పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : ఏకోనచత్వారింశోఽధ్యాయః - 39

10(1)-39-1
శ్రీశుక ఉవాచ
సుఖోపవిష్టః పర్యంకే రామకృష్ణోరుమానితః .
లేభే మనోరథాన్ సర్వాన్ పథి యాన్ స చకార హ

10(1)-39-2
కిమలభ్యం భగవతి ప్రసన్నే శ్రీనికేతనే .
తథాపి తత్పరా రాజన్న హి వాంఛంతి కించన

10(1)-39-3
సాయంతనాశనం కృత్వా భగవాన్ దేవకీసుతః .
సుహృత్సు వృత్తం కంసస్య పప్రచ్ఛాన్యచ్చికీర్షితం

10(1)-39-4
శ్రీభగవానువాచ
తాత సౌమ్యాగతః కచ్చిత్స్వాగతం భద్రమస్తు వః .
అపి స్వజ్ఞాతిబంధూనామనమీవమనామయం

10(1)-39-5
కిం ను నః కుశలం పృచ్ఛే ఏధమానే కులామయే .
కంసే మాతులనామ్న్యంగ స్వానాం నస్తత్ప్రజాసు చ

10(1)-39-6
అహో అస్మదభూద్భూరి పిత్రోర్వృజినమార్యయోః .
యద్ధేతోః పుత్రమరణం యద్ధేతోర్బంధనం తయోః

10(1)-39-7
దిష్ట్యాద్య దర్శనం స్వానాం మహ్యం వః సౌమ్య కాంక్షితం .
సంజాతం వర్ణ్యతాం తాత తవాగమనకారణం

10(1)-39-8
శ్రీశుక ఉవాచ
పృష్టో భగవతా సర్వం వర్ణయామాస మాధవః .
వైరానుబంధం యదుషు వసుదేవవధోద్యమం

10(1)-39-9
యత్సందేశో యదర్థం వా దూతః సంప్రేషితః స్వయం .
యదుక్తం నారదేనాస్య స్వజన్మానకదుందుభేః

10(1)-39-10
శ్రుత్వాక్రూరవచః కృష్ణో బలశ్చ పరవీరహా .
ప్రహస్య నందం పితరం రాజ్ఞాఽఽదిష్టం విజజ్ఞతుః

10(1)-39-11
గోపాన్ సమాదిశత్సోఽపి గృహ్యతాం సర్వగోరసః .
ఉపాయనాని గృహ్ణీధ్వం యుజ్యంతాం శకటాని చ

10(1)-39-12
యాస్యామః శ్వో మధుపురీం దాస్యామో నృపతే రసాన్ .
ద్రక్ష్యామః సుమహత్పర్వ యాంతి జానపదాః కిల .
ఏవమాఘోషయత్క్షత్రా నందగోపః స్వగోకులే

10(1)-39-13
గోప్యస్తాస్తదుపశ్రుత్య బభూవుర్వ్యథితా భృశం .
రామకృష్ణౌ పురీం నేతుమక్రూరం వ్రజమాగతం

10(1)-39-14
కాశ్చిత్తత్కృతహృత్తాపశ్వాసమ్లానముఖశ్రియః .
స్రంసద్దుకూలవలయకేశగ్రంథ్యశ్చ కాశ్చన

10(1)-39-15
అన్యాశ్చ తదనుధ్యాననివృత్తాశేషవృత్తయః .
నాభ్యజానన్నిమం లోకమాత్మలోకం గతా ఇవ

10(1)-39-16
స్మరంత్యశ్చాపరాః శౌరేరనురాగస్మితేరితాః .
హృదిస్పృశశ్చిత్రపదా గిరః సమ్ముముహుః స్త్రియః

10(1)-39-17
గతిం సులలితాం చేష్టాం స్నిగ్ధహాసావలోకనం .
శోకాపహాని నర్మాణి ప్రోద్దామచరితాని చ

10(1)-39-18
చింతయంత్యో ముకుందస్య భీతా విరహకాతరాః .
సమేతాః సంఘశః ప్రోచురశ్రుముఖ్యోఽచ్యుతాశయాః

10(1)-39-19
గోప్య ఊచుః
అహో విధాతస్తవ న క్వచిద్దయా
సంయోజ్య మైత్ర్యా ప్రణయేన దేహినః .
తాంశ్చాకృతార్థాన్ వియునంక్ష్యపార్థకం
విక్రీడితం తేఽర్భకచేష్టితం యథా

