పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : ఏకాదశోధ్యాయః - 11

10(1)-11-1
శ్రీశుక ఉవాచ
గోపా నందాదయః శ్రుత్వా ద్రుమయోః పతతో రవం .
తత్రాజగ్ముః కురుశ్రేష్ఠ నిర్ఘాతభయశంకితాః

10(1)-11-2
భూమ్యాం నిపతితౌ తత్ర దదృశుర్యమలార్జునౌ .
బభ్రముస్తదవిజ్ఞాయ లక్ష్యం పతనకారణం

10(1)-11-3
ఉలూఖలం వికర్షంతం దామ్నా బద్ధం చ బాలకం .
కస్యేదం కుత ఆశ్చర్యముత్పాత ఇతి కాతరాః

10(1)-11-4
బాలా ఊచురనేనేతి తిర్యగ్గతములూఖలం .
వికర్షతా మధ్యగేన పురుషావప్యచక్ష్మహి

10(1)-11-5
న తే తదుక్తం జగృహుర్న ఘటేతేతి తస్య తత్ .
బాలస్యోత్పాటనం తర్వోః కేచిత్సందిగ్ధచేతసః

10(1)-11-6
ఉలూఖలం వికర్షంతం దామ్నా బద్ధం స్వమాత్మజం .
విలోక్య నందః ప్రహసద్వదనో విముమోచ హ

10(1)-11-7
గోపీభిః స్తోభితోఽనృత్యద్భగవాన్ బాలవత్క్వచిత్ .
ఉద్గాయతి క్వచిన్ముగ్ధస్తద్వశో దారుయంత్రవత్

10(1)-11-8
బిభర్తి క్వచిదాజ్ఞప్తః పీఠకోన్మానపాదుకం .
బాహుక్షేపం చ కురుతే స్వానాం చ ప్రీతిమావహన్

10(1)-11-9
దర్శయంస్తద్విదాం లోక ఆత్మనో భృత్యవశ్యతాం .
వ్రజస్యోవాహ వై హర్షం భగవాన్ బాలచేష్టితైః

10(1)-11-10
క్రీణీహి భోః ఫలానీతి శ్రుత్వా సత్వరమచ్యుతః .
ఫలార్థీ ధాన్యమాదాయ యయౌ సర్వఫలప్రదః

10(1)-11-11
ఫలవిక్రయిణీ తస్య చ్యుతధాన్యం కరద్వయం .
ఫలైరపూరయద్రత్నైః ఫలభాండమపూరి చ

10(1)-11-12
సరిత్తీరగతం కృష్ణం భగ్నార్జునమథాహ్వయత్ .
రామం చ రోహిణీదేవీ క్రీడంతం బాలకైర్భృశం

10(1)-11-13
నోపేయాతాం యదాఽఽహూతౌ క్రీడాసంగేన పుత్రకౌ .
యశోదాం ప్రేషయామాస రోహిణీ పుత్రవత్సలాం

10(1)-11-14
క్రీడంతం సా సుతం బాలైరతివేలం సహాగ్రజం .
యశోదాజోహవీత్కృష్ణం పుత్రస్నేహస్నుతస్తనీ

10(1)-11-15
కృష్ణ కృష్ణారవిందాక్ష తాత ఏహి స్తనం పిబ .
అలం విహారైః క్షుత్క్షాంతః క్రీడాశ్రాంతోఽసి పుత్రక

10(1)-11-16
హే రామాగచ్ఛ తాతాశు సానుజః కులనందన .
ప్రాతరేవ కృతాహారస్తద్భవాన్ భోక్తుమర్హతి

10(1)-11-17
ప్రతీక్షతే త్వాం దాశార్హ భోక్ష్యమాణో వ్రజాధిపః .
ఏహ్యావయోః ప్రియం ధేహి స్వగృహాన్ యాత బాలకాః

10(1)-11-18
ధూలిధూసరితాంగస్త్వం పుత్ర మజ్జనమావహ .
జన్మర్క్షమద్య భవతో విప్రేభ్యో దేహి గాః శుచిః

10(1)-11-19
పశ్య పశ్య వయస్యాంస్తే మాతృమృష్టాన్ స్వలంకృతాన్ .
త్వం చ స్నాతః కృతాహారో విహరస్వ స్వలంకృతః

10(1)-11-20
ఇత్థం యశోదా తమశేషశేఖరం
మత్వా సుతం స్నేహనిబద్ధధీర్నృప .
హస్తే గృహీత్వా సహ రామమచ్యుతం
నీత్వా స్వవాటం కృతవత్యథోదయం

