పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : అష్టావింశోఽధ్యాయః-28

10(1)-28-1
శ్రీశుక ఉవాచ
ఏకాదశ్యాం నిరాహారః సమభ్యర్చ్య జనార్దనం .
స్నాతుం నందస్తు కాలింద్యా ద్వాదశ్యాం జలమావిశత్

10(1)-28-2
తం గృహీత్వానయద్భృత్యో వరుణస్యాసురోఽన్తికం .
అవిజ్ఞాయాసురీం వేలాం ప్రవిష్టముదకం నిశి

10(1)-28-3
చుక్రుశుస్తమపశ్యంతః కృష్ణ రామేతి గోపకాః .
భగవాంస్తదుపశ్రుత్య పితరం వరుణాహృతం .
తదంతికం గతో రాజన్ స్వానామభయదో విభుః

10(1)-28-4
ప్రాప్తం వీక్ష్య హృషీకేశం లోకపాలః సపర్యయా .
మహత్యా పూజయిత్వాఽఽహ తద్దర్శనమహోత్సవః

10(1)-28-5
వరుణ ఉవాచ
అద్య మే నిభృతో దేహోఽద్యైవార్థోఽధిగతః ప్రభో .
త్వత్పాదభాజో భగవన్నవాపుః పారమధ్వనః

10(1)-28-6
నమస్తుభ్యం భగవతే బ్రహ్మణే పరమాత్మనే .
న యత్ర శ్రూయతే మాయా లోకసృష్టివికల్పనా

10(1)-28-7
అజానతా మామకేన మూఢేనాకార్యవేదినా .
ఆనీతోఽయం తవ పితా తద్భవాన్ క్షంతుమర్హతి

10(1)-28-8
మమాప్యనుగ్రహం కృష్ణ కర్తుమర్హస్యశేషదృక్ .
గోవింద నీయతామేష పితా తే పితృవత్సల

10(1)-28-9
శ్రీశుక ఉవాచ
ఏవం ప్రసాదితః కృష్ణో భగవానీశ్వరేశ్వరః .
ఆదాయాగాత్స్వపితరం బంధూనాం చావహన్ ముదం

10(1)-28-10
నందస్త్వతీంద్రియం దృష్ట్వా లోకపాలమహోదయం .
కృష్ణే చ సన్నతిం తేషాం జ్ఞాతిభ్యో విస్మితోఽబ్రవీత్

10(1)-28-11
తే త్వౌత్సుక్యధియో రాజన్ మత్వా గోపాస్తమీశ్వరం .
అపి నః స్వగతిం సూక్ష్మాముపాధాస్యదధీశ్వరః

10(1)-28-12
ఇతి స్వానాం స భగవాన్ విజ్ఞాయాఖిలదృక్ స్వయం .
సంకల్పసిద్ధయే తేషాం కృపయైతదచింతయత్

10(1)-28-13
జనో వై లోక ఏతస్మిన్నవిద్యాకామకర్మభిః .
ఉచ్చావచాసు గతిషు న వేద స్వాం గతిం భ్రమన్

10(1)-28-14
ఇతి సంచింత్య భగవాన్ మహాకారుణికో హరిః .
దర్శయామాస లోకం స్వం గోపానాం తమసః పరం

10(1)-28-15
సత్యం జ్ఞానమనంతం యద్బ్రహ్మ జ్యోతిః సనాతనం .
యద్ధి పశ్యంతి మునయో గుణాపాయే సమాహితాః

10(1)-28-16
తే తు బ్రహ్మహ్రదం నీతా మగ్నాః కృష్ణేన చోద్ధృతాః .
దదృశుర్బ్రహ్మణో లోకం యత్రాక్రూరోఽధ్యగాత్పురా

10(1)-28-17
నందాదయస్తు తం దృష్ట్వా పరమానందనివృతాః .
కృష్ణం చ తత్ర ఛందోభిః స్తూయమానం సువిస్మితాః

10(1)-28-18
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే అష్టావింశోఽధ్యాయః