పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : అష్టచత్వారింశోఽధ్యాయః - 48

10(1)-48-1
శ్రీశుక ఉవాచ
అథ విజ్ఞాయ భగవాన్ సర్వాత్మా సర్వదర్శనః .
సైరంధ్ర్యాః కామతప్తాయాః ప్రియమిచ్ఛన్ గృహం యయౌ

10(1)-48-2
మహార్హోపస్కరైరాఢ్యం కామోపాయోపబృంహితం .
ముక్తాదామపతాకాభిర్వితానశయనాసనైః .
ధూపైః సురభిభిర్దీపైః స్రగ్గంధైరపి మండితం

10(1)-48-3
గృహం తమాయాంతమవేక్ష్య సాఽఽసనాత్సద్యః
సముత్థాయ హి జాతసంభ్రమా .
యథోపసంగమ్య సఖీభిరచ్యుతం
సభాజయామాస సదాసనాదిభిః

10(1)-48-4
తథోద్ధవః సాధుతయాభిపూజితో
న్యషీదదుర్వ్యామభిమృశ్య చాసనం .
కృష్ణోఽపి తూర్ణం శయనం మహాధనం
వివేశ లోకాచరితాన్యనువ్రతః

10(1)-48-5
సా మజ్జనాలేపదుకూలభూషణస్ర-
గ్గంధతాంబూలసుధాసవాదిభిః .
ప్రసాధితాత్మోపససార మాధవం
సవ్రీడలీలోత్స్మితవిభ్రమేక్షితైః

10(1)-48-6
ఆహూయ కాంతాం నవసంగమహ్రియా
విశంకితాం కంకణభూషితే కరే .
ప్రగృహ్య శయ్యామధివేశ్య రామయా
రేమేఽనులేపార్పణపుణ్యలేశయా

10(1)-48-7
సానంగతప్తకుచయోరురసస్తథాక్ష్ణో-
ర్జిఘ్రంత్యనంతచరణేన రుజో మృజంతీ .
దోర్భ్యాం స్తనాంతరగతం పరిరభ్య కాంత-
మానందమూర్తిమజహాదతిదీర్ఘతాపం

10(1)-48-8
సైవం కైవల్యనాథం తం ప్రాప్య దుష్ప్రాపమీశ్వరం .
అంగరాగార్పణేనాహో దుర్భగేదమయాచత

10(1)-48-9
ఆహోష్యతామిహ ప్రేష్ఠ దినాని కతిచిన్మయా .
రమస్వ నోత్సహే త్యక్తుం సంగం తేఽమ్బురుహేక్షణ

10(1)-48-10
తస్యై కామవరం దత్త్వా మానయిత్వా చ మానదః .
సహోద్ధవేన సర్వేశః స్వధామాగమదర్చితం

10(1)-48-11
దురారార్ధ్యం సమారాధ్య విష్ణుం సర్వేశ్వరేశ్వరం .
యో వృణీతే మనోగ్రాహ్యమసత్త్వాత్కుమనీష్యసౌ

10(1)-48-12
అక్రూరభవనం కృష్ణః సహరామోద్ధవః ప్రభుః .
కించిచ్చికీర్షయన్ ప్రాగాదక్రూరప్రియకామ్యయా

10(1)-48-13
స తాన్ నరవరశ్రేష్ఠానారాద్వీక్ష్య స్వబాంధవాన్ .
ప్రత్యుత్థాయ ప్రముదితః పరిష్వజ్యాభ్యనందత

10(1)-48-14
ననామ కృష్ణం రామం చ స తైరప్యభివాదితః .
పూజయామాస విధివత్కృతాసనపరిగ్రహాన్

10(1)-48-15
పాదావనేజనీరాపో ధారయన్ శిరసా నృప .
అర్హణేనాంబరైర్దివ్యైర్గంధస్రగ్భూషణోత్తమైః

10(1)-48-16
అర్చిత్వా శిరసాఽఽనమ్య పాదావంకగతౌ మృజన్ .
ప్రశ్రయావనతోఽక్రూరః కృష్ణరామావభాషత

10(1)-48-17
దిష్ట్యా పాపో హతః కంసః సానుగో వామిదం కులం .
భవద్భ్యాముద్ధృతం కృచ్ఛ్రాద్దురంతాచ్చ సమేధితం

10(1)-48-18
యువాం ప్రధానపురుషౌ జగద్ధేతూ జగన్మయౌ .
భవద్భ్యాం న వినా కించిత్పరమస్తి న చాపరం

10(1)-48-19
ఆత్మసృష్టమిదం విశ్వమన్వావిశ్య స్వశక్తిభిః .
ఈయతే బహుధా బ్రహ్మన్ శ్రుతప్రత్యక్షగోచరం

