పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : ఏకచత్వారింశోఽధ్యాయః - 41

10(1)-41-1
శ్రీశుక ఉవాచ
స్తువతస్తస్య భగవాన్ దర్శయిత్వా జలే వపుః .
భూయః సమాహరత్కృష్ణో నటో నాట్యమివాత్మనః

10(1)-41-2
సోఽపి చాంతర్హితం వీక్ష్య జలాదున్మజ్య సత్వరః .
కృత్వా చావశ్యకం సర్వం విస్మితో రథమాగమత్

10(1)-41-3
తమపృచ్ఛద్ధృషీకేశః కిం తే దృష్టమివాద్భుతం .
భూమౌ వియతి తోయే వా తథా త్వాం లక్షయామహే

10(1)-41-4
అక్రూర ఉవాచ
అద్భుతానీహ యావంతి భూమౌ వియతి వా జలే .
త్వయి విశ్వాత్మకే తాని కిం మేఽదృష్టం విపశ్యతః

10(1)-41-5
యత్రాద్భుతాని సర్వాణి భూమౌ వియతి వా జలే .
తం త్వానుపశ్యతో బ్రహ్మన్ కిం మే దృష్టమిహాద్భుతం

10(1)-41-6
ఇత్యుక్త్వా చోదయామాస స్యందనం గాందినీసుతః .
మథురామనయద్రామం కృష్ణం చైవ దినాత్యయే

10(1)-41-7
మార్గే గ్రామజనా రాజంస్తత్ర తత్రోపసంగతాః .
వసుదేవసుతౌ వీక్ష్య ప్రీతా దృష్టిం న చాదదుః

10(1)-41-8
తావద్వ్రజౌకసస్తత్ర నందగోపాదయోఽగ్రతః .
పురోపవనమాసాద్య ప్రతీక్షంతోఽవతస్థిరే

10(1)-41-9
తాన్ సమేత్యాహ భగవానక్రూరం జగదీశ్వరః .
గృహీత్వా పాణినా పాణిం ప్రశ్రితం ప్రహసన్నివ

10(1)-41-10
భవాన్ ప్రవిశతామగ్రే సహ యానః పురీం గృహం .
వయం త్విహావముచ్యాథ తతో ద్రక్ష్యామహే పురీం

10(1)-41-11
అక్రూర ఉవాచ
నాహం భవద్భ్యాం రహితః ప్రవేక్ష్యే మథురాం ప్రభో .
త్యక్తుం నార్హసి మాం నాథ భక్తం తే భక్తవత్సల

10(1)-41-12
ఆగచ్ఛ యామ గేహాన్నః సనాథాన్ కుర్వధోక్షజ .
సహాగ్రజః సగోపాలైః సుహృద్భిశ్చ సుహృత్తమ

10(1)-41-13
పునీహి పాదరజసా గృహాన్నో గృహమేధినాం .
యచ్ఛౌచేనానుతృప్యంతి పితరః సాగ్నయః సురాః

10(1)-41-14
అవనిజ్యాంఘ్రియుగలమాసీచ్ఛ్లోక్యో బలిర్మహాన్ .
ఐశ్వర్యమతులం లేభే గతిం చైకాంతినాం తు యా

10(1)-41-15
ఆపస్తేఽఙ్ఘ్ర్యవనేజన్యస్త్రీంల్లోకాన్ శుచయోఽపునన్ .
శిరసాధత్త యాః శర్వః స్వర్యాతాః సగరాత్మజాః

10(1)-41-16
దేవ దేవ జగన్నాథ పుణ్యశ్రవణకీర్తన .
యదూత్తమోత్తమశ్లోక నారాయణ నమోఽస్తు తే

10(1)-41-17
శ్రీభగవనువాచ
ఆయాస్యే భవతో గేహమహమార్యసమన్వితః .
యదుచక్రద్రుహం హత్వా వితరిష్యే సుహృత్ప్రియం

10(1)-41-18
శ్రీశుక ఉవాచ
ఏవముక్తో భగవతా సోఽక్రూరో విమనా ఇవ .
పురీం ప్రవిష్టః కంసాయ కర్మావేద్య గృహం యయౌ

