పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పత్రికా ఉల్లేఖనాలు : 2016,ఆగస్టు-16 శిరాకదంబం

శిరా కదంబం జాలసాహితీ పత్రిక వారు సహృదయంతో, తెలుగు మీది, పోతన మీది, భాగవతం మీది అభిమానంతో వారి
(శిరా కదందం - పంచమ స్వరం)
పంచమ వార్షికోత్సవ సంపుటి - [06_001 సంపుటి] - 2016,ఆగస్టు - 15 పత్రిక - పంచమ స్వరంలో "పుట 14"

నుండి
గణనాధ్యాయి రచన ; "పోతన - తెలుగుల ఆధ్యాత్మి ఔన్నత్యం" ప్రచురించారు.
దాని నకలు ప్రతి ఇది; ఎడమ కుడి బాణం గుర్తులు వాడి 14వ పుటకు వెళ్ళి చదువగలరు.

శిరా కదందం - పంచమ స్వరం