పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : సప్తదశోఽధ్యాయః - 17

10(1)-17-1
రాజోవాచ
నాగాలయం రమణకం కస్మాత్తత్యాజ కాలియః .
కృతం కిం వా సుపర్ణస్య తేనైకేనాసమంజసం

10(1)-17-2
శ్రీశుక ఉవాచ
ఉపహార్యైః సర్పజనైర్మాసి మాసీహ యో బలిః .
వానస్పత్యో మహాబాహో నాగానాం ప్రాఙ్నిరూపితః

10(1)-17-3
స్వం స్వం భాగం ప్రయచ్ఛంతి నాగాః పర్వణి పర్వణి .
గోపీథాయాత్మనః సర్వే సుపర్ణాయ మహాత్మనే

10(1)-17-4
విషవీర్యమదావిష్టః కాద్రవేయస్తు కాలియః .
కదర్థీకృత్య గరుడం స్వయం తం బుభుజే బలిం

10(1)-17-5
తచ్ఛ్రుత్వా కుపితో రాజన్ భగవాన్ భగవత్ప్రియః .
విజిఘాంసుర్మహావేగః కాలియం సముపాద్రవత్

10(1)-17-6
తమాపతంతం తరసా విషాయుధః
ప్రత్యభ్యయాదుచ్ఛ్రితనైకమస్తకః .
దద్భిః సుపర్ణం వ్యదశద్దదాయుధః
కరాలజిహ్వోచ్ఛ్వసితోగ్రలోచనః

10(1)-17-7
తం తార్క్ష్యపుత్రః స నిరస్య మన్యుమాన్
ప్రచండవేగో మధుసూదనాసనః .
పక్షేణ సవ్యేన హిరణ్యరోచిషా
జఘాన కద్రూసుతముగ్రవిక్రమః

10(1)-17-8
సుపర్ణపక్షాభిహతః కాలియోఽతీవ విహ్వలః .
హ్రదం వివేశ కాలింద్యాస్తదగమ్యం దురాసదం

10(1)-17-9
తత్రైకదా జలచరం గరుడో భక్ష్యమీప్సితం .
నివారితః సౌభరిణా ప్రసహ్య క్షుధితోఽహరత్

10(1)-17-10
మీనాన్ సుదుఃఖితాన్ దృష్ట్వా దీనాన్ మీనపతౌ హతే .
కృపయా సౌభరిః ప్రాహ తత్రత్యక్షేమమాచరన్

10(1)-17-11
అత్ర ప్రవిశ్య గరుడో యది మత్స్యాన్ స ఖాదతి .
సద్యః ప్రాణైర్వియుజ్యేత సత్యమేతద్బ్రవీమ్యహం

10(1)-17-12
తం కాలియః పరం వేద నాన్యః కశ్చన లేలిహః .
అవాత్సీద్గరుడాద్భీతః కృష్ణేన చ వివాసితః

10(1)-17-13
కృష్ణం హ్రదాద్వినిష్క్రాంతం దివ్యస్రగ్గంధవాససం .
మహామణిగణాకీర్ణం జాంబూనదపరిష్కృతం

10(1)-17-14
ఉపలభ్యోత్థితాః సర్వే లబ్ధప్రాణా ఇవాసవః .
ప్రమోదనిభృతాత్మానో గోపాః ప్రీత్యాభిరేభిరే

10(1)-17-15
యశోదా రోహిణీ నందో గోప్యో గోపాశ్చ కౌరవ .
కృష్ణం సమేత్య లబ్ధేహా ఆసన్ లబ్ధమనోరథాః

10(1)-17-16
రామశ్చాచ్యుతమాలింగ్య జహాసాస్యానుభావవిత్ .
(ప్రేమ్ణా తమంకమారోప్య పునః పునరుదైక్షత .)
నగా గావో వృషా వత్సా లేభిరే పరమాం ముదం

10(1)-17-17
నందం విప్రాః సమాగత్య గురవః సకలత్రకాః .
ఊచుస్తే కాలియగ్రస్తో దిష్ట్యా ముక్తస్తవాత్మజః

10(1)-17-18
దేహి దానం ద్విజాతీనాం కృష్ణనిర్ముక్తిహేతవే .
నందః ప్రీతమనా రాజన్ గాః సువర్ణం తదాదిశత్

10(1)-17-19
యశోదాపి మహాభాగా నష్టలబ్ధప్రజా సతీ .
పరిష్వజ్యాంకమారోప్య ముమోచాశ్రుకలాం ముహుః

10(1)-17-20
తాం రాత్రిం తత్ర రాజేంద్ర క్షుత్తృడ్భ్యాం శ్రమకర్శితాః .
ఊషుర్వ్రజౌకసో గావః కాలింద్యా ఉపకూలతః

10(1)-17-21
తదా శుచివనోద్భూతో దావాగ్నిః సర్వతో వ్రజం .
సుప్తం నిశీథ ఆవృత్య ప్రదగ్ధుముపచక్రమే

10(1)-17-22
తత ఉత్థాయ సంభ్రాంతా దహ్యమానా వ్రజౌకసః .
కృష్ణం యయుస్తే శరణం మాయామనుజమీశ్వరం

10(1)-17-23
కృష్ణ కృష్ణ మహాభగ హే రామామితవిక్రమ .
ఏష ఘోరతమో వహ్నిస్తావకాన్ గ్రసతే హి నః

10(1)-17-24
సుదుస్తరాన్నః స్వాన్ పాహి కాలాగ్నేః సుహృదః ప్రభో .
న శక్నుమస్త్వచ్చరణం సంత్యక్తుమకుతోభయం

10(1)-17-25
ఇత్థం స్వజనవైక్లవ్యం నిరీక్ష్య జగదీశ్వరః .
తమగ్నిమపిబత్తీవ్రమనంతోఽనంతశక్తిధృక్

10(1)-17-26
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే దావాగ్నిమోచనం నామ సప్తదశోఽధ్యాయః