పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : ద్వాదశోఽధ్యాయః - 12

10(1)-12-1
శ్రీశుక ఉవాచ
క్వచిద్వనాశాయ మనో దధద్వ్రజాత్ప్రాతః
సముత్థాయ వయస్యవత్సపాన్ .
ప్రబోధయంఛృంగరవేణ చారుణా
వినిర్గతో వత్సపురఃసరో హరిః

10(1)-12-2
తేనైవ సాకం పృథుకాః సహస్రశః
స్నిగ్ధాః సుశిగ్వేత్రవిషాణవేణవః .
స్వాన్స్వాన్సహస్రోపరి సంఖ్యయాన్వితా-
న్వత్సాన్ పురస్కృత్య వినిర్యయుర్ముదా

10(1)-12-3
కృష్ణవత్సైరసంఖ్యాతైర్యూథీకృత్య స్వవత్సకాన్ .
చారయంతోఽర్భలీలాభిర్విజహ్రుస్తత్ర తత్ర హ

10(1)-12-4
ఫలప్రవాలస్తబకసుమనఃపిచ్ఛధాతుభిః .
కాచగుంజామణిస్వర్ణభూషితా అప్యభూషయన్

10(1)-12-5
ముష్ణంతోఽన్యోన్యశిక్యాదీన్ జ్ఞాతానారాచ్చ చిక్షిపుః .
తత్రత్యాశ్చ పునర్దూరాద్ధసంతశ్చ పునర్దదుః

10(1)-12-6
యది దూరం గతః కృష్ణో వనశోభేక్షణాయ తం .
అహం పూర్వమహం పూర్వమితి సంస్పృశ్య రేమిరే

10(1)-12-7
కేచిద్వేణూన్ వాదయంతో ధ్మాంతః శృంగాణి కేచన .
కేచిద్భృంగైః ప్రగాయంతః కూజంతః కోకిలైః పరే

10(1)-12-8
విచ్ఛాయాభిః ప్రధావంతో గచ్ఛంతః సాధు హంసకైః .
బకైరుపవిశంతశ్చ నృత్యంతశ్చ కలాపిభిః

10(1)-12-9
వికర్షంతః కీశబాలానారోహంతశ్చ తైర్ద్రుమాన్ .
వికుర్వంతశ్చ తైః సాకం ప్లవంతశ్చ పలాశిషు

10(1)-12-10
సాకం భేకైర్విలంఘంతః సరిత్ప్రస్రవసంప్లుతాః .
విహసంతః ప్రతిచ్ఛాయాః శపంతశ్చ ప్రతిస్వనాన్

10(1)-12-11
ఇత్థం సతాం బ్రహ్మసుఖానుభూత్యా
దాస్యం గతానాం పరదైవతేన .
మాయాశ్రితానాం నరదారకేణ
సాకం విజహ్రుః కృతపుణ్యపుంజాః

10(1)-12-12
యత్పాదపాంసుర్బహుజన్మకృచ్ఛ్రతో
ధృతాత్మభిర్యోగిభిరప్యలభ్యః .
స ఏవ యద్దృగ్విషయః స్వయం స్థితః
కిం వర్ణ్యతే దిష్టమతో వ్రజౌకసాం

10(1)-12-13
అథాఘనామాభ్యపతన్మహాసురస్తేషాం
సుఖక్రీడనవీక్షణాక్షమః .
నిత్యం యదంతర్నిజజీవితేప్సుభిః
పీతామృతైరప్యమరైః ప్రతీక్ష్యతే

10(1)-12-14
దృష్ట్వార్భకాన్ కృష్ణముఖానఘాసురః
కంసానుశిష్టః స బకీబకానుజః .
అయం తు మే సోదరనాశకృ-
త్తయోర్ద్వయోర్మమైనం సబలం హనిష్యే

10(1)-12-15
ఏతే యదా మత్సుహృదోస్తిలాపాః
కృతాస్తదా నష్టసమా వ్రజౌకసః .
ప్రాణే గతే వర్ష్మసు కా ను చింతా
ప్రజాసవః ప్రాణభృతో హి యే తే

