పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : చతుశ్చత్వారింశోఽధ్యాయః - 44

10(1)-44-1
శ్రీశుక ఉవాచ
ఏవం చర్చితసంకల్పో భగవాన్మధుసూదనః .
ఆససాదాథ చాణూరం ముష్టికం రోహిణీసుతః

10(1)-44-2
హస్తాభ్యాం హస్తయోర్బద్ధ్వా పద్భ్యామేవ చ పాదయోః .
విచకర్షతురన్యోన్యం ప్రసహ్య విజిగీషయా

10(1)-44-3
అరత్నీ ద్వే అరత్నిభ్యాం జానుభ్యాం చైవ జానునీ .
శిరః శీర్ష్ణోరసోరస్తావన్యోన్యమభిజఘ్నతుః

10(1)-44-4
పరిభ్రామణవిక్షేపపరిరంభావపాతనైః .
ఉత్సర్పణాపసర్పణైశ్చాన్యోన్యం ప్రత్యరుంధతాం

10(1)-44-5
ఉత్థాపనైరున్నయనైశ్చాలనైః స్థాపనైరపి .
పరస్పరం జిగీషంతావపచక్రతురాత్మనః

10(1)-44-6
తద్బలాబలవద్యుద్ధం సమేతాః సర్వయోషితః .
ఊచుః పరస్పరం రాజన్ సానుకంపా వరూథశః

10(1)-44-7
మహానయం బతాధర్మ ఏషాం రాజసభాసదాం .
యే బలాబలవద్యుద్ధం రాజ్ఞోఽన్విచ్ఛంతి పశ్యతః

10(1)-44-8
క్వ వజ్రసారసర్వాంగౌ మల్లౌ శైలేంద్రసన్నిభౌ .
క్వ చాతిసుకుమారాంగౌ కిశోరౌ నాప్తయౌవనౌ

10(1)-44-9
ధర్మవ్యతిక్రమో హ్యస్య సమాజస్య ధ్రువం భవేత్ .
యత్రాధర్మః సముత్తిష్ఠేన్న స్థేయం తత్ర కర్హిచిత్

10(1)-44-10
న సభాం ప్రవిశేత్ప్రాజ్ఞః సభ్యదోషాననుస్మరన్ .
అబ్రువన్ విబ్రువన్నజ్ఞో నరః కిల్బిషమశ్నుతే

10(1)-44-11
వల్గతః శత్రుమభితః కృష్ణస్య వదనాంబుజం .
వీక్ష్యతాం శ్రమవార్యుప్తం పద్మకోశమివాంబుభిః

10(1)-44-12
కిం న పశ్యత రామస్య ముఖమాతామ్రలోచనం .
ముష్టికం ప్రతి సామర్షం హాససంరంభశోభితం

10(1)-44-13
పుణ్యా బత వ్రజభువో యదయం నృలింగగూఢః
పురాణపురుషో వనచిత్రమాల్యః .
గాః పాలయన్ సహబలః క్వణయంశ్చ వేణుం
విక్రీడయాంచతి గిరిత్రరమార్చితాంఘ్రిః

10(1)-44-14
గోప్యస్తపః కిమచరన్ యదముష్య రూపం
లావణ్యసారమసమోర్ధ్వమనన్యసిద్ధం .
దృగ్భిః పిబంత్యనుసవాభినవం దురాప-
మేకాంతధామ యశసః శ్రీయ ఐశ్వరస్య

10(1)-44-15
యా దోహనేఽవహననే మథనోపలేప-
ప్రేంఖేంఖనార్భరుదితోక్షణమార్జనాదౌ .
గాయంతి చైనమనురక్తధియోఽశ్రుకంఠ్యో
ధన్యా వ్రజస్త్రియ ఉరుక్రమచిత్తయానాః

10(1)-44-16
ప్రాతర్వ్రజాద్వ్రజత ఆవిశతశ్చ సాయం
గోభిః సమం క్వణయతోఽస్య నిశమ్య వేణుం .
నిర్గమ్య తూర్ణమబలాః పథి భూరిపుణ్యాః
పశ్యంతి సస్మితముఖం సదయావలోకం

