పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : దశమోధ్యాయ- - 10

10(1)-10-1
రాజోవాచ
కథ్యతాం భగవన్నేతత్తయోః శాపస్య కారణం .
యత్తద్విగర్హితం కర్మ యేన వా దేవర్షేస్తమః

10(1)-10-2
శ్రీశుక ఉవాచ
రుద్రస్యానుచరౌ భూత్వా సుదృప్తౌ ధనదాత్మజౌ .
కైలాసోపవనే రమ్యే మందాకిన్యాం మదోత్కటౌ

10(1)-10-3
వారుణీం మదిరాం పీత్వా మదాఘూర్ణితలోచనౌ .
స్త్రీజనైరనుగాయద్భిశ్చేరతుః పుష్పితే వనే

10(1)-10-4
అంతః ప్రవిశ్య గంగాయామంభోజవనరాజిని .
చిక్రీడతుర్యువతిభిర్గజావివ కరేణుభిః

10(1)-10-5
యదృచ్ఛయా చ దేవర్షిర్భగవాంస్తత్ర కౌరవ .
అపశ్యన్నారదో దేవౌ క్షీబాణౌ సమబుధ్యత

10(1)-10-6
తం దృష్ట్వా వ్రీడితా దేవ్యో వివస్త్రాః శాపశంకితాః .
వాసాంసి పర్యధుః శీఘ్రం వివస్త్రౌ నైవ గుహ్యకౌ

10(1)-10-7
తౌ దృష్ట్వా మదిరామత్తౌ శ్రీమదాంధౌ సురాత్మజౌ .
తయోరనుగ్రహార్థాయ శాపం దాస్యన్నిదం జగౌ

10(1)-10-8
నారద ఉవాచ
న హ్యన్యో జుషతో జోష్యాన్ బుద్ధిభ్రంశో రజోగుణః .
శ్రీమదాదాభిజాత్యాదిర్యత్ర స్త్రీద్యూతమాసవః

10(1)-10-9
హన్యంతే పశవో యత్ర నిర్దయైరజితాత్మభిః .
మన్యమానైరిమం దేహమజరామృత్యు నశ్వరం

10(1)-10-10
దేవసంజ్ఞితమప్యంతే కృమివిడ్భస్మసంజ్ఞితం .
భూతధ్రుక్ తత్కృతే స్వార్థం కిం వేద నిరయో యతః

10(1)-10-11
దేహః కిమన్నదాతుః స్వం నిషేక్తుర్మాతురేవ చ .
మాతుః పితుర్వా బలినః క్రేతురగ్నేః శునోఽపి వా

10(1)-10-12
ఏవం సాధారణం దేహమవ్యక్తప్రభవాప్యయం .
కో విద్వానాత్మసాత్కృత్వా హంతి జంతూన్ ఋతేఽసతః

10(1)-10-13
అసతః శ్రీమదాంధస్య దారిద్ర్యం పరమంజనం .
ఆత్మౌపమ్యేన భూతాని దరిద్రః పరమీక్షతే

10(1)-10-14
యథా కంటకవిద్ధాంగో జంతోర్నేచ్ఛతి తాం వ్యథాం .
జీవసామ్యం గతో లింగైర్న తథాఽఽవిద్ధకంటకః

10(1)-10-15
దరిద్రో నిరహంస్తంభో ముక్తః సర్వమదైరిహ .
కృచ్ఛ్రం యదృచ్ఛయాఽఽప్నోతి తద్ధి తస్య పరం తపః

10(1)-10-16
నిత్యం క్షుత్క్షామదేహస్య దరిద్రస్యాన్నకాంక్షిణః .
ఇంద్రియాణ్యనుశుష్యంతి హింసాపి వినివర్తతే

10(1)-10-17
దరిద్రస్యైవ యుజ్యంతే సాధవః సమదర్శినః .
సద్భిః క్షిణోతి తం తర్షం తత ఆరాద్విశుద్ధ్యతి

10(1)-10-18
సాధూనాం సమచిత్తానాం ముకుందచరణైషిణాం .
ఉపేక్ష్యైః కిం ధనస్తంభైరసద్భిరసదాశ్రయైః

10(1)-10-19
తదహం మత్తయోర్మాధ్వ్యా వారుణ్యా శ్రీమదాంధయోః .
తమో మదం హరిష్యామి స్త్రైణయోరజితాత్మనోః

10(1)-10-20
యదిమౌ లోకపాలస్య పుత్రౌ భూత్వా తమఃప్లుతౌ .
న వివాససమాత్మానం విజానీతః సుదుర్మదౌ

10(1)-10-21
అతోఽర్హతః స్థావరతాం స్యాతాం నైవం యథా పునః .
స్మృతిః స్యాన్మత్ప్రసాదేన తత్రాపి మదనుగ్రహాత్

10(1)-10-22
వాసుదేవస్య సాన్నిధ్యం లబ్ధ్వా దివ్యశరచ్ఛతే .
వృత్తే స్వర్లోకతాం భూయో లబ్ధభక్తీ భవిష్యతః

