పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : పంచమోఽధ్యాయః - 5

10(1)-5-1
శ్రీశుక ఉవాచ
నందస్త్వాత్మజ ఉత్పన్నే జాతాహ్లాదో మహామనాః .
ఆహూయ విప్రాన్ వేదజ్ఞాన్ స్నాతః శుచిరలంకృతః

10(1)-5-2
వాచయిత్వా స్వస్త్యయనం జాతకర్మాత్మజస్య వై .
కారయామాస విధివత్పితృదేవార్చనం తథా

10(1)-5-3
ధేనూనాం నియుతే ప్రాదాద్విప్రేభ్యః సమలంకృతే .
తిలాద్రీన్ సప్త రత్నౌఘశాతకౌంభాంబరావృతాన్

10(1)-5-4
కాలేన స్నానశౌచాభ్యాం సంస్కారైస్తపసేజ్యయా .
శుధ్యంతి దానైః సంతుష్ట్యా ద్రవ్యాణ్యాత్మాఽఽత్మవిద్యయా

10(1)-5-5
సౌమంగల్యగిరో విప్రాః సూతమాగధవందినః .
గాయకాశ్చ జగుర్నేదుర్భేర్యో దుందుభయో ముహుః

10(1)-5-6
వ్రజః సమ్మృష్టసంసిక్తద్వారాజిరగృహాంతరః .
చిత్రధ్వజపతాకాస్రక్ చైలపల్లవతోరణైః

10(1)-5-7
గావో వృషా వత్సతరా హరిద్రాతైలరూషితాః .
విచిత్రధాతుబర్హస్రగ్వస్త్రకాంచనమాలినః

10(1)-5-8
మహార్హవస్త్రాభరణకంచుకోష్ణీషభూషితాః .
గోపాః సమాయయూ రాజన్ నానోపాయనపాణయః

10(1)-5-9
గోప్యశ్చాకర్ణ్య ముదితా యశోదాయాః సుతోద్భవం .
ఆత్మానం భూషయాంచక్రుర్వస్త్రాకల్పాంజనాదిభిః

10(1)-5-10
నవకుంకుమకింజల్కముఖపంకజభూతయః .
బలిభిస్త్వరితం జగ్ముః పృథుశ్రోణ్యశ్చలత్కుచాః

10(1)-5-11
గోప్యః సుమృష్టమణికుండలనిష్కకంఠ్య-
శ్చిత్రాంబరాః పథి శిఖాచ్యుతమాల్యవర్షాః .
నందాలయం సవలయా వ్రజతీర్విరేజు-ర్వ్యాలోలకుండలపయోధరహారశోభాః

10(1)-5-12
తా ఆశిషః ప్రయుంజానాశ్చిరం పాహీతి బాలకే .
హరిద్రాచూర్ణతైలాద్భిః సించంత్యోఽజనముజ్జగుః

10(1)-5-13
అవాద్యంత విచిత్రాణి వాదిత్రాణి మహోత్సవే .
కృష్ణే విశ్వేశ్వరేఽనంతే నందస్య వ్రజమాగతే

10(1)-5-14
గోపాః పరస్పరం హృష్టా దధిక్షీరఘృతాంబుభిః .
ఆసించంతో విలింపంతో నవనీతైశ్చ చిక్షిపుః

10(1)-5-15
నందో మహామనాస్తేభ్యో వాసోఽలంకారగోధనం .
సూతమాగధవందిభ్యో యేఽన్యే విద్యోపజీవినః

10(1)-5-16
తైస్తైః కామైరదీనాత్మా యథోచితమపూజయత్ .
విష్ణోరారాధనార్థాయ స్వపుత్రస్యోదయాయ చ

10(1)-5-17
రోహిణీ చ మహాభాగా నందగోపాభినందితా .
వ్యచరద్దివ్యవాసస్రక్కంఠాభరణభూషితా

10(1)-5-18
తత ఆరభ్య నందస్య వ్రజః సర్వసమృద్ధిమాన్ .
హరేర్నివాసాత్మగుణై రమాక్రీడమభూన్నృప

10(1)-5-19
గోపాన్ గోకులరక్షాయాం నిరూప్య మథురాం గతః .
నందః కంసస్య వార్షిక్యం కరం దాతుం కురూద్వహ

10(1)-5-20
వసుదేవ ఉపశ్రుత్య భ్రాతరం నందమాగతం .
జ్ఞాత్వా దత్తకరం రాజ్ఞే యయౌ తదవమోచనం

10(1)-5-21
తం దృష్ట్వా సహసోత్థాయ దేహః ప్రాణమివాగతం .
ప్రీతః ప్రియతమం దోర్భ్యాం సస్వజే ప్రేమవిహ్వలః

10(1)-5-22
పూజితః సుఖమాసీనః పృష్ట్వానామయమాదృతః .
ప్రసక్తధీః స్వాత్మజయోరిదమాహ విశాంపతే

10(1)-5-23
దిష్ట్యా భ్రాతః ప్రవయస ఇదానీమప్రజస్య తే .
ప్రజాశాయా నివృత్తస్య ప్రజా యత్సమపద్యత

10(1)-5-24
దిష్ట్యా సంసారచక్రేఽస్మిన్ వర్తమానః పునర్భవః .
ఉపలబ్ధో భవానద్య దుర్లభం ప్రియదర్శనం

10(1)-5-25
నైకత్ర ప్రియసంవాసః సుహృదాం చిత్రకర్మణాం .
ఓఘేన వ్యూహ్యమానానాం ప్లవానాం స్రోతసో యథా

10(1)-5-26
కచ్చిత్పశవ్యం నిరుజం భూర్యంబుతృణవీరుధం .
బృహద్వనం తదధునా యత్రాస్సే త్వం సుహృద్వృతః

10(1)-5-27
భ్రాతర్మమ సుతః కచ్చిన్మాత్రా సహ భవద్వ్రజే .
తాతం భవంతం మన్వానో భవద్భ్యాముపలాలితః

10(1)-5-28
పుంసస్త్రివర్గో విహితః సుహృదో హ్యనుభావితః .
న తేషు క్లిశ్యమానేషు త్రివర్గోఽర్థాయ కల్పతే

10(1)-5-29
నంద ఉవాచ
అహో తే దేవకీపుత్రాః కంసేన బహవో హతాః .
ఏకావశిష్టావరజా కన్యా సాపి దివం గతా

10(1)-5-30
నూనం హ్యదృష్టనిష్ఠోఽయమదృష్టపరమో జనః .
అదృష్టమాత్మనస్తత్త్వం యో వేద న స ముహ్యతి

10(1)-5-31
వసుదేవ ఉవాచ
కరో వై వార్షికో దత్తో రాజ్ఞే దృష్టా వయం చ వః .
నేహ స్థేయం బహుతిథం సంత్యుత్పాతాశ్చ గోకులే

10(1)-5-32
శ్రీశుక ఉవాచ
ఇతి నందాదయో గోపాః ప్రోక్తాస్తే శౌరిణా యయుః .
అనోభిరనడుద్యుక్తైస్తమనుజ్ఞాప్య గోకులం

10(1)-5-33
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే నందవసుదేవసమ్మేలనం నామ పంచమోఽధ్యాయః