10(1)-12-16
ఇతి వ్యవస్యాజగరం బృహద్వపుః
స యోజనాయామమహాద్రిపీవరం .
ధృత్వాద్భుతం వ్యాత్తగుహాననం తదా
పథి వ్యశేత గ్రసనాశయా ఖలః

10(1)-12-17
ధరాధరోష్ఠో జలదోత్తరోష్ఠో
దర్యాననాంతో గిరిశృంగదంష్ట్రః .
ధ్వాంతాంతరాస్యో వితతాధ్వజిహ్వః
పరుషానిలశ్వాసదవేక్షణోష్ణః

10(1)-12-18
దృష్ట్వా తం తాదృశం సర్వే మత్వా వృందావనశ్రియం .
వ్యాత్తాజగరతుండేన హ్యుత్ప్రేక్షంతే స్మ లీలయా

10(1)-12-19
అహో మిత్రాణి గదత సత్త్వకూటం పురఃస్థితం .
అస్మత్సంగ్రసనవ్యాత్తవ్యాలతుండాయతే న వా

10(1)-12-20
సత్యమర్కకరారక్తముత్తరాహనువద్ఘనం .
అధరాహనువద్రోధస్తత్ప్రతిచ్ఛాయయారుణం

10(1)-12-21
ప్రతిస్పర్ధేతే సృక్కిభ్యాం సవ్యాసవ్యే నగోదరే .
తుంగశృంగాలయోఽప్యేతాస్తద్దంష్ట్రాభిశ్చ పశ్యత

10(1)-12-22
ఆస్తృతాయామమార్గోఽయం రసనాం ప్రతిగర్జతి .
ఏషామంతర్గతం ధ్వాంతమేతదప్యంతరాననం

10(1)-12-23
దావోష్ణఖరవాతోఽయం శ్వాసవద్భాతి పశ్యత .
తద్దగ్ధసత్త్వదుర్గంధోఽప్యంతరామిషగంధవత్

10(1)-12-24
అస్మాన్ కిమత్ర గ్రసితా నివిష్టానయం
తథా చేద్బకవద్వినంక్ష్యతి .
క్షణాదనేనేతి బకార్యుశన్ముఖం
వీక్ష్యోద్ధసంతః కరతాడనైర్యయుః

10(1)-12-25
ఇత్థం మిథోఽతథ్యమతజ్జ్ఞభాషితం
శ్రుత్వా విచింత్యేత్యమృషా మృషాయతే .
రక్షో విదిత్వాఖిలభూతహృత్స్థితః
స్వానాం నిరోద్ధుం భగవాన్ మనో దధే

10(1)-12-26
తావత్ప్రవిష్టాస్త్వసురోదరాంతరం
పరం న గీర్ణాః శిశవః సవత్సాః .
ప్రతీక్షమాణేన బకారివేశనం
హతస్వకాంతస్మరణేన రక్షసా

10(1)-12-27
తాన్ వీక్ష్య కృష్ణః సకలాభయప్రదో
హ్యనన్యనాథాన్ స్వకరాదవచ్యుతాన్ .
దీనాంశ్చ మృత్యోర్జఠరాగ్నిఘాసాన్
ఘృణార్దితో దిష్టకృతేన విస్మితః

10(1)-12-28
కృత్యం కిమత్రాస్య ఖలస్య జీవనం
న వా అమీషాం చ సతాం విహింసనం .
ద్వయం కథం స్యాదితి సంవిచింత్య
తజ్జ్ఞాత్వావిశత్తుండమశేషదృగ్ఘరిః

10(1)-12-29
తదా ఘనచ్ఛదా దేవా భయాద్ధా హేతి చుక్రుశుః .
జహృషుర్యే చ కంసాద్యాః కౌణపాస్త్వఘబాంధవాః

10(1)-12-30
తచ్ఛ్రుత్వా భగవాన్ కృష్ణస్త్వవ్యయః సార్భవత్సకం .
చూర్ణీచికీర్షోరాత్మానం తరసా వవృధే గలే

