పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : సప్తమోఽధ్యాయః - 7

10(1)-7-1
రాజోవాచ
యేన యేనావతారేణ భగవాన్ హరిరీశ్వరః .
కరోతి కర్ణరమ్యాణి మనోజ్ఞాని చ నః ప్రభో

10(1)-7-2
యచ్ఛృణ్వతోఽపైత్యరతిర్వితృష్ణా
సత్త్వం చ శుద్ధ్యత్యచిరేణ పుంసః .
భక్తిర్హరౌ తత్పురుషే చ సఖ్యం
తదేవ హారం వద మన్యసే చేత్

10(1)-7-3
అథాన్యదపి కృష్ణస్య తోకాచరితమద్భుతం .
మానుషం లోకమాసాద్య తజ్జాతిమనురుంధతః

10(1)-7-4
శ్రీశుక ఉవాచ
కదాచిదౌత్థానికకౌతుకాప్లవే
జన్మర్క్షయోగే సమవేతయోషితాం .
వాదిత్రగీతద్విజమంత్రవాచకైశ్చకార
సూనోరభిషేచనం సతీ

10(1)-7-5
నందస్య పత్నీ కృతమజ్జనాదికం
విప్రైః కృతస్వస్త్యయనం సుపూజితైః .
అన్నాద్యవాసఃస్రగభీష్టధేనుభిః
సంజాతనిద్రాక్షమశీశయచ్ఛనైః

10(1)-7-6
ఔత్థానికౌత్సుక్యమనా మనస్వినీ
సమాగతాన్ పూజయతీ వ్రజౌకసః .
నైవాశృణోద్వై రుదితం సుతస్య సా
రుదన్ స్తనార్థీ చరణావుదక్షిపత్

10(1)-7-7
అధః శయానస్య శిశోరనోఽల్పక-
ప్రవాలమృద్వంఘ్రిహతం వ్యవర్తత .
విధ్వస్తనానారసకుప్యభాజనం
వ్యత్యస్తచక్రాక్షవిభిన్నకూబరం

10(1)-7-8
దృష్ట్వా యశోదాప్రముఖా వ్రజస్త్రియ
ఔత్థానికే కర్మణి యాః సమాగతాః .
నందాదయశ్చాద్భుతదర్శనాకులాః
కథం స్వయం వై శకటం విపర్యగాత్

10(1)-7-9
ఊచురవ్యవసితమతీన్ గోపాన్ గోపీశ్చ బాలకాః .
రుదతానేన పాదేన క్షిప్తమేతన్న సంశయః

10(1)-7-10
న తే శ్రద్దధిరే గోపా బాలభాషితమిత్యుత .
అప్రమేయం బలం తస్య బాలకస్య న తే విదుః

10(1)-7-11
రుదంతం సుతమాదాయ యశోదా గ్రహశంకితా .
కృతస్వస్త్యయనం విప్రైః సూక్తైః స్తనమపాయయత్

10(1)-7-12
పూర్వవత్స్థాపితం గోపైర్బలిభిః సపరిచ్ఛదం .
విప్రా హుత్వార్చయాంచక్రుర్దధ్యక్షతకుశాంబుభిః

10(1)-7-13
యేఽసూయానృతదంభేర్ష్యాహింసామానవివర్జితాః .
న తేషాం సత్యశీలానామాశిషో విఫలాః కృతాః

10(1)-7-14
ఇతి బాలకమాదాయ సామర్గ్యజురుపాకృతైః .
జలైః పవిత్రౌషధిభిరభిషిచ్య ద్విజోత్తమైః

10(1)-7-15
వాచయిత్వా స్వస్త్యయనం నందగోపః సమాహితః .
హుత్వా చాగ్నిం ద్విజాతిభ్యః ప్రాదాదన్నం మహాగుణం

10(1)-7-16
గావః సర్వగుణోపేతా వాసఃస్రగ్రుక్మమాలినీః .
ఆత్మజాభ్యుదయార్థాయ ప్రాదాత్తే చాన్వయుంజత

10(1)-7-17
విప్రా మంత్రవిదో యుక్తాస్తైర్యాః ప్రోక్తాస్తథాఽఽశిషః .
తా నిష్ఫలా భవిష్యంతి న కదాచిదపి స్ఫుటం

10(1)-7-18
ఏకదాఽఽరోహమారూఢం లాలయంతీ సుతం సతీ .
గరిమాణం శిశోర్వోఢుం న సేహే గిరికూటవత్

10(1)-7-19
భూమౌ నిధాయ తం గోపీ విస్మితా భారపీడితా .
మహాపురుషమాదధ్యౌ జగతామాస కర్మసు

