పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : షష్ఠోఽధ్యాయః - 6

10(1)-6-1
శ్రీశుక ఉవాచ
నందః పథి వచః శౌరేర్న మృషేతి విచింతయన్ .
హరిం జగామ శరణముత్పాతాగమశంకితః

10(1)-6-2
కంసేన ప్రహితా ఘోరా పూతనా బాలఘాతినీ .
శిశూంశ్చచార నిఘ్నంతీ పురగ్రామవ్రజాదిషు

10(1)-6-3
న యత్ర శ్రవణాదీని రక్షోఘ్నాని స్వకర్మసు .
కుర్వంతి సాత్వతాం భర్తుర్యాతుధాన్యశ్చ తత్ర హి

10(1)-6-4
సా ఖేచర్యేకదోపేత్య పూతనా నందగోకులం .
యోషిత్వా మాయయాఽఽత్మానం ప్రావిశత్కామచారిణీ

10(1)-6-5
తాం కేశబంధవ్యతిషక్తమల్లికాం
బృహన్నితంబస్తనకృచ్ఛ్రమధ్యమాం .
సువాససం కంపితకర్ణభూషణ-
త్విషోల్లసత్కుంతలమండితాననాం

10(1)-6-6
వల్గుస్మితాపాంగవిసర్గవీక్షితైర్మనో
హరంతీం వనితాం వ్రజౌకసాం .
అమంసతాంభోజకరేణ రూపిణీం
గోప్యః శ్రియం ద్రష్టుమివాగతాం పతిం

10(1)-6-7
బాలగ్రహస్తత్ర విచిన్వతీ శిశూన్
యదృచ్ఛయా నందగృహేఽసదంతకం .
బాలం ప్రతిచ్ఛన్ననిజోరుతేజసం
దదర్శ తల్పేఽగ్నిమివాహితం భసి

10(1)-6-8
విబుధ్య తాం బాలకమారికాగ్రహం
చరాచరాత్మా స నిమీలితేక్షణః .
అనంతమారోపయదంకమంతకం
యథోరగం సుప్తమబుద్ధిరజ్జుధీః

10(1)-6-9
తాం తీక్ష్ణచిత్తామతివామచేష్టితాం
వీక్ష్యాంతరా కోశపరిచ్ఛదాసివత్ .
వరస్త్రియం తత్ప్రభయా చ ధర్షితే
నిరీక్షమాణే జననీ హ్యతిష్ఠతాం

10(1)-6-10
తస్మిన్ స్తనం దుర్జరవీర్యముల్బణం
ఘోరాంకమాదాయ శిశోర్దదావథ .
గాఢం కరాభ్యాం భగవాన్ ప్రపీడ్య
తత్ప్రాణైః సమం రోషసమన్వితోఽపిబత్

10(1)-6-11
సా ముంచ ముంచాలమితి ప్రభాషిణీ
నిష్పీడ్యమానాఖిలజీవమర్మణి .
వివృత్య నేత్రే చరణౌ భుజౌ ముహుః
ప్రస్విన్నగాత్రా క్షిపతీ రురోద హ

10(1)-6-12
తస్యాః స్వనేనాతిగభీరరంహసా
సాద్రిర్మహీ ద్యౌశ్చ చచాల సగ్రహా .
రసా దిశశ్చ ప్రతినేదిరే జనాః
పేతుః క్షితౌ వజ్రనిపాతశంకయా

10(1)-6-13
నిశాచరీత్థం వ్యథితస్తనా
వ్యసుర్వ్యాదాయ కేశాంశ్చరణౌ భుజావపి .
ప్రసార్య గోష్ఠే నిజరూపమాస్థితా
వజ్రాహతో వృత్ర ఇవాపతన్నృప

10(1)-6-14
పతమానోఽపి తద్దేహస్త్రిగవ్యూత్యంతరద్రుమాన్ .
చూర్ణయామాస రాజేంద్ర మహదాసీత్తదద్భుతం

10(1)-6-15
ఈషామాత్రోగ్రదంష్ట్రాస్యం గిరికందరనాసికం .
గండశైలస్తనం రౌద్రం ప్రకీర్ణారుణమూర్ధజం

10(1)-6-16
అంధకూపగభీరాక్షం పులినారోహభీషణం .
బద్ధసేతుభుజోర్వంఘ్రిశూన్యతోయహ్రదోదరం

10(1)-6-17
సంతత్రసుః స్మ తద్వీక్ష్య గోపా గోప్యః కలేవరం .
పూర్వం తు తన్నిఃస్వనితభిన్నహృత్కర్ణమస్తకాః

10(1)-6-18
బాలం చ తస్యా ఉరసి క్రీడంతమకుతోభయం .
గోప్యస్తూర్ణం సమభ్యేత్య జగృహుర్జాతసంభ్రమాః

10(1)-6-19
యశోదారోహిణీభ్యాం తాః సమం బాలస్య సర్వతః .
రక్షాం విదధిరే సమ్యగ్గోపుచ్ఛభ్రమణాదిభిః

10(1)-6-20
గోమూత్రేణ స్నాపయిత్వా పునర్గోరజసార్భకం .
రక్షాం చక్రుశ్చ శకృతా ద్వాదశాంగేషు నామభిః

10(1)-6-21
గోప్యః సంస్పృష్టసలిలా అంగేషు కరయోః పృథక్ .
న్యస్యాత్మన్యథ బాలస్య బీజన్యాసమకుర్వత

