పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : ఏకోనపంచాశత్తమోఽధ్యాయః - 49

10(1)-49-1
శ్రీశుక ఉవాచ
స గత్వా హాస్తినపురం పౌరవేంద్రయశోఽఙ్కితం .
దదర్శ తత్రాంబికేయం సభీష్మం విదురం పృథాం

10(1)-49-2
సహపుత్రం చ బాహ్లీకం భారద్వాజం సగౌతమం .
కర్ణం సుయోధనం ద్రౌణిం పాండవాన్ సుహృదోఽపరాన్

10(1)-49-3
యథావదుపసంగమ్య బంధుభిర్గాందినీసుతః .
సంపృష్టస్తైః సుహృద్వార్తాం స్వయం చాపృచ్ఛదవ్యయం

10(1)-49-4
ఉవాస కతిచిన్మాసాన్ రాజ్ఞో వృత్తవివిత్సయా .
దుష్ప్రజస్యాల్పసారస్య ఖలచ్ఛందానువర్తినః

10(1)-49-5
తేజ ఓజో బలం వీర్యం ప్రశ్రయాదీంశ్చ సద్గుణాన్ .
ప్రజానురాగం పార్థేషు న సహద్భిశ్చికీర్షితం

10(1)-49-6
కృతం చ ధార్తరాష్ట్రైర్యద్గరదానాద్యపేశలం .
ఆచఖ్యౌ సర్వమేవాస్మై పృథా విదుర ఏవ చ

10(1)-49-7
పృథా తు భ్రాతరం ప్రాప్తమక్రూరముపసృత్య తం .
ఉవాచ జన్మనిలయం స్మరంత్యశ్రుకలేక్షణా

10(1)-49-8
అపి స్మరంతి నః సౌమ్య పితరౌ భ్రాతరశ్చ మే .
భగిన్యౌ భ్రాతృపుత్రాశ్చ జామయః సఖ్య ఏవ చ

10(1)-49-9
భ్రాత్రేయో భగవాన్ కృష్ణః శరణ్యో భక్తవత్సలః .
పైతృష్వసేయాన్ స్మరతి రామశ్చాంబురుహేక్షణః

10(1)-49-10
సాపత్నమధ్యే శోచంతీం వృకానాం హరిణీమివ .
సాంత్వయిష్యతి మాం వాక్యైః పితృహీనాంశ్చ బాలకాన్

10(1)-49-11
కృష్ణ కృష్ణ మహాయోగిన్ విశ్వాత్మన్ విశ్వభావన .
ప్రపన్నాం పాహి గోవింద శిశుభిశ్చావసీదతీం

10(1)-49-12
నాన్యత్తవ పదాంభోజాత్పశ్యామి శరణం నృణాం .
బిభ్యతాం మృత్యుసంసారాదీశ్వరస్యాపవర్గికాత్

10(1)-49-13
నమః కృష్ణాయ శుద్ధాయ బ్రహ్మణే పరమాత్మనే .
యోగేశ్వరాయ యోగాయ త్వామహం శరణం గతా

10(1)-49-14
శ్రీశుక ఉవాచ
ఇత్యనుస్మృత్య స్వజనం కృష్ణం చ జగదీశ్వరం .
ప్రారుదద్దుఃఖితా రాజన్ భవతాం ప్రపితామహీ

10(1)-49-15
సమదుఃఖసుఖోఽక్రూరో విదురశ్చ మహాయశాః .
సాంత్వయామాసతుః కుంతీం తత్పుత్రోత్పత్తిహేతుభిః

10(1)-49-16
యాస్యన్ రాజానమభ్యేత్య విషమం పుత్రలాలసం .
అవదత్సుహృదాం మధ్యే బంధుభిః సౌహృదోదితం

10(1)-49-17
అక్రూర ఉవాచ
భో భో వైచిత్రవీర్య త్వం కురూణాం కీర్తివర్ధన .
భ్రాతర్యుపరతే పాండావధునాఽఽసనమాస్థితః

10(1)-49-18
ధర్మేణ పాలయన్నుర్వీం ప్రజాః శీలేన రంజయన్ .
వర్తమానః సమః స్వేషు శ్రేయః కీర్తిమవాప్స్యసి

10(1)-49-19
అన్యథా త్వాచరంల్లోకే గర్హితో యాస్యసే తమః .
తస్మాత్సమత్వే వర్తస్వ పాండవేష్వాత్మజేషు చ

10(1)-49-20
నేహ చాత్యంతసంవాసః కస్యచిత్కేనచిత్సహ .
రాజన్ స్వేనాపి దేహేన కిము జాయాత్మజాదిభిః

10(1)-49-21
ఏకః ప్రసూయతే జంతురేక ఏవ ప్రలీయతే .
ఏకోఽనుభుంక్తే సుకృతమేక ఏవ చ దుష్కృతం

10(1)-49-22
అధర్మోపచితం విత్తం హరంత్యన్యేఽల్పమేధసః .
సంభోజనీయాపదేశైర్జలానీవ జలౌకసః

10(1)-49-23
పుష్ణాతి యానధర్మేణ స్వబుద్ధ్యా తమపండితం .
తేఽకృతార్థం ప్రహిణ్వంతి ప్రాణా రాయః సుతాదయః

10(1)-49-24
స్వయం కిల్బిషమాదాయ తైస్త్యక్తో నార్థకోవిదః .
అసిద్ధార్థో విశత్యంధం స్వధర్మవిముఖస్తమః

10(1)-49-25
తస్మాల్లోకమిమం రాజన్ స్వప్నమాయామనోరథం .
వీక్ష్యాయమ్యాత్మనాఽఽత్మానం సమః శాంతో భవ ప్రభో

10(1)-49-26
ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ
యథా వదతి కల్యాణీం వాచం దానపతే భవాన్ .
తథానయా న తృప్యామి మర్త్యః ప్రాప్య యథామృతం

10(1)-49-27
తథాపి సూనృతా సౌమ్య హృది న స్థీయతే చలే .
పుత్రానురాగవిషమే విద్యుత్సౌదామనీ యథా

10(1)-49-28
ఈశ్వరస్య విధిం కో ను విధునోత్యన్యథా పుమాన్ .
భూమేర్భారావతారాయ యోఽవతీర్ణో యదోఃకులే

10(1)-49-29
యో దుర్విమర్శపథయా నిజమాయయేదం
సృష్ట్వా గుణాన్ విభజతే తదనుప్రవిష్టః .
తస్మై నమో దురవబోధవిహారతంత్ర-
సంసారచక్రగతయే పరమేశ్వరాయ

10(1)-49-30
శ్రీశుక ఉవాచ
ఇత్యభిప్రేత్య నృపతేరభిప్రాయం స యాదవః .
సుహృద్భిః సమనుజ్ఞాతః పునర్యదుపురీమగాత్

10(1)-49-31
శశంస రామకృష్ణాభ్యాం ధృతరాష్ట్రవిచేష్టితం .
పాండవాన్ ప్రతి కౌరవ్య యదర్థం ప్రేషితః స్వయం

10(1)-49-32
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే వైయసక్యామష్టాదశసాహస్ర్యాం
పారమహంస్యాం సంహితాయాం దశమస్కంధే పూర్వార్ధే
ఏకోనపంచాశత్తమోఽధ్యాయః

10(1)-49-33
సమాప్తమిదం దశమస్కంధస్య పూర్వార్ధం
శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు