పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 8)అనియిట్లుఁ - అనిస్తు

అనిపలికి - అనియిట్లా⇐ - || - అనిహ - అయ్యల⇒

'అని యిట్లుఁ దఱిమి ' : 3-34-క. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'అని యిట్లు కపటబాలక' : 7-68-వ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'అని యిట్లు కమలసంభవ' : 8-505-వ. : అష్టమ : గర్భస్థ వామనుని స్తుతించుట
'అని యిట్లు కీర్తిం' : 10.1-409-వ. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
'అని యిట్లు కుసుమశర' : 10.1-1003-వ. : దశమ-పూర్వ : ఆత్మారాముడై రమించుట
'అని యిట్లు కృష్ణుఁ' : 10.2-269-క. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
'అని యిట్లు గురుసుత' : 7-255-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'అని యిట్లు చింతించ' : 10.1-1536-వ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని మథుర ముట్టడి
'అని యిట్లు చింతించ' : 4-301-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'అని యిట్లు జరాసంధు' : 10.1-1763-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మి యనువాని భంగంబు
'అని యిట్లు జిష్ణున' : 10.1-948-వ. : దశమ-పూర్వ : కామధేనువు పొగడుట
'అని యిట్లు తమ పెని' : 10.1-691-వ. : దశమ-పూర్వ : నాగకాంతలు స్తుతించుట
'అని యిట్లు తలవాకిట' : 10.1-537-వ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
'అని యిట్లు దనుజమర్' : 7-114-వ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'అని యిట్లు దుర్యోధ' : 3-36-వ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'అని యిట్లు దెలుపుచ' : 3-884-వ. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'అని యిట్లు దేవకీదే' : 10.1-131-వ. : దశమ-పూర్వ : దేవకీ వసుదేవుల పూర్వఙన్మ
'అని యిట్లు దేవగణము' : 4-32-క. : చతుర్థ : దక్షప్రజాపతి వంశ విస్తారము
'అని యిట్లు దేవగణసమ' : 8-158-వ. : అష్టమ : విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
'అని యిట్లు దేవతాగు' : 1-58-వ. : ప్రథమ : కథా సూచనంబు
'అని యిట్లు దేవహూతి' : 3-1042-క. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'అని యిట్లు దైత్యనం' : 7-222-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'అని యిట్లు ధనంజయ స' : 1-216-వ. : ప్రథమ : ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
'అని యిట్లు ధర్మసూన' : 1-205-క. : ప్రథమ : ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
'అని యిట్లు ధర్మ్యం' : 1-168-వ. : ప్రథమ : అశ్వత్థామని తెచ్చుట
'అని యిట్లు నరసింహద' : 7-380-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'అని యిట్లు నాగ్నజి' : 10.2-132-వ. : దశమ-ఉత్తర : నాగ్నజితి పరిణయంబు
'అని యిట్లు నానావిధ' : 1-243-వ. : ప్రథమ : ధర్మనందన రాజ్యాభిషేకంబు
'అని యిట్లు నారదుండ' : 7-479-వ. : సప్తమ : నారదుని పూర్వజన్మంబు
'అని యిట్లు నియమించ' : 8-677-వ. : అష్టమ : రాక్షసుల సుతల గమనంబు
'అని యిట్లు నిర్దేశ' : 7-35-వ. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'అని యిట్లు నొడివిన' : 10.1-884-వ. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రయాగ నివారణంబు
'అని యిట్లు పక్షపాత' : 1-513-వ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
'అని యిట్లు పరమభక్త' : 10.2-69-వ. : దశమ-ఉత్తర : జాంబవతి పరిణయంబు
'అని యిట్లు పలికి జ' : 10.1-905-వ. : దశమ-పూర్వ : పాషాణ సలిల వర్షంబు
'అని యిట్లుపలికి తా' : 10.1-731-వ. : దశమ-పూర్వ : ప్రలంబాసుర వధ
'అని యిట్లు పలికిన ' : 10.1-417-వ. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
'అని యిట్లు పలికిన ' : 10.1-1715-వ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
'అని యిట్లు పలికిన ' : 10.2-51-వ. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకమణి పొందుట
