పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : చత్వారింశోఽధ్యాయః 40

10(1)-40-1
అక్రూర ఉవాచ
నతోఽస్మ్యహం త్వాఖిలహేతుహేతుం
నారాయణం పూరుషమాద్యమవ్యయం .
యన్నాభిజాతాదరవిందకోశా-
ద్బ్రహ్మాఽఽవిరాసీద్యత ఏష లోకః

10(1)-40-2
భూస్తోయమగ్నిః పవనః ఖమాది-
ర్మహానజాదిర్మన ఇంద్రియాణి .
సర్వేంద్రియార్థా విబుధాశ్చ సర్వే
యే హేతవస్తే జగతోఽఙ్గ భూతాః

10(1)-40-3
నైతే స్వరూపం విదురాత్మనస్తే
హ్యజాదయోఽనాత్మతయా గృహీతాః .
అజోఽనుబద్ధః స గుణైరజాయా
గుణాత్పరం వేద న తే స్వరూపం

10(1)-40-4
త్వాం యోగినో యజంత్యద్ధా మహాపురుషమీశ్వరం .
సాధ్యాత్మం సాధిభూతం చ సాధిదైవం చ సాధవః

10(1)-40-5
త్రయ్యా చ విద్యయా కేచిత్త్వాం వై వైతానికా ద్విజాః .
యజంతే వితతైర్యజ్ఞైర్నానారూపామరాఖ్యయా

10(1)-40-6
ఏకే త్వాఖిలకర్మాణి సన్న్యస్యోపశమం గతాః .
జ్ఞానినో జ్ఞానయజ్ఞేన యజంతి జ్ఞానవిగ్రహం

10(1)-40-7
అన్యే చ సంస్కృతాత్మానో విధినాభిహితేన తే .
యజంతి త్వన్మయాస్త్వాం వై బహుమూర్త్యేకమూర్తికం

10(1)-40-8
త్వామేవాన్యే శివోక్తేన మార్గేణ శివరూపిణం .
బహ్వాచార్యవిభేదేన భగవన్ సముపాసతే

10(1)-40-9
సర్వ ఏవ యజంతి త్వాం సర్వదేవమయేశ్వరం .
యేఽప్యన్యదేవతాభక్తా యద్యప్యన్యధియః ప్రభో

10(1)-40-10
యథాద్రిప్రభవా నద్యః పర్జన్యాపూరితాః ప్రభో .
విశంతి సర్వతః సింధుం తద్వత్త్వాం గతయోఽన్తతః

10(1)-40-11
సత్త్వం రజస్తమ ఇతి భవతః ప్రకృతేర్గుణాః .
తేషు హి ప్రాకృతాః ప్రోతా ఆబ్రహ్మస్థావరాదయః

10(1)-40-12
తుభ్యం నమస్తేఽస్త్వవిషక్తదృష్టయే
సర్వాత్మనే సర్వధియాం చ సాక్షిణే .
గుణప్రవాహోఽయమవిద్యయా కృతః
ప్రవర్తతే దేవనృతిర్యగాత్మసు

10(1)-40-13
అగ్నిర్ముఖం తేఽవనిరంఘ్రిరీక్షణం
సూర్యో నభో నాభిరథో దిశః శ్రుతిః .
ద్యౌః కం సురేంద్రాస్తవ బాహవోఽర్ణవాః
కుక్షిర్మరుత్ప్రాణబలం ప్రకల్పితం

10(1)-40-14
రోమాణి వృక్షౌషధయః శిరోరుహా
మేఘాః పరస్యాస్థి నఖాని తేఽద్రయః .
నిమేషణం రాత్ర్యహనీ ప్రజాపతిర్మేఢ్రస్తు
వృష్టిస్తవ వీర్యమిష్యతే

10(1)-40-15
త్వయ్యవ్యయాత్మన్ పురుషే ప్రకల్పితా
లోకాః సపాలా బహుజీవసంకులాః .
యథా జలే సంజిహతే జలౌకసో-
ఽప్యుదుంబరే వా మశకా మనోమయే

10(1)-40-16
యాని యానీహ రూపాణి క్రీడనార్థం బిభర్షి హి .
తైరామృష్టశుచో లోకా ముదా గాయంతి తే యశః

10(1)-40-17
నమః కారణమత్స్యాయ ప్రలయాబ్ధిచరాయ చ .
హయశీర్ష్ణే నమస్తుభ్యం మధుకైటభమృత్యవే

10(1)-40-18
అకూపారాయ బృహతే నమో మందరధారిణే .
క్షిత్యుద్ధారవిహారాయ నమః సూకరమూర్తయే

10(1)-40-19
నమస్తేఽద్భుతసింహాయ సాధులోకభయాపహ .
వామనాయ నమస్తుభ్యం క్రాంతత్రిభువనాయ చ

10(1)-40-20
నమో భృగుణాం పతయే దృప్తక్షత్రవనచ్ఛిదే .
నమస్తే రఘువర్యాయ రావణాంతకరాయ చ

10(1)-40-21
నమస్తే వాసుదేవాయ నమః సంకర్షణాయ చ .
ప్రద్యుమ్నాయానిరుద్ధాయ సాత్వతాం పతయే నమః

10(1)-40-22
నమో బుద్ధాయ శుద్ధాయ దైత్యదానవమోహినే .
మ్లేచ్ఛప్రాయక్షత్రహంత్రే నమస్తే కల్కిరూపిణే

10(1)-40-23
భగవన్ జీవలోకోఽయం మోహితస్తవ మాయయా .
అహంమమేత్యసద్గ్రాహో భ్రామ్యతే కర్మవర్త్మసు

10(1)-40-24
అహం చాత్మాఽఽత్మజాగారదారార్థస్వజనాదిషు .
భ్రమామి స్వప్నకల్పేషు మూఢః సత్యధియా విభో

10(1)-40-25
అనిత్యానాత్మదుఃఖేషు విపర్యయమతిర్హ్యహం .
ద్వంద్వారామస్తమోవిష్టో న జానే త్వాత్మనః ప్రియం

10(1)-40-26
యథాబుధో జలం హిత్వా ప్రతిచ్ఛన్నం తదుద్భవైః .
అభ్యేతి మృగతృష్ణాం వై తద్వత్త్వాహం పరాఙ్ముఖః

10(1)-40-27
నోత్సహేఽహం కృపణధీః కామకర్మహతం మనః .
రోద్ధుం ప్రమాథిభిశ్చాక్షైర్హ్రియమాణమితస్తతః

10(1)-40-28
సోఽహం తవాంఘ్ర్యుపగతోఽస్మ్యసతాం దురాపం
తచ్చాప్యహం భవదనుగ్రహ ఈశ మన్యే .
పుంసో భవేద్యర్హి సంసరణాపవర్గ-
స్త్వయ్యబ్జనాభ సదుపాసనయా మతిః స్యాత్

10(1)-40-29
నమో విజ్ఞానమాత్రాయ సర్వప్రత్యయహేతవే .
పురుషేశప్రధానాయ బ్రహ్మణేఽనంతశక్తయే

10(1)-40-30
నమస్తే వాసుదేవాయ సర్వభూతక్షయాయ చ .
హృషీకేశ నమస్తుభ్యం ప్రపన్నం పాహి మాం ప్రభో

10(1)-40-31
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే అక్రూరస్తుతిర్నామ చత్వారింశోఽధ్యాయః