పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : షట్చత్వారింశోఽధ్యాయః - 46

10(1)-46-1
శ్రీశుక ఉవాచ
వృష్ణీనాం ప్రవరో మంత్రీ కృష్ణస్య దయితః సఖా .
శిష్యో బృహస్పతేః సాక్షాదుద్ధవో బుద్ధిసత్తమః

10(1)-46-2
తమాహ భగవాన్ ప్రేష్ఠం భక్తమేకాంతినం క్వచిత్ .
గృహీత్వా పాణినా పాణిం ప్రపన్నార్తిహరో హరిః

10(1)-46-3
గచ్ఛోద్ధవ వ్రజం సౌమ్య పిత్రోర్నౌ ప్రీతిమావహ .
గోపీనాం మద్వియోగాధిం మత్సందేశైర్విమోచయ

10(1)-46-4
తా మన్మనస్కా మత్ప్రాణా మదర్థే త్యక్తదైహికాః .
మామేవ దయితం ప్రేష్ఠమాత్మానం మనసా గతాః .
యే త్యక్తలోకధర్మాశ్చ మదర్థే తాన్ బిభర్మ్యహం

10(1)-46-5
మయి తాః ప్రేయసాం ప్రేష్ఠే దూరస్థే గోకులస్త్రియః .
స్మరంత్యోఽఙ్గ విముహ్యంతి విరహౌత్కంఠ్యవిహ్వలాః

10(1)-46-6
ధారయంత్యతికృచ్ఛ్రేణ ప్రాయః ప్రాణాన్ కథంచన .
ప్రత్యాగమనసందేశైర్వల్లవ్యో మే మదాత్మికాః

10(1)-46-7
శ్రీశుక ఉవాచ
ఇత్యుక్త ఉద్ధవో రాజన్ సందేశం భర్తురాదృతః .
ఆదాయ రథమారుహ్య ప్రయయౌ నందగోకులం

10(1)-46-8
ప్రాప్తో నందవ్రజం శ్రీమాన్ నిమ్లోచతి విభావసౌ .
ఛన్నయానః ప్రవిశతాం పశూనాం ఖురరేణుభిః

10(1)-46-9
వాసితార్థేఽభియుధ్యద్భిర్నాదితం శుష్మిభిర్వృషైః .
ధావంతీభిశ్చ వాస్రాభిరూధోభారైః స్వవత్సకాన్

10(1)-46-10
ఇతస్తతో విలంఘద్భిర్గోవత్సైర్మండితం సితైః .
గోదోహశబ్దాభిరవం వేణూనాం నిఃస్వనేన చ

10(1)-46-11
గాయంతీభిశ్చ కర్మాణి శుభాని బలకృష్ణయోః .
స్వలంకృతాభిర్గోపీభిర్గోపైశ్చ సువిరాజితం

10(1)-46-12
అగ్న్యర్కాతిథిగోవిప్రపితృదేవార్చనాన్వితైః .
ధూపదీపైశ్చ మాల్యైశ్చ గోపావాసైర్మనోరమం

10(1)-46-13
సర్వతః పుష్పితవనం ద్విజాలికులనాదితం .
హంసకారండవాకీర్ణైః పద్మషండైశ్చ మండితం

10(1)-46-14
తమాగతం సమాగమ్య కృష్ణస్యానుచరం ప్రియం .
నందః ప్రీతః పరిష్వజ్య వాసుదేవధియార్చయత్

10(1)-46-15
భోజితం పరమాన్నేన సంవిష్టం కశిపౌ సుఖం .
గతశ్రమం పర్యపృచ్ఛత్పాదసంవాహనాదిభిః

10(1)-46-16
కచ్చిదంగ మహాభాగ సఖా నః శూరనందనః .
ఆస్తే కుశల్యపత్యాద్యైర్యుక్తో ముక్తః సుహృద్వృతః

