పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : ద్వావింశోఽధ్యాయః - 22

10(1)-22-1
శ్రీశుక ఉవాచ
హేమంతే ప్రథమే మాసి నందవ్రజకుమారికాః .
చేరుర్హవిష్యం భుంజానాః కాత్యాయన్యర్చనవ్రతం

10(1)-22-2
ఆప్లుత్యాంభసి కాలింద్యా జలాంతే చోదితేఽరుణే .
కృత్వా ప్రతికృతిం దేవీమానర్చుర్నృప సైకతీం

10(1)-22-3
గంధైర్మాల్యైః సురభిభిర్బలిభిర్ధూపదీపకైః .
ఉచ్చావచైశ్చోపహారైః ప్రవాలఫలతండులైః

10(1)-22-4
కాత్యాయని మహామాయే మహాయోగిన్యధీశ్వరి .
నందగోపసుతం దేవి పతిం మే కురు తే నమః .
ఇతి మంత్రం జపంత్యస్తాః పూజాం చక్రుః కమారికాః

10(1)-22-5
ఏవం మాసం వ్రతం చేరుః కుమార్యః కృష్ణచేతసః .
భద్రకాలీం సమానర్చుర్భూయాన్నందసుతః పతిః

10(1)-22-6
ఉషస్యుత్థాయ గోత్రైః స్వైరన్యోన్యాబద్ధబాహవః .
కృష్ణముచ్చైర్జగుర్యాంత్యః కాలింద్యాం స్నాతుమన్వహం

10(1)-22-7
నద్యాం కదాచిదాగత్య తీరే నిక్షిప్య పూర్వవత్ .
వాసాంసి కృష్ణం గాయంత్యో విజహ్రుః సలిలే ముదా

10(1)-22-8
భగవాంస్తదభిప్రేత్య కృష్ణో యోగేశ్వరేశ్వరః .
వయస్యైరావృతస్తత్ర గతస్తత్కర్మసిద్ధయే

10(1)-22-9
తాసాం వాసాంస్యుపాదాయ నీపమారుహ్య సత్వరః .
హసద్భిః ప్రహసన్ బాలైః పరిహాసమువాచ హ

10(1)-22-10
అత్రాగత్యాబలాః కామం స్వం స్వం వాసః ప్రగృహ్యతాం .
సత్యం బ్రవాణి నో నర్మ యద్యూయం వ్రతకర్శితాః

10(1)-22-11
న మయోదితపూర్వం వా అనృతం తదిమే విదుః .
ఏకైకశః ప్రతీచ్ఛధ్వం సహైవోత సుమధ్యమాః

10(1)-22-12
తస్య తత్క్ష్వేలితం దృష్ట్వా గోప్యః ప్రేమపరిప్లుతాః .
వ్రీడితాః ప్రేక్ష్య చాన్యోన్యం జాతహాసా న నిర్యయుః

10(1)-22-13
ఏవం బ్రువతి గోవిందే నర్మణాఽఽక్షిప్తచేతసః .
ఆకంఠమగ్నాః శీతోదే వేపమానాస్తమబ్రువన్

10(1)-22-14
మానయం భోః కృథాస్త్వాం తు నందగోపసుతం ప్రియం .
జానీమోఽఙ్గ వ్రజశ్లాఘ్యం దేహి వాసాంసి వేపితాః

10(1)-22-15
శ్యామసుందర తే దాస్యః కరవామ తవోదితం .
దేహి వాసాంసి ధర్మజ్ఞ నో చేద్రాజ్ఞే బ్రువామహే

10(1)-22-16
శ్రీభగవానువాచ
భవత్యో యది మే దాస్యో మయోక్తం వా కరిష్యథ .
అత్రాగత్య స్వవాసాంసి ప్రతీచ్ఛత శుచిస్మితాః .
(నో చేన్నాహం ప్రదాస్యే కిం క్రుద్ధో రాజా కరిష్యతి)

10(1)-22-17
తతో జలాశయాత్సర్వా దారికాః శీతవేపితాః .
పాణిభ్యాం యోనిమాచ్ఛాద్య ప్రోత్తేరుః శీతకర్శితాః

10(1)-22-18
భగవానాహ తా వీక్ష్య శుద్ధభావప్రసాదితః .
స్కంధే నిధాయ వాసాంసి ప్రీతః ప్రోవాచ సస్మితం

10(1)-22-19
యూయం వివస్త్రా యదపో ధృతవ్రతా
వ్యగాహతైతత్తదు దేవహేలనం .
బద్ధ్వాంజలిం మూర్ధ్న్యపనుత్తయేంఽహసః
కృత్వా నమోఽధో వసనం ప్రగృహ్యతాం

