పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : ఏకోనవింశోఽధ్యాయః -19

10(1)-19-1
శ్రీశుక ఉవాచ
క్రీడాసక్తేషు గోపేషు తద్గావో దూరచారిణీః .
స్వైరం చరంత్యో వివిశుస్తృణలోభేన గహ్వరం

10(1)-19-2
అజా గావో మహిష్యశ్చ నిర్విశంత్యో వనాద్వనం .
ఇషీకాటవీం నిర్వివిశుః క్రందంత్యో దావతర్షితాః

10(1)-19-3
తేఽపశ్యంతః పశూన్ గోపాః కృష్ణరామాదయస్తదా .
జాతానుతాపా న విదుర్విచిన్వంతో గవాం గతిం

10(1)-19-4
తృణైస్తత్ఖురదచ్ఛిన్నైర్గోష్పదైరంకితైర్గవాం .
మార్గమన్వగమన్ సర్వే నష్టాజీవ్యా విచేతసః

10(1)-19-5
ముంజాటవ్యాం భ్రష్టమార్గం క్రందమానం స్వగోధనం .
సంప్రాప్య తృషితాః శ్రాంతాస్తతస్తే సన్న్యవర్తయన్

10(1)-19-6
తా ఆహూతా భగవతా మేఘగంభీరయా గిరా .
స్వనామ్నాం నినదం శ్రుత్వా ప్రతినేదుః ప్రహర్షితాః

10(1)-19-7
తతః సమంతాద్వనధూమకేతు-
ర్యదృచ్ఛయాభూత్క్షయకృద్వనౌకసాం .
సమీరితః సారథినోల్బణోల్ముకై-
ర్విలేలిహానః స్థిరజంగమాన్ మహాన్

10(1)-19-8
తమాపతంతం పరితో దవాగ్నిం
గోపాశ్చ గావః ప్రసమీక్ష్య భీతాః .
ఊచుశ్చ కృష్ణం సబలం ప్రపన్నా
యథా హరిం మృత్యుభయార్దితా జనాః

10(1)-19-9
కృష్ణ కృష్ణ మహావీర హే రామామితవిక్రమ .
దావాగ్నినా దహ్యమానాన్ ప్రపన్నాంస్త్రాతుమర్హథః

10(1)-19-10
నూనం త్వద్బాంధవాః కృష్ణ న చార్హంత్యవసాదితుం .
వయం హి సర్వధర్మజ్ఞ త్వన్నాథాస్త్వత్పరాయణాః

10(1)-19-11
శ్రీశుక ఉవాచ
వచో నిశమ్య కృపణం బంధూనాం భగవాన్ హరిః .
నిమీలయత మా భైష్ట లోచనానీత్యభాషత

10(1)-19-12
తథేతి మీలితాక్షేషు భగవానగ్నిముల్బణం .
పీత్వా ముఖేన తాన్ కృచ్ఛ్రాద్యోగాధీశో వ్యమోచయత్

10(1)-19-13
తతశ్చ తేఽక్షీణ్యున్మీల్య పునర్భాండీరమాపితాః .
నిశామ్య విస్మితా ఆసన్నాత్మానం గాశ్చ మోచితాః

10(1)-19-14
కృష్ణస్య యోగవీర్యం తద్యోగమాయానుభావితం .
దావాగ్నేరాత్మనః క్షేమం వీక్ష్య తే మేనిరేఽమరం

10(1)-19-15
గాః సన్నివర్త్య సాయాహ్నే సహ రామో జనార్దనః .
వేణుం విరణయన్ గోష్ఠమగాద్గోపైరభిష్టుతః

10(1)-19-16
గోపీనాం పరమానంద ఆసీద్గోవిందదర్శనే .
క్షణం యుగశతమివ యాసాం యేన వినాభవత్

10(1)-19-17
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే దవాగ్నిపానం నామైకోనవింశోఽధ్యాయః