10(1)-41-19
అథాపరాహ్నే భగవాన్ కృష్ణః సంకర్షణాన్వితః .
మథురాం ప్రావిశద్గోపైర్దిదృక్షుః పరివారితః

10(1)-41-20
దదర్శ తాం స్ఫాటికతుంగగోపురద్వారాం
బృహద్ధేమకపాటతోరణాం .
తామ్రారకోష్ఠాం పరిఖాదురాసదా-
ముద్యానరమ్యోపవనోపశోభితాం

10(1)-41-21
సౌవర్ణశృంగాటకహర్మ్యనిష్కుటైః
శ్రేణీసభాభిర్భవనైరుపస్కృతాం .
వైదూర్యవజ్రామలనీలవిద్రుమై-
ర్ముక్తాహరిద్భిర్వలభీషు వేదిషు

10(1)-41-22
జుష్టేషు జాలాముఖరంధ్రకుట్టిమే-
ష్వావిష్టపారావతబర్హినాదితాం .
సంసిక్తరథ్యాపణమార్గచత్వరాం
ప్రకీర్ణమాల్యాంకురలాజతండులాం

10(1)-41-23
ఆపూర్ణకుంభైర్దధిచందనోక్షితైః
ప్రసూన దీపావలిభిః సపల్లవైః .
సవృందరంభాక్రముకైః సకేతుభిః
స్వలంకృతద్వారగృహాం సపట్టికైః

10(1)-41-24
తాం సంప్రవిష్టౌ వసుదేవనందనౌ
వృతౌ వయస్యైర్నరదేవవర్త్మనా .
ద్రష్టుం సమీయుస్త్వరితాః పురస్త్రియో
హర్మ్యాణి చైవారురుహుర్నృపోత్సుకాః

10(1)-41-25
కాశ్చిద్విపర్యగ్ధృతవస్త్రభూషణా
విస్మృత్య చైకం యుగలేష్వథాపరాః .
కృతైకపత్రశ్రవణైకనూపురా
నాంక్త్వా ద్వితీయం త్వపరాశ్చ లోచనం

10(1)-41-26
అశ్నంత్య ఏకాస్తదపాస్య సోత్సవా
అభ్యజ్యమానా అకృతోపమజ్జనాః .
స్వపంత్య ఉత్థాయ నిశమ్య నిఃస్వనం
ప్రపాయయంత్యోఽర్భమపోహ్య మాతరః

10(1)-41-27
మనాంసి తాసామరవిందలోచనః
ప్రగల్భలీలాహసితావలోకైః .
జహార మత్తద్విరదేంద్రవిక్రమో
దృశాం దదచ్ఛ్రీరమణాత్మనోత్సవం

10(1)-41-28
దృష్ట్వా ముహుః శ్రుతమనుద్రుతచేతసస్తం
తత్ప్రేక్షణోత్స్మితసుధోక్షణలబ్ధమానాః .
ఆనందమూర్తిముపగుహ్య దృశాఽఽత్మలబ్ధం
హృష్యత్త్వచో జహురనంతమరిందమాధిం

10(1)-41-29
ప్రాసాదశిఖరారూఢాః ప్రీత్యుత్ఫుల్లముఖాంబుజాః .
అభ్యవర్షన్ సౌమనస్యైః ప్రమదా బలకేశవౌ

10(1)-41-30
దధ్యక్షతైః సోదపాత్రైః స్రగ్గంధైరభ్యుపాయనైః .
తావానర్చుః ప్రముదితాస్తత్ర తత్ర ద్విజాతయః

10(1)-41-31
ఊచుః పౌరా అహో గోప్యస్తపః కిమచరన్ మహత్ .
యా హ్యేతావనుపశ్యంతి నరలోకమహోత్సవౌ

10(1)-41-32
రజకం కంచిదాయాంతం రంగకారం గదాగ్రజః .
దృష్ట్వాయాచత వాసాంసి ధౌతాన్యత్యుత్తమాని చ

10(1)-41-33
దేహ్యావయోః సముచితాన్యంగ వాసాంసి చార్హతోః .
భవిష్యతి పరం శ్రేయో దాతుస్తే నాత్ర సంశయః