10(1)-22-20
ఇత్యచ్యుతేనాభిహితా వ్రజాబలా
మత్వా వివస్త్రాప్లవనం వ్రతచ్యుతిం .
తత్పూర్తికామాస్తదశేషకర్మణాం
సాక్షాత్కృతం నేమురవద్యమృగ్యతః

10(1)-22-21
తాస్తథావనతా దృష్ట్వా భగవాన్ దేవకీసుతః .
వాసాంసి తాభ్యః ప్రాయచ్ఛత్కరుణస్తేన తోషితః

10(1)-22-22
దృఢం ప్రలబ్ధాస్త్రపయా చ హాపితాః
ప్రస్తోభితాః క్రీడనవచ్చ కారితాః .
వస్త్రాణి చైవాపహృతాన్యథాప్యముం
తా నాభ్యసూయన్ ప్రియసంగనిర్వృతాః

10(1)-22-23
పరిధాయ స్వవాసాంసి ప్రేష్ఠసంగమసజ్జితాః .
గృహీతచిత్తా నో చేలుస్తస్మిన్ లజ్జాయితేక్షణాః

10(1)-22-24
తాసాం విజ్ఞాయ భగవాన్ స్వపాదస్పర్శకామ్యయా .
ధృతవ్రతానాం సంకల్పమాహ దామోదరోఽబలాః

10(1)-22-25
సంకల్పో విదితః సాధ్వ్యో భవతీనాం మదర్చనం .
మయానుమోదితః సోఽసౌ సత్యో భవితుమర్హతి

10(1)-22-26
న మయ్యావేశితధియాం కామః కామాయ కల్పతే .
భర్జితా క్వథితా ధానాః ప్రాయో బీజాయ నేష్యతే

10(1)-22-27
యాతాబలా వ్రజం సిద్ధా మయేమా రంస్యథా క్షపాః .
యదుద్దిశ్య వ్రతమిదం చేరురార్యార్చనం సతీః

10(1)-22-28
శ్రీశుక ఉవాచ
ఇత్యాదిష్టా భగవతా లబ్ధకామాః కుమారికాః .
ధ్యాయంత్యస్తత్పదాంభోజం కృచ్ఛ్రాన్నిర్వివిశుర్వ్రజం

10(1)-22-29
అథ గోపైః పరివృతో భగవాన్ దేవకీసుతః .
వృందావనాద్గతో దూరం చారయన్ గాః సహాగ్రజః

10(1)-22-30
నిదాఘార్కాతపే తిగ్మే ఛాయాభిః స్వాభిరాత్మనః .
ఆతపత్రాయితాన్ వీక్ష్య ద్రుమానాహ వ్రజౌకసః

10(1)-22-31
హే స్తోక కృష్ణ హే అంశో శ్రీదామన్ సుబలార్జున .
విశాలవృషభ తేజస్విన్ దేవప్రస్థ వరూథప

10(1)-22-32
పశ్యతైతాన్ మహాభాగాన్ పరార్థైకాంతజీవితాన్ .
వాతవర్షాతపహిమాన్ సహంతో వారయంతి నః

10(1)-22-33
అహో ఏషాం వరం జన్మ సర్వప్రాణ్యుపజీవనం .
సుజనస్యేవ యేషాం వై విముఖా యాంతి నార్థినః

10(1)-22-34
పత్రపుష్పఫలచ్ఛాయా మూలవల్కలదారుభిః .
గంధనిర్యాసభస్మాస్థితోక్మైః కామాన్ వితన్వతే

10(1)-22-35
ఏతావజ్జన్మసాఫల్యం దేహినామిహ దేహిషు .
ప్రాణైరర్థైర్ధియా వాచా శ్రేయ ఏవాచరేత్సదా

10(1)-22-36
ఇతి ప్రవాలస్తబకఫలపుష్పదలోత్కరైః .
తరూణాం నమ్రశాఖానాం మధ్యేన యమునాం గతః

10(1)-22-37
తత్ర గాః పాయయిత్వాపః సుమృష్టాః శీతలాః శివాః .
తతో నృప స్వయం గోపాః కామం స్వాదు పపుర్జలం

10(1)-22-38
తస్యా ఉపవనే కామం చారయంతః పశూన్ నృప .
కృష్ణరామావుపాగమ్య క్షుధార్తా ఇదమబ్రువన్

10(1)-22-39
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే గోపీవస్త్రాపహరణం నామ ద్వావింశోఽధ్యాయః