'అని యిట్లు పలికిన ' : 10.1-43-వ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'అని యిట్లు పలికిన ' : 2-52-వ. : ద్వితీయ : హరిభక్తిరహితుల హేయత
'అని యిట్లు పలికి న' : 10.1-399-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మద్దిగవను గూల్చుట
'అని యిట్లు పలికి య' : 10.1-135-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు శిశురూపి యగుట
'అని యిట్లు పలుకుచు' : 8-577-వ. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'అని యిట్లు పలుకుచు' : 4-916-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'అని యిట్లు పలుకుచు' : 8-669-వ. : అష్టమ : రాక్షసుల సుతల గమనంబు
'అని యిట్లు పలుకుచు' : 8-649-వ. : అష్టమ : బలిని బంధించుట
'అని యిట్లు పూర్వవా' : 1-411-వ. : ప్రథమ : గోవృషభ సంవాదం
'అని యిట్లు ప్రజలాడ' : 1-256-వ. : ప్రథమ : గోవిందుని ద్వారకాగమనంబు
'అని యిట్లు ప్రహ్లా' : 7-433-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
'అని యిట్లు ప్రహ్లా' : 7-250-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'అని యిట్లు ప్రియాల' : 10.2-1067-వ. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'అని యిట్లు బాదరాయణ' : 10.2-1338-క. : దశమ-ఉత్తర : యదు వృష్ణి భో జాంధక వంశంబు
'అని యిట్లు బృందావన' : 10.1-798-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'అని యిట్లు బ్రసన్న' : 10.1-163-వ. : దశమ-పూర్వ : కంసునికి మంత్రుల సలహా
'అని యిట్లు భక్తజనప' : 8-490-వ. : అష్టమ : వామనుడు గర్భస్తు డగుట
'అని యిట్లు భగవంతుం' : 1-134-వ. : ప్రథమ : నారదునికి దేవుడు దోచుట
'అని యిట్లు భగవంతుడ' : 10.2-236-వ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
'అని యిట్లు భగవద్దూ' : 6-129-వ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అని యిట్లు భూదేవి ' : 10.2-205-వ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'అని యిట్లు మగిడించ' : 9-199-వ. : నవమ : హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
'అని యిట్లు మనోవాగ్' : 1-228-వ. : ప్రథమ : భీష్మనిర్యాణంబు
'అని యిట్లు మహనీయగు' : 1-54-వ. : ప్రథమ : కథా సూచనంబు
'అని యిట్లు మాయామను' : 10.1-1397-వ. : దశమ-పూర్వ : దేవకీ వసుదేవుల విడుదల
'అని యిట్లు యజ్ఞసభా' : 4-96-వ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'అని యిట్లు యయాతిచర' : 9-591-వ. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'అని యిట్లు రాజభార్' : 7-45-వ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'అని యిట్లు రాజునకు' : 2-41-వ. : ద్వితీయ : మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
'అని యిట్లు రుక్మిణ' : 10.1-1712-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'అని యిట్లు రుక్మి ' : 10.1-1765-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మి యనువాని భంగంబు
'అని యిట్లు రుద్రక్' : 4-162-వ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'అని యిట్లు లీలాగృహ' : 10.1-1703-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'అని యిట్లు వామనుండ' : 8-642-వ. : అష్టమ : బలిని బంధించుట
'అని యిట్లు వారించె' : 10.2-1015-వ. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'అని యిట్లు వింధ్యా' : 8-658-వ. : అష్టమ : హిరణ్యగ ర్భాగమనము
'అని యిట్లు విచిత్ర' : 10.1-700-వ. : దశమ-పూర్వ : కాళిందుని శాసించుట
'అని యిట్లు విదురుం' : 3-388-వ. : తృతీయ : స్వాయంభువు జన్మంబు
'అని యిట్లు విన్నవి' : 3-858-క. : తృతీయ : కన్యకానవక వివాహంబు
'అని యిట్లు విశ్వస్' : 7-476-వ. : సప్తమ : నారదుని పూర్వజన్మంబు
'అని యిట్లు వేదనాభర' : 3-832-క. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'అని యిట్లు వేల్పుల' : 10.1-18-వ. : దశమ-పూర్వ : పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
'అని యిట్లు వైష్ణవజ' : 6-151-వ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అని యిట్లు వ్యాసుం' : 1-115-వ. : ప్రథమ : నారదుని పూర్వకల్పము