10(1)-46-17
దిష్ట్యా కంసో హతః పాపః సానుగః స్వేన పాప్మనా .
సాధూనాం ధర్మశీలానాం యదూనాం ద్వేష్టి యః సదా

10(1)-46-18
అపి స్మరతి నః కృష్ణో మాతరం సుహృదః సఖీన్ .
గోపాన్ వ్రజం చాత్మనాథం గావో వృందావనం గిరిం

10(1)-46-19
అప్యాయాస్యతి గోవిందః స్వజనాన్ సకృదీక్షితుం .
తర్హి ద్రక్ష్యామ తద్వక్త్రం సునసం సుస్మితేక్షణం

10(1)-46-20
దావాగ్నేర్వాతవర్షాచ్చ వృషసర్పాచ్చ రక్షితాః .
దురత్యయేభ్యో మృత్యుభ్యః కృష్ణేన సుమహాత్మనా

10(1)-46-21
స్మరతాం కృష్ణవీర్యాణి లీలాపాంగనిరీక్షితం .
హసితం భాషితం చాంగ సర్వా నః శిథిలాః క్రియాః

10(1)-46-22
సరిచ్ఛైలవనోద్దేశాన్ ముకుందపదభూషితాన్ .
ఆక్రీడానీక్షమాణానాం మనో యాతి తదాత్మతాం

10(1)-46-23
మన్యే కృష్ణం చ రామం చ ప్రాప్తావిహ సురోత్తమౌ .
సురాణాం మహదర్థాయ గర్గస్య వచనం యథా

10(1)-46-24
కంసం నాగాయుతప్రాణం మల్లౌ గజపతిం తథా .
అవధిష్టాం లీలయైవ పశూనివ మృగాధిపః

10(1)-46-25
తాలత్రయం మహాసారం ధనుర్యష్టిమివేభరాట్ .
బభంజైకేన హస్తేన సప్తాహమదధాద్గిరిం

10(1)-46-26
ప్రలంబో ధేనుకోఽరిష్టస్తృణావర్తో బకాదయః .
దైత్యాః సురాసురజితో హతా యేనేహ లీలయా

10(1)-46-27
శ్రీశుక ఉవాచ
ఇతి సంస్మృత్య సంస్మృత్య నందః కృష్ణానురక్తధీః .
అత్యుత్కంఠోఽభవత్తూష్ణీం ప్రేమప్రసరవిహ్వలః

10(1)-46-28
యశోదా వర్ణ్యమానాని పుత్రస్య చరితాని చ .
శృణ్వంత్యశ్రూణ్యవాస్రాక్షీత్స్నేహస్నుతపయోధరా

10(1)-46-29
తయోరిత్థం భగవతి కృష్ణే నందయశోదయోః .
వీక్ష్యానురాగం పరమం నందమాహోద్ధవో ముదా

10(1)-46-30
ఉద్ధవ ఉవాచ
యువాం శ్లాఘ్యతమౌ నూనం దేహినామిహ మానద .
నారాయణేఽఖిలగురౌ యత్కృతా మతిరీదృశీ

10(1)-46-31
ఏతౌ హి విశ్వస్య చ బీజయోనీ
రామో ముకుందః పురుషః ప్రధానం .
అన్వీయ భూతేషు విలక్షణస్య
జ్ఞానస్య చేశాత ఇమౌ పురాణౌ

10(1)-46-32
యస్మిన్ జనః ప్రాణవియోగకాలే
క్షణం సమావేశ్య మనోవిశుద్ధం .
నిర్హృత్య కర్మాశయమాశు యాతి
పరాం గతిం బ్రహ్మమయోఽర్కవర్ణః

10(1)-46-33
తస్మిన్ భవంతావఖిలాత్మహేతౌ
నారాయణే కారణమర్త్యమూర్తౌ .
భావం విధత్తాం నితరాం మహాత్మన్
కిం వావశిష్టం యువయోః సుకృత్యం

