పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 9)అనిహ - అయ్యల

అనియిట్లుఁ - అనిస్తు⇐ - || - అయ్యవ - అహ⇒

'అని హరి నుద్దేశించ' : 4-701-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'అని హరి మున్నొనరిం' : 10.1-1445-క. : దశమ-పూర్వ : నందోద్ధవ సంవాదము
'అని హరి యిట్లు షోడ' : 10.2-635-చ. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'అని హరివచనంబులుగా ' : 10.1-1471-వ. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవుడు గోపికల నూరార్చుట
'అని హర్షించుచు నిఁ' : 10.2-632-క. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'అనుచర వర్గంబు భృశా' : 4-829-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అనుచరులుఁ దానుఁ గం' : 10.1-1502-క. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జతో క్రీడించుట
'అనుచుండ దేవకీదేవి ' : 10.1-125-వ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుడు కృష్ణుని పొగడుట
'అనుచుం దదీయ విభ్రమ' : 4-796-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అనుచు ధారుణీసురాత్' : 5.1-150-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'అనుచు ధిక్కరించి హ' : 10.1-1142-ఆ. : దశమ-పూర్వ : వృషభాసుర వధ
'అనుచు నమ్మత్తకాశిన' : 10.2-344-వ. : దశమ-ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు
'అనుచు నా దారుకుండు' : 11-122-వ. : ఏకాదశ : శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
'అనుచు నా బ్రాహ్మణు' : 6-154-సీ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అనుచు మదనోన్మాదచిత' : 10.1-1020-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'అనుచు యవనుఁ డట్టహా' : 10.1-1638-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు నీరగుట
'అనుచు యాదవ వృష్ణి ' : 10.2-1050-తే. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకపంచకమున కరుగుట
'అనుజాతుండగు పాండుభ' : 3-65-మ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'అనుజుఁడు వీఁడనకయ త' : 3-66-క. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'అనుటయు హరి యుద్ధవు' : 11-113-వ. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'అనుడు వేదవ్యాసతనయు' : 10.2-965-సీ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'అనుదినము దీని నెవ్' : 6-312-క. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'అనుదినమునుఁ ద్రిజగ' : 3-327-క. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'అనుదిన సంతోషణములు ' : 7-140-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అను దుర్భాషలు సభ్య' : 10.2-511-క. : దశమ-ఉత్తర : పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
'అను నయ్యవసరంబున' : 10.2-988-వ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలుని ఆదరించుట
'అనుపమ క్షుత్తృష్ణ ' : 3-986-సీ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'అనుపమగుణ సంపూర్ణున' : 3-926-క. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'అనుపమగుణహారా హన్యమ' : 1-529-మా. : ప్రథమ : పూర్ణి
'అనుపమ పాపకర్మపరిహా' : 3-955-చ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'అనుపమ బ్రహ్మవాదు ల' : 4-914-చ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'అనుపమ భక్తి నెవ్వన' : 4-578-చ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'అనుపమ మఖకర్మక్రియ ' : 4-493-క. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'అనుపమ మగు జంబూనది ' : 5.2-25-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'అనుపమ రాజ్యదర్పాంధ' : 3-806-సీ. : తృతీయ : కర్దముని విమానయానంబు
'అనుపమ శాంతము లగు న' : 4-901-క. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'అనుపమ సుస్థిర నియమ' : 4-840-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అనుపుచు నరణము దాసీ' : 10.2-596-క. : దశమ-ఉత్తర : హస్తిన గంగం ద్రోయబోవుట
