పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : సప్తవింశోఽధ్యాయః -27

10(1)-27-1
శ్రీశుక ఉవాచ
గోవర్ధనే ధృతే శైలే ఆసారాద్రక్షితే వ్రజే .
గోలోకాదావ్రజత్కృష్ణం సురభిః శక్ర ఏవ చ

10(1)-27-2
వివిక్త ఉపసంగమ్య వ్రీడీతః కృతహేలనః .
పస్పర్శ పాదయోరేనం కిరీటేనార్కవర్చసా

10(1)-27-3
దృష్టశ్రుతానుభావోఽస్య కృష్ణస్యామితతేజసః .
నష్టత్రిలోకేశమద ఇంద్ర ఆహ కృతాంజలిః

10(1)-27-4
ఇంద్ర ఉవాచ
విశుద్ధసత్త్వం తవ ధామ శాంతం
తపోమయం ధ్వస్తరజస్తమస్కం .
మాయామయోఽయం గుణసంప్రవాహో
న విద్యతే తేఽగ్రహణానుబంధః

10(1)-27-5
కుతో ను తద్ధేతవ ఈశ తత్కృతా
లోభాదయో యేఽబుధలింగభావాః .
తథాపి దండం భగవాన్ బిభర్తి
ధర్మస్య గుప్త్యై ఖలనిగ్రహాయ

10(1)-27-6
పితా గురుస్త్వం జగతామధీశో
దురత్యయః కాల ఉపాత్తదండః .
హితాయ చేచ్ఛాతనుభిః సమీహసే
మానం విధున్వన్ జగదీశమానినాం

10(1)-27-7
యే మద్విధాజ్ఞా జగదీశ మానినస్త్వాం
వీక్ష్య కాలేఽభయమాశు తన్మదం .
హిత్వాఽఽర్యమార్గం ప్రభజంత్యపస్మయా
ఈహా ఖలానామపి తేఽనుశాసనం

10(1)-27-8
స త్వం మమైశ్వర్యమదప్లుతస్య
కృతాగసస్తేఽవిదుషః ప్రభావం .
క్షంతుం ప్రభోఽథార్హసి మూఢచేతసో
మైవం పునర్భూన్మతిరీశ మేఽసతీ

10(1)-27-9
తవావతారోఽయమధోక్షజేహ
స్వయంభరాణామురుభారజన్మనాం .
చమూపతీనామభవాయ దేవ
భవాయ యుష్మచ్చరణానువర్తినాం

10(1)-27-10
నమస్తుభ్యం భగవతే పురుషాయ మహాత్మనే .
వాసుదేవాయ కృష్ణాయ సాత్వతాం పతయే నమః

10(1)-27-11
స్వచ్ఛందోపాత్తదేహాయ విశుద్ధజ్ఞానమూర్తయే .
సర్వస్మై సర్వబీజాయ సర్వభూతాత్మనే నమః

10(1)-27-12
మయేదం భగవన్ గోష్ఠనాశాయాసారవాయుభిః .
చేష్టితం విహతే యజ్ఞే మానినా తీవ్రమన్యునా

10(1)-27-13
త్వయేశానుగృహీతోఽస్మి ధ్వస్తస్తంభో వృథోద్యమః .
ఈశ్వరం గురుమాత్మానం త్వామహం శరణం గతః

10(1)-27-14
శ్రీశుక ఉవాచ
ఏవం సంకీర్తితః కృష్ణో మఘోనా భగవానముం .
మేఘగంభీరయా వాచా ప్రహసన్నిదమబ్రవీత్

10(1)-27-15
శ్రీభగవానువాచ
మయా తేఽకారి మఘవన్ మఖభంగోఽనుగృహ్ణతా .
మదనుస్మృతయే నిత్యం మత్తస్యేంద్రశ్రియా భృశం

10(1)-27-16
మామైశ్వర్యశ్రీమదాంధో దండపాణిం న పశ్యతి .
తం భ్రంశయామి సంపద్భ్యో యస్య చేచ్ఛామ్యనుగ్రహం

10(1)-27-17
గమ్యతాం శక్ర భద్రం వః క్రియతాం మేఽనుశాసనం .
స్థీయతాం స్వాధికారేషు యుక్తైర్వః స్తంభవర్జితైః

10(1)-27-18
అథాహ సురభిః కృష్ణమభివంద్య మనస్వినీ .
స్వసంతానైరుపామంత్ర్య గోపరూపిణమీశ్వరం

10(1)-27-19
సురభిరువాచ
కృష్ణ కృష్ణ మహాయోగిన్ విశ్వాత్మన్ విశ్వసంభవ .
భవతా లోకనాథేన సనాథా వయమచ్యుత

10(1)-27-20
త్వం నః పరమకం దైవం త్వం న ఇంద్రో జగత్పతే .
భవాయ భవ గోవిప్రదేవానాం యే చ సాధవః

10(1)-27-21
ఇంద్రం నస్త్వాభిషేక్ష్యామో బ్రహ్మణా నోదితా వయం .
అవతీర్ణోఽసి విశ్వాత్మన్ భూమేర్భారాపనుత్తయే

10(1)-27-22
శ్రీశుక ఉవాచ
ఏవం కృష్ణముపామంత్ర్య సురభిః పయసాఽఽత్మ నః .
జలైరాకాశగంగాయా ఐరావతకరోద్ధృతైః

10(1)-27-23
ఇంద్రః సురర్షిభిః సాకం నోదితో దేవమాతృభిః .
అభ్యషించత దాశార్హం గోవింద ఇతి చాభ్యధాత్

10(1)-27-24
తత్రాగతాస్తుంబురునారదాదయో
గంధర్వవిద్యాధరసిద్ధచారణాః .
జగుర్యశో లోకమలాపహం హరేః
సురాంగనాః సన్ననృతుర్ముదాన్వితాః

10(1)-27-25
తం తుష్టువుర్దేవనికాయకేతవో
హ్యవాకిరంశ్చాద్భుతపుష్పవృష్టిభిః .
లోకాః పరాం నిర్వృతిమాప్నువంస్త్రయో
గావస్తదా గామనయన్ పయోద్రుతాం

10(1)-27-26
నానారసౌఘాః సరితో వృక్షా ఆసన్ మధుస్రవాః .
అకృష్టపచ్యౌషధయో గిరయోఽబిభ్రదున్మణీన్

10(1)-27-27
కృష్ణేఽభిషిక్త ఏతాని సత్త్వాని కురునందన .
నిర్వైరాణ్యభవంస్తాత క్రూరాణ్యపి నిసర్గతః

10(1)-27-28
ఇతి గోగోకులపతిం గోవిందమభిషిచ్య సః .
అనుజ్ఞాతో యయౌ శక్రో వృతో దేవాదిభిర్దివం

10(1)-27-29
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే ఇంద్రస్తుతిర్నామ సప్తవింశోఽధ్యాయః