'అని యిట్లు శమీకమహా' : 1-489-వ. : ప్రథమ : శృంగి శాపంబు
'అని యిట్లు శుకుండు' : 8-691-వ. : అష్టమ : బలియజ్ఞమును విస్తరించుట
'అని యిట్లు సకలంబున' : 10.1-532-వ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
'అని యిట్లు సకలదేశా' : 10.2-356-వ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
'అని యిట్లు సకలసంభా' : 1-202-వ. : ప్రథమ : కుంతి స్తుతించుట
'అని యిట్లు సత్య పద' : 8-597-వ. : అష్టమ : బలి దాన నిర్ణయము
'అని యిట్లు సత్యవ్ర' : 8-732-వ. : అష్టమ : కడలిలో నావను గాచుట
'అని యిట్లు సన్మునీ' : 3-888-క. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'అని యిట్లు సామవచనం' : 10.2-99-వ. : దశమ-ఉత్తర : దుర్యోధనుని గదా విధ్యాభ్యాసము
'అని యిట్లు స్వతస్స' : 2-23-వ. : ద్వితీయ : తాపసుని జీవయాత్ర
'అని యిట్లు హరిగురు' : 2-70-వ. : ద్వితీయ : శుకుడు స్తోత్రంబు సేయుట
'అని యిట్లు హరిణపోత' : 5.1-105-వ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'అని యిట్లు హితంబు ' : 8-587-వ. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'అని యి ట్లొడంబఱచి ' : 1-145-వ. : ప్రథమ : ద్రౌపది పుత్రశోకం
'అని యిబ్బంగి లతాంగ' : 10.1-1036-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'అని యిబ్భంగి నుతిం' : 3-757-మ. : తృతీయ : కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
'అని యిబ్భంగి బహుప్' : 10.2-80-మ. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామా పరిణయంబు
'అని యిబ్భంగి మునీం' : 3-383-మ. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'అని యిబ్భంగి విపన్' : 3-116-మ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'అని యిబ్భంగి సరోజల' : 10.2-693-మ. : దశమ-ఉత్తర : పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
'అని యిబ్భంగి సరోజల' : 10.2-493-మ. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని ఘోషయాత్ర
'అని యిబ్భంగి సరోరు' : 3-662-మ. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'అని యి వ్విధంబున.' : 7-64-వ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'అని యి వ్విధంబున.' : 7-276-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'అని యివ్విధంబునఁ గ' : 1-158-వ. : ప్రథమ : ద్రౌపది పుత్రశోకం
'అని యివ్విధంబునం గ' : 10.2-1122-వ. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'అని యివ్విధంబునం బ' : 9-139-వ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'అని యివ్విధంబున నధ' : 4-756-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అని యి వ్విధంబున భ' : 4-118-వ. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'అని యివ్విధంబున యయ' : 9-574-వ. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'అని యివ్విధంబున వె' : 7-172-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అని యి వ్విధంబున హ' : 10.1-104-వ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మాదుల స్తుతి
'అని యివ్విధమునఁ గృ' : 4-827-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అని యివ్విధమున నా ' : 4-499-క. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'అని యివ్విధమున నార' : 4-965-క. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'అని యిష్టదేవతలం జి' : 1-12-వ. : ప్రథమ : ఉపోద్ఘాతము
'అని యిష్టదేవతాప్రా' : 6-8-వ. : షష్ఠ : ఉపోద్ఘాతము
'అని యీ గతిఁ బంకరుహ' : 4-632-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అని యీ గతిఁ బలికిన' : 4-763-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అని యీ గతి నుపదేశం' : 4-735-క. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'అని యీ గతి భగవంతుం' : 4-893-క. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'అని యీ పుణ్యచరిత్ర' : 3-711-క. : తృతీయ : వరహావతార విసర్జనంబు
