పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : అష్టాదశోఽధ్యాయః -18

10(1)-18-1
శ్రీశుక ఉవాచ
అథ కృష్ణః పరివృతో జ్ఞాతిభిర్ముదితాత్మభిః .
అనుగీయమానో న్యవిశద్వ్రజం గోకులమండితం

10(1)-18-2
వ్రజే విక్రీడతోరేవం గోపాలచ్ఛద్మమాయయా .
గ్రీష్మో నామర్తురభవన్నాతిప్రేయాంఛరీరిణాం

10(1)-18-3
స చ వృందావనగుణైర్వసంత ఇవ లక్షితః .
యత్రాస్తే భగవాన్ సాక్షాద్రామేణ సహ కేశవః

10(1)-18-4
యత్ర నిర్ఝరనిర్హ్రాదనివృత్తస్వనఝిల్లికం .
శశ్వత్తచ్ఛీకరర్జీషద్రుమమండలమండితం

10(1)-18-5
సరిత్సరఃప్రస్రవణోర్మివాయునా
కహ్లారకంజోత్పలరేణుహారిణా .
న విద్యతే యత్ర వనౌకసాం దవో
నిదాఘవహ్న్యర్కభవోఽతిశాద్వలే

10(1)-18-6
అగాధతోయహ్రదినీ తటోర్మిభి-
ర్ద్రవత్పురీష్యాః పులినైః సమంతతః .
న యత్ర చండాంశుకరా విషోల్బణా
భువో రసం శాద్వలితం చ గృహ్ణతే

10(1)-18-7
వనం కుసుమితం శ్రీమన్నదచ్చిత్రమృగద్విజం .
గాయన్మయూరభ్రమరం కూజత్కోకిలసారసం

10(1)-18-8
క్రీడిష్యమాణస్తత్కృష్ణో భగవాన్ బలసంయుతః .
వేణుం విరణయన్ గోపైర్గోధనైః సంవృతోఽవిశత్

10(1)-18-9
ప్రవాలబర్హస్తబకస్రగ్ధాతుకృతభూషణాః .
రామకృష్ణాదయో గోపా ననృతుర్యుయుధుర్జగుః

10(1)-18-10
కృష్ణస్య నృత్యతః కేచిజ్జగుః కేచిదవాదయన్ .
వేణుపాణితలైః శృంగైః ప్రశశంసురథాపరే

10(1)-18-11
గోపజాతిప్రతిచ్ఛన్నా దేవా గోపాలరూపిణౌ .
ఈడిరే కృష్ణరామౌ చ నటా ఇవ నటం నృప

10(1)-18-12
భ్రామణైర్లంఘనైః క్షేపైరాస్ఫోటనవికర్షణైః .
చిక్రీడతుర్నియుద్ధేన కాకపక్షధరౌ క్వచిత్

10(1)-18-13
క్వచిన్నృత్యత్సు చాన్యేషు గాయకౌ వాదకౌ స్వయం .
శశంసతుర్మహారాజ సాధు సాధ్వితి వాదినౌ

10(1)-18-14
క్వచిద్బిల్వైః క్వచిత్కుంభైః క్వ చామలకముష్టిభిః .
అస్పృశ్యనేత్రబంధాద్యైః క్వచిన్మృగఖగేహయా

10(1)-18-15
క్వచిచ్చ దర్దురప్లావైర్వివిధైరుపహాసకైః .
కదాచిత్స్పందోలికయా కర్హిచిన్నృపచేష్టయా

10(1)-18-16
ఏవం తౌ లోకసిద్ధాభిః క్రీడాభిశ్చేరతుర్వనే .
నద్యద్రిద్రోణికుంజేషు కాననేషు సరఃసు చ

10(1)-18-17
పశూంశ్చారయతోర్గోపైస్తద్వనే రామకృష్ణయోః .
గోపరూపీ ప్రలంబోఽగాదసురస్తజ్జిహీర్షయా

10(1)-18-18
తం విద్వానపి దాశార్హో భగవాన్ సర్వదర్శనః .
అన్వమోదత తత్సఖ్యం వధం తస్య విచింతయన్

10(1)-18-19
తత్రోపాహూయ గోపాలాన్ కృష్ణః ప్రాహ విహారవిత్ .
హే గోపా విహరిష్యామో ద్వంద్వీభూయ యథాయథం

10(1)-18-20
తత్ర చక్రుః పరివృఢౌ గోపా రామజనార్దనౌ .
కృష్ణసంఘట్టినః కేచిదాసన్ రామస్య చాపరే

10(1)-18-21
ఆచేరుర్వివిధాః క్రీడా వాహ్యవాహకలక్షణాః .
యత్రారోహంతి జేతారో వహంతి చ పరాజితాః

10(1)-18-22
వహంతో వాహ్యమానాశ్చ చారయంతశ్చ గోధనం .
భాండీరకం నామ వటం జగ్ముః కృష్ణపురోగమాః

10(1)-18-23
రామసంఘట్టినో యర్హి శ్రీదామవృషభాదయః .
క్రీడాయాం జయినస్తాంస్తానూహుః కృష్ణాదయో నృప

10(1)-18-24
ఉవాహ కృష్ణో భగవాన్ శ్రీదామానం పరాజితః .
వృషభం భద్రసేనస్తు ప్రలంబో రోహిణీసుతం

10(1)-18-25
అవిషహ్యం మన్యమానః కృష్ణం దానవపుంగవః .
వహంద్రుతతరం ప్రాగాదవరోహణతః పరం

10(1)-18-26
తముద్వహన్ ధరణిధరేంద్రగౌరవం
మహాసురో విగతరయో నిజం వపుః .
స ఆస్థితః పురటపరిచ్ఛదో బభౌ
తడిద్ద్యుమానుడుపతివాడివాంబుదః

10(1)-18-27
నిరీక్ష్య తద్వపురలమంబరే చర-
త్ప్రదీప్తదృగ్భ్రుకుటితటోగ్రదంష్ట్రకం .
జ్వలచ్ఛిఖం కటకకిరీటకుండల-
త్విషాద్భుతం హలధర ఈషదత్రసత్

10(1)-18-28
అథాగతస్మృతిరభయో రిపుం బలో
విహాయసార్థమివ హరంతమాత్మనః .
రుషాహనచ్ఛిరసి దృఢేన ముష్టినా
సురాధిపో గిరిమివ వజ్రరంహసా

10(1)-18-29
స ఆహతః సపది విశీర్ణమస్తకో
ముఖాద్వమన్ రుధిరమపస్మృతోఽసురః .
మహారవం వ్యసురపతత్సమీరయన్
గిరిర్యథా మఘవత ఆయుధాహతః

10(1)-18-30
దృష్ట్వా ప్రలంబం నిహతం బలేన బలశాలినా .
గోపాః సువిస్మితా ఆసన్ సాధు సాధ్వితి వాదినః

10(1)-18-31
ఆశిషోఽభిగృణంతస్తం ప్రశశంసుస్తదర్హణం .
ప్రేత్యాగతమివాలింగ్య ప్రేమవిహ్వలచేతసః

10(1)-18-32
పాపే ప్రలంబే నిహతే దేవాః పరమనిర్వృతాః .
అభ్యవర్షన్ బలం మాల్యైః శశంసుః సాధు సాధ్వితి

10(1)-18-33
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పుర్వార్ధే ప్రలంబవధో నామాష్టాదశోఽధ్యాయః