పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పద్య సూచిక : అకారాది - తెలుగు భాగవతము

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :