పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : ద్వితీయోఽధ్యాయః - 2

10(1)-2-1
శ్రీశుక ఉవాచ
ప్రలంబబకచాణూరతృణావర్తమహాశనైః .
ముష్టికారిష్టద్వివిదపూతనాకేశిధేనుకైః

10(1)-2-2
అన్యైశ్చాసురభూపాలైర్బాణభౌమాదిభిర్యుతః .
యదూనాం కదనం చక్రే బలీ మాగధసంశ్రయః

10(1)-2-3
తే పీడితా నివివిశుః కురుపంచాలకేకయాన్ .
శాల్వాన్ విదర్భాన్నిషధాన్ విదేహాన్ కోసలానపి

10(1)-2-4
ఏకే తమనురుంధానా జ్ఞాతయః పర్యుపాసతే .
హతేషు షట్సు బాలేషు దేవక్యా ఔగ్రసేనినా

10(1)-2-5
సప్తమో వైష్ణవం ధామ యమనంతం ప్రచక్షతే .
గర్భో బభూవ దేవక్యా హర్షశోకవివర్ధనః

10(1)-2-6
భగవానపి విశ్వాత్మా విదిత్వా కంసజం భయం .
యదూనాం నిజనాథానాం యోగమాయాం సమాదిశత్

10(1)-2-7
గచ్ఛ దేవి వ్రజం భద్రే గోపగోభిరలంకృతం .
రోహిణీ వసుదేవస్య భార్యాఽఽస్తే నందగోకులే .
అన్యాశ్చ కంససంవిగ్నా వివరేషు వసంతి హి

10(1)-2-8
దేవక్యా జఠరే గర్భం శేషాఖ్యం ధామ మామకం .
తత్సన్నికృష్య రోహిణ్యా ఉదరే సన్నివేశయ

10(1)-2-9
అథాహమంశభాగేన దేవక్యాః పుత్రతాం శుభే .
ప్రాప్స్యామి త్వం యశోదాయాం నందపత్న్యాం భవిష్యసి

10(1)-2-10
అర్చిష్యంతి మనుష్యాస్త్వాం సర్వకామవరేశ్వరీం .
ధూపోపహారబలిభిః సర్వకామవరప్రదాం

10(1)-2-11
నామధేయాని కుర్వంతి స్థానాని చ నరా భువి .
దుర్గేతి భద్రకాలీతి విజయా వైష్ణవీతి చ

10(1)-2-12
కుముదా చండికా కృష్ణా మాధవీ కన్యకేతి చ .
మాయా నారాయణీశానీ శారదేత్యంబికేతి చ

10(1)-2-13
గర్భసంకర్షణాత్తం వై ప్రాహుః సంకర్షణం భువి .
రామేతి లోకరమణాద్బలం బలవదుచ్ఛ్రయాత్

10(1)-2-14
సందిష్టైవం భగవతా తథేత్యోమితి తద్వచః .
ప్రతిగృహ్య పరిక్రమ్య గాం గతా తత్తథాకరోత్

10(1)-2-15
గర్భే ప్రణీతే దేవక్యా రోహిణీం యోగనిద్రయా .
అహో విస్రంసితో గర్భ ఇతి పౌరా విచుక్రుశుః

10(1)-2-16
భగవానపి విశ్వాత్మా భక్తానామభయంకరః .
ఆవివేశాంశభాగేన మన ఆనకదుందుభేః

10(1)-2-17
స బిభ్రత్పౌరుషం ధామ భ్రాజమానో యథా రవిః .
దురాసదోఽతిదుర్ధర్షో భూతానాం సంబభూవ హ

10(1)-2-18
తతో జగన్మంగలమచ్యుతాంశం
సమాహితం శూరసుతేన దేవీ .
దధార సర్వాత్మకమాత్మభూతం
కాష్ఠా యథాఽఽనందకరం మనస్తః

10(1)-2-19
సా దేవకీ సర్వజగన్నివాస-
నివాసభూతా నితరాం న రేజే .
భోజేంద్రగేహేఽగ్నిశిఖేవ రుద్ధా
సరస్వతీ జ్ఞానఖలే యథా సతీ

10(1)-2-20
తాం వీక్ష్య కంసః ప్రభయాజితాంతరాం
విరోచయంతీం భవనం శుచిస్మితాం,
ఆహైష మే ప్రాణహరో హరిర్గుహాం
ధ్రువం శ్రితో యన్న పురేయమీదృశీ

10(1)-2-21
కిమద్య తస్మిన్ కరణీయమాశు మే
యదర్థతంత్రో న విహంతి విక్రమం .
స్త్రియాః స్వసుర్గురుమత్యా వధోఽయం
యశః శ్రియం హంత్యనుకాలమాయుః

10(1)-2-22
స ఏష జీవన్ ఖలు సంపరేతో
వర్తేత యోఽత్యంతనృశంసితేన .
దేహే మృతే తం మనుజాః శపంతి
గంతా తమోఽన్ధం తనుమానినో ధ్రువం

10(1)-2-23
ఇతి ఘోరతమాద్భావాత్సన్నివృత్తః స్వయం ప్రభుః .
ఆస్తే ప్రతీక్షంస్తజ్జన్మ హరేర్వైరానుబంధకృత్

10(1)-2-24
ఆసీనః సంవిశంస్తిష్ఠన్ భుంజానః పర్యటన్మహీం .
చింతయానో హృషీకేశమపశ్యత్తన్మయం జగత్

