పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : ద్విచత్వారింశోఽధ్యాయః - 42

10(1)-42-1
శ్రీశుక ఉవాచ
అథ వ్రజన్ రాజపథేన మాధవః
స్త్రియం గృహీతాంగవిలేపభాజనాం .
విలోక్య కుబ్జాం యువతీం వరాననాం
పప్రచ్ఛ యాంతీం ప్రహసన్ రసప్రదః

10(1)-42-2
కా త్వం వరోర్వేతదు హానులేపనం
కస్యాంగనే వా కథయస్వ సాధు నః .
దేహ్యావయోరంగవిలేపముత్తమం
శ్రేయస్తతస్తే న చిరాద్భవిష్యతి

10(1)-42-3
సైరంధ్ర్యువాచ
దాస్యస్మ్యహం సుందర కంససమ్మతా
త్రివక్రనామా హ్యనులేపకర్మణి .
మద్భావితం భోజపతేరతిప్రియం
వినా యువాం కోఽన్యతమస్తదర్హతి

10(1)-42-4
రూపపేశలమాధుర్యహసితాలాపవీక్షితైః .
ధర్షితాత్మా దదౌ సాంద్రముభయోరనులేపనం

10(1)-42-5
తతస్తావంగరాగేణ స్వవర్ణేతరశోభినా .
సంప్రాప్తపరభాగేన శుశుభాతేఽనురంజితౌ

10(1)-42-6
ప్రసన్నో భగవాన్ కుబ్జాం త్రివక్రాం రుచిరాననాం .
ఋజ్వీం కర్తుం మనశ్చక్రే దర్శయన్ దర్శనే ఫలం

10(1)-42-7
పద్భ్యామాక్రమ్య ప్రపదే ద్వ్యంగుల్యుత్తానపాణినా .
ప్రగృహ్య చిబుకేఽధ్యాత్మముదనీనమదచ్యుతః

10(1)-42-8
సా తదర్జుసమానాంగీ బృహచ్ఛ్రోణిపయోధరా .
ముకుందస్పర్శనాత్సద్యో బభూవ ప్రమదోత్తమా

10(1)-42-9
తతో రూపగుణౌదార్యసంపన్నా ప్రాహ కేశవం .
ఉత్తరీయాంతమకృష్య స్మయంతీ జాతహృచ్ఛయా

10(1)-42-10
ఏహి వీర గృహం యామో న త్వాం త్యక్తుమిహోత్సహే .
త్వయోన్మథితచిత్తాయాః ప్రసీద పురుషర్షభ

10(1)-42-11
ఏవం స్త్రియా యాచ్యమానః కృష్ణో రామస్య పశ్యతః .
ముఖం వీక్ష్యానుగానాం చ ప్రహసంస్తామువాచ హ

10(1)-42-12
ఏష్యామి తే గృహం సుభ్రూః పుంసామాధివికర్శనం .
సాధితార్థోఽగృహాణాం నః పాంథానాం త్వం పరాయణం

10(1)-42-13
విసృజ్య మాధ్వ్యా వాణ్యా తాం వ్రజన్ మార్గే వణిక్పథైః .
నానోపాయనతాంబూలస్రగ్గంధైః సాగ్రజోఽర్చితః

10(1)-42-14
తద్దర్శనస్మరక్షోభాదాత్మానం నావిదన్ స్త్రియః .
విస్రస్తవాసఃకబరవలయాలేఖ్యమూర్తయః

10(1)-42-15
తతః పౌరాన్ పృచ్ఛమానో ధనుషః స్థానమచ్యుతః .
తస్మిన్ ప్రవిష్టో దదృశే ధనురైంద్రమివాద్భుతం

10(1)-42-16
పురుషైర్బహుభిర్గుప్తమర్చితం పరమర్ద్ధిమత్ .
వార్యమాణో నృభిః కృష్ణః ప్రసహ్య ధనురాదదే

10(1)-42-17
కరేణ వామేన సలీలముద్ధృతం
సజ్యం చ కృత్వా నిమిషేణ పశ్యతాం .
నృణాం వికృష్య ప్రబభంజ మధ్యతో
యథేక్షుదండం మదకర్యురుక్రమః

10(1)-42-18
ధనుషో భజ్యమానస్య శబ్దః ఖం రోదసీ దిశః .
పూరయామాస యం శ్రుత్వా కంసస్త్రాసముపాగమత్

