్యతాం ధనుర్యాగశ్చతుర్దశ్యాం యథావిధి .
విశసంతు పశూన్ మేధ్యాన్ భూతరాజాయ మీఢుషే

10(1)-36-27
ఇత్యాజ్ఞాప్యార్థతంత్రజ్ఞ ఆహూయ యదుపుంగవం .
గృహీత్వా పాణినా పాణిం తతోఽక్రూరమువాచ హ

10(1)-36-28
భో భో దానపతే మహ్యం క్రియతాం మైత్రమాదృతః .
నాన్యస్త్వత్తో హితతమో విద్యతే భోజవృష్ణిషు

10(1)-36-29
అతస్త్వామాశ్రితః సౌమ్య కార్యగౌరవసాధనం .
యథేంద్రో విష్ణుమాశ్రిత్య స్వార్థమధ్యగమద్విభుః

10(1)-36-30
గచ్ఛ నందవ్రజం తత్ర సుతావానకదుందుభేః .
ఆసాతే తావిహానేన రథేనానయ మా చిరం

10(1)-36-31
నిసృష్టః కిల మే మృత్యుర్దేవైర్వైకుంఠసంశ్రయైః .
తావానయ సమం గోపైర్నందాద్యైః సాభ్యుపాయనైః

10(1)-36-32
ఘాతయిష్య ఇహానీతౌ కాలకల్పేన హస్తినా .
యది ముక్తౌ తతో మల్లైర్ఘాతయే వైద్యుతోపమైః

10(1)-36-33
తయోర్నిహతయోస్తప్తాన్ వసుదేవపురోగమాన్ .
తద్బంధూన్నిహనిష్యామి వృష్ణిభోజదశార్హకాన్

10(1)-36-34
ఉగ్రసేనం చ పితరం స్థవిరం రాజ్యకాముకం .
తద్భ్రాతరం దేవకం చ యే చాన్యే విద్విషో మమ

10(1)-36-35
తతశ్చైషా మహీ మిత్ర భవిత్రీ నష్టకంటకా .
జరాసంధో మమ గురుర్ద్వివిదో దయితః సఖా

10(1)-36-36
శంబరో నరకో బాణో మయ్యేవ కృతసౌహృదాః .
తైరహం సురపక్షీయాన్ హత్వా భోక్ష్యే మహీం నృపాన్

10(1)-36-37
ఏతజ్జ్ఞాత్వాఽఽనయ క్షిప్రం రామకృష్ణావిహార్భకౌ .
ధనుర్మఖనిరీక్షార్థం ద్రష్టుం యదుపురశ్రియం

10(1)-36-38
అక్రూర ఉవాచ
రాజన్ మనీషితం సధ్ర్యక్ తవ స్వావద్యమార్జనం .
సిద్ధ్యసిద్ధ్యోః సమం కుర్యాద్దైవం హి ఫలసాధనం

10(1)-36-39
మనోరథాన్ కరోత్యుచ్చైర్జనో దైవహతానపి .
యుజ్యతే హర్షశోకాభ్యాం తథాప్యాజ్ఞాం కరోమి తే

10(1)-36-40
శ్రీశుక ఉవాచ
ఏవమాదిశ్య చాక్రూరం మంత్రిణశ్చ విసృజ్య సః .
ప్రవివేశ గృహం కంసస్తథాక్రూరః స్వమాలయం

10(1)-36-41
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే అక్రూరసంప్రేషణం నామ షట్త్రింశోఽధ్యాయః