'అని యీ రీతి నసహ్యవ' : 4-221-క. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'అని యీ రీతి నుతించ' : 12-51-మ. : ద్వాదశ : పురాణ గ్రంథ సంఖ్యలు
'అని యీశ్వరుండు మీర' : 10.1-412-వ. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
'అని యుత్తరంబు సెప్' : 10.2-87-వ. : దశమ-ఉత్తర : శతధన్వుఁడు మణి గొనిపోవుట
'అని యుత్తరానందనుం ' : 1-516-వ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
'అని యుద్ధవుం డడగిన' : 11-109-వ. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'అని యుద్ధవుం డడిగి' : 11-115-వ. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'అని యుద్ధవుండు విద' : 3-167-వ. : తృతీయ : మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
'అని యుద్రేకముగా నా' : 10.2-514-క. : దశమ-ఉత్తర : పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
'అని యుపాలంభించిన వ' : 8-352-వ. : అష్టమ : హరి అసురుల శిక్షించుట
'అని యూరడిలం బలుకు ' : 10.2-1058-వ. : దశమ-ఉత్తర : కుంతీదేవి దుఃఖంబు
'అని యెఱింగించి వీడ' : 9-228-వ. : నవమ : భగీరథుని చరితంబు
'అని యొండొరులఁ దెలు' : 10.1-1753-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ గ్రహణంబు
'అని యొండొరులం బట్ట' : 10.1-660-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు విలపించుట
'అని యొండొరులకుం జూ' : 10.1-471-వ. : దశమ-పూర్వ : అఘాసుర వధ
'అని యొండొరుల లేపిక' : 10.1-185-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
'అని యొడంబఱిచి మిలమ' : 10.2-346-వ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
'అని రని మఱియు శుకు' : 6-168-వ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అని రాక్షసవీరుల నీ' : 7-186-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'అని రాజకుమారుండు గ' : 7-211-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'అని రా జడిగిన శుకు' : 10.1-1686-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
'అని రామకృష్ణులం జూ' : 10.1-286-వ. : దశమ-పూర్వ : బలరామ కృష్ణుల నామకరణం
'అని రుక్మిణీదేవిని' : 10.1-1757-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ గ్రహణంబు
'అనిలజుని దేవపతి నం' : 10.2-743-క. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'అనిలో నన్ను నెదిర్' : 10.2-322-మ. : దశమ-ఉత్తర : బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
'అని వగచి రామచంద్రు' : 9-358-వ. : నవమ : శ్రీరామాదుల వంశము
'అని వనజాసనుఁ డాడిన' : 3-600-క. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'అని వరుణుండు వల్కి' : 3-627-చ. : తృతీయ : హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
'అని వాణీశుఁడు నారద' : 2-216-క. : ద్వితీయ : భాగవత వైభవంబు
'అని వాని వసియించు ' : 10.1-1422-వ. : దశమ-పూర్వ : గురుపుత్రుని తేబోవుట
'అని వారల వారించి త' : 10.2-573-వ. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు నాగనగరం బేగుట
'అని వారలు దన్నర్థి' : 4-665-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అనివార్యప్రభ మున్న' : 9-617-మ. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'అని వాల్మీకి పలుక ' : 9-356-వ. : నవమ : శ్రీరామాదుల వంశము
'అని వాసుదేవ తేజోవి' : 6-383-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అని విచారించి సౌభర' : 9-176-వ. : నవమ : మాంధాత కథ
'అని వితర్కించి.' : 6-147-వ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అని వితర్కించి.' : 10.2-59-వ. : దశమ-ఉత్తర : సత్రాజితుని నిందారోపణ
'అని వితర్కించి.' : 10.1-365-వ. : దశమ-పూర్వ : యశోద కృష్ణుని అదిలించుట
'అని వితర్కించి జగద' : 11-8-వ. : ఏకాదశ : యాదవుల హతంబు
'అని వితర్కించి పలి' : 10.1-1774-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మి యనువాని భంగంబు
'అని వితర్కించి రంత' : 10.1-751-వ. : దశమ-పూర్వ : దావాగ్ని తాగుట
'అని వితర్కించి సము' : 10.1-1592-వ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుని ముట్టడి
'అని వితర్కించుచు.' : 8-101-వ. : అష్టమ : విష్ణువు ఆగమనము
'అని వితర్కించుచు.' : 10.1-1728-వ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
'అని వితర్కించు సమయ' : 10.1-254-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
'అని వితర్కించు సమయ' : 3-410-వ. : తృతీయ : వరాహావతారంబు
'అని వితర్కించె.' : 1-494-వ. : ప్రథమ : శృంగి శాపంబు
'అని విదురాదుల వృత్' : 1-332-వ. : ప్రథమ : నారదుని గాలసూచనంబు
'అని విదురుఁడు మైత్' : 3-195-క. : తృతీయ : విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
'అని విదురుఁడు మైత్' : 3-261-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'అని విదురుండు ధృతర' : 1-317-వ. : ప్రథమ : ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
'అని విదురుండు పల్క' : 3-393-చ. : తృతీయ : స్వాయంభువు జన్మంబు
'అని విధిం దూఱుచు మ' : 10.1-1216-వ. : దశమ-పూర్వ : వ్రేతలు కలగుట
'అని వినుతించి.' : 4-921-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'అని వినుతించి.' : 10.2-316-వ. : దశమ-ఉత్తర : బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
'అని వినుతించి కేలు' : 9-134-వ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'అని వినుతించి చిత్' : 10.2-371-వ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
'అని వినుతించి దేవా' : 12-37-వ. : ద్వాదశ : మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
'అని వినుతించినం బ్' : 10.2-595-చ. : దశమ-ఉత్తర : హస్తిన గంగం ద్రోయబోవుట
'అని వినుతించిన నచ్' : 10.2-1080-క. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'అని వినుతించి యేను' : 10.2-503-చ. : దశమ-ఉత్తర : కాళిందీ భేదనంబు
'అని వినుతించి వీడు' : 10.1-1183-వ. : దశమ-పూర్వ : వ్యోమాసురుని సంహారించుట
'అని వినుతి చేయుచున' : 9-223-వ. : నవమ : భగీరథుని చరితంబు
'అని వినుతి చేయుచు ' : 9-214-వ. : నవమ : సగరుని కథ
'అని విన్నవించిన కా' : 10.1-695-వ. : దశమ-పూర్వ : కాళిందుని శాసించుట
'అని విన్నవించిన రా' : 9-287-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'అని విన్నవించి రంత' : 10.1-747-వ. : దశమ-పూర్వ : దావాగ్ని తాగుట
'అని విన్నవించి హరి' : 10.1-1120-వ. : దశమ-పూర్వ : సర్పరూపి శాపవిమోచనము
'అని విన్నవించుచున్' : 8-675-వ. : అష్టమ : రాక్షసుల సుతల గమనంబు
'అని విలపించుచున్న ' : 9-482-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'అని విలపించుచున్న ' : 10.1-1390-వ. : దశమ-పూర్వ : దేవకీ వసుదేవుల విడుదల
'అని విలపించుచున్ స' : 4-844-చ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అని విలపింప నంత వి' : 9-311-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'అని విశ్వసింపకుండి' : 4-304-క. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'అని విష్ణుకథాశ్రవణ' : 6-528-వ. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'అని వీడుకొలిపి కృష' : 10.1-1283-వ. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జ ననుగ్రహించుట
'అని వృషపర్వుకడ నుం' : 9-535-వ. : నవమ : దేవయాని యయాతి వరించుట
'అని వృషభంబు నుద్దే' : 1-418-వ. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'అని వెండియు.' : 3-64-వ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'అని వెండియు.' : 4-605-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అని వెండియుఁ బ్రవే' : 4-457-వ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'అని వెండియుం గర్దమ' : 3-843-వ. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'అని వెండియు నిట్లన' : 3-917-వ. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'అని వెండియు నిట్లన' : 4-213-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'అని వెండియు నిట్లన' : 4-405-వ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'అని వెండియు నిట్లన' : 3-100-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'అని వెండియు నిట్లన' : 10.2-268-వ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
