పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : అష్టాత్రింశోఽధ్యాయః - 38

10(1)-38-1
శ్రీశుక ఉవాచ
అక్రూరోఽపి చ తాం రాత్రిం మధుపుర్యాం మహామతిః .
ఉషిత్వా రథమాస్థాయ ప్రయయౌ నందగోకులం

10(1)-38-2
గచ్ఛన్ పథి మహాభాగో భగవత్యంబుజేక్షణే .
భక్తిం పరాముపగత ఏవమేతదచింతయత్

10(1)-38-3
కిం మయాఽఽచరితం భద్రం కిం తప్తం పరమం తపః .
కిం వాథాప్యర్హతే దత్తం యద్ద్రక్ష్యామ్యద్య కేశవం

10(1)-38-4
మమైతద్దుర్లభం మన్య ఉత్తమశ్లోకదర్శనం .
విషయాత్మనో యథా బ్రహ్మకీర్తనం శూద్రజన్మనః

10(1)-38-5
మైవం మమాధమస్యాపి స్యాదేవాచ్యుతదర్శనం .
హ్రియమాణః కాలనద్యా క్వచిత్తరతి కశ్చన

10(1)-38-6
మమాద్యామంగలం నష్టం ఫలవాంశ్చైవ మే భవః .
యన్నమస్యే భగవతో యోగిధ్యేయాంఘ్రిపంకజం

10(1)-38-7
కంసో బతాద్యాకృత మేఽత్యనుగ్రహం
ద్రక్ష్యేఽఙ్ఘ్రిపద్మం ప్రహితోఽమునా హరేః .
కృతావతారస్య దురత్యయం తమః
పూర్వేఽతరన్ యన్నఖమండలత్విషా

10(1)-38-8
యదర్చితం బ్రహ్మభవాదిభిః సురైః
శ్రియా చ దేవ్యా మునిభిస్ససాత్వతైః .
గోచారణాయానుచరైశ్చరద్వనే
యద్గోపికానాం కుచకుంకుమాంకితం

10(1)-38-9
ద్రక్ష్యామి నూనం సుకపోలనాసికం
స్మితావలోకారుణకంజలోచనం .
ముఖం ముకుందస్య గుడాలకావృతం
ప్రదక్షిణం మే ప్రచరంతి వై మృగాః

10(1)-38-10
అప్యద్య విష్ణోర్మనుజత్వమీయుషో
భారావతారాయ భువో నిజేచ్ఛయా .
లావణ్యధామ్నో భవితోపలంభనం
మహ్యం న న స్యాత్ఫలమంజసా దృశః

10(1)-38-11
య ఈక్షితాహంరహితోఽప్యసత్సతోః
స్వతేజసాపాస్తతమోభిదాభ్రమః .
స్వమాయయాఽఽత్మన్ రచితైస్తదీక్షయా
ప్రాణాక్షధీభిః సదనేష్వభీయతే

10(1)-38-12
యస్యాఖిలామీవహభిః సుమంగలైర్వాచో
విమిశ్రా గుణకర్మజన్మభిః .
ప్రాణంతి శుంభంతి పునంతి వై జగ-
ద్యాస్తద్విరక్తాః శవశోభనా మతాః

10(1)-38-13
స చావతీర్ణః కిల సాత్వతాన్వయే
స్వసేతుపాలామరవర్యశర్మకృత్ .
యశో వితన్వన్ వ్రజ ఆస్త ఈశ్వరో
గాయంతి దేవా యదశేషమంగలం

10(1)-38-14
తం త్వద్య నూనం మహతాం గతిం గురుం
త్రైలోక్యకాంతం దృశిమన్మహోత్సవం .
రూపం దధానం శ్రియ ఈప్సితాస్పదం
ద్రక్ష్యే మమాసన్నుషసః సుదర్శనాః

10(1)-38-15
అథావరూఢః సపదీశయో రథా-
త్ప్రధానపుంసోశ్చరణం స్వలబ్ధయే .
ధియా ధృతం యోగిభిరప్యహం ధ్రువం
నమస్య ఆభ్యాం చ సఖీన్ వనౌకసః

10(1)-38-16
అప్యంఘ్రిమూలే పతితస్య మే విభుః
శిరస్యధాస్యన్నిజహస్తపంకజం .
దత్తాభయం కాలభుజంగరంహసా
ప్రోద్వేజితానాం శరణైషిణాం నృణాం

10(1)-38-17
సమర్హణం యత్ర నిధాయ కౌశికస్తథా
బలిశ్చాప జగత్త్రయేంద్రతాం .
యద్వా విహారే వ్రజయోషితాం శ్రమం
స్పర్శేన సౌగంధికగంధ్యపానుదత్

10(1)-38-18
న మయ్యుపైష్యత్యరిబుద్ధిమచ్యుతః
కంసస్య దూతః ప్రహితోఽపి విశ్వదృక్ .
యోఽన్తర్బహిశ్చేతస ఏతదీహితం
క్షేత్రజ్ఞ ఈక్షత్యమలేన చక్షుషా

10(1)-38-19
అప్యంఘ్రిమూలేఽవహితం కృతాంజలిం
మామీక్షితా సస్మితమార్ద్రయా దృశా .
సపద్యపధ్వస్తసమస్తకిల్బిషో
వోఢా ముదం వీతవిశంక ఊర్జితాం

10(1)-38-20
సుహృత్తమం జ్ఞాతిమనన్యదైవతం
దోర్భ్యాం బృహద్భ్యాం పరిరప్స్యతేఽథ మాం .
ఆత్మా హి తీర్థీక్రియతే తదైవ మే
బంధశ్చ కర్మాత్మక ఉచ్ఛ్వసిత్యతః

