పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : ఏకవింశోఽధ్యాయః - 21

10(1)-21-1
శ్రీశుక ఉవాచ
ఇత్థం శరత్స్వచ్ఛజలం పద్మాకరసుగంధినా .
న్యవిశద్వాయునా వాతం సగోగోపాలకోఽచ్యుతః

10(1)-21-2
కుసుమితవనరాజిశుష్మిభృంగ-
ద్విజకులఘుష్టసరఃసరిన్మహీధ్రం .
మధుపతిరవగాహ్య చారయన్ గాః
సహ పశుపాలబలశ్చుకూజ వేణుం

10(1)-21-3
తద్వ్రజస్త్రియ ఆశ్రుత్య వేణుగీతం స్మరోదయం .
కాశ్చిత్పరోక్షం కృష్ణస్య స్వసఖీభ్యోన్వవర్ణయన్

10(1)-21-4
తద్వర్ణయితుమారబ్ధాః స్మరంత్యః కృష్ణచేష్టితం .
నాశకన్ స్మరవేగేన విక్షిప్తమనసో నృప

10(1)-21-5
బర్హాపీడం నటవరవపుః కర్ణయోః కర్ణికారం
బిభ్రద్వాసః కనకకపిశం వైజయంతీం చ మాలాం .
రంధ్రాన్ వేణోరధరసుధయా పూరయన్ గోపవృందై-
ర్వృందారణ్యం స్వపదరమణం ప్రావిశద్గీతకీర్తిః

10(1)-21-6
ఇతి వేణురవం రాజన్ సర్వభూతమనోహరం .
శ్రుత్వా వ్రజస్త్రియః సర్వా వర్ణయంత్యోఽభిరేభిరే

10(1)-21-7
గోప్య ఊచుః
అక్షణ్వతాం ఫలమిదం న పరం విదామః
సఖ్యః పశూనను వివేశయతోర్వయస్యైః .
వక్త్రం వ్రజేశసుతయోరనువేణుజుష్టం
యైర్వా నిపీతమనురక్తకటాక్షమోక్షం

10(1)-21-8
చూతప్రవాలబర్హస్తబకోత్పలాబ్జ-
మాలానుపృక్తపరిధానవిచిత్రవేషౌ .
మధ్యే విరేజతురలం పశుపాలగోష్ఠ్యాం
రంగే యథా నటవరౌ క్వ చ గాయమానౌ

10(1)-21-9
గోప్యః కిమాచరదయం కుశలం స్మ
వేణుర్దామోదరాధరసుధామపి గోపికానాం .
భుంక్తే స్వయం యదవశిష్టరసం హ్రదిన్యో
హృష్యత్త్వచోఽశ్రు ముముచుస్తరవో యథాఽఽర్యః

10(1)-21-10
వృందావనం సఖి భువో వితనోతి కీర్తిం
యద్దేవకీసుతపదాంబుజలబ్ధలక్ష్మి .
గోవిందవేణుమను మత్తమయూరనృత్యం
ప్రేక్ష్యాద్రిసాన్వపరతాన్యసమస్తసత్త్వం

10(1)-21-11
ధన్యాః స్మ మూఢగతయోఽపి హరిణ్య ఏతా
యా నందనందనముపాత్తవిచిత్రవేషం .
ఆకర్ణ్య వేణురణితం సహకృష్ణసారాః
పూజాం దధుర్విరచితాం ప్రణయావలోకైః

10(1)-21-12
కృష్ణం నిరీక్ష్య వనితోత్సవరూపశీలం
శ్రుత్వా చ తత్క్వణితవేణువిచిత్రగీతం .
దేవ్యో విమానగతయః స్మరనున్నసారా
భ్రశ్యత్ప్రసూనకబరా ముముహుర్వినీవ్యః

10(1)-21-13
గావశ్చ కృష్ణముఖనిర్గతవేణుగీత-
పీయూషముత్తభితకర్ణపుటైః పిబంత్యః .
శావాః స్నుతస్తనపయఃకవలాః స్మ తస్థు-
ర్గోవిందమాత్మని దృశాశ్రుకలాః స్పృశంత్యః

10(1)-21-14
ప్రాయో బతాంబ విహగా మునయో వనేఽస్మిన్
కృష్ణేక్షితం తదుదితం కలవేణుగీతం .
ఆరుహ్య యే ద్రుమభుజాన్ రుచిరప్రవాలాన్
శృణ్వంత్యమీలితదృశో విగతాన్యవాచః

10(1)-21-15
నద్యస్తదా తదుపధార్య ముకుందగీత-
మావర్తలక్షితమనోభవభగ్నవేగాః .
ఆలింగనస్థగితమూర్మిభుజైర్మురారేః
గృహ్ణంతి పాదయుగలం కమలోపహారాః

10(1)-21-16
దృష్ట్వాఽఽతపే వ్రజపశూన్ సహ రామగోపైః
సంచారయంతమను వేణుముదీరయంతం .
ప్రేమప్రవృద్ధ ఉదితః కుసుమావలీభిః
సఖ్యుర్వ్యధాత్స్వవపుషాంబుద ఆతపత్రం

10(1)-21-17
పూర్ణాః పులింద్య ఉరుగాయపదాబ్జరాగ-
శ్రీకుంకుమేన దయితాస్తనమండితేన .
తద్దర్శనస్మరరుజస్తృణరూషితేన
లింపంత్య ఆననకుచేషు జహుస్తదాధిం

10(1)-21-18
హంతాయమద్రిరబలా హరిదాసవర్యో
యద్రామకృష్ణచరణస్పర్శప్రమోదః,
మానం తనోతి సహ గోగణయోస్తయోర్యత్
పానీయసూయవసకందరకందమూలైః

10(1)-21-19
గా గోపకైరనువనం నయతోరుదారవేణుస్వనైః
కలపదైస్తనుభృత్సు సఖ్యః .
అస్పందనం గతిమతాం పులకస్తరూణాం
నిర్యోగపాశకృతలక్షణయోర్విచిత్రం

10(1)-21-20
ఏవం విధా భగవతో యా వృందావనచారిణః .
వర్ణయంత్యో మిథో గోప్యః క్రీడాస్తన్మయతాం యయుః

10(1)-21-21
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే వేణుగీతం నామైకవింశోఽధ్యాయః