10(1)-6-22
అవ్యాదజోఽఙ్ఘ్రిమణిమాంస్తవ జాన్వథోరూ
యజ్ఞోఽచ్యుతః కటితటం జఠరం హయాస్యః .
హృత్కేశవస్త్వదుర ఈశ ఇనస్తు కంఠం
విష్ణుర్భుజం ముఖమురుక్రమ ఈశ్వరః కం

10(1)-6-23
చక్ర్యగ్రతః సహగదో హరిరస్తు పశ్చాత్
త్వత్పార్శ్వయోర్ధనురసీ మధుహాజనశ్చ .
కోణేషు శంఖ ఉరుగాయ ఉపర్యుపేంద్రస్తార్క్ష్యః
క్షితౌ హలధరః పురుషః సమంతాత్

10(1)-6-24
ఇంద్రియాణి హృషీకేశః ప్రాణాన్ నారాయణోఽవతు .
శ్వేతద్వీపపతిశ్చిత్తం మనో యోగేశ్వరోఽవతు

10(1)-6-25
పృశ్నిగర్భస్తు తే బుద్ధిమాత్మానం భగవాన్ పరః .
క్రీడంతం పాతు గోవిందః శయానం పాతు మాధవః

10(1)-6-26
వ్రజంతమవ్యాద్వైకుంఠ ఆసీనం త్వాం శ్రియఃపతిః .
భుంజానం యజ్ఞభుక్పాతు సర్వగ్రహభయంకరః

10(1)-6-27
డాకిన్యో యాతుధాన్యశ్చ కూష్మాండా యేఽర్భకగ్రహాః .
భూతప్రేతపిశాచాశ్చ యక్షరక్షోవినాయకాః

10(1)-6-28
కోటరా రేవతీ జ్యేష్ఠా పూతనా మాతృకాదయః .
ఉన్మాదా యే హ్యపస్మారా దేహప్రాణేంద్రియద్రుహః

10(1)-6-29
స్వప్నదృష్టా మహోత్పాతా వృద్ధబాలగ్రహాశ్చ యే .
సర్వే నశ్యంతు తే విష్ణోర్నామగ్రహణభీరవః

10(1)-6-30
శ్రీశుక ఉవాచ
ఇతి ప్రణయబద్ధాభిర్గోపీభిః కృతరక్షణం .
పాయయిత్వా స్తనం మాతా సన్న్యవేశయదాత్మజం

10(1)-6-31
తావన్నందాదయో గోపా మథురాయా వ్రజం గతాః .
విలోక్య పూతనాదేహం బభూవురతివిస్మితాః

10(1)-6-32
నూనం బతర్షిః సంజాతో యోగేశో వా సమాస సః .
స ఏవ దృష్టో హ్యుత్పాతో యదాహానకదుందుభిః

10(1)-6-33
కలేవరం పరశుభిశ్ఛిత్త్వా తత్తే వ్రజౌకసః .
దూరే క్షిప్త్వావయవశో న్యదహన్ కాష్ఠధిష్టితం

10(1)-6-34
దహ్యమానస్య దేహస్య ధూమశ్చాగురుసౌరభః .
ఉత్థితః కృష్ణనిర్భుక్తసపద్యాహతపాప్మనః

10(1)-6-35
పూతనా లోకబాలఘ్నీ రాక్షసీ రుధిరాశనా .
జిఘాంసయాపి హరయే స్తనం దత్త్వాఽఽప సద్గతిం

10(1)-6-36
కిం పునః శ్రద్ధయా భక్త్యా కృష్ణాయ పరమాత్మనే .
యచ్ఛన్ ప్రియతమం కిం ను రక్తాస్తన్మాతరో యథా

10(1)-6-37
పద్భ్యాం భక్తహృదిస్థాభ్యాం వంద్యాభ్యాం లోకవందితైః .
అంగం యస్యాః సమాక్రమ్య భగవానపిబత్స్తనం

10(1)-6-38
యాతుధాన్యపి సా స్వర్గమవాప జననీగతిం .
కృష్ణభుక్తస్తనక్షీరాః కిము గావో ను మాతరః

10(1)-6-39
పయాంసి యాసామపిబత్పుత్రస్నేహస్నుతాన్యలం .
భగవాన్ దేవకీపుత్రః కైవల్యాద్యఖిలప్రదః

10(1)-6-40
తాసామవిరతం కృష్ణే కుర్వతీనాం సుతేక్షణం .
న పునః కల్పతే రాజన్ సంసారోఽజ్ఞానసంభవః

10(1)-6-41
కటధూమస్య సౌరభ్యమవఘ్రాయ వ్రజౌకసః .
కిమిదం కుత ఏవేతి వదంతో వ్రజమాయయుః

10(1)-6-42
తే తత్ర వర్ణితం గోపైః పూతనాఽఽగమనాదికం .
శ్రుత్వా తన్నిధనం స్వస్తి శిశోశ్చాసన్ సువిస్మితాః

10(1)-6-43
నందః స్వపుత్రమాదాయ ప్రేత్యాగతముదారధీః .
మూర్ధ్న్యుపాఘ్రాయ పరమాం ముదం లేభే కురూద్వహ

10(1)-6-44
య ఏతత్పూతనామోక్షం కృష్ణస్యార్భకమద్భుతం .
శృణుయాచ్ఛ్రద్ధయా మర్త్యో గోవిందే లభతే రతిం

10(1)-6-45
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశ్మస్కంధే పూర్వార్ధే షష్ఠోఽధ్యాయః