10(1)-44-17
ఏవం ప్రభాషమాణాసు స్త్రీషు యోగేశ్వరో హరిః .
శత్రుం హంతుం మనశ్చక్రే భగవాన్ భరతర్షభ

10(1)-44-18
సభయాః స్త్రీగిరః శ్రుత్వా పుత్రస్నేహశుచాఽఽతురౌ .
పితరావన్వతప్యేతాం పుత్రయోరబుధౌ బలం

10(1)-44-19
తైస్తైర్నియుద్ధవిధిభిర్వివిధైరచ్యుతేతరౌ .
యుయుధాతే యథాన్యోన్యం తథైవ బలముష్టికౌ

10(1)-44-20
భగవద్గాత్రనిష్పాతైర్వజ్రనిష్పేషనిష్ఠురైః .
చాణూరో భజ్యమానాంగో ముహుర్గ్లానిమవాప హ

10(1)-44-21
స శ్యేనవేగ ఉత్పత్య ముష్టీకృత్య కరావుభౌ .
భగవంతం వాసుదేవం క్రుద్ధో వక్షస్యబాధత

10(1)-44-22
నాచలత్తత్ప్రహారేణ మాలాహత ఇవ ద్విపః .
బాహ్వోర్నిగృహ్య చాణూరం బహుశో భ్రామయన్ హరిః

10(1)-44-23
భూపృష్ఠే పోథయామాస తరసా క్షీణజీవితం .
విస్రస్తాకల్పకేశస్రగింద్రధ్వజ ఇవాపతత్

10(1)-44-24
తథైవ ముష్టికః పూర్వం స్వముష్ట్యాభిహతేన వై .
బలభద్రేణ బలినా తలేనాభిహతో భృశం

10(1)-44-25
ప్రవేపితః స రుధిరముద్వమన్ ముఖతోఽర్దితః .
వ్యసుః పపాతోర్వ్యుపస్థే వాతాహత ఇవాంఘ్రిపః

10(1)-44-26
తతః కూటమనుప్రాప్తం రామః ప్రహరతాం వరః .
అవధీల్లీలయా రాజన్ సావజ్ఞం వామముష్టినా

10(1)-44-27
తర్హ్యేవ హి శలః కృష్ణపదాపహతశీర్షకః .
ద్విధా విశీర్ణస్తోశలక ఉభావపి నిపేతతుః

10(1)-44-28
చాణూరే ముష్టికే కూటే శలే తోశలకే హతే .
శేషాః ప్రదుద్రువుర్మల్లాః సర్వే ప్రాణపరీప్సవః

10(1)-44-29
గోపాన్ వయస్యానాకృష్య తైః సంసృజ్య విజహ్రతుః .
వాద్యమానేషు తూర్యేషు వల్గంతౌ రుతనూపురౌ

10(1)-44-30
జనాః ప్రజహృషుః సర్వే కర్మణా రామకృష్ణయోః .
ఋతే కంసం విప్రముఖ్యాః సాధవః సాధు సాధ్వితి

10(1)-44-31
హతేషు మల్లవర్యేషు విద్రుతేషు చ భోజరాట్ .
న్యవారయత్స్వతూర్యాణి వాక్యం చేదమువాచ హ

10(1)-44-32
నిఃసారయత దుర్వృత్తౌ వసుదేవాత్మజౌ పురాత్ .
ధనం హరత గోపానాం నందం బధ్నీత దుర్మతిం

10(1)-44-33
వసుదేవస్తు దుర్మేధా హన్యతామాశ్వసత్తమః .
ఉగ్రసేనః పితా చాపి సానుగః పరపక్షగః

10(1)-44-34
ఏవం వికత్థమానే వై కంసే ప్రకుపితోఽవ్యయః .
లఘిమ్నోత్పత్య తరసా మంచముత్తుంగమారుహత్

