పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : నవమోఽధ్యాయః - 9

10(1)-9-1
శ్రీశుక ఉవాచ
ఏకదా గృహదాసీషు యశోదా నందగేహినీ .
కర్మాంతరనియుక్తాసు నిర్మమంథ స్వయం దధి

10(1)-9-2
యాని యానీహ గీతాని తద్బాలచరితాని చ .
దధినిర్మంథనే కాలే స్మరంతీ తాన్యగాయత

10(1)-9-3
క్షౌమం వాసః పృథుకటితటే బిభ్రతీ సూత్రనద్ధం
పుత్రస్నేహస్నుతకుచయుగం జాతకంపం చ సుభ్రూః .
రజ్జ్వాకర్షశ్రమభుజచలత్కంకణౌ కుండలే చ
స్విన్నం వక్త్రం కబరవిగలన్మాలతీ నిర్మమంథ

10(1)-9-4
తాం స్తన్యకామ ఆసాద్య మథ్నంతీం జననీం హరిః .
గృహీత్వా దధిమంథానం న్యషేధత్ప్రీతిమావహన్

10(1)-9-5
తమంకమారూఢమపాయయత్స్తనం
స్నేహస్నుతం సస్మితమీక్షతీ ముఖం .
అతృప్తముత్సృజ్య జవేన సా యయా-
వుత్సిచ్యమానే పయసి త్వధిశ్రితే

10(1)-9-6
సంజాతకోపః స్ఫురితారుణాధరం
సందశ్య దద్భిర్దధిమంథభాజనం .
భిత్త్వా మృషాశ్రుర్దృషదశ్మనా రహో
జఘాస హైయంగవమంతరం గతః

10(1)-9-7
ఉత్తార్య గోపీ సుశృతం పయః పునః
ప్రవిశ్య సందృశ్య చ దధ్యమత్రకం .
భగ్నం విలోక్య స్వసుతస్య కర్మ తజ్జహాస
తం చాపి న తత్ర పశ్యతీ

10(1)-9-8
ఉలూఖలాంఘ్రేరుపరి వ్యవస్థితం
మర్కాయ కామం దదతం శిచి స్థితం .
హైయంగవం చౌర్యవిశంకితేక్షణం
నిరీక్ష్య పశ్చాత్సుతమాగమచ్ఛనైః

10(1)-9-9
తామాత్తయష్టిం ప్రసమీక్ష్య సత్వర-
స్తతోఽవరుధ్యాపససార భీతవత్ .
గోప్యన్వధావన్న యమాప యోగినాం
క్షమం ప్రవేష్టుం తపసేరితం మనః

10(1)-9-10
అన్వంచమానా జననీ బృహచ్చల-
చ్ఛ్రోణీభరాక్రాంతగతిః సుమధ్యమా .
జవేన విస్రంసితకేశబంధన-
చ్యుతప్రసూనానుగతిః పరామృశత్

10(1)-9-11
కృతాగసం తం ప్రరుదంతమక్షిణీ
కషంతమంజన్మషిణీ స్వపాణినా .
ఉద్వీక్షమాణం భయవిహ్వలేక్షణం
హస్తే గృహీత్వా భిషయంత్యవాగురత్

10(1)-9-12
త్యక్త్వా యష్టిం సుతం భీతం విజ్ఞాయార్భకవత్సలా .
ఇయేష కిల తం బద్ధుం దామ్నాతద్వీర్యకోవిదా

10(1)-9-13
న చాంతర్న బహిర్యస్య న పూర్వం నాపి చాపరం .
పూర్వాపరం బహిశ్చాంతర్జగతో యో జగచ్చ యః

10(1)-9-14
తం మత్వాఽఽత్మజమవ్యక్తం మర్త్యలింగమధోక్షజం .
గోపికోలూఖలే దామ్నా బబంధ ప్రాకృతం యథా

10(1)-9-15
తద్దామ బధ్యమానస్య స్వార్భకస్య కృతాగసః .
ద్వ్యంగులోనమభూత్తేన సందధేఽన్యచ్చ గోపికా

10(1)-9-16
యదాసీత్తదపి న్యూనం తేనాన్యదపి సందధే .
తదపి ద్వ్యంగులం న్యూనం యద్యదాదత్త బంధనం

10(1)-9-17
ఏవం స్వగేహదామాని యశోదా సందధత్యపి .
గోపీనాం సుస్మయంతీనాం స్మయంతీ విస్మితాభవత్

10(1)-9-18
స్వమాతుః స్విన్నగాత్రాయా విస్రస్తకబరస్రజః .
దృష్ట్వా పరిశ్రమం కృష్ణః కృపయాఽఽసీత్స్వబంధనే

10(1)-9-19
ఏవం సందర్శితా హ్యంగ హరిణా భృత్యవశ్యతా .
స్వవశేనాపి కృష్ణేన యస్యేదం సేశ్వరం వశే

10(1)-9-20
నేమం విరించో న భవో న శ్రీరప్యంగ సంశ్రయా .
ప్రసాదం లేభిరే గోపీ యత్తత్ప్రాప విముక్తిదాత్

10(1)-9-21
నాయం సుఖాపో భగవాన్ దేహినాం గోపికాసుతః .
జ్ఞానినాం చాత్మభూతానాం యథా భక్తిమతామిహ

10(1)-9-22
కృష్ణస్తు గృహకృత్యేషు వ్యగ్రాయాం మాతరి ప్రభుః .
అద్రాక్షీదర్జునౌ పూర్వం గుహ్యకౌ ధనదాత్మజౌ

10(1)-9-23
పురా నారదశాపేన వృక్షతాం ప్రాపితౌ మదాత్ .
నలకూవరమణిగ్రీవావితి ఖ్యాతౌ శ్రియాన్వితౌ

10(1)-9-24
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే గోపీప్రసాదో నవమోఽధ్యాయః