'అను మాటలు విని కుం' : 10.2-707-క. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'అను మాటలు విని కౌర' : 10.2-576-క. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు నాగనగరం బేగుట
'అనువొంద సృష్టిన వ్' : 6-232-సీ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'అను సమయంబున.' : 3-531-వ. : తృతీయ : శ్రీహరి దర్శనంబు
'అన్న తలంపు తా నెఱి' : 10.1-1698-ఉ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'అన్న నీ చుట్టాల నర' : 10.2-108-సీ. : దశమ-ఉత్తర : ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
'అన్న మవని యందు నమృ' : 8-166-ఆ. : అష్టమ : విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
'అన్నము లేదు కొన్ని' : 9-647-ఉ. : నవమ : రంతిదేవుని చరిత్రము
'అన్న మేలగు నీకు ని' : 6-283-తే. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'అన్నమైనఁ దక్రమైనఁ ' : 8-464-ఆ. : అష్టమ : అదితి కశ్యపుల సంభాషణ
'అన్న యిల్లాలిఁ జూల' : 9-640-సీ. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'అన్నయుఁ దండ్రియుం ' : 9-510-ఉ. : నవమ : యయాతి చరిత్రము
'అన్నవు నీవు చెల్లె' : 10.1-26-ఉ. : దశమ-పూర్వ : కంసుని అడ్డగించుట
'అన్న శమింపుమన్న తగ' : 10.1-150-ఉ. : దశమ-పూర్వ : దేవకి బిడ్డను విడువ వేడుట
'అన్నా కశ్యపపుత్ర ద' : 7-92-శా. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'అన్నా చెల్లెల నయ్య' : 9-246-శా. : నవమ : కల్మాషపాదుని చరిత్రము
'అన్నా తల్లులుఁ దండ' : 10.1-1514-శా. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరునితో కుంతి సంభాషణ
'అన్నా నా చనుఁ బాపి' : 10.2-41-శా. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'అన్నా ఫల్గున భక్తవ' : 1-351-శా. : ప్రథమ : యాదవుల కుశలం బడుగుట
'అన్నా భద్రమె? తల్ల' : 10.1-1443-శా. : దశమ-పూర్వ : నందోద్ధవ సంవాదము
'అన్నార మ్మని డగ్గఱ' : 8-515-క. : అష్టమ : వామను డవతరించుట
'అన్నిజగంబులఁ దానై ' : 8-633-క. : అష్టమ : త్రివిక్రమ స్ఫురణంబు
'అన్నుల చన్నుల దండ ' : 10.1-802-క. : దశమ-పూర్వ : హేమంతఋతు వర్ణనము
'అన్నులు సేర వచ్చి ' : 10.2-29-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'అన్యకథానులాపము లహర' : 3-222-ఉ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'అన్య కథానులాపము లహ' : 2-113-ఉ. : ద్వితీయ : అవతారంబుల వైభవంబు
'అన్య మెఱుఁగఁడు తన ' : 10.1-332-క. : దశమ-పూర్వ : యశోద గోపికల నొడంబరచుట
'అన్యసన్నుత సాహసుండ' : 1-246-మత్త. : ప్రథమ : గోవిందుని ద్వారకాగమనంబు
'అన్యసుపూజ్య నీ జనక' : 9-674-ఉ. : నవమ : పాండవ కౌరవుల కథ
'అన్యాలోకన భీకరంబుల' : 8-26-శా. : అష్టమ : త్రికూట మందలి గజములు
'అన్యుల యాచింపరు రా' : 10.2-133-క. : దశమ-ఉత్తర : నాగ్నజితి పరిణయంబు
'అన్యులు తల్లడిల్ల ' : 10.1-1541-ఉ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధునితో పోర వెడలుట
'అపకారంబులు చేయ వెవ' : 10.1-851-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
'అపచారంబులు లేక నిత' : 1-109-మ. : ప్రథమ : నారదుని పూర్వకల్పము
'అపశబ్దంబులఁ గూడియు' : 1-97-మ. : ప్రథమ : నారదాగమనంబు
'అప్పటినుండి బుధోత్' : 8-144-క. : అష్టమ : సముద్రమథన కథా ప్రారంభం
'అప్పటి యట్ల యొడ్డి' : 10.2-299-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మి బలరాముల జూదంబు
'అప్పాలవెల్లి లోపల ' : 8-209-క. : అష్టమ : సముద్రమథన వర్ణన
'అప్పుఁడుఁ దల్లి మొ' : 9-480-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'అప్పు డందున్న సరసప' : 10.1-252-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
'అప్పు డప్పుండరీకాక' : 10.2-787-వ. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'అప్పు డయ్యింతు లిట' : 10.1-820-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'అప్పు డా నందనందనుమ' : 10.1-451-వ. : దశమ-పూర్వ : బకాసుర వధ
'అప్పుడా బాలుని రోద' : 10.1-258-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
