పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : చతుర్థోఽధ్యాయః - 4

10(1)-4-1
శ్రీశుక ఉవాచ
బహిరంతఃపురద్వారః సర్వాః పూర్వవదావృతాః .
తతో బాలధ్వనిం శ్రుత్వా గృహపాలాః సముత్థితాః

10(1)-4-2
తే తు తూర్ణముపవ్రజ్య దేవక్యా గర్భజన్మ తత్ .
ఆచఖ్యుర్భోజరాజాయ యదుద్విగ్నః ప్రతీక్షతే

10(1)-4-3
స తల్పాత్తూర్ణముత్థాయ కాలోఽయమితి విహ్వలః .
సూతీగృహమగాత్తూర్ణం ప్రస్ఖలన్ ముక్తమూర్ధజః

10(1)-4-4
తమాహ భ్రాతరం దేవీ కృపణా కరుణం సతీ .
స్నుషేయం తవ కల్యాణ స్త్రియం మా హంతుమర్హసి

10(1)-4-5
బహవో హింసితా భ్రాతః శిశవః పావకోపమాః .
త్వయా దైవనిసృష్టేన పుత్రికైకా ప్రదీయతాం

10(1)-4-6
నన్వహం తే హ్యవరజా దీనా హతసుతా ప్రభో .
దాతుమర్హసి మందాయా అంగేమాం చరమాం ప్రజాం

10(1)-4-7
శ్రీశుక ఉవాచ
ఉపగుహ్యాత్మజామేవం రుదత్యా దీనదీనవత్ .
యాచితస్తాం వినిర్భర్త్స్య హస్తాదాచిచ్ఛిదే ఖలః

10(1)-4-8
తాం గృహీత్వా చరణయోర్జాతమాత్రాం స్వసుః సుతాం .
అపోథయచ్ఛిలాపృష్ఠే స్వార్థోన్మూలితసౌహృదః

10(1)-4-9
సా తద్ధస్తాత్సముత్పత్య సద్యో దేవ్యంబరం గతా .
అదృశ్యతానుజా విష్ణోః సాయుధాష్టమహాభుజా - సగోనాసంగోగో

10(1)-4-10
దివ్యస్రగంబరాలేపరత్నాభరణభూషితా .
ధనుఃశూలేషుచర్మాసిశంఖచక్రగదాధరా

10(1)-4-11
సిద్ధచారణగంధర్వైరప్సరఃకిన్నరోరగైః .
ఉపాహృతోరుబలిభిః స్తూయమానేదమబ్రవీత్

10(1)-4-12
కిం మయా హతయా మంద జాతః ఖలు తవాంతకృత్ .
యత్ర క్వ వా పూర్వశత్రుర్మా హింసీః కృపణాన్ వృథా

10(1)-4-13
ఇతి ప్రభాష్య తం దేవీ మాయా భగవతీ భువి .
బహునామనికేతేషు బహునామా బభూవ హ

10(1)-4-14
తయాభిహితమాకర్ణ్య కంసః పరమవిస్మితః .
దేవకీం వసుదేవం చ విముచ్య ప్రశ్రితోఽబ్రవీత్

10(1)-4-15
అహో భగిన్యహో భామ మయా వాం బత పాప్మనా .
పురుషాద ఇవాపత్యం బహవో హింసితాః సుతాః

10(1)-4-16
స త్వహం త్యక్తకారుణ్యస్త్యక్తజ్ఞాతిసుహృత్ఖలః .
కాన్ లోకాన్ వై గమిష్యామి బ్రహ్మహేవ మృతః శ్వసన్

10(1)-4-17
దైవమప్యనృతం వక్తి న మర్త్యా ఏవ కేవలం .
యద్విశ్రంభాదహం పాపః స్వసుర్నిహతవాంఛిశూన్

10(1)-4-18
మా శోచతం మహాభాగావాత్మజాన్ స్వకృతంభుజః .
జంతవో న సదైకత్ర దైవాధీనాస్తదాసతే

10(1)-4-19
భువి భౌమాని భూతాని యథా యాంత్యపయాంతి చ .
నాయమాత్మా తథైతేషు విపర్యేతి యథైవ భూః

10(1)-4-20
యథానేవంవిదో భేదో యత ఆత్మవిపర్యయః .
దేహయోగవియోగౌ చ సంసృతిర్న నివర్తతే

10(1)-4-21
తస్మాద్భద్రే స్వతనయాన్ మయా వ్యాపాదితానపి .
మానుశోచ యతః సర్వః స్వకృతం విందతేఽవశః

10(1)-4-22
యావద్ధతోఽస్మి హంతాస్మీత్యాత్మానం మన్యతే స్వదృక్ .
తావత్తదభిమాన్యజ్ఞో బాధ్యబాధకతామియాత్

10(1)-4-23
క్షమధ్వం మమ దౌరాత్మ్యం సాధవో దీనవత్సలాః .
ఇత్యుక్త్వాశ్రుముఖః పాదౌ శ్యాలః స్వస్రోరథాగ్రహీత్

10(1)-4-24
మోచయామాస నిగడాద్విశ్రబ్ధః కన్యకాగిరా .
దేవకీం వసుదేవం చ దర్శయన్నాత్మసౌహృదం

10(1)-4-25
భ్రాతుః సమనుతప్తస్య క్షాంత్వా రోషం చ దేవకీ .
వ్యసృజద్వసుదేవశ్చ ప్రహస్య తమువాచ హ

10(1)-4-26
ఏవమేతన్మహాభాగ యథా వదసి దేహినాం .
అజ్ఞానప్రభవాహంధీః స్వపరేతి భిదా యతః

10(1)-4-27
శోకహర్షభయద్వేషలోభమోహమదాన్వితాః .
మిథో ఘ్నంతం న పశ్యంతి భావైర్భావం పృథగ్దృశః

10(1)-4-28
శ్రీశుక ఉవాచ
కంస ఏవం ప్రసన్నాభ్యాం విశుద్ధం ప్రతిభాషితః .
దేవకీవసుదేవాభ్యామనుజ్ఞాతోఽవిశద్గృహం

10(1)-4-29
తస్యాం రాత్ర్యాం వ్యతీతాయాం కంస ఆహూయ మంత్రిణః .
తేభ్య ఆచష్ట తత్సర్వం యదుక్తం యోగనిద్రయా

10(1)-4-30
ఆకర్ణ్య భర్తుర్గదితం తమూచుర్దేవశత్రవః .
దేవాన్ ప్రతి కృతామర్షా దైతేయా నాతికోవిదాః

10(1)-4-31
ఏవం చేత్తర్హి భోజేంద్ర పురగ్రామవ్రజాదిషు .
అనిర్దశాన్ నిర్దశాంశ్చ హనిష్యామోఽద్య వై శిశూన్

10(1)-4-32
కిముద్యమైః కరిష్యంతి దేవాః సమరభీరవః .
నిత్యముద్విగ్నమనసో జ్యాఘోషైర్ధనుషస్తవ

10(1)-4-33
అస్యతస్తే శరవ్రాతైర్హన్యమానాః సమంతతః .
జిజీవిషవ ఉత్సృజ్య పలాయనపరా యయుః

10(1)-4-34
కేచిత్ప్రాంజలయో దీనా న్యస్తశస్త్రా దివౌకసః .
ముక్తకచ్ఛశిఖాః కేచిద్భీతాః స్మ ఇతి వాదినః

10(1)-4-35
న త్వం విస్మృతశస్త్రాస్త్రాన్ విరథాన్ భయసంవృతాన్ .
హంస్యన్యాసక్తవిముఖాన్ భగ్నచాపానయుధ్యతః

10(1)-4-36
కిం క్షేమశూరైర్విబుధైరసంయుగవికత్థనైః .
రహోజుషా కిం హరిణా శంభునా వా వనౌకసా .
కిమింద్రేణాల్పవీర్యేణ బ్రహ్మణా వా తపస్యతా

10(1)-4-37
తథాపి దేవాః సాపత్న్యాన్నోపేక్ష్యా ఇతి మన్మహే .
తతస్తన్మూలఖననే నియుంక్ష్వాస్మాననువ్రతాన్

10(1)-4-38
యథాఽఽమయోఽఙ్గే సముపేక్షితో నృభిర్న
శక్యతే రూఢపదశ్చికిత్సితుం .
యథేంద్రియగ్రామ ఉపేక్షితస్తథా
రిపుర్మహాన్ బద్ధబలో న చాల్యతే

10(1)-4-39
మూలం హి విష్ణుర్దేవానాం యత్ర ధర్మః సనాతనః .
తస్య చ బ్రహ్మగోవిప్రాస్తపో యజ్ఞాః సదక్షిణాః

10(1)-4-40
తస్మాత్సర్వాత్మనా రాజన్ బ్రాహ్మణాన్ బ్రహ్మవాదినః .
తపస్వినో యజ్ఞశీలాన్ గాశ్చ హన్మో హవిర్దుఘాః

10(1)-4-41
విప్రా గావశ్చ వేదాశ్చ తపః సత్యం దమః శమః .
శ్రద్ధా దయా తితిక్షా చ క్రతవశ్చ హరేస్తనూః

10(1)-4-42
స హి సర్వసురాధ్యక్షో హ్యసురద్విడ్గుహాశయః .
తన్మూలా దేవతాః సర్వాః సేశ్వరాః సచతుర్ముఖాః .
అయం వై తద్వధోపాయో యదృషీణాం విహింసనం

10(1)-4-43
శ్రీశుక ఉవాచ
ఏవం దుర్మంత్రిభిః కంసః సహ సమ్మంత్ర్య దుర్మతిః .
బ్రహ్మహింసాం హితం మేనే కాలపాశావృతోఽసురః

10(1)-4-44
సందిశ్య సాధులోకస్య కదనే కదనప్రియాన్ .
కామరూపధరాన్ దిక్షు దానవాన్ గృహమావిశత్

10(1)-4-45
తే వై రజఃప్రకృతయస్తమసా మూఢచేతసః .
సతాం విద్వేషమాచేరురారాదాగతమృత్యవః

10(1)-4-46
ఆయుః శ్రియం యశో ధర్మం లోకానాశిష ఏవ చ .
హంతి శ్రేయాంసి సర్వాణి పుంసో మహదతిక్రమః

10(1)-4-47
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వర్ధే చతుర్థోఽధ్యాయః