పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : ఏకత్రింశోఽధ్యాయః - 31

10(1)-31-1
గోప్య ఊచుః
జయతి తేఽధికం జన్మనా వ్రజః
శ్రయత ఇందిరా శశ్వదత్ర హి .
దయిత దృశ్యతాం దిక్షు తావకాస్త్వయి
ధృతాసవస్త్వాం విచిన్వతే

10(1)-31-2
శరదుదాశయే సాధుజాతస-
త్సరసిజోదర శ్రీముషా దృశా .
సురతనాథ తేఽశుల్కదాసికా
వరద నిఘ్నతో నేహ కిం వధః

10(1)-31-3
విషజలాప్యయాద్వ్యాలరాక్షసా-
ద్వర్షమారుతాద్వైద్యుతానలాత్ .
వృషమయాత్మజాద్విశ్వతోభయాదృషభ
తే వయం రక్షితా ముహుః

10(1)-31-4
న ఖలు గోపికానందనో
భవానఖిలదేహినామంతరాత్మదృక్ .
విఖనసార్థితో విశ్వగుప్తయే
సఖ ఉదేయివాన్ సాత్వతాం కులే

10(1)-31-5
విరచితాభయం వృష్ణిధుర్య తే
చరణమీయుషాం సంసృతేర్భయాత్ .
కరసరోరుహం కాంత కామదం
శిరసి ధేహి నః శ్రీకరగ్రహం

10(1)-31-6
వ్రజజనార్తిహన్ వీరయోషితాం
నిజజనస్మయధ్వంసనస్మిత .
భజ సఖే భవత్కింకరీః స్మ నో
జలరుహాననం చారు దర్శయ

10(1)-31-7
ప్రణతదేహినాం పాపకర్శనం
తృణచరానుగం శ్రీనికేతనం .
ఫణిఫణార్పితం తే పదాంబుజం
కృణు కుచేషు నః కృంధి హృచ్ఛయం

10(1)-31-8
మధురయా గిరా వల్గువాక్యయా
బుధమనోజ్ఞయా పుష్కరేక్షణ .
విధికరీరిమా వీర ముహ్యతీ-
రధరసీధునాఽఽప్యాయయస్వ నః

10(1)-31-9
తవ కథామృతం తప్తజీవనం
కవిభిరీడితం కల్మషాపహం .
శ్రవణమంగలం శ్రీమదాతతం
భువిగృణంతి తే భూరిదా జనాః

10(1)-31-10
ప్రహసితం ప్రియప్రేమవీక్షణం
విహరణం చ తే ధ్యానమంగలం .
రహసి సంవిదో యా హృదిస్పృశః
కుహక నో మనః క్షోభయంతి హి

10(1)-31-11
చలసి యద్వ్రజాచ్చారయన్ పశూన్
నలినసుందరం నాథ తే పదం .
శిలతృణాంకురైః సీదతీతి నః
కలిలతాం మనః కాంత గచ్ఛతి

10(1)-31-12
దినపరిక్షయే నీలకుంతలై-
ర్వనరుహాననం బిభ్రదావృతం .
ఘనరజస్వలం దర్శయన్ ముహుర్మనసి
నః స్మరం వీర యచ్ఛసి

10(1)-31-13
ప్రణతకామదం పద్మజార్చితం
ధరణిమండనం ధ్యేయమాపది .
చరణపంకజం శంతమం చ తే
రమణ నః స్తనేష్వర్పయాధిహన్

10(1)-31-14
సురతవర్ధనం శోకనాశనం
స్వరితవేణునా సుష్ఠు చుంబితం .
ఇతరరాగవిస్మారణం నృణాం
వితర వీర నస్తేఽధరామృతం

10(1)-31-15
అటతి యద్భవానహ్ని కాననం
త్రుటిర్యుగాయతే త్వామపశ్యతాం .
కుటిలకుంతలం శ్రీముఖం చ తే
జడ ఉదీక్షతాం పక్ష్మకృద్దృశాం

10(1)-31-16
పతిసుతాన్వయభ్రాతృబాంధవా-
నతివిలంఘ్య తేఽన్త్యచ్యుతాగతాః .
గతివిదస్తవోద్గీతమోహితాః
కితవ యోషితః కస్త్యజేన్నిశి

10(1)-31-17
రహసి సంవిదం హృచ్ఛయోదయం
ప్రహసితాననం ప్రేమవీక్షణం .
బృహదురః శ్రియో వీక్ష్య ధామ తే
ముహురతి స్పృహా ముహ్యతే మనః

10(1)-31-18
వ్రజవనౌకసాం వ్యక్తిరంగ తే
వృజినహంత్ర్యలం విశ్వమంగలం .
త్యజ మనాక్ చ నస్త్వత్స్పృహాత్మనాం
స్వజనహృద్రుజాం యన్నిషూదనం

10(1)-31-19
యత్తే సుజాత చరణాంబురుహం స్తనేషు
భీతాః శనైః ప్రియ దధీమహి కర్కశేషు .
తేనాటవీమటసి తద్వ్యథతే న కింస్విత్
కూర్పాదిభిర్భ్రమతి ధీర్భవదాయుషాం నః

10(1)-31-20
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే రాసక్రీడాయాం గోపికాగీతం
నామైకత్రింశోఽధ్యాయః