'అప్పు డా యవ్వయు గో' : 10.1-386-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
'అప్పు డా విప్రవరుం' : 5.1-144-వ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'అప్పుడు' : 8-218-వ. : అష్టమ : కాలకూట విషము పుట్టుట
'అప్పుడు' : 8-315-వ. : అష్టమ : అమృతము పంచుట
'అప్పుడు' : 8-321-వ. : అష్టమ : రాహువు వృత్తాంతము
'అప్పుడు' : 8-339-వ. : అష్టమ : బలి ప్రతాపము
'అప్పుడు' : 8-398-వ. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'అప్పుడు' : 8-449-వ. : అష్టమ : దుర్భర దానవ ప్రతాపము
'అప్పుడు.' : 6-67-వ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అప్పుడు.' : 6-139-వ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అప్పుడు.' : 6-372-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అప్పుడు.' : 6-377-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అప్పుడు.' : 6-410-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అప్పుడు.' : 6-428-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అప్పుడు.' : 8-34-వ. : అష్టమ : త్రికూట మందలి గజములు
'అప్పుడు.' : 8-46-వ. : అష్టమ : గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
'అప్పుడు.' : 8-58-వ. : అష్టమ : కరి మకరుల యుద్ధము
'అప్పుడు.' : 8-160-వ. : అష్టమ : విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
'అప్పుడు.' : 8-191-వ. : అష్టమ : మంధరగిరిని తెచ్చుట
'అప్పుడు.' : 9-469-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'అప్పుడు.' : 10.1-111-వ. : దశమ-పూర్వ : దేవకి కృష్ణుని కనుట
'అప్పుడు.' : 10.2-162-వ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసుర వధ కేగుట
'అప్పుడు.' : 10.2-194-వ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'అప్పుడు.' : 10.2-229-వ. : దశమ-ఉత్తర : పదాఱువేల కన్యల పరిణయం
'అప్పుడు.' : 10.1-263-వ. : దశమ-పూర్వ : తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
'అప్పుడు.' : 10.1-369-వ. : దశమ-పూర్వ : యశోద కృష్ణుని అదిలించుట
'అప్పుడు.' : 10.1-583-వ. : దశమ-పూర్వ : పులినంబునకు తిరిగివచ్చుట
'అప్పుడు.' : 10.1-624-వ. : దశమ-పూర్వ : ధేనుకాసుర వధ
'అప్పుడు.' : 10.2-775-వ. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'అప్పుడు.' : 10.1-955-వ. : దశమ-పూర్వ : వరుణునినుండి తండ్రి దెచ్చుట
'అప్పుడు.' : 10.1-1032-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'అప్పుడు.' : 10.2-1051-వ. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకపంచకమున కరుగుట
'అప్పుడు.' : 10.1-1092-వ. : దశమ-పూర్వ : రాసక్రీడా వర్ణనము
'అప్పుడు.' : 10.2-1099-వ. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'అప్పుడు.' : 10.1-1143-వ. : దశమ-పూర్వ : వృషభాసుర వధ
'అప్పుడు.' : 10.1-1287-వ. : దశమ-పూర్వ : విల్లు విరుచుట
'అప్పుడు.' : 10.1-1326-వ. : దశమ-పూర్వ : మల్లావనీ ప్రవేశము
'అప్పుడు కాలయవనుం డ' : 10.1-1623-వ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు వెంటజనుట
'అప్పుడు కేకయ సృంజయ' : 10.2-794-వ. : దశమ-ఉత్తర : శిశుపాలుని వధించుట
'అప్పుడు చప్పుడు కా' : 10.1-143-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని వ్రేపల్లెకు తరలించుట
'అప్పుడు జగజ్జనకుండ' : 8-128-వ. : అష్టమ : లక్ష్మీ నారాయణ సంభాషణ
'అప్పుడు డాయం జని య' : 10.2-1174-వ. : దశమ-ఉత్తర : సుభద్రా పరిణయంబు
'అప్పుడు దక్షుఁడు ద' : 6-240-క. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'అప్పుడు దెప్పరమగు ' : 10.1-228-క. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'అప్పుడు నముచి నిలు' : 8-372-వ. : అష్టమ : నముచి వృత్తాంతము
'అప్పుడు పండ్లు రాల' : 10.1-617-వ. : దశమ-పూర్వ : ధేనుకాసుర వధ
'అప్పుడు బ్రహ్మలు ద' : 2-96-క. : ద్వితీయ : నారయ కృతి ఆరంభంబు
'అప్పుడు భోగిభూషణున' : 8-221-వ. : అష్టమ : శివుని గరళ భక్షణకై వేడుట