10(1)-42-19
తద్రక్షిణః సానుచరాః కుపితా ఆతతాయినః .
గ్రహీతుకామా ఆవవ్రుర్గృహ్యతాం వధ్యతామితి

10(1)-42-20
అథ తాన్ దురభిప్రాయాన్ విలోక్య బలకేశవౌ .
క్రుద్ధౌ ధన్వన ఆదాయ శకలే తాంశ్చ జఘ్నతుః

10(1)-42-21
బలం చ కంసప్రహితం హత్వా శాలాముఖాత్తతః .
నిష్క్రమ్య చేరతుర్హృష్టౌ నిరీక్ష్య పురసంపదః

10(1)-42-22
తయోస్తదద్భుతం వీర్యం నిశామ్య పురవాసినః .
తేజః ప్రాగల్భ్యం రూపం చ మేనిరే విబుధోత్తమౌ

10(1)-42-23
తయోర్విచరతోః స్వైరమాదిత్యోఽస్తముపేయివాన్ .
కృష్ణరామౌ వృతౌ గోపైః పురాచ్ఛకటమీయతుః

10(1)-42-24
గోప్యో ముకుందవిగమే విరహాతురా యాః
ఆశాసతాశిష ఋతా మధుపుర్యభూవన్ .
సంపశ్యతాం పురుషభూషణగాత్రలక్ష్మీం
హిత్వేతరాన్ ను భజతశ్చకమేఽయనం శ్రీః

10(1)-42-25
అవనిక్తాంఘ్రియుగలౌ భుక్త్వా క్షీరోపసేచనం .
ఊషతుస్తాం సుఖం రాత్రిం జ్ఞాత్వా కంసచికీర్షితం

10(1)-42-26
కంసస్తు ధనుషో భంగం రక్షిణాం స్వబలస్య చ .
వధం నిశమ్య గోవిందరామవిక్రీడితం పరం

10(1)-42-27
దీర్ఘప్రజాగరో భీతో దుర్నిమిత్తాని దుర్మతిః .
బహూన్యచష్టోభయథా మృత్యోర్దౌత్యకరాణి చ

10(1)-42-28
అదర్శనం స్వశిరసః ప్రతిరూపే చ సత్యపి .
అసత్యపి ద్వితీయే చ ద్వైరూప్యం జ్యోతిషాం తథా

10(1)-42-29
ఛిద్రప్రతీతిశ్ఛాయాయాం ప్రాణఘోషానుపశ్రుతిః .
స్వర్ణప్రతీతిర్వృక్షేషు స్వపదానామదర్శనం

10(1)-42-30
స్వప్నే ప్రేతపరిష్వంగః ఖరయానం విషాదనం .
యాయాన్నలదమాల్యేకస్తైలాభ్యక్తో దిగంబరః

10(1)-42-31
అన్యాని చేత్థం భూతాని స్వప్నజాగరితాని చ .
పశ్యన్ మరణసంత్రస్తో నిద్రాం లేభే న చింతయా

10(1)-42-32
వ్యుష్టాయాం నిశి కౌరవ్య సూర్యే చాద్భ్యః సముత్థితే .
కారయామాస వై కంసో మల్లక్రీడామహోత్సవం

10(1)-42-33
ఆనర్చుః పురుషా రంగం తూర్యభేర్యశ్చ జఘ్నిరే .
మంచాశ్చాలంకృతాః స్రగ్భిః పతాకాచైలతోరణైః

10(1)-42-34
తేషు పౌరా జానపదా బ్రహ్మక్షత్రపురోగమాః .
యథోపజోషం వివిశూ రాజానశ్చ కృతాసనాః

10(1)-42-35
కంసః పరివృతోఽమాత్యై రాజమంచ ఉపావిశత్ .
మండలేశ్వరమధ్యస్థో హృదయేన విదూయతా

10(1)-42-36
వాద్యమానేషు తూర్యేషు మల్లతాలోత్తరేషు చ .
మల్లాః స్వలంకృతా దృప్తాః సోపాధ్యాయాః సమావిశన్

10(1)-42-37
చాణూరో ముష్టికః కూటః శలస్తోశల ఏవ చ .
త ఆసేదురుపస్థానం వల్గువాద్యప్రహర్షితాః

10(1)-42-38
నందగోపాదయో గోపా భోజరాజసమాహుతాః .
నివేదితోపాయనాస్త ఏకస్మిన్ మంచ ఆవిశన్

10(1)-42-39
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే మల్లరంగోపవర్ణనం నామ ద్విచత్వారింశోఽధ్యాయః