పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : పంచదశోఽధ్యాయః - 15

10(1)-15-1
శ్రీశుక ఉవాచ
తతశ్చ పౌగండవయః శ్రితౌ వ్రజే
బభూవతుస్తౌ పశుపాలసమ్మతౌ .
గాశ్చారయంతౌ సఖిభిః సమం పదైర్వృందావనం
పుణ్యమతీవ చక్రతుః

10(1)-15-2
తన్మాధవో వేణుముదీరయన్ వృతో
గోపైర్గృణద్భిః స్వయశో బలాన్వితః .
పశూన్ పురస్కృత్య పశవ్యమావిశ-
ద్విహర్తుకామః కుసుమాకరం వనం

10(1)-15-3
తన్మంజుఘోషాలిమృగద్విజాకులం
మహన్మనఃప్రఖ్యపయఃసరస్వతా .
వాతేన జుష్టం శతపత్రగంధినా
నిరీక్ష్య రంతుం భగవాన్ మనో దధే

10(1)-15-4
స తత్ర తత్రారుణపల్లవశ్రియా
ఫలప్రసూనోరుభరేణ పాదయోః .
స్పృశచ్ఛిఖాన్ వీక్ష్య వనస్పతీన్ ముదా
స్మయన్నివాహాగ్రజమాదిపూరుషః

10(1)-15-5
శ్రీభగవానువాచ
అహో అమీ దేవ వరామరార్చితం
పాదాంబుజం తే సుమనఃఫలార్హణం .
నమంత్యుపాదాయ శిఖాభిరాత్మన-
స్తమోఽపహత్యై తరుజన్మ యత్కృతం

10(1)-15-6
ఏతేఽలినస్తవ యశోఽఖిలలోకతీర్థం
గాయంత ఆదిపురుషానుపదం భజంతే .
ప్రాయో అమీ మునిగణా భవదీయముఖ్యా
గూఢం వనేఽపి న జహత్యనఘాత్మదైవం

10(1)-15-7
నృత్యంత్యమీ శిఖిన ఈడ్య ముదా హరిణ్యః
కుర్వంతి గోప్య ఇవ తే ప్రియమీక్షణేన .
సూక్తైశ్చ కోకిలగణా గృహమాగతాయ
ధన్యా వనౌకస ఇయాన్ హి సతాం నిసర్గః

10(1)-15-8
ధన్యేయమద్య ధరణీ తృణవీరుధస్త్వత్పాదస్పృశో
ద్రుమలతాః కరజాభిమృష్టాః .
నద్యోఽద్రయః ఖగమృగాః సదయావలోకై-
ర్గోప్యోఽన్తరేణ భుజయోరపి యత్స్పృహా శ్రీః

10(1)-15-9
శ్రీశుక ఉవాచ
ఏవం వృందావనం శ్రీమత్కృష్ణః ప్రీతమనాః పశూన్ .
రేమే సంచారయన్నద్రేః సరిద్రోధఃసు సానుగః

10(1)-15-10
క్వచిద్గాయతి గాయత్సు మదాంధాలిష్వనువ్రతైః .
ఉపగీయమానచరితః స్రగ్వీ సంకర్షణాన్వితః

10(1)-15-11
(అనుజల్పతి జల్పంతం కలవాక్యైః శుకం క్వచిత్ .
క్వచిత్స వల్గు కూజంతమనుకూజతి కోకిలం
క్వచిచ్చ కలహంసానామనుకూజతి కూజితం .
అభినృత్యతి నృత్యంతం బర్హిణం హాసయన్ క్వచిత్

10(1)-15-12
మేఘగంభీరయా వాచా నామభిర్దూరగాన్ పశూన్ .
క్వచిదాహ్వయతి ప్రీత్యా గోగోపాలమనోజ్ఞయా

10(1)-15-13
చకోరక్రౌంచచక్రాహ్వభారద్వాజాంశ్చ బర్హిణః .
అనురౌతి స్మ సత్త్వానాం భీతవద్వ్యాఘ్రసింహయోః

10(1)-15-14
క్వచిత్క్రీడాపరిశ్రాంతం గోపోత్సంగోపబర్హణం .
స్వయం విశ్రమయత్యార్యం పాదసంవాహనాదిభిః

10(1)-15-15
నృత్యతో గాయతః క్వాపి వల్గతో యుధ్యతో మిథః .
గృహీతహస్తౌ గోపాలాన్ హసంతౌ ప్రశశంసతుః

10(1)-15-16
క్వచిత్పల్లవతల్పేషు నియుద్ధశ్రమకర్శితః .
వృక్షమూలాశ్రయః శేతే గోపోత్సంగోపబర్హణః

10(1)-15-17
పాదసంవాహనం చక్రుః కేచిత్తస్య మహాత్మనః .
అపరే హతపాప్మానో వ్యజనైః సమవీజయన్

10(1)-15-18
అన్యే తదనురూపాణి మనోజ్ఞాని మహాత్మనః .
గాయంతి స్మ మహారాజ స్నేహక్లిన్నధియః శనైః

10(1)-15-19
ఏవం నిగూఢాత్మగతిః స్వమాయయా
గోపాత్మజత్వం చరితైర్విడంబయన్ .
రేమే రమాలాలితపాదపల్లవో
గ్రామ్యైః సమం గ్రామ్యవదీశచేష్టితః

10(1)-15-20
శ్రీదామా నామ గోపాలో రామకేశవయోః సఖా .
సుబలస్తోకకృష్ణాద్యా గోపాః ప్రేమ్ణేదమబ్రువన్

10(1)-15-21
రామ రామ మహాబాహో కృష్ణ దుష్టనిబర్హణ .
ఇతోఽవిదూరే సుమహద్వనం తాలాలిసంకులం

10(1)-15-22
ఫలాని తత్ర భూరీణి పతంతి పతితాని చ .
సంతి కింత్వవరుద్ధాని ధేనుకేన దురాత్మనా

10(1)-15-23
సోఽతివీర్యోఽసురో రామ హే కృష్ణ ఖరరూపధృక్ .
ఆత్మతుల్యబలైరన్యైర్జ్ఞాతిభిర్బహుభిరావృతః

10(1)-15-24
తస్మాత్కృతనరాహారాద్భీతైర్నృభిరమిత్రహన్ .
న సేవ్యతే పశుగణైః పక్షిసంఘైర్వివర్జితం

10(1)-15-25
విద్యంతేఽభుక్తపూర్వాణి ఫలాని సురభీణి చ .
ఏష వై సురభిర్గంధో విషూచీనోఽవగృహ్యతే

10(1)-15-26
ప్రయచ్ఛ తాని నః కృష్ణ గంధలోభితచేతసాం .
వాంఛాస్తి మహతీ రామ గమ్యతాం యది రోచతే

10(1)-15-27
ఏవం సుహృద్వచః శ్రుత్వా సుహృత్ప్రియచికీర్షయా .
ప్రహస్య జగ్మతుర్గోపైర్వృతౌ తాలవనం ప్రభూ

10(1)-15-28
బలః ప్రవిశ్య బాహుభ్యాం తాలాన్ సంపరికంపయన్ .
ఫలాని పాతయామాస మతంగజ ఇవౌజసా

10(1)-15-29
ఫలానాం పతతాం శబ్దం నిశమ్యాసురరాసభః .
అభ్యధావత్క్షితితలం సనగం పరికంపయన్

10(1)-15-30
సమేత్య తరసా ప్రత్యగ్ద్వాభ్యాం పద్భ్యాం బలం బలీ .
నిహత్యోరసి కా శబ్దం ముంచన్ పర్యసరత్ఖలః

10(1)-15-31
పునరాసాద్య సంరబ్ధ ఉపక్రోష్టా పరాక్స్థితః .
చరణావపరౌ రాజన్ బలాయ ప్రాక్షిపద్రుషా

10(1)-15-32
స తం గృహీత్వా ప్రపదోర్భ్రామయిత్వైకపాణినా .
చిక్షేప తృణరాజాగ్రే భ్రామణత్యక్తజీవితం

10(1)-15-33
తేనాహతో మహాతాలో వేపమానో బృహచ్ఛిరాః .
పార్శ్వస్థం కంపయన్ భగ్నః స చాన్యం సోఽపి చాపరం