'అని వెండియు నిట్లన' : 4-889-వ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'అని వెండియు నిట్లన' : 4-790-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అని వెండియు నిట్లన' : 4-452-క. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'అని వెండియు నిట్లన' : 2-112-వ. : ద్వితీయ : పరమాత్ముని లీలలు
'అని వెండియు నిట్లు' : 3-424-వ. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'అని వెండియు మన్యు ' : 3-370-వ. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'అని వెండియు విదురు' : 3-184-వ. : తృతీయ : విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
'అని వెఱగంది యద్దను' : 3-729-చ. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'అని వెఱగు నొంది త్' : 3-705-క. : తృతీయ : హిరణ్యాక్ష వధ
'అని వెఱపున సర్పంబు' : 1-478-వ. : ప్రథమ : శృంగి శాపంబు
'అని వేఁడికొనిన నిచ' : 10.1-1273-వ. : దశమ-పూర్వ : సుదాముని మాలలు గైకొనుట
'అని వేఁడిన నమ్మాటల' : 10.2-1246-క. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'అని వేగంబున ద్రొబ్' : 10.2-476-వ. : దశమ-ఉత్తర : నృగుడు యూసరవి ల్లగుట
'అని వేడినఁ గృష్ణుఁ' : 10.2-1075-క. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'అని శంకించుచు.' : 7-197-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'అని శమీకమహామునికుమ' : 1-475-వ. : ప్రథమ : శృంగి శాపంబు
'అనిశము నస్మదీయగురు' : 4-730-చ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'అనిశము సర్వభూతహృదయ' : 3-964-చ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'అని శుకయోగి పరీక్ష' : 4-973-క. : చతుర్థ : విదురుండు హస్తిన కరుగుట
'అని శుకయోగీంద్రుండ' : 10.2-830-క. : దశమ-ఉత్తర : సుయోధనుడు ద్రెళ్ళుట
'అని శుకుఁడు పరీక్ష' : 4-972-క. : చతుర్థ : విదురుండు హస్తిన కరుగుట
'అని శౌనకుండు వలికి' : 1-396-వ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
'అని శ్రీమహాభాగవత ప' : 6-15-వ. : షష్ఠ : కృతిపతి నిర్ణయము
'అని శ్రీవల్లభుఁ డా' : 9-127-మ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'అని సకల సత్పురుష జ' : 8-281-వ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
'అని సకల సుకవి నికర' : 6-13-వ. : షష్ఠ : ఉపోద్ఘాతము
'అని సకలేంద్రియంబుల' : 10.1-539-వ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
'అని సక్రోధమానుసుండ' : 10.2-586-వ. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు నాగనగరం బేగుట
'అని సనకాదులు దత్పద' : 3-553-క. : తృతీయ : సనకాదుల హరి స్తుతి
'అని సన్నుతించిన హర' : 10.2-443-సీ. : దశమ-ఉత్తర : శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
'అని సరసాలాపంబులాడి' : 1-172-వ. : ప్రథమ : అశ్వత్థామని తెచ్చుట
'అని సరసిజగఁర్భుడు ' : 3-672-క. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'అని సర్వజ్ఞుండైన ' : 10.2-668-వ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'అని సర్వలోక విభుఁ ' : 10.2-1201-క. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'అని సహదేవుఁడు పలిక' : 10.2-781-క. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'అని సాభిప్రాయంబుగా' : 10.2-1009-వ. : దశమ-ఉత్తర : గురుప్రశంస చేయుట
'అని సూతుం బునర్జీవ' : 10.2-935-వ. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని తీర్థయాత్ర
'అని స్తుతియించి.' : 10.2-321-వ. : దశమ-ఉత్తర : బా