'అప్పుడు రాక్షసమాయల' : 4-340-క. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'అప్పుడు రోహిణీయశోద' : 10.1-427-వ. : దశమ-పూర్వ : బృందావనము జొచ్చుట
'అప్పుడు లజ్జతోడ శబ' : 6-247-ఉ. : షష్ఠ : శబళాశ్వులకు బోధించుట
'అప్పుడు సని.' : 10.2-1295-వ. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'అప్పుడు సాందీపని మ' : 10.2-1003-క. : దశమ-ఉత్తర : గురుప్రశంస చేయుట
'అప్పుడు సురపతి గన్' : 6-264-క. : షష్ఠ : బృహస్పతి తిరస్కారము
'అప్రమత్తుండ వగుచుఁ' : 4-729-తే. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'అబలా నీ నిబిడాతిదు' : 9-575-మ. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'అబ్జసంభవ హర దేవతార' : 10.2-611-తే. : దశమ-ఉత్తర : నారదుని ద్వార కాగమనంబు
'అబ్జాక్ష సకల భూతాం' : 3-753-సీ. : తృతీయ : కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
'అబ్జాక్షి నిఖిలభూత' : 3-965-సీ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'అభవుఁ డవయ్యును జగత' : 10.2-652-క. : దశమ-ఉత్తర : భూసురుని దౌత్యంబు
'అభవు నమేయు నవ్యయు ' : 6-172-చ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అభినవ నిజమూర్తి యం' : 10.2-639-సీ. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'అభిలభూతములకు ననయంబ' : 10.2-1072-సీ. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'అభ్రంకష ధూమాయిత వి' : 10.1-745-క. : దశమ-పూర్వ : దావాగ్ని తాగుట
'అభ్రంలిహాదభ్ర విభ్' : 4-107-సీ. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'అమరఁ ద్రివిక్రమస్ఫ' : 2-200-చ. : ద్వితీయ : గోవర్థనగిరి ధారణంబు
'అమరగణంబుఁ దోలి యుర' : 10.2-1102-చ. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'అమరగణంబు లెల్ల గమల' : 3-499-చ. : తృతీయ : దితిగర్భప్రకారంబుజెప్పుట
'అమర తిర్యఙ్మనుష్యా' : 3-308-సీ. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'అమరనిర్మితంబు లై య' : 7-468-ఆ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'అమరన్ లోకహితార్థమం' : 8-239-మ. : అష్టమ : గరళ భక్షణము
'అమర ముత్తైదువనై యు' : 8-282-సీ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
'అమరవరులకొఱకుఁ గమలజ' : 10.1-482-ఆ. : దశమ-పూర్వ : అఘాసుర వధ
'అమరవరేణ్య మీఁదట సహ' : 7-308-చ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'అమరవరేణ్యుఁ బోలి య' : 4-462-చ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'అమరవిభుఁడు మెచ్చ న' : 9-49-ఆ. : నవమ : తృణబిందు వంశము
'అమరవ్రాతములోన జొచ్' : 8-322-మ. : అష్టమ : రాహువు వృత్తాంతము
'అమరశ్రేణికి నెల్లఁ' : 10.1-168-మ. : దశమ-పూర్వ : కంసునికి మంత్రుల సలహా
'అమర సమస్త దేశము లం' : 4-150-సీ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'అమరసమానులై తనరు య' : 10.2-776-చ. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'అమరాధీశ్వర లక్ష్మి' : 10.1-946-మ. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రుడు పొగడుట
'అమరారాతి కరాక్షతోజ' : 8-611-మ. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'అమరారాతుల బాణజాలము' : 8-368-మ. : అష్టమ : జంభాసురుని వృత్తాంతము
'అమరారి విపుల నిశ్శ' : 3-616-క. : తృతీయ : హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
'అమరాసుర కర విపరి భ' : 8-213-క. : అష్టమ : సముద్రమథన వర్ణన
'అమరులఁ గాచిన హరిక్' : 10.1-1001-క. : దశమ-పూర్వ : ఆత్మారాముడై రమించుట
'అమరులఁ బాఱఁదోలి భు' : 10.2-147-చ. : దశమ-ఉత్తర : భద్ర లక్షణల పరిణయంబు
'అమరు లమృతపానంబున న' : 10.1-464-క. : దశమ-పూర్వ : అఘాసుర వధ
'అమరులు విసృష్ట దాన' : 6-277-క. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'అమరులు వేఁడిన నసుర' : 9-254-సీ. : నవమ : ఖట్వాంగుని చరిత్రము
'అమరు లైన దనుజు లైన' : 7-402-ఆ. : సప్తమ : త్రిపురాసుర సంహారము
'అమరుల్ రక్కసులుం బ' : 8-325-మ. : అష్టమ : రాహువు వృత్తాంతము