10(1)-15-34
బలస్య లీలయోత్సృష్టఖరదేహహతాహతాః .
తాలాశ్చకంపిరే సర్వే మహావాతేరితా ఇవ

10(1)-15-35
నైతచ్చిత్రం భగవతి హ్యనంతే జగదీశ్వరే .
ఓతప్రోతమిదం యస్మింస్తంతుష్వంగ యథా పటః

10(1)-15-36
తతః కృష్ణం చ రామం చ జ్ఞాతయో ధేనుకస్య యే .
క్రోష్టారోఽభ్యద్రవన్ సర్వే సంరబ్ధా హతబాంధవాః

10(1)-15-37
తాంస్తానాపతతః కృష్ణో రామశ్చ నృప లీలయా .
గృహీతపశ్చాచ్చరణాన్ ప్రాహిణోత్తృణరాజసు

10(1)-15-38
ఫలప్రకరసంకీర్ణం దైత్యదేహైర్గతాసుభిః .
రరాజ భూః సతాలాగ్రైర్ఘనైరివ నభస్తలం

10(1)-15-39
తయోస్తత్సుమహత్కర్మ నిశామ్య విబుధాదయః .
ముముచుః పుష్పవర్షాణి చక్రుర్వాద్యాని తుష్టువుః

10(1)-15-40
అథ తాలఫలాన్యాదన్ మనుష్యా గతసాధ్వసాః .
తృణం చ పశవశ్చేరుర్హతధేనుకకాననే

10(1)-15-41
కృష్ణః కమలపత్రాక్షః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః .
స్తూయమానోఽనుగైర్గోపైః సాగ్రజో వ్రజమావ్రజత్

10(1)-15-42
తం గోరజశ్ఛురితకుంతలబద్ధబర్హ-
వన్యప్రసూనరుచిరేక్షణచారుహాసం .
వేణుం క్వణంతమనుగైరుపగీతకీర్తిం
గోప్యో దిదృక్షితదృశోఽభ్యగమన్ సమేతాః

10(1)-15-43
పీత్వా ముకుందముఖసారఘమక్షిభృంగై-
స్తాపం జహుర్విరహజం వ్రజయోషితోఽహ్ని .
తత్సత్కృతిం సమధిగమ్య వివేశ గోష్ఠం
సవ్రీడహాసవినయం యదపాంగమోక్షం

10(1)-15-44
తయోర్యశోదారోహిణ్యౌ పుత్రయోః పుత్రవత్సలే .
యథాకామం యథాకాలం వ్యధత్తాం పరమాశిషః

10(1)-15-45
గతాధ్వానశ్రమౌ తత్ర మజ్జనోన్మర్దనాదిభిః .
నీవీం వసిత్వా రుచిరాం దివ్యస్రగ్గంధమండితౌ

10(1)-15-46
జనన్యుపహృతం ప్రాశ్య స్వాద్వన్నముపలాలితౌ .
సంవిశ్య వరశయ్యాయాం సుఖం సుషుపతుర్వ్రజే

10(1)-15-47
ఏవం స భగవాన్ కృష్ణో వృందావనచరః క్వచిత్ .
యయౌ రామమృతే రాజన్ కాలిందీం సఖిభిర్వృతః

10(1)-15-48
అథ గావశ్చ గోపాశ్చ నిదాఘాతపపీడితాః .
దుష్టం జలం పపుస్తస్యాస్తృషార్తా విషదూషితం

10(1)-15-49
విషాంభస్తదుపస్పృశ్య దైవోపహతచేతసః .
నిపేతుర్వ్యసవః సర్వే సలిలాంతే కురూద్వహ

10(1)-15-50
వీక్ష్య తాన్ వై తథాభూతాన్ కృష్ణో యోగేశ్వరేశ్వరః .
ఈక్షయామృతవర్షిణ్యా స్వనాథాన్ సమజీవయత్

10(1)-15-51
తే సంప్రతీతస్మృతయః సముత్థాయ జలాంతికాత్ .
ఆసన్ సువిస్మితాః సర్వే వీక్షమాణాః పరస్పరం

10(1)-15-52
అన్వమంసత తద్రాజన్ గోవిందానుగ్రహేక్షితం .
పీత్వా విషం పరేతస్య పునరుత్థానమాత్మనః

10(1)-15-53
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే ధేనుకవధో నామ పంచదశోఽధ్యాయః