10(1)-46-34
ఆగమిష్యత్యదీర్ఘేణ కాలేన వ్రజమచ్యుతః .
ప్రియం విధాస్యతే పిత్రోర్భగవాన్ సాత్వతాం పతిః

10(1)-46-35
హత్వా కంసం రంగమధ్యే ప్రతీపం సర్వసాత్వతాం .
యదాహ వః సమాగత్య కృష్ణః సత్యం కరోతి తత్

10(1)-46-36
మా ఖిద్యతం మహాభాగౌ ద్రక్ష్యథః కృష్ణమంతికే .
అంతర్హృది స భూతానామాస్తే జ్యోతిరివైధసి

10(1)-46-37
న హ్యస్యాస్తి ప్రియః కశ్చిన్నాప్రియో వాస్త్యమానినః .
నోత్తమో నాధమో నాపి సమానస్యాసమోఽపి వా

10(1)-46-38
న మాతా న పితా తస్య న భార్యా న సుతాదయః .
నాత్మీయో న పరశ్చాపి న దేహో జన్మ ఏవ చ

10(1)-46-39
న చాస్య కర్మ వా లోకే సదసన్మిశ్రయోనిషు .
క్రీడార్థః సోఽపి సాధూనాం పరిత్రాణాయ కల్పతే

10(1)-46-40
సత్త్వం రజస్తమ ఇతి భజతే నిర్గుణో గుణాన్ .
క్రీడన్నతీతోఽత్ర గుణైః సృజత్యవతి హంత్యజః

10(1)-46-41
యథా భ్రమరికా దృష్ట్యా భ్రామ్యతీవ మహీయతే .
చిత్తే కర్తరి తత్రాత్మా కర్తేవాహంధియా స్మృతః

10(1)-46-42
యువయోరేవ నైవాయమాత్మజో భగవాన్ హరిః .
సర్వేషామాత్మజో హ్యాత్మా పితా మాతా స ఈశ్వరః

10(1)-46-43
దృష్టం శ్రుతం భూతభవద్భవిష్య-
త్స్థాస్నుశ్చరిష్ణుర్మహదల్పకం చ .
వినాచ్యుతాద్వస్తు తరాం న వాచ్యం
స ఏవ సర్వం పరమాత్మభూతః

10(1)-46-44
ఏవం నిశా సా బ్రువతోర్వ్యతీతా
నందస్య కృష్ణానుచరస్య రాజన్ .
గోప్యః సముత్థాయ నిరూప్య దీపా-
న్వాస్తూన్సమభ్యర్చ్య దధీన్యమంథన్

10(1)-46-45
తా దీపదీప్తైర్మణిభిర్విరేజూ
రజ్జూర్వికర్షద్భుజకంకణస్రజః .
చలన్నితంబస్తనహారకుండల-
త్విషత్కపోలారుణకుంకుమాననాః

10(1)-46-46
ఉద్గాయతీనామరవిందలోచనం
వ్రజాంగనానాం దివమస్పృశద్ధ్వనిః .
దధ్నశ్చ నిర్మంథనశబ్దమిశ్రితో
నిరస్యతే యేన దిశామమంగలం

10(1)-46-47
భగవత్యుదితే సూర్యే నందద్వారి వ్రజౌకసః .
దృష్ట్వా రథం శాతకౌంభం కస్యాయమితి చాబ్రువన్

10(1)-46-48
అక్రూర ఆగతః కిం వా యః కంసస్యార్థసాధకః .
యేన నీతో మధుపురీం కృష్ణః కమలలోచనః

10(1)-46-49
కిం సాధయిష్యత్యస్మాభిర్భర్తుః ప్రేతస్య నిష్కృతిం .
ఇతి స్త్రీణాం వదంతీనాముద్ధవోఽగాత్కృతాహ్నికః

10(1)-46-50
ఇతి శ్రీమద్భాగవాతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే నందశోకాపనయనం నామ
షట్చత్వారింశోఽధ్యాయః