10(1)-2-25
బ్రహ్మా భవశ్చ తత్రైత్య మునిభిర్నారదాదిభిః .
దేవైః సానుచరైః సాకం గీర్భిర్వృషణమైడయన్

10(1)-2-26
సత్యవ్రతం సత్యపరం త్రిసత్యం
సత్యస్య యోనిం నిహితం చ సత్యే .
సత్యస్య సత్యమతసత్యనేత్రం
సత్యాత్మకం త్వాం శరణం ప్రపన్నాః

10(1)-2-27
ఏకాయనోఽసౌ ద్విఫలస్త్రిమూల-
శ్చతూరసః పంచవిధః షడాత్మా .
సప్తత్వగష్టవిటపో నవాక్షో
దశచ్ఛదీ ద్విఖగో హ్యాదివృక్షః

10(1)-2-28
త్వమేక ఏవాస్య సతః ప్రసూతిస్త్వం
సన్నిధానం త్వమనుగ్రహశ్చ .
త్వన్మాయయా సంవృతచేతసస్త్వాం
పశ్యంతి నానా న విపశ్చితో యే

10(1)-2-29
బిభర్షి రూపాణ్యవబోధ ఆత్మా
క్షేమాయ లోకస్య చరాచరస్య .
సత్త్వోపపన్నాని సుఖావహాని
సతామభద్రాణి ముహుః ఖలానాం

10(1)-2-30
త్వయ్యంబుజాక్షాఖిలసత్త్వధామ్ని
సమాధినాఽఽవేశితచేతసైకే .
త్వత్పాదపోతేన మహత్కృతేన
కుర్వంతి గోవత్సపదం భవాబ్ధిం

10(1)-2-31
స్వయం సముత్తీర్య సుదుస్తరం ద్యుమన్
భవార్ణవం భీమమదభ్రసౌహృదాః .
భవత్పదాంభోరుహనావమత్ర తే
నిధాయ యాతాః సదనుగ్రహో భవాన్

10(1)-2-32
యేఽన్యేఽరవిందాక్ష విముక్తమానిన-
స్త్వయ్యస్తభావాదవిశుద్ధబుద్ధయః,
ఆరుహ్య కృచ్ఛ్రేణ పరం పదం తతః
పతంత్యధోఽనాదృతయుష్మదంఘ్రయః

10(1)-2-33
తథా న తే మాధవ తావకాః
క్వచిద్భ్రశ్యంతి మార్గాత్త్వయి బద్ధసౌహృదాః .
త్వయాభిగుప్తా విచరంతి నిర్భయా
వినాయకానీకపమూర్ధసు ప్రభో

10(1)-2-34
సత్త్వం విశుద్ధం శ్రయతే భవాన్ స్థితౌ
శరీరిణాం శ్రేయ ఉపాయనం వపుః,
వేదక్రియాయోగతపఃసమాధిభి-
స్తవార్హణం యేన జనః సమీహతే

10(1)-2-35
సత్త్వం న చేద్ధాతరిదం నిజం భవే-
ద్విజ్ఞానమజ్ఞానభిదాపమార్జనం ,
గుణప్రకాశైరనుమీయతే భవాన్
ప్రకాశతే యస్య చ యేన వా గుణః

10(1)-2-36
న నామరూపే గుణజన్మకర్మభి-
ర్నిరూపితవ్యే తవ తస్య సాక్షిణః .
మనో వచోభ్యామనుమేయవర్త్మనో
దేవ క్రియాయాం ప్రతియంత్యథాపి హి

10(1)-2-37
శృణ్వన్ గృణన్ సంస్మరయంశ్చ చింతయన్నామాని
రూపాణి చ మంగలాని తే,
క్రియాసు యస్త్వచ్చరణారవిందయో-
రావిష్టచేతా న భవాయ కల్పతే

10(1)-2-38
దిష్ట్యా హరేఽస్యా భవతః పదో భువో
భారోఽపనీతస్తవ జన్మనేశితుః,
దిష్ట్యాంకితాం త్వత్పదకైః సుశోభనైర్ద్రక్ష్యామ
గాం ద్యాం చ తవానుకంపితాం

10(1)-2-39
న తేఽభవస్యేశ భవస్య కారణం
వినా వినోదం బత తర్కయామహే .
భవో నిరోధః స్థితిరప్యవిద్యయా
కృతా యతస్త్వయ్యభయాశ్రయాత్మని

10(1)-2-40
మత్స్యాశ్వకచ్ఛపనృసింహవరాహహంస-
రాజన్యవిప్రవిబుధేషు కృతావతారః .
త్వం పాసి నస్త్రిభువనం చ యథాధునేశ
భారం భువో హర యదూత్తమ వందనం తే

10(1)-2-41
దిష్ట్యాంబ తే కుక్షిగతః పరః పుమానంశేన
సాక్షాద్భగవాన్ భవాయ నః .
మాభూద్భయం భోజపతేర్ముమూర్షోర్గోప్తా
యదూనాం భవితా తవాత్మజః

10(1)-2-42
శ్రీశుక ఉవాచ
ఇత్యభిష్టూయ పురుషం యద్రూపమనిదం యథా .
బ్రహ్మేశానౌ పురోధాయ దేవాః ప్రతియయుర్దివం

10(1)-2-43
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే గర్భగతవిష్ణోర్బ్రహ్మాదికృతస్తుతిర్నామ
ద్వితీయోఽధ్యాయః