పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : పంచవింశోఽధ్యాయః - 25

10(1)-25-1
శ్రీశుక ఉవాచ
ఇంద్రస్తదాత్మనః పూజాం విజ్ఞాయ విహతాం నృప .
గోపేభ్యః కృష్ణనాథేభ్యో నందాదిభ్యశ్చుకోప సః

10(1)-25-2
గణం సాంవర్తకం నామ మేఘానాం చాంతకారిణాం .
ఇంద్రః ప్రాచోదయత్క్రుద్ధో వాక్యం చాహేశమాన్యుత

10(1)-25-3
అహో శ్రీమదమాహాత్మ్యం గోపానాం కాననౌకసాం .
కృష్ణం మర్త్యముపాశ్రిత్య యే చక్రుర్దేవహేలనం

10(1)-25-4
యథాదృఢైః కర్మమయైః క్రతుభిర్నామనౌనిభైః .
విద్యామాన్వీక్షికీం హిత్వా తితీర్షంతి భవార్ణవం

10(1)-25-5
2
వాచాలం బాలిశం స్తబ్ధమజ్ఞం పండితమానినం .
కృష్ణం మర్త్యముపాశ్రిత్య గోపా మే చక్రురప్రియం

10(1)-25-6
ఏషాం శ్రియావలిప్తానాం కృష్ణేనాధ్మాయితాత్మనాం .
ధునుత శ్రీమదస్తంభం పశూన్ నయత సంక్షయం

10(1)-25-7
అహం చైరావతం నాగమారుహ్యానువ్రజే వ్రజం .
మరుద్గణైర్మహావీర్యైర్నందగోష్ఠజిఘాంసయా

10(1)-25-8
శ్రీశుక ఉవాచ
ఇత్థం మఘవతాఽఽజ్ఞప్తా మేఘా నిర్ముక్తబంధనాః .
నందగోకులమాసారైః పీడయామాసురోజసా

10(1)-25-9
విద్యోతమానా విద్యుద్భిః స్తనంతః స్తనయిత్నుభిః .
తీవ్రైర్మరుద్గణైర్నున్నా వవృషుర్జలశర్కరాః

10(1)-25-10
స్థూణాస్థూలా వర్షధారా ముంచత్స్వభ్రేష్వభీక్ష్ణశః .
జలౌఘైః ప్లావ్యమానా భూర్నాదృశ్యత నతోన్నతం

10(1)-25-11
అత్యాసారాతివాతేన పశవో జాతవేపనాః .
గోపా గోప్యశ్చ శీతార్తా గోవిందం శరణం యయుః

10(1)-25-12
శిరః సుతాంశ్చ కాయేన ప్రచ్ఛాద్యాసారపీడితాః .
వేపమానా భగవతః పాదమూలముపాయయుః

10(1)-25-13
కృష్ణ కృష్ణ మహాభాగ త్వన్నాథం గోకులం ప్రభో .
త్రాతుమర్హసి దేవాన్నః కుపితాద్భక్తవత్సల

10(1)-25-14
శిలావర్షనిపాతేన హన్యమానమచేతనం .
నిరీక్ష్య భగవాన్మేనే కుపితేంద్రకృతం హరిః

10(1)-25-15
అపర్త్వత్యుల్బణం వర్షమతివాతం శిలామయం .
స్వయాగే విహతేఽస్మాభిరింద్రో నాశాయ వర్షతి

10(1)-25-16
తత్ర ప్రతివిధిం సమ్యగాత్మయోగేన సాధయే .
లోకేశమానినాం మౌఢ్యాద్ధరిష్యే శ్రీమదం తమః

10(1)-25-17
న హి సద్భావయుక్తానాం సురాణామీశవిస్మయః .
మత్తోఽసతాం మానభంగః ప్రశమాయోపకల్పతే

10(1)-25-18
తస్మాన్మచ్ఛరణం గోష్ఠం మన్నాథం మత్పరిగ్రహం .
గోపాయే స్వాత్మయోగేన సోఽయం మే వ్రత ఆహితః

10(1)-25-19
ఇత్యుక్త్వైకేన హస్తేన కృత్వా గోవర్ధనాచలం .
దధార లీలయా కృష్ణశ్ఛత్రాకమివ బాలకః - సగోనాసంగోగో

10(1)-25-20
అథాహ భగవాన్ గోపాన్ హేఽమ్బ తాత వ్రజౌకసః .
యథోపజోషం విశత గిరిగర్తం సగోధనాః

10(1)-25-21
న త్రాస ఇహ వః కార్యో మద్ధస్తాద్రినిపాతనే .
వాతవర్షభయేనాలం తత్త్రాణం విహితం హి వః

10(1)-25-22
తథా నిర్వివిశుర్గర్తం కృష్ణాశ్వాసితమానసాః .
యథావకాశం సధనాః సవ్రజాః సోపజీవినః

10(1)-25-23
క్షుత్తృడ్వ్యథాం సుఖాపేక్షాం హిత్వా తైర్వ్రజవాసిభిః .
వీక్ష్యమాణో దధావద్రిం సప్తాహం నాచలత్పదాత్

10(1)-25-24
కృష్ణయోగానుభావం తం నిశామ్యేంద్రోఽతివిస్మితః .
నిఃస్తంభో భ్రష్టసంకల్పః స్వాన్మేఘాన్ సన్న్యవారయత్

10(1)-25-25
ఖం వ్యభ్రముదితాదిత్యం వాతవర్షం చ దారుణం .
నిశామ్యోపరతం గోపాన్ గోవర్ధనధరోఽబ్రవీత్

10(1)-25-26
నిర్యాత త్యజత త్రాసం గోపాః సస్త్రీధనార్భకాః .
ఉపారతం వాతవర్షం వ్యుదప్రాయాశ్చ నిమ్నగాః

10(1)-25-27
తతస్తే నిర్యయుర్గోపాః స్వం స్వమాదాయ గోధనం .
శకటోఢోపకరణం స్త్రీబాలస్థవిరాః శనైః

10(1)-25-28
భగవానపి తం శైలం స్వస్థానే పూర్వవత్ప్రభుః .
పశ్యతాం సర్వభూతానాం స్థాపయామాస లీలయా

10(1)-25-29
తం ప్రేమవేగాన్నిభృతా వ్రజౌకసో
యథా సమీయుః పరిరంభణాదిభిః .
గోప్యశ్చ సస్నేహమపూజయన్ముదా
దధ్యక్షతాద్భిర్యుయుజుః సదాశిషః

10(1)-25-30
యశోదా రోహిణీ నందో రామశ్చ బలినాం వరః .
కృష్ణమాలింగ్య యుయుజురాశిషః స్నేహకాతరాః

10(1)-25-31
దివి దేవగణాః సాధ్యాః సిద్ధగంధర్వచారణాః .
తుష్టువుర్ముముచుస్తుష్టాః పుష్పవర్షాణి పార్థివ

10(1)-25-32
శంఖదుందుభయో నేదుర్దివి దేవప్రణోదితాః .
జగుర్గంధర్వపతయస్తుంబురుప్రముఖా నృప

10(1)-25-33
తతోఽనురక్తైః పశుపైః పరిశ్రితో
రాజన్ స గోష్ఠం సబలోఽవ్రజద్ధరిః .
తథావిధాన్యస్య కృతాని గోపికాః
గాయంత్య ఈయుర్ముదితా హృదిస్పృశః

10(1)-25-34
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే పంచవింశోఽధ్యయః