10(1)-38-21
లబ్ధ్వాంగసంగం ప్రణతం కృతాంజలిం
మాం వక్ష్యతేఽక్రూర తతేత్యురుశ్రవాః .
తదా వయం జన్మభృతో మహీయసా
నైవాదృతో యో ధిగముష్య జన్మ తత్

10(1)-38-22
న తస్య కశ్చిద్దయితః సుహృత్తమో
న చాప్రియో ద్వేష్య ఉపేక్ష్య ఏవ వా .
తథాపి భక్తాన్ భజతే యథా తథా
సురద్రుమో యద్వదుపాశ్రితోఽర్థదః

10(1)-38-23
కిం చాగ్రజో మావనతం యదూత్తమః
స్మయన్ పరిష్వజ్య గృహీతమంజలౌ .
గృహం ప్రవేశ్యాప్తసమస్తసత్కృతం
సంప్రక్ష్యతే కంసకృతం స్వబంధుషు

10(1)-38-24
శ్రీశుక ఉవాచ
ఇతి సంచింతయన్ కృష్ణం శ్వఫల్కతనయోఽధ్వని .
రథేన గోకులం ప్రాప్తః సూర్యశ్చాస్తగిరిం నృప

10(1)-38-25
పదాని తస్యాఖిలలోకపాల-
కిరీటజుష్టామలపాదరేణోః .
దదర్శ గోష్ఠే క్షితికౌతుకాని
విలక్షితాన్యబ్జయవాంకుశాద్యైః

10(1)-38-26
తద్దర్శనాహ్లాదవివృద్ధసంభ్రమః
ప్రేమ్ణోర్ధ్వరోమాశ్రుకలాకులేక్షణః .
రథాదవస్కంద్య స తేష్వచేష్టత
ప్రభోరమూన్యంఘ్రిరజాంస్యహో ఇతి

10(1)-38-27
దేహంభృతామియానర్థో హిత్వా దంభం భియం శుచం .
సందేశాద్యో హరేర్లింగదర్శనశ్రవణాదిభిః

10(1)-38-28
దదర్శ కృష్ణం రామం చ వ్రజే గోదోహనం గతౌ .
పీతనీలాంబరధరౌ శరదంబురుహేక్షణౌ

10(1)-38-29
కిశోరౌ శ్యామలశ్వేతౌ శ్రీనికేతౌ బృహద్భుజౌ .
సుముఖౌ సుందరవరౌ బలద్విరదవిక్రమౌ

10(1)-38-30
ధ్వజవజ్రాంకుశాంభోజైశ్చిహ్నితైరంఘ్రిభిర్వ్రజం .
శోభయంతౌ మహాత్మానావనుక్రోశస్మితేక్షణౌ

10(1)-38-31
ఉదారరుచిరక్రీడౌ స్రగ్విణౌ వనమాలినౌ .
పుణ్యగంధానులిప్తాంగౌ స్నాతౌ విరజవాససౌ

10(1)-38-32
ప్రధానపురుషావాద్యౌ జగద్ధేతూ జగత్పతీ .
అవతీర్ణౌ జగత్యర్థే స్వాంశేన బలకేశవౌ

10(1)-38-33
దిశో వితిమిరా రాజన్ కుర్వాణౌ ప్రభయా స్వయా .
యథా మారకతః శైలో రౌప్యశ్చ కనకాచితౌ

10(1)-38-34
రథాత్తూర్ణమవప్లుత్య సోఽక్రూరః స్నేహవిహ్వలః .
పపాత చరణోపాంతే దండవద్రామకృష్ణయోః

10(1)-38-35
భగవద్దర్శనాహ్లాదబాష్పపర్యాకులేక్షణః .
పులకాచితాంగ ఔత్కంఠ్యాత్స్వాఖ్యానే నాశకన్నృప

10(1)-38-36
భగవాంస్తమభిప్రేత్య రథాంగాంకితపాణినా .
పరిరేభేఽభ్యుపాకృష్య ప్రీతః ప్రణతవత్సలః

10(1)-38-37
సంకర్షణశ్చ ప్రణతముపగుహ్య మహామనాః .
గృహీత్వా పాణినా పాణీ అనయత్సానుజో గృహం

10(1)-38-38
పృష్ట్వాథ స్వాగతం తస్మై నివేద్య చ వరాసనం .
ప్రక్షాల్య విధివత్పాదౌ మధుపర్కార్హణమాహరత్

10(1)-38-39
నివేద్య గాం చాతిథయే సంవాహ్య శ్రాంతమాదృతః .
అన్నం బహుగుణం మేధ్యం శ్రద్ధయోపాహరద్విభుః

10(1)-38-40
తస్మై భుక్తవతే ప్రీత్యా రామః పరమధర్మవిత్ .
ముఖవాసైర్గంధమాల్యైః పరాం ప్రీతిం వ్యధాత్పునః

10(1)-38-41
పప్రచ్ఛ సత్కృతం నందః కథం స్థ నిరనుగ్రహే .
కంసే జీవతి దాశార్హ సౌనపాలా ఇవావయః

10(1)-38-42
యోఽవధీత్స్వస్వసుస్తోకాన్ క్రోశంత్యా అసుతృప్ ఖలః .
కిం ను స్విత్తత్ప్రజానాం వః కుశలం విమృశామహే

10(1)-38-43
ఇత్థం సూనృతయా వాచా నందేన సుసభాజితః .
అక్రూరః పరిపృష్టేన జహావధ్వపరిశ్రమం

10(1)-38-44
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే అక్రూరాగమనం నామాష్టాత్రింశోఽధ్యాయః