10(1)-39-20
యస్త్వం ప్రదర్శ్యాసితకుంతలావృతం
ముకుందవక్త్రం సుకపోలమున్నసం .
శోకాపనోదస్మితలేశసుందరం
కరోషి పారోక్ష్యమసాధు తే కృతం

10(1)-39-21
క్రూరస్త్వమక్రూర సమాఖ్యయా స్మ నశ్చక్షుర్హి
దత్తం హరసే బతాజ్ఞవత్ .
యేనైకదేశేఽఖిలసర్గసౌష్ఠవం
త్వదీయమద్రాక్ష్మ వయం మధుద్విషః

10(1)-39-22
న నందసూనుః క్షణభంగసౌహృదః
సమీక్షతే నః స్వకృతాతురా బత .
విహాయ గేహాన్ స్వజనాన్ సుతాన్
పతీంస్తద్దాస్యమద్ధోపగతా నవప్రియః

10(1)-39-23
సుఖం ప్రభాతా రజనీయమాశిషః
సత్యా బభూవుః పురయోషితాం ధ్రువం .
యాః సంప్రవిష్టస్య ముఖం వ్రజస్పతేః
పాస్యంత్యపాంగోత్కలితస్మితాసవం

10(1)-39-24
తాసాం ముకుందో మధుమంజుభాషితై-
ర్గృహీతచిత్తః పరవాన్ మనస్వ్యపి .
కథం పునర్నః ప్రతియాస్యతేఽబలా
గ్రామ్యాః సలజ్జస్మితవిభ్రమైర్భ్రమన్

10(1)-39-25
అద్య ధ్రువం తత్ర దృశో భవిష్యతే
దాశార్హభోజాంధకవృష్ణిసాత్వతాం .
మహోత్సవః శ్రీరమణం గుణాస్పదం
ద్రక్ష్యంతి యే చాధ్వని దేవకీసుతం

10(1)-39-26
మైతద్విధస్యాకరుణస్య నామ భూదక్రూర
ఇత్యేతదతీవ దారుణః .
యోఽసావనాశ్వాస్య సుదుఃఖితం జనం
ప్రియాత్ప్రియం నేష్యతి పారమధ్వనః

10(1)-39-27
అనార్ద్రధీరేష సమాస్థితో రథం
తమన్వమీ చ త్వరయంతి దుర్మదాః .
గోపా అనోభిః స్థవిరైరుపేక్షితం
దైవం చ నోఽద్య ప్రతికూలమీహతే

10(1)-39-28
నివారయామః సముపేత్య మాధవం
కిం నోఽకరిష్యన్ కులవృద్ధబాంధవాః .
ముకుందసంగాన్నిమిషార్ధదుస్త్యజాద్దైవేన
విధ్వంసితదీనచేతసాం

10(1)-39-29
యస్యానురాగలలితస్మితవల్గుమంత్ర-
లీలావలోకపరిరంభణరాసగోష్ఠ్యాం .
నీతాః స్మ నః క్షణమివ క్షణదా వినా తం
గోప్యః కథం న్వతితరేమ తమో దురంతం

10(1)-39-30
యోఽహ్నః క్షయే వ్రజమనంతసఖః పరీతో
గోపైర్విశన్ఖురరజశ్ఛురితాలకస్రక్,
వేణుం క్వణన్ స్మితకటాక్షనిరీక్షణేన
చిత్తం క్షిణోత్యముమృతే ను కథం భవేమ

10(1)-39-31
శ్రీశుక ఉవాచ
ఏవం బ్రువాణా విరహాతురా భృశం
వ్రజస్త్రియః కృష్ణవిషక్తమానసాః .
విసృజ్య లజ్జాం రురుదుః స్మ సుస్వరం
గోవింద దామోదర మాధవేతి

10(1)-39-32
స్త్రీణామేవం రుదంతీనాముదితే సవితర్యథ .
అక్రూరశ్చోదయామాస కృతమైత్రాదికో రథం

10(1)-39-33
గోపాస్తమన్వసజ్జంత నందాద్యాః శకటైస్తతః .
ఆదాయోపాయనం భూరి కుంభాన్ గోరససంభృతాన్

10(1)-39-34
గోప్యశ్చ దయితం కృష్ణమనువ్రజ్యానురంజితాః .
ప్రత్యాదేశం భగవతః కాంక్షంత్యశ్చావతస్థిరే

10(1)-39-35
తాస్తథా తప్యతీర్వీక్ష్య స్వప్రస్థానే యదూత్తమః .
సాంత్వయామస సప్రేమైరాయాస్య ఇతి దౌత్యకైః

10(1)-39-36
యావదాలక్ష్యతే కేతుర్యావద్రేణూ రథస్య చ .
అనుప్రస్థాపితాత్మానో లేఖ్యానీవోపలక్షితాః

10(1)-39-37
తా నిరాశా నివవృతుర్గోవిందవినివర్తనే .
విశోకా అహనీ నిన్యుర్గాయంత్యః ప్రియచేష్టితం

10(1)-39-38
భగవానపి సంప్రాప్తో రామాక్రూరయుతో నృప .
రథేన వాయువేగేన కాలిందీమఘనాశినీం

10(1)-39-39
తత్రోపస్పృశ్య పానీయం పీత్వా మృష్టం మణిప్రభం .
వృక్షషండముపవ్రజ్య సరామో రథమావిశత్

10(1)-39-40
అక్రూరస్తావుపామంత్ర్య నివేశ్య చ రథోపరి .
కాలింద్యా హ్రదమాగత్య స్నానం విధివదాచరత్

10(1)-39-41
నిమజ్జ్య తస్మిన్ సలిలే జపన్ బ్రహ్మ సనాతనం .
తావేవ దదృశేఽక్రూరో రామకృష్ణౌ సమన్వితౌ

10(1)-39-42
తౌ రథస్థౌ కథమిహ సుతావానకదుందుభేః .
తర్హి స్విత్స్యందనే న స్త ఇత్యున్మజ్జ్య వ్యచష్ట సః

10(1)-39-43
తత్రాపి చ యథా పూర్వమాసీనౌ పునరేవ సః .
న్యమజ్జద్దర్శనం యన్మే మృషా కిం సలిలే తయోః

10(1)-39-44
భూయస్తత్రాపి సోఽద్రాక్షీత్స్తూయమానమహీశ్వరం .
సిద్ధచారణగంధర్వైరసురైర్నతకంధరైః

10(1)-39-45
సహస్రశిరసం దేవం సహస్రఫణమౌలినం .
నీలాంబరం బిసశ్వేతం శృంగైః శ్వేతమివ స్థితం

10(1)-39-46
తస్యోత్సంగే ఘనశ్యామం పీతకౌశేయవాససం .
పురుషం చతుర్భుజం శాంతం పద్మపత్రారుణేక్షణం

10(1)-39-47
చారుప్రసన్నవదనం చారుహాసనిరీక్షణం .
సుభ్రూన్నసం చారుకర్ణం సుకపోలారుణాధరం

10(1)-39-48
ప్రలంబపీవరభుజం తుంగాంసోరఃస్థలశ్రియం .
కంబుకంఠం నిమ్ననాభిం వలిమత్పల్లవోదరం

10(1)-39-49
బృహత్కటితటశ్రోణికరభోరుద్వయాన్వితం .
చారుజానుయుగం చారుజంఘాయుగలసంయుతం

10(1)-39-50
తుంగగుల్ఫారుణనఖవ్రాతదీధితిభిర్వృతం .
నవాంగుల్యంగుష్ఠదలైర్విలసత్పాదపంకజం

10(1)-39-51
సుమహార్హమణివ్రాతకిరీటకటకాంగదైః .
కటిసూత్రబ్రహ్మసూత్రహారనూపురకుండలైః

10(1)-39-52
భ్రాజమానం పద్మకరం శంఖచక్రగదాధరం .
శ్రీవత్సవక్షసం భ్రాజత్కౌస్తుభం వనమాలినం

10(1)-39-53
సునందనందప్రముఖైః పార్షదైః సనకాదిభిః .
సురేశైర్బ్రహ్మరుద్రాద్యైర్నవభిశ్చ ద్విజోత్తమైః

10(1)-39-54
ప్రహ్లాదనారదవసుప్రముఖైర్భాగవతోత్తమైః .
స్తూయమానం పృథగ్భావైర్వచోభిరమలాత్మభిః

10(1)-39-55
శ్రియా పుష్ట్యా గిరా కాంత్యా కీర్త్యా తుష్ట్యేలయోర్జయా .
విద్యయావిద్యయా శక్త్యా మాయయా చ నిషేవితం

10(1)-39-56
విలోక్య సుభృశం ప్రీతో భక్త్యా పరమయా యుతః .
హృష్యత్తనూరుహో భావపరిక్లిన్నాత్మలోచనః

10(1)-39-57
గిరా గద్గదయాస్తౌషీత్సత్త్వమాలంబ్య సాత్వతః .
ప్రణమ్య మూర్ధ్నావహితః కృతాంజలిపుటః శనైః

10(1)-39-58
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్క్న్ధే పూర్వార్ధే అక్రూరప్రతియానే ఏకోనచత్వారింశోఽధ్యాయః