10(1)-11-21
గోపవృద్ధా మహోత్పాతాననుభూయ బృహద్వనే .
నందాదయః సమాగమ్య వ్రజకార్యమమంత్రయన్

10(1)-11-22
తత్రోపనందనామాఽఽహ గోపో జ్ఞానవయోఽధికః .
దేశకాలార్థతత్త్వజ్ఞః ప్రియకృద్రామకృష్ణయోః

10(1)-11-23
ఉత్థాతవ్యమితోఽస్మాభిర్గోకులస్య హితైషిభిః .
ఆయాంత్యత్ర మహోత్పాతా బాలానాం నాశహేతవః

10(1)-11-24
ముక్తః కథంచిద్రాక్షస్యా బాలఘ్న్యా బాలకో హ్యసౌ .
హరేరనుగ్రహాన్నూనమనశ్చోపరి నాపతత్

10(1)-11-25
చక్రవాతేన నీతోఽయం దైత్యేన విపదం వియత్ .
శిలాయాం పతితస్తత్ర పరిత్రాతః సురేశ్వరైః

10(1)-11-26
యన్న మ్రియేత ద్రుమయోరంతరం ప్రాప్య బాలకః .
అసావన్యతమో వాపి తదప్యచ్యుతరక్షణం

10(1)-11-27
యావదౌత్పాతికోఽరిష్టో వ్రజం నాభిభవేదితః .
తావద్బాలానుపాదాయ యాస్యామోఽన్యత్ర సానుగాః

10(1)-11-28
వనం వృందావనం నామ పశవ్యం నవకాననం .
గోపగోపీగవాం సేవ్యం పుణ్యాద్రితృణవీరుధం

10(1)-11-29
తత్తత్రాద్యైవ యాస్యామః శకటాన్ యుంక్త మా చిరం .
గోధనాన్యగ్రతో యాంతు భవతాం యది రోచతే

10(1)-11-30
తచ్ఛ్రుత్వైకధియో గోపాః సాధు సాధ్వితి వాదినః .
వ్రజాన్ స్వాన్ స్వాన్ సమాయుజ్య యయూ రూఢపరిచ్ఛదాః

10(1)-11-31
వృద్ధాన్ బాలాన్ స్త్రియో రాజన్ సర్వోపకరణాని చ .
అనస్స్వారోప్య గోపాలా యత్తా ఆత్తశరాసనాః

10(1)-11-32
గోధనాని పురస్కృత్య శృంగాణ్యాపూర్య సర్వతః .
తూర్యఘోషేణ మహతా యయుః సహ పురోహితాః

10(1)-11-33
గోప్యో రూఢరథా నూత్నకుచకుంకుమకాంతయః .
కృష్ణలీలా జగుః ప్రీతా నిష్కకంఠ్యః సువాససః

10(1)-11-34
తథా యశోదారోహిణ్యావేకం శకటమాస్థితే .
రేజతుః కృష్ణరామాభ్యాం తత్కథాశ్రవణోత్సుకే

10(1)-11-35
వృందావనం సంప్రవిశ్య సర్వకాలసుఖావహం .
తత్ర చక్రుర్వ్రజావాసం శకటైరర్ధచంద్రవత్

10(1)-11-36
వృందావనం గోవర్ధనం యమునాపులినాని చ .
వీక్ష్యాసీదుత్తమా ప్రీతీ రామమాధవయోర్నృప

10(1)-11-37
ఏవం వ్రజౌకసాం ప్రీతిం యచ్ఛంతౌ బాలచేష్టితైః .
కలవాక్యైః స్వకాలేన వత్సపాలౌ బభూవతుః

10(1)-11-38
అవిదూరే వ్రజభువః సహ గోపాలదారకైః .
చారయామాసతుర్వత్సాన్ నానాక్రీడాపరిచ్ఛదౌ

10(1)-11-39
క్వచిద్వాదయతో వేణుం క్షేపణైః క్షిపతః క్వచిత్ .
క్వచిత్పాదైః కింకిణీభిః క్వచిత్కృత్రిమగోవృషైః

10(1)-11-40
వృషాయమాణౌ నర్దంతౌ యుయుధాతే పరస్పరం .
అనుకృత్య రుతైర్జంతూంశ్చేరతుః ప్రాకృతౌ యథా

10(1)-11-41
కదాచిద్యమునాతీరే వత్సాంశ్చారయతోః స్వకైః .
వయస్యైః కృష్ణబలయోర్జిఘాంసుర్దైత్య ఆగమత్

10(1)-11-42
తం వత్సరూపిణం వీక్ష్య వత్సయూథగతం హరిః .
దర్శయన్ బలదేవాయ శనైర్ముగ్ధ ఇవాసదత్

10(1)-11-43
గృహీత్వాపరపాదాభ్యాం సహలాంగూలమచ్యుతః .
భ్రామయిత్వా కపిత్థాగ్రే ప్రాహిణోద్గతజీవితం .
స కపిత్థైర్మహాకాయః పాత్యమానైః పపాత హ

10(1)-11-44
తం వీక్ష్య విస్మితా బాలాః శశంసుః సాధు సాధ్వితి .
దేవాశ్చ పరిసంతుష్టా బభూవుః పుష్పవర్షిణః

10(1)-11-45
తౌ వత్సపాలకౌ భూత్వా సర్వలోకైకపాలకౌ .
సప్రాతరాశౌ గో వత్సాంశ్చారయంతౌ విచేరతుః

10(1)-11-46
స్వం స్వం వత్సకులం సర్వే పాయయిష్యంత ఏకదా .
గత్వా జలాశయాభ్యాశం పాయయిత్వా పపుర్జలం

10(1)-11-47
తే తత్ర దదృశుర్బాలా మహాసత్త్వమవస్థితం .
తత్రసుర్వజ్రనిర్భిన్నం గిరేః శృంగమివ చ్యుతం

10(1)-11-48
స వై బకో నామ మహానసురో బకరూపధృక్ .
ఆగత్య సహసా కృష్ణం తీక్ష్ణతుండోఽగ్రసద్బలీ

10(1)-11-49
కృష్ణం మహాబకగ్రస్తం దృష్ట్వా రామాదయోఽర్భకాః .
బభూవురింద్రియాణీవ వినా ప్రాణం విచేతసః

10(1)-11-50
తం తాలుమూలం ప్రదహంతమగ్నివ-
ద్గోపాలసూనుం పితరం జగద్గురోః .
చచ్ఛర్ద సద్యోఽతిరుషాక్షతం బక-
స్తుండేన హంతుం పునరభ్యపద్యత

10(1)-11-51
తమాపతంతం స నిగృహ్య తుండయోర్దోర్భ్యాం
బకం కంససఖం సతాం పతిః .
పశ్యత్సు బాలేషు దదార లీలయా
ముదావహో వీరణవద్దివౌకసాం

10(1)-11-52
తదా బకారిం సురలోకవాసినః
సమాకిరన్ నందనమల్లికాదిభిః .
సమీడిరే చానకశంఖసంస్తవైస్తద్వీక్ష్య
గోపాలసుతా విసిస్మిరే

10(1)-11-53
ముక్తం బకాస్యాదుపలభ్య బాలకా
రామాదయః ప్రాణమివేంద్రియో గణః .
స్థానాగతం తం పరిరభ్య నిర్వృతాః
ప్రణీయ వత్సాన్ వ్రజమేత్య తజ్జగుః

10(1)-11-54
శ్రుత్వా తద్విస్మితా గోపా గోప్యశ్చాతిప్రియాదృతాః .
ప్రేత్యాగతమివౌత్సుక్యాదైక్షంత తృషితేక్షణాః

10(1)-11-55
అహో బతాస్య బాలస్య బహవో మృత్యవోఽభవన్ .
అప్యాసీద్విప్రియం తేషాం కృతం పూర్వం యతో భయం

10(1)-11-56
అథాప్యభిభవంత్యేనం నైవ తే ఘోరదర్శనాః .
జిఘాంసయైనమాసాద్య నశ్యంత్యగ్నౌ పతంగవత్

10(1)-11-57
అహో బ్రహ్మవిదాం వాచో నాసత్యాః సంతి కర్హిచిత్ .
గర్గో యదాహ భగవానన్వభావి తథైవ తత్

10(1)-11-58
ఇతి నందాదయో గోపాః కృష్ణరామకథాం ముదా .
కుర్వంతో రమమాణాశ్చ నావిందన్ భవవేదనాం

10(1)-11-59
ఏవం విహారైః కౌమారైః కౌమారం జహతుర్వ్రజే .
నిలాయనైః సేతుబంధైర్మర్కటోత్ప్లవనాదిభిః

10(1)-11-60
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే వత్సబకవధో నమైకాదశోఽధ్యాయః