10(1)-41-34
స యాచితో భగవతా పరిపూర్ణేన సర్వతః .
సాక్షేపం రుషితః ప్రాహ భృత్యో రాజ్ఞః సుదుర్మదః

10(1)-41-35
ఈదృశాన్యేవ వాసాంసీ నిత్యం గిరివనేచరాః .
పరిధత్త కిముద్వృత్తా రాజద్రవ్యాణ్యభీప్సథ

10(1)-41-36
యాతాశు బాలిశా మైవం ప్రార్థ్యం యది జిజీవిషా .
బధ్నంతి ఘ్నంతి లుంపంతి దృప్తం రాజకులాని వై

10(1)-41-37
ఏవం వికత్థమానస్య కుపితో దేవకీసుతః .
రజకస్య కరాగ్రేణ శిరః కాయాదపాతయత్

10(1)-41-38
తస్యానుజీవినః సర్వే వాసః కోశాన్ విసృజ్య వై .
దుద్రువుః సర్వతో మార్గం వాసాంసి జగృహేఽచ్యుతః

10(1)-41-39
వసిత్వాఽఽత్మప్రియే వస్త్రే కృష్ణః సంకర్షణస్తథా .
శేషాణ్యాదత్త గోపేభ్యో విసృజ్య భువి కానిచిత్

10(1)-41-40
తతస్తు వాయకః ప్రీతస్తయోర్వేషమకల్పయత్ .
విచిత్రవర్ణైశ్చైలేయైరాకల్పైరనురూపతః

10(1)-41-41
నానాలక్షణవేషాభ్యాం కృష్ణరామౌ విరేజతుః .
స్వలంకృతౌ బాలగజౌ పర్వణీవ సితేతరౌ

10(1)-41-42
తస్య ప్రసన్నో భగవాన్ ప్రాదాత్సారూప్యమాత్మనః .
శ్రియం చ పరమాం లోకే బలైశ్వర్యస్మృతీంద్రియం

10(1)-41-43
తతః సుదామ్నో భవనం మాలాకారస్య జగ్మతుః .
తౌ దృష్ట్వా స సముత్థాయ ననామ శిరసా భువి

10(1)-41-44
తయోరాసనమానీయ పాద్యం చార్ఘ్యార్హణాదిభిః .
పూజాం సానుగయోశ్చక్రే స్రక్తాంబూలానులేపనైః

10(1)-41-45
ప్రాహ నః సార్థకం జన్మ పావితం చ కులం ప్రభో .
పితృదేవర్షయో మహ్యం తుష్టా హ్యాగమనేన వాం

10(1)-41-46
భవంతౌ కిల విశ్వస్య జగతః కారణం పరం .
అవతీర్ణావిహాంశేన క్షేమాయ చ భవాయ చ

10(1)-41-47
న హి వాం విషమా దృష్టిః సుహృదోర్జగదాత్మనోః .
సమయోః సర్వభూతేషు భజంతం భజతోరపి

10(1)-41-48
తావాజ్ఞాపయతం భృత్యం కిమహం కరవాణి వాం .
పుంసోఽత్యనుగ్రహో హ్యేష భవద్భిర్యన్నియుజ్యతే

10(1)-41-49
ఇత్యభిప్రేత్య రాజేంద్ర సుదామా ప్రీతమానసః .
శస్తైః సుగంధైః కుసుమైర్మాలా విరచితా దదౌ

10(1)-41-50
తాభిః స్వలంకృతౌ ప్రీతౌ కృష్ణరామౌ సహానుగౌ .
ప్రణతాయ ప్రపన్నాయ దదతుర్వరదౌ వరాన్

10(1)-41-51
సోఽపి వవ్రేఽచలాం భక్తిం తస్మిన్నేవాఖిలాత్మని .
తద్భక్తేషు చ సౌహార్దం భూతేషు చ దయాం పరాం

10(1)-41-52
ఇతి తస్మై వరం దత్త్వా శ్రియం చాన్వయవర్ధినీం .
బలమాయుర్యశఃకాంతిం నిర్జగామ సహాగ్రజః

10(1)-41-53
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే పురప్రవేశో నమైకచత్వారింశోఽధ్యాయః