10(1)-44-35
తమావిశంతమాలోక్య మృత్యుమాత్మన ఆసనాత్ .
మనస్వీ సహసోత్థాయ జగృహే సోఽసిచర్మణీ

10(1)-44-36
తం ఖడ్గపాణిం విచరంతమాశు
శ్యేనం యథా దక్షిణసవ్యమంబరే .
సమగ్రహీద్దుర్విషహోగ్రతేజా
యథోరగం తార్క్ష్యసుతః ప్రసహ్య

10(1)-44-37
ప్రగృహ్య కేశేషు చలత్కిరీటం
నిపాత్య రంగోపరి తుంగమంచాత్ .
తస్యోపరిష్టాత్స్వయమబ్జనాభః
పపాత విశ్వాశ్రయ ఆత్మతంత్రః

10(1)-44-38
తం సంపరేతం విచకర్ష భూమౌ
హరిర్యథేభం జగతో విపశ్యతః .
హా హేతి శబ్దః సుమహాంస్తదాభూ-
దుదీరితః సర్వజనైర్నరేంద్ర

10(1)-44-39
స నిత్యదోద్విగ్నధియా తమీశ్వరం
పిబన్ వదన్ వా విచరన్ స్వపన్ శ్వసన్ .
దదర్శ చక్రాయుధమగ్రతో యత-
స్తదేవ రూపం దురవాపమాప

10(1)-44-40
తస్యానుజా భ్రాతరోఽష్టౌ కంకన్యగ్రోధకాదయః .
అభ్యధావన్నతిక్రుద్ధా భ్రాతుర్నిర్వేశకారిణః

10(1)-44-41
తథాతిరభసాంస్తాంస్తు సంయత్తాన్ రోహిణీసుతః .
అహన్ పరిఘముద్యమ్య పశూనివ మృగాధిపః

10(1)-44-42
నేదుర్దుందుభయో వ్యోమ్ని బ్రహ్మేశాద్యా విభూతయః .
పుష్పైః కిరంతస్తం ప్రీతాః శశంసుర్ననృతుః స్త్రియః

10(1)-44-43
తేషాం స్త్రియో మహారాజ సుహృన్మరణదుఃఖితాః .
తత్రాభీయుర్వినిఘ్నంత్యః శీర్షాణ్యశ్రువిలోచనాః

10(1)-44-44
శయానాన్ వీరశయ్యాయాం పతీనాలింగ్య శోచతీః .
విలేపుః సుస్వరం నార్యో విసృజంత్యో ముహుః శుచః

10(1)-44-45
హా నాథ ప్రియ ధర్మజ్ఞ కరుణానాథవత్సల .
త్వయా హతేన నిహతా వయం తే సగృహప్రజాః

10(1)-44-46
త్వయా విరహితా పత్యా పురీయం పురుషర్షభ .
న శోభతే వయమివ నివృత్తోత్సవమంగలా

10(1)-44-47
అనాగసాం త్వం భూతానాం కృతవాన్ ద్రోహముల్బణం .
తేనేమాం భో దశాం నీతో భూతధ్రుక్ కో లభేత శం

10(1)-44-48
సర్వేషామిహ భూతానామేష హి ప్రభవాప్యయః .
గోప్తా చ తదవధ్యాయీ న క్వచిత్సుఖమేధతే

10(1)-44-49
శ్రీశుక ఉవాచ
రాజయోషిత ఆశ్వాస్య భగవాంల్లోకభావనః .
యామాహుర్లౌకికీం సంస్థాం హతానాం సమకారయత్

10(1)-44-50
మాతరం పితరం చైవ మోచయిత్వాథ బంధనాత్ .
కృష్ణరామౌ వవందాతే శిరసాఽఽస్పృశ్య పాదయోః

10(1)-44-51
దేవకీ వసుదేవశ్చ విజ్ఞాయ జగదీశ్వరౌ .
కృతసంవందనౌ పుత్రౌ సస్వజాతే న శంకితౌ

10(1)-44-52
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే కంసవధో నామ చతుశ్చత్వారింశోఽధ్యాయః