పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : ద్వాత్రింశోఽధ్యాయః - 32

10(1)-32-1
శ్రీశుక ఉవాచ
ఇతి గోప్యః ప్రగాయంత్యః ప్రలపంత్యశ్చ చిత్రధా .
రురుదుః సుస్వరం రాజన్ కృష్ణదర్శనలాలసాః

10(1)-32-2
తాసామావిరభూచ్ఛౌరిః స్మయమానముఖాంబుజః .
పీతాంబరధరః స్రగ్వీ సాక్షాన్మన్మథమన్మథః

10(1)-32-3
తం విలోక్యాగతం ప్రేష్ఠం ప్రీత్యుత్ఫుల్లదృశోఽబలాః .
ఉత్తస్థుర్యుగపత్సర్వాస్తన్వః ప్రాణమివాగతం

10(1)-32-4
కాచిత్కరాంబుజం శౌరేర్జగృహేఽఞ్జలినా ముదా .
కాచిద్దధార తద్బాహుమంసే చందనరూషితం

10(1)-32-5
కాచిదంజలినాగృహ్ణాత్తన్వీ తాంబూలచర్వితం .
ఏకా తదంఘ్రికమలం సంతప్తా స్తనయోరధాత్

10(1)-32-6
ఏకా భ్రుకుటిమాబధ్య ప్రేమసంరంభవిహ్వలా .
ఘ్నంతీవైక్షత్కటాక్షేపైః సందష్టదశనచ్ఛదా

10(1)-32-7
అపరానిమిషద్దృగ్భ్యాం జుషాణా తన్ముఖాంబుజం .
ఆపీతమపి నాతృప్యత్సంతస్తచ్చరణం యథా

10(1)-32-8
తం కాచిన్నేత్రరంధ్రేణ హృదికృత్య నిమీల్య చ .
పులకాంగ్యుపగుహ్యాస్తే యోగీవానందసంప్లుతా

10(1)-32-9
సర్వాస్తాః కేశవాలోకపరమోత్సవనిర్వృతాః .
జహుర్విరహజం తాపం ప్రాజ్ఞం ప్రాప్య యథా జనాః

10(1)-32-10
తాభిర్విధూతశోకాభిర్భగవానచ్యుతో వృతః .
వ్యరోచతాధికం తాత పురుషః శక్తిభిర్యథా

10(1)-32-11
తాః సమాదాయ కాలింద్యా నిర్విశ్య పులినం విభుః .
వికసత్కుందమందారసురభ్యనిలషట్పదం

10(1)-32-12
శరచ్చంద్రాంశుసందోహధ్వస్తదోషాతమః శివం .
కృష్ణాయా హస్తతరలాచితకోమలవాలుకం

10(1)-32-13
తద్దర్శనాహ్లాదవిధూతహృద్రుజో
మనోరథాంతం శ్రుతయో యథా యయుః .
స్వైరుత్తరీయైః కుచకుంకుమాంకితై-
రచీకౢపన్నాసనమాత్మబంధవే

10(1)-32-14
తత్రోపవిష్టో భగవాన్ స ఈశ్వరో
యోగేశ్వరాంతర్హృది కల్పితాసనః .
చకాస గోపీపరిషద్గతోఽర్చిత-
స్త్రైలోక్యలక్ష్మ్యేకపదం వపుర్దధత్

10(1)-32-15
సభాజయిత్వా తమనంగదీపనం
సహాసలీలేక్షణవిభ్రమభ్రువా .
సంస్పర్శనేనాంకకృతాంఘ్రిహస్తయోః
సంస్తుత్య ఈషత్కుపితా బభాషిరే

10(1)-32-16
గోప్య ఊచుః
భజతోఽనుభజంత్యేక ఏక ఏతద్విపర్యయం .
నోభయాంశ్చ భజంత్యేక ఏతన్నో బ్రూహి సాధు భోః

10(1)-32-17
శ్రీభగవానువాచ
మిథో భజంతి యే సఖ్యః స్వార్థైకాంతోద్యమా హి తే .
న తత్ర సౌహృదం ధర్మః స్వార్థార్థం తద్ధి నాన్యథా

10(1)-32-18
భజంత్యభజతో యే వై కరుణాః పితరౌ యథా .
ధర్మో నిరపవాదోఽత్ర సౌహృదం చ సుమధ్యమాః

10(1)-32-19
భజతోఽపి న వై కేచిద్భజంత్యభజతః కుతః .
ఆత్మారామా హ్యాప్తకామా అకృతజ్ఞా గురుద్రుహః

10(1)-32-20
నాహం తు సఖ్యో భజతోఽపి జంతూన్
భజామ్యమీషామనువృత్తివృత్తయే .
యథాధనో లబ్ధధనే వినష్టే
తచ్చింతయాన్యన్నిభృతో న వేద

10(1)-32-21
ఏవం మదర్థోజ్ఝితలోకవేదస్వానాం
హి వో మయ్యనువృత్తయేఽబలాః .
మయా పరోక్షం భజతా తిరోహితం
మాసూయితుం మార్హథ తత్ప్రియం ప్రియాః

10(1)-32-22
న పారయేఽహం నిరవద్యసంయుజాం
స్వసాధుకృత్యం విబుధాయుషాపి వః .
యా మాభజన్ దుర్జరగేహశృంఖలాః
సంవృశ్చ్య తద్వః ప్రతియాతు సాధునా

10(1)-32-23
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వర్ధే రాసక్రీడాయాం గోపీసాంత్వనం నామ
ద్వాత్రింశోఽధ్యాయః