10(1)-12-31
తతోఽతికాయస్య నిరుద్ధమార్గిణో
హ్యుద్గీర్ణదృష్టేర్భ్రమతస్త్వితస్తతః .
పూర్ణోఽన్తరంగే పవనో నిరుద్ధో
మూర్ధన్ వినిష్పాట్య వినిర్గతో బహిః

10(1)-12-32
తేనైవ సర్వేషు బహిర్గతేషు
ప్రాణేషు వత్సాన్ సుహృదః పరేతాన్ .
దృష్ట్యా స్వయోత్థాప్య తదన్వితః పున-
ర్వక్త్రాన్ముకుందో భగవాన్ వినిర్యయౌ

10(1)-12-33
పీనాహిభోగోత్థితమద్భుతం మహజ్జ్యోతిః
స్వధామ్నా జ్వలయద్దిశో దశ .
ప్రతీక్ష్య ఖేఽవస్థితమీశ నిర్గమం
వివేశ తస్మిన్ మిషతాం దివౌకసాం

10(1)-12-34
తతోఽతిహృష్టాః స్వకృతోఽకృతార్హణం
పుష్పైః సురా అప్సరసశ్చ నర్తనైః .
గీతైః సుగా వాద్యధరాశ్చ వాద్యకైః
స్తవైశ్చ విప్రా జయనిఃస్వనైర్గణాః

10(1)-12-35
తదద్భుతస్తోత్రసువాద్యగీతికా-
జయాదినైకోత్సవమంగలస్వనాన్ .
శ్రుత్వా స్వధామ్నోఽన్త్యజ ఆగతోఽచిరాద్దృష్ట్వా
మహీశస్య జగామ విస్మయం

10(1)-12-36
రాజన్నాజగరం చర్మ శుష్కం వృందావనేఽద్భుతం .
వ్రజౌకసాం బహుతిథం బభూవాక్రీడగహ్వరం

10(1)-12-37
ఏతత్కౌమారజం కర్మ హరేరాత్మాహిమోక్షణం .
మృత్యోః పౌగండకే బాలా దృష్ట్వోచుర్విస్మితా వ్రజే

10(1)-12-38
నైతద్విచిత్రం మనుజార్భమాయినః
పరావరాణాం పరమస్య వేధసః .
అఘోఽపి యత్స్పర్శనధౌతపాతకః
ప్రాపాత్మసామ్యం త్వసతాం సుదుర్లభం

10(1)-12-39
సకృద్యదంగప్రతిమాంతరాహితా
మనోమయీ భాగవతీం దదౌ గతిం .
స ఏవ నిత్యాత్మసుఖానుభూత్యభి-
వ్యుదస్తమాయోఽన్తర్గతో హి కిం పునః

10(1)-12-40
సూత ఉవాచ
ఇత్థం ద్విజా యాదవదేవదత్తః
శ్రుత్వా స్వరాతుశ్చరితం విచిత్రం .
పప్రచ్ఛ భూయోఽపి తదేవ పుణ్యం
వైయాసకిం యన్నిగృహీతచేతాః

10(1)-12-41
రాజోవాచ
బ్రహ్మన్ కాలాంతరకృతం తత్కాలీనం కథం భవేత్ .
యత్కౌమారే హరికృతం జగుః పౌగండకేఽర్భకాః

10(1)-12-42
తద్బ్రూహి మే మహాయోగిన్ పరం కౌతూహలం గురో .
నూనమేతద్ధరేరేవ మాయా భవతి నాన్యథా

10(1)-12-43
వయం ధన్యతమా లోకే గురోఽపి క్షత్రబంధవః .
యత్పిబామో ముహుస్త్వత్తః పుణ్యం కృష్ణకథామృతం

10(1)-12-44
సూత ఉవాచ
ఇత్థం స్మ పృష్టః స తు బాదరాయణి-
స్తత్స్మారితానంతహృతాఖిలేంద్రియః .
కృచ్ఛ్రాత్పునర్లబ్ధబహిర్దృశిః శనైః
ప్రత్యాహ తం భాగవతోత్తమోత్తమ

10(1)-12-45
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే ద్వాదశోఽధ్యాయః