10(1)-10-23
శ్రీశుక ఉవాచ
ఏవముక్త్వా స దేవర్షిర్గతో నారాయణాశ్రమం .
నలకూవరమణిగ్రీవావాసతుర్యమలార్జునౌ

10(1)-10-24
ఋషేర్భాగవతముఖ్యస్య సత్యం కర్తుం వచో హరిః .
జగామ శనకైస్తత్ర యత్రాస్తాం యమలార్జునౌ

10(1)-10-25
దేవర్షిర్మే ప్రియతమో యదిమౌ ధనదాత్మజౌ .
తత్తథా సాధయిష్యామి యద్గీతం తన్మహాత్మనా

10(1)-10-26
ఇత్యంతరేణార్జునయోః కృష్ణస్తు యమయోర్యయౌ .
ఆత్మనిర్వేశమాత్రేణ తిర్యగ్గతములూఖలం

10(1)-10-27
బాలేన నిష్కర్షయతాన్వగులూఖలం
తద్దామోదరేణ తరసోత్కలితాంఘ్రిబంధౌ
నిష్పేతతుః పరమవిక్రమితాతివేప-
స్కంధప్రవాలవిటపౌ కృతచండశబ్దౌ

10(1)-10-28
తత్ర శ్రియా పరమయా కకుభః స్ఫురంతౌ
సిద్ధావుపేత్య కుజయోరివ జాత వేదాః
కృష్ణం ప్రణమ్య శిరసాఖిలలోకనాథం
బద్ధాంజలీ విరజసావిదమూచతుః స్మ

10(1)-10-29
కృష్ణ కృష్ణ మహాయోగింస్త్వమాద్యః పురుషః పరః .
వ్యక్తావ్యక్తమిదం విశ్వం రూపం తే బ్రాహ్మణా విదుః

10(1)-10-30
త్వమేకః సర్వభూతానాం దేహాస్వాత్మేంద్రియేశ్వరః .
త్వమేవ కాలో భగవాన్ విష్ణురవ్యయ ఈశ్వరః

10(1)-10-31
త్వం మహాన్ ప్రకృతిః సూక్ష్మా రజఃసత్త్వతమోమయీ .
త్వమేవ పురుషోఽధ్యక్షః సర్వక్షేత్రవికారవిత్

10(1)-10-32
గృహ్యమాణైస్త్వమగ్రాహ్యో వికారైః ప్రాకృతైర్గుణైః .
కో న్విహార్హతి విజ్ఞాతుం ప్రాక్సిద్ధం గుణసంవృతః

10(1)-10-33
తస్మై తుభ్యం భగవతే వాసుదేవాయ వేధసే .
ఆత్మద్యోతగుణైశ్ఛన్నమహిమ్నే బ్రహ్మణే నమః

10(1)-10-34
యస్యావతారా జ్ఞాయంతే శరీరేష్వశరీరిణః .
తైస్తైరతుల్యాతిశయైర్వీర్యైర్దేహిష్వసంగతైః

10(1)-10-35
స భవాన్ సర్వలోకస్య భవాయ విభవాయ చ .
అవతీర్ణోంఽశభాగేన సాంప్రతం పతిరాశిషాం

10(1)-10-36
నమః పరమకల్యాణ నమః పరమమంగల .
వాసుదేవాయ శాంతాయ యదూనాం పతయే నమః

10(1)-10-37
అనుజానీహి నౌ భూమంస్తవానుచరకింకరౌ .
దర్శనం నౌ భగవత ఋషేరాసీదనుగ్రహాత్

10(1)-10-38
వాణీ గుణానుకథనే శ్రవణౌ కథాయాం
హస్తౌ చ కర్మసు మనస్తవ పాదయోర్నః .
స్మృత్యాం శిరస్తవ నివాసజగత్ప్రణామే
దృష్టిః సతాం దర్శనేఽస్తు భవత్తనూనాం

10(1)-10-39
శ్రీశుక ఉవాచ
ఇత్థం సంకీర్తితస్తాభ్యాం భగవాన్ గోకులేశ్వరః .
దామ్నా చోలూఖలే బద్ధః ప్రహసన్నాహ గుహ్యకౌ

10(1)-10-40
శ్రీభగవానువాచ
జ్ఞాతం మమ పురైవైతదృషిణా కరుణాత్మనా .
యచ్ఛ్రీమదాంధయోర్వాగ్భిర్విభ్రంశోఽనుగ్రహః కృతః

10(1)-10-41
సాధూనాం సమచిత్తానాం సుతరాం మత్కృతాత్మనాం .
దర్శనాన్నో భవేద్బంధః పుంసోఽక్ష్ణోః సవితుర్యథా

10(1)-10-42
తద్గచ్ఛతం మత్పరమౌ నలకూబర సాదనం .
సంజాతో మయి భావో వామీప్సితః పరమోఽభవః

10(1)-10-43
శ్రీశుక ఉవాచ
ఇత్యుక్తౌ తౌ పరిక్రమ్య ప్రణమ్య చ పునః పునః .
బద్ధోలూఖలమామంత్ర్య జగ్మతుర్దిశముత్తరాం

10(1)-10-44
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే నారదశాపో నామ దశమోఽధ్యాయః