10(1)-7-20
దైత్యో నామ్నా తృణావర్తః కంసభృత్యః ప్రణోదితః .
చక్రవాతస్వరూపేణ జహారాసీనమర్భకం

10(1)-7-21
గోకులం సర్వమావృణ్వన్ ముష్ణంశ్చక్షూంషి రేణుభిః .
ఈరయన్ సుమహాఘోరశబ్దేన ప్రదిశో దిశః

10(1)-7-22
ముహూర్తమభవద్గోష్ఠం రజసా తమసాఽఽవృతం .
సుతం యశోదా నాపశ్యత్తస్మిన్ న్యస్తవతీ యతః

10(1)-7-23
నాపశ్యత్కశ్చనాత్మానం పరం చాపి విమోహితః .
తృణావర్తనిసృష్టాభిః శర్కరాభిరుపద్రుతః

10(1)-7-24
ఇతి ఖరపవనచక్రపాంశువర్షే
సుతపదవీమబలావిలక్ష్య మాతా .
అతికరుణమనుస్మరంత్యశోచద్భువి
పతితా మృతవత్సకా యథా గౌః

10(1)-7-25
రుదితమనునిశమ్య తత్ర గోప్యో
భృశమనుతప్తధియోఽశ్రుపూర్ణముఖ్యః .
రురుదురనుపలభ్య నందసూనుం
పవన ఉపారత పాంసువర్షవేగే

10(1)-7-26
తృణావర్తః శాంతరయో వాత్యారూపధరో హరన్ .
కృష్ణం నభో గతో గంతుం నాశక్నోద్భూరిభారభృత్

10(1)-7-27
తమశ్మానం మన్యమాన ఆత్మనో గురుమత్తయా .
గలే గృహీత ఉత్స్రష్టుం నాశక్నోదద్భుతార్భకం

10(1)-7-28
గలగ్రహణనిశ్చేష్టో దైత్యో నిర్గతలోచనః .
అవ్యక్తరావో న్యపతత్సహ బాలో వ్యసుర్వ్రజే

10(1)-7-29
తమంతరిక్షాత్పతితం శిలాయాం
విశీర్ణసర్వావయవం కరాలం .
పురం యథా రుద్రశరేణ విద్ధం
స్త్రియో రుదత్యో దదృశుః సమేతాః

10(1)-7-30
ప్రాదాయ మాత్రే ప్రతిహృత్య విస్మితాః
కృష్ణం చ తస్యోరసి లంబమానం .
తం స్వస్తిమంతం పురుషాదనీతం
విహాయసా మృత్యుముఖాత్ప్రముక్తం .
గోప్యశ్చ గోపాః కిల నందముఖ్యా
లబ్ధ్వా పునః ప్రాపురతీవ మోదం

10(1)-7-31
అహో బతాత్యద్భుతమేష రక్షసా
బాలో నివృత్తిం గమితోఽభ్యగాత్పునః .
హింస్రః స్వపాపేన విహింసితః ఖలః
సాధుః సమత్వేన భయాద్విముచ్యతే

10(1)-7-32
కిం నస్తపశ్చీర్ణమధోక్షజార్చనం
పూర్తేష్టదత్తముత భూతసౌహృదం .
యత్సంపరేతః పునరేవ బాలకో
దిష్ట్యా స్వబంధూన్ ప్రణయన్నుపస్థితః

10(1)-7-33
దృష్ట్వాద్భుతాని బహుశో నందగోపో బృహద్వనే .
వసుదేవవచో భూయో మానయామాస విస్మితః

10(1)-7-34
ఏకదార్భకమాదాయ స్వాంకమారోప్య భామినీ .
ప్రస్నుతం పాయయామాస స్తనం స్నేహపరిప్లుతా

10(1)-7-35
పీతప్రాయస్య జననీ సా తస్య రుచిరస్మితం .
ముఖం లాలయతీ రాజంజృంభతో దదృశే ఇదం

10(1)-7-36
ఖం రోదసీ జ్యోతిరనీకమాశాః
సూర్యేందువహ్నిశ్వసనాంబుధీంశ్చ .
ద్వీపాన్ నగాంస్తద్దుహితౄర్వనాని
భూతాని యాని స్థిరజంగమాని

10(1)-7-37
సా వీక్ష్య విశ్వం సహసా రాజన్ సంజాతవేపథుః .
సమ్మీల్య మృగశావాక్షీ నేత్రే ఆసీత్సువిస్మితా

10(1)-7-38
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే తృణావర్తమోక్షో నామ సప్తమోఽధ్యాయః