'అమరుల్ సిద్ధులు సం' : 7-349-మ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'అమరె భువనంబు లతని ' : 3-341-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
'అమరేంద్ర తనయుఁ డమ్' : 10.2-1093-క. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'అమరేంద్రసుతవిదారణ ' : 2-286-క. : ద్వితీయ : పూర్ణి
'అమరేంద్రాంగన లాకసం' : 10.1-787-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'అమరేంద్రాదులఁ గొల్' : 2-40-మ. : ద్వితీయ : మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
'అమరేంద్రాశకుఁ బూర్' : 9-259-మ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'అమరేంద్రుఁడు ఘనరోష' : 4-511-క. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'అమరోద్యానవనప్రదేశమ' : 3-823-మ. : తృతీయ : దేవహూతితో గ్రుమ్మరుట
'అమలజ్ఞాన సుదాన ధర్' : 7-351-మ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'అమలినగృహమేధిక క ర్' : 3-782-క. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'అమలినభక్తిఁ గొందఱు' : 3-878-చ. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'అమిత తపఃప్రభావుఁ గ' : 6-263-చ. : షష్ఠ : బృహస్పతి తిరస్కారము
'అమిత విభూతిఁ జాల న' : 6-445-చ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'అమితవిహారుఁ డీశ్వర' : 10.2-219-చ. : దశమ-ఉత్తర : పదాఱువేల కన్యల పరిణయం
'అమృతోత్పాదన యత్నము' : 8-174-క. : అష్టమ : విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
'అమృతోత్పాదన యత్నుల' : 2-144-మ. : ద్వితీయ : మత్స్యావతారంబు
'అమృతోపమానంబు లయిన ' : 4-450-వ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'అమ్మణి యాదవ విభునక' : 10.2-53-క. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకమణి పొందుట
'అమ్మలఁ గన్నయమ్మ ము' : 1-10-ఉ. : ప్రథమ : ఉపోద్ఘాతము
'అ మ్మహాత్ముం డైన ప' : 2-107-వ. : ద్వితీయ : నారయ కృతి ఆరంభంబు
'అమ్మహాత్మునివలన సక' : 10.2-995-వ. : దశమ-ఉత్తర : గురుప్రశంస చేయుట
'అమ్మహాత్ము షోడశాబ్' : 1-519-ఆ. : ప్రథమ : శుకముని యాగమనంబు
'అమ్మహాదేవి నెయ్యంబ' : 4-799-సీ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అమ్మహాభాగవతామ్నాయ ' : 3-265-సీ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'అమ్మా నినుఁ జూచిన ' : 1-507-క. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
'అమ్మా మన్నుదినంగ న' : 10.1-338-శా. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మన్ను దినె ననుట
'అమ్మాయచేత నీ యఖిలం' : 3-233-సీ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'అమ్మునీశ్వరుండు పర' : 11-69-వ. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'అ మ్మునీశ్వరులకు న' : 10.2-1123-సీ. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'అయి చాల ఘురఘుర మను' : 4-823-సీ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అయిదేండ్లు కౌమార మ' : 10.1-488-సీ. : దశమ-పూర్వ : సురలు పూలు గురియించుట
'అయిన నమ్మహాత్ముని ' : 3-70-వ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'అయినను వినిపింతు న' : 10.2-661-సీ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'అయినను విను సరోజాయ' : 4-925-సీ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'అయిన నేను నా చిత్త' : 1-28-వ. : ప్రథమ : గ్రంథకర్త వంశ వర్ణనము
'అయిన పురుషోత్తముఁ ' : 4-253-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'అయ్య పగకు రాముఁ డల' : 9-486-ఆ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'అయ్య యీ పుట్టచేరువ' : 9-54-తే. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'అయ్యర్జునునకుం గల ' : 9-703-వ. : నవమ : కార్తవీర్యుని చరిత్ర
'అయ్యలఁ గంటి మంచుఁ ' : 10.1-525-ఉ. : దశమ-పూర్వ : వత్స బాలకుల రూపు డగుట
'అయ్యలర్కునకు సన్నత' : 9-501-వ. : నవమ : విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము/