పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : చతుర్వింశోఽధ్యాయః - 24

10(1)-24-1
శ్రీశుక ఉవాచ
భగవానపి తత్రైవ బలదేవేన సంయుతః .
అపశ్యన్నివసన్ గోపానింద్రయాగకృతోద్యమాన్

10(1)-24-2
తదభిజ్ఞోఽపి భగవాన్ సర్వాత్మా సర్వదర్శనః .
ప్రశ్రయావనతోఽపృచ్ఛద్ వృద్ధాన్ నందపురోగమాన్

10(1)-24-3
కథ్యతాం మే పితః కోఽయం సంభ్రమో వ ఉపాగతః .
కిం ఫలం కస్య చోద్దేశః కేన వా సాధ్యతే మఖః

10(1)-24-4
ఏతద్బ్రూహి మహాన్ కామో మహ్యం శుశ్రూషవే పితః .
న హి గోప్యం హి సాధూనాం కృత్యం సర్వాత్మనామిహ

10(1)-24-5
అస్త్యస్వపరదృష్టీనామమిత్రోదాస్తవిద్విషాం .
ఉదాసీనోఽరివద్వర్జ్య ఆత్మవత్సుహృదుచ్యతే

10(1)-24-6
జ్ఞాత్వాజ్ఞాత్వా చ కర్మాణి జనోఽయమనుతిష్ఠతి .
విదుషః కర్మసిద్ధిః స్యాత్తథా నావిదుషో భవేత్

10(1)-24-7
తత్ర తావత్క్రియాయోగో భవతాం కిం విచారితః .
అథ వా లౌకికస్తన్మే పృచ్ఛతః సాధు భణ్యతాం

10(1)-24-8
నంద ఉవాచ
పర్జన్యో భగవానింద్రో మేఘాస్తస్యాత్మమూర్తయః .
తేఽభివర్షంతి భూతానాం ప్రీణనం జీవనం పయః

10(1)-24-9
తం తాత వయమన్యే చ వార్ముచాం పతిమీశ్వరం .
ద్రవ్యైస్తద్రేతసా సిద్ధైర్యజంతే క్రతుభిర్నరాః

10(1)-24-10
తచ్ఛేషేణోపజీవంతి త్రివర్గఫలహేతవే .
పుంసాం పురుషకారాణాం పర్జన్యః ఫలభావనః

10(1)-24-11
య ఏవం విసృజేద్ధర్మం పారంపర్యాగతం నరః .
కామాల్లోభాద్భయాద్ద్వేషాత్స వై నాప్నోతి శోభనం

10(1)-24-12
శ్రీశుక ఉవాచ
వచో నిశమ్య నందస్య తథాన్యేషాం వ్రజౌకసాం .
ఇంద్రాయ మన్యుం జనయన్ పితరం ప్రాహ కేశవః

10(1)-24-13
శ్రీభగవానువాచ
కర్మణా జాయతే జంతుః కర్మణైవ విలీయతే .
సుఖం దుఃఖం భయం క్షేమం కర్మణైవాభిపద్యతే

10(1)-24-14
అస్తి చేదీశ్వరః కశ్చిత్ఫలరూప్యన్యకర్మణాం .
కర్తారం భజతే సోఽపి న హ్యకర్తుః ప్రభుర్హి సః

10(1)-24-15
కిమింద్రేణేహ భూతానాం స్వస్వకర్మానువర్తినాం .
అనీశేనాన్యథా కర్తుం స్వభావవిహితం నృణాం

10(1)-24-16
స్వభావతంత్రో హి జనః స్వభావమనువర్తతే .
స్వభావస్థమిదం సర్వం సదేవాసురమానుషం

10(1)-24-17
దేహానుచ్చావచాంజంతుః ప్రాప్యోత్సృజతి కర్మణా .
శత్రుర్మిత్రముదాసీనః కర్మైవ గురురీశ్వరః

10(1)-24-18
తస్మాత్సంపూజయేత్కర్మ స్వభావస్థః స్వకర్మకృత్ .
అంజసా యేన వర్తేత తదేవాస్య హి దైవతం

10(1)-24-19
ఆజీవ్యైకతరం భావం యస్త్వన్యముపజీవతి .
న తస్మాద్విందతే క్షేమం జారం నార్యసతీ యథా

10(1)-24-20
వర్తేత బ్రహ్మణా విప్రో రాజన్యో రక్షయా భువః .
వైశ్యస్తు వార్తయా జీవేచ్ఛూద్రస్తు ద్విజసేవయా

10(1)-24-21
కృషివాణిజ్యగోరక్షా కుసీదం తుర్యముచ్యతే .
వార్తా చతుర్విధా తత్ర వయం గోవృత్తయోఽనిశం

10(1)-24-22
సత్త్వం రజస్తమ ఇతి స్థిత్యుత్పత్త్యంతహేతవః .
రజసోత్పద్యతే విశ్వమన్యోన్యం వివిధం జగత్

10(1)-24-23
రజసా చోదితా మేఘా వర్షంత్యంబూని సర్వతః .
ప్రజాస్తైరేవ సిధ్యంతి మహేంద్రః కిం కరిష్యతి

10(1)-24-24
న నః పురో జనపదా న గ్రామా న గృహా వయం .
నిత్యం వనౌకసస్తాత వనశైలనివాసినః

10(1)-24-25
తస్మాద్గవాం బ్రాహ్మణానామద్రేశ్చారభ్యతాం మఖః .
య ఇంద్రయాగసంభారాస్తైరయం సాధ్యతాం మఖః

10(1)-24-26
పచ్యంతాం వివిధాః పాకాః సూపాంతాః పాయసాదయః .
సంయావాపూపశష్కుల్యః సర్వదోహశ్చ గృహ్యతాం

10(1)-24-27
హూయంతామగ్నయః సమ్యగ్బ్రాహ్మణైర్బ్రహ్మవాదిభిః .
అన్నం బహువిధం తేభ్యో దేయం వో ధేనుదక్షిణాః

10(1)-24-28
అన్యేభ్యశ్చాశ్వచాండాలపతితేభ్యో యథార్హతః .
యవసం చ గవాం దత్త్వా గిరయే దీయతాం బలిః

10(1)-24-29
స్వలంకృతా భుక్తవంతః స్వనులిప్తాః సువాససః .
ప్రదక్షిణాం చ కురుత గోవిప్రానలపర్వతాన్

10(1)-24-30
ఏతన్మమ మతం తాత క్రియతాం యది రోచతే .
అయం గోబ్రాహ్మణాద్రీణాం మహ్యం చ దయితో మఖః

10(1)-24-31
శ్రీశుక ఉవాచ
కాలాత్మనా భగవతా శక్రదర్పం జిఘాంసతా .
ప్రోక్తం నిశమ్య నందాద్యాః సాధ్వగృహ్ణంత తద్వచః

10(1)-24-32
తథా చ వ్యదధుః సర్వం యథాహ మధుసూదనః .
వాచయిత్వా స్వస్త్యయనం తద్ద్రవ్యేణ గిరిద్విజాన్

10(1)-24-33
ఉపహృత్య బలీన్ సర్వానాదృతా యవసం గవాం .
గోధనాని పురస్కృత్య గిరిం చక్రుః ప్రదక్షిణం

10(1)-24-34
అనాంస్యనడుద్యుక్తాని తే చారుహ్య స్వలంకృతాః .
గోప్యశ్చ కృష్ణవీర్యాణి గాయంత్యః సద్విజాశిషః

10(1)-24-35
కృష్ణస్త్వన్యతమం రూపం గోపవిశ్రంభణం గతః .
శైలోఽస్మీతి బ్రువన్ భూరి బలిమాదద్బృహద్వపుః

10(1)-24-36
తస్మై నమో వ్రజజనైః సహ చక్రే ఆత్మనాఽఽత్మనే .
అహో పశ్యత శైలోఽసౌ రూపీ నోఽనుగ్రహం వ్యధాత్

10(1)-24-37
ఏషోఽవజానతో మర్త్యాన్ కామరూపీ వనౌకసః .
హంతి హ్యస్మై నమస్యామః శర్మణే ఆత్మనో గవాం

10(1)-24-38
ఇత్యద్రిగోద్విజమఖం వాసుదేవప్రణోదితాః .
యథా విధాయ తే గోపా సహ కృష్ణా వ్రజం యయుః

10(1)-24-39
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే చతుర్వింశోఽధ్యాయః