పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పద్య సూచిక : అకారాది వీరభద్ర విజయము

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :

గమనిక :- విషయ సూచిక లింకులు, పద్యం లింకులు పనిచేస్తున్నాయి