10(1)-48-20
యథా హి భూతేషు చరాచరేషు
మహ్యాదయో యోనిషు భాంతి నానా .
ఏవం భవాన్ కేవల ఆత్మయోని-
ష్వాత్మాఽఽత్మతంత్రో బహుధా విభాతి

10(1)-48-21
సృజస్యథో లుంపసి పాసి విశ్వం
రజస్తమఃసత్త్వగుణైః స్వశక్తిభిః .
న బధ్యసే తద్గుణకర్మభిర్వా
జ్ఞానాత్మనస్తే క్వ చ బంధహేతుః

10(1)-48-22
దేహాద్యుపాధేరనిరూపితత్వాద్భవో
న సాక్షాన్న భిదాఽఽత్మనః స్యాత్ .
అతో న బంధస్తవ నైవ మోక్షః
స్యాతాం నికామస్త్వయి నోఽవివేకః

10(1)-48-23
త్వయోదితోఽయం జగతో హితాయ
యదా యదా వేదపథః పురాణః .
బాధ్యేత పాఖండపథైరసద్భిస్తదా
భవాన్ సత్త్వగుణం బిభర్తి

10(1)-48-24
స త్వం ప్రభోఽద్య వసుదేవగృహేఽవతీర్ణః
స్వాంశేన భారమపనేతుమిహాసి భూమేః .
అక్షౌహిణీశతవధేన సురేతరాంశరాజ్ఞామముష్య
చ కులస్య యశో వితన్వన్

10(1)-48-25
అద్యేశ నో వసతయః ఖలు భూరిభాగా
యః సర్వదేవపితృభూతనృదేవమూర్తిః .
యత్పాదశౌచసలిలం త్రిజగత్పునాతి
స త్వం జగద్గురురధోక్షజ యాః ప్రవిష్టః

10(1)-48-26
కః పండితస్త్వదపరం శరణం సమీయాత్
భక్తప్రియాదృతగిరః సుహృదః కృతజ్ఞాత్ .
సర్వాన్ దదాతి సుహృదో భజతోఽభికామా-
నాత్మానమప్యుపచయాపచయౌ న యస్య

10(1)-48-27
దిష్ట్యా జనార్దన భవానిహ నః ప్రతీతో
యోగేశ్వరైరపి దురాపగతిః సురేశైః .
ఛింధ్యాశు నః సుతకలత్రధనాప్తగేహ-
దేహాదిమోహరశనాం భవదీయమాయాం

10(1)-48-28
శ్రీశుక ఉవాచ
ఇత్యర్చితః సంస్తుతశ్చ భక్తేన భగవాన్ హరిః .
అక్రూరం సస్మితం ప్రాహ గీర్భిః సమ్మోహయన్నివ

10(1)-48-29
శ్రీభగవానువాచ
త్వం నో గురుః పితృవ్యశ్చ శ్లాఘ్యో బంధుశ్చ నిత్యదా .
వయం తు రక్ష్యాః పోష్యాశ్చ అనుకంప్యాః ప్రజా హి వః

10(1)-48-30
భవద్విధా మహాభాగా నిషేవ్యా అర్హసత్తమాః .
శ్రేయస్కామైర్నృభిర్నిత్యం దేవాః స్వార్థా న సాధవః

10(1)-48-31
న హ్యమ్మయాని తీర్థాని న దేవా మృచ్ఛిలామయాః .
తే పునంత్యురుకాలేన దర్శనాదేవ సాధవః

10(1)-48-32
స భవాన్ సుహృదాం వై నః శ్రేయాన్ శ్రేయశ్చికీర్షయా .
జిజ్ఞాసార్థం పాండవానాం గచ్ఛస్వ త్వం గజాహ్వయం

10(1)-48-33
పితర్యుపరతే బాలాః సహ మాత్రా సుదుఃఖితాః .
ఆనీతాః స్వపురం రాజ్ఞా వసంత ఇతి శుశ్రుమ

10(1)-48-34
తేషు రాజాంబికాపుత్రో భ్రాతృపుత్రేషు దీనధీః .
సమో న వర్తతే నూనం దుష్పుత్రవశగోఽన్ధదృక్

10(1)-48-35
గచ్ఛ జానీహి తద్వృత్తమధునా సాధ్వసాధు వా .
విజ్ఞాయ తద్విధాస్యామో యథా శం సుహృదాం భవేత్

10(1)-48-36
ఇత్యక్రూరం సమాదిశ్య భగవాన్ హరిరీశ్వరః .
సంకర్షణోద్ధవాభ్యాం వై తతః స్వభవనం యయౌ

10(1)-48-37
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే అష్టచత్వారింశోఽధ్యాయః