పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 7)అనిపలికి - అనియిట్లా

అనినఁదె - అనిపరీక్షి⇐ - || - అనియిట్లుఁ - అనిస్తు⇒

'అని పలికి' : 9-453-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'అని పలికి' : 9-522-వ. : నవమ : యయాతి చరిత్రము
'అని పలికి' : 9-648-వ. : నవమ : రంతిదేవుని చరిత్రము
'అని పలికి.' : 9-302-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'అని పలికి.' : 9-443-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'అని పలికి.' : 10.1-155-వ. : దశమ-పూర్వ : మాయ మింటనుండి పలుకుట
'అని పలికి.' : 10.2-173-వ. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామ యుద్ధంబు
'అని పలికి.' : 10.1-914-వ. : దశమ-పూర్వ : గోవర్ధనగిరి నెత్తుట
'అని పలికి.' : 10.1-1269-వ. : దశమ-పూర్వ : సుదాముని మాలలు గైకొనుట
'అని పలికి.' : 10.1-1318-వ. : దశమ-పూర్వ : కరిపాలకునితో సంభాషణ
'అని పలికి.' : 10.1-1346-వ. : దశమ-పూర్వ : చాణూరునితో సంభాషణ
'అని పలికి.' : 10.1-1399-వ. : దశమ-పూర్వ : ఉగ్రసేనుని రాజుగ చేయుట
'అని పలికి.' : 10.1-1538-వ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని మథుర ముట్టడి
'అని పలికి కన్నీరు ' : 10.1-161-వ. : దశమ-పూర్వ : మాయ మింటనుండి పలుకుట
'అని పలికి కమలలోచను' : 8-392-వ. : అష్టమ : హరి హర సల్లాపాది
'అని పలికి కాలయవనుం' : 10.1-1590-వ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుని ముట్టడి
'అని పలికి కృష్ణుని' : 10.1-1517-వ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరునితో కుంతి సంభాషణ
'అని పలికి కొలువు క' : 8-182-వ. : అష్టమ : సురాసురలు స్నేహము
'అని పలికి జగదీశ్వర' : 8-653-వ. : అష్టమ : ప్రహ్లా దాగమనము
'అని పలికి తన మనంబు' : 8-89-వ. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'అని పలికినం గన్నీర' : 1-358-వ. : ప్రథమ : యాదవుల కుశలం బడుగుట
'అని పలికినం గుమారు' : 9-195-వ. : నవమ : హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
'అని పలికినం బతికి ' : 8-468-వ. : అష్టమ : అదితి కశ్యపుల సంభాషణ
'అని పలికినం బరీక్ష' : 8-142-వ. : అష్టమ : సముద్రమథన కథా ప్రారంభం
'అని పలికిన కన్నియల' : 10.1-826-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'అని పలికిన కొడుకున' : 7-184-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అని పలికిన చెలికాన' : 10.1-615-వ. : దశమ-పూర్వ : ధేనుకాసుర వధ
'అని పలికిన దుష్యంత' : 9-619-వ. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'అని పలికిన దేవతలకు' : 10.1-1646-వ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు నీరగుట
'అని పలికిన నక్రూరు' : 10.1-1246-వ. : దశమ-పూర్వ : శ్రీమానినీచోర దండకము
'అని పలికిన నగధరుండ' : 10.1-1767-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మి యనువాని భంగంబు
'అని పలికిన నగుచు న' : 10.1-1508-వ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు పొగడుట
'అని పలికిన నట్లు స' : 10.2-326-వ. : దశమ-ఉత్తర : బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
'అని పలికిన నప్పరమప' : 9-65-వ. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'అని పలికిన నమస్కరి' : 9-216-వ. : నవమ : సగరుని కథ
'అని పలికిన నరవిందమ' : 8-131-వ. : అష్టమ : లక్ష్మీ నారాయణ సంభాషణ
'అని పలికిన నశ్వత్థ' : 1-170-వ. : ప్రథమ : అశ్వత్థామని తెచ్చుట
'అని పలికిన నా రాజు' : 9-98-వ. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'అని పలికిన నిమిమాట' : 9-370-వ. : నవమ : నిమి కథ
'అని పలికిన ప్రాణవల' : 8-238-వ. : అష్టమ : గరళ భక్షణము
'అని పలికిన బ్రహ్మక' : 9-385-వ. : నవమ : బుధుని వృత్తాంతము
'అని పలికిన బ్రహ్మవ' : 8-660-వ. : అష్టమ : హిరణ్యగ ర్భాగమనము
'అని పలికిన భూవరుని' : 5.2-85-క. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'అని పలికిన ముగుదతల' : 10.1-337-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మన్ను దినె ననుట
'అని పలికిన వటుని ప' : 8-618-వ. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'అని పలికిన వేల్పుల' : 7-230-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'అని పలికిన వేల్పుల' : 9-395-వ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'అని పలికిన శుకయోగి' : 5.2-13-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'అని పలికిన శుక్రకు' : 7-162-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అని పలికిన సమానవయో' : 1-467-వ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు వేటాడుట
'అని పలికిన స్వాయంభ' : 3-397-క. : తృతీయ : స్వాయంభువు జన్మంబు
'అని పలికి నారదుం జ' : 2-114-వ. : ద్వితీయ : అవతారంబుల వైభవంబు
'అని పలికి నిన్ను వ' : 9-546-వ. : నవమ : యయాతి శాపము
'అని పలికి నెయ్యంబు' : 10.1-339-వ. : దశమ-పూర్వ : నోటిలో విశ్వరూప ప్రదర్శన
'అని పలికి పాదంబుల ' : 9-544-వ. : నవమ : యయాతి శాపము
'అని పలికి పాదకమలంబ' : 9-117-వ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'అని పలికి పూరుండు ' : 9-559-వ. : నవమ : పూరువు వృత్తాంతము
'అని పలికి బలిం జూచ' : 8-666-వ. : అష్టమ : రాక్షసుల సుతల గమనంబు
'అని పలికి బ్రహ్మణ్' : 9-345-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'అని పలికి భగవంతుండ' : 9-15-వ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'అని పలికి భవదాగమనం' : 3-776-వ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'అని పలికి మఱియు నర' : 8-93-వ. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'అని పలికి మాయావతి ' : 10.2-16-వ. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
'అని పలికి యనుజ్ఞగొ' : 9-548-వ. : నవమ : యయాతి శాపము
'అని పలికి యమ్మరీచి' : 3-848-క. : తృతీయ : కన్యకానవక వివాహంబు
'అని పలికి యసురలోకప' : 7-131-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అని పలికి యా కుమార' : 10.1-1279-క. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జ ననుగ్రహించుట
'అని పలికి యోగీంద్ర' : 10.1-490-వ. : దశమ-పూర్వ : సురలు పూలు గురియించుట
'అని పలికి రంత నందు' : 10.1-279-వ. : దశమ-పూర్వ : పాలుతాగి విశ్వరూప ప్రదర్శన
'అని పలికి రందుఁ గొ' : 10.1-779-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'అని పలికి రథంబెక్క' : 10.1-1166-వ. : దశమ-పూర్వ : కంసు డక్రూరునితో మాట్లాడుట
'అని పలికి రాజర్షియ' : 1-142-వ. : ప్రథమ : ద్రౌపది పుత్రశోకం
'అని పలికి రా సమయంబ' : 10.1-1741-వ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమనంబు
'అని పలికిరి మఱియు ' : 10.1-453-వ. : దశమ-పూర్వ : బకాసుర వధ
'అని పలికి రుక్మిణీ' : 10.1-1718-వ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
'అని పలికి వనమక్షిక' : 7-84-వ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'అని పలికి వసుదేవుం' : 10.1-211-వ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవ నందుల సంభాషణ
'అని పలికి వస్త్రభూ' : 10.1-1406-వ. : దశమ-పూర్వ : నందుని వ్రేపల్లెకు పంపుట
'అని పలికి వాఁడు రా' : 9-508-వ. : నవమ : నహుషుని వృత్తాంతము
'అని పలికి వారలకుం ' : 7-133-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అని పలికి విడిచి చ' : 9-572-వ. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'అని పలికి వీరవర్యు' : 4-596-క. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'అని పలికి వెండియు ' : 4-611-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అని పలికి శుకయోగీం' : 10.1-463-వ. : దశమ-పూర్వ : అఘాసుర వధ
'అని పలికి శుకుండు ' : 5.1-24-వ. : పంచమ - పూర్వ : వనంబునకుఁ జనుట
'అని పలికి సంకర్షణో' : 10.1-1513-వ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుని హస్తిన పంపుట
'అని పలికి సమరసన్నా' : 10.1-1529-వ. : దశమ-పూర్వ : అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
'అని పలికి సమ్మానరూ' : 10.2-188-వ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'అని పలికి సాయంకాలం' : 10.1-1242-వ. : దశమ-పూర్వ : శ్రీమానినీచోర దండకము
'అని పలికి హరికి నమ' : 8-671-వ. : అష్టమ : రాక్షసుల సుతల గమనంబు
'అని పలికి హరి నరకా' : 10.2-192-వ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'అని పలికె అంత విష్' : 7-403-వ. : సప్తమ : త్రిపురాసుర సంహారము
'అని పలికె నంత నక్ర' : 10.1-1207-వ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూర నందాదుల సంభాషణ
'అని పలికె నట్లు శు' : 9-497-వ. : నవమ : విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
'అని పలికె నని చెప్' : 6-192-వ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అని పలుకుచు.' : 6-402-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అని పలుకుచు.' : 9-689-వ. : నవమ : ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
'అని పలుకుచుఁ గాలయవ' : 10.1-1628-వ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు వెంటజనుట
'అని పలుకుచున్న కొడ' : 9-383-వ. : నవమ : బుధుని వృత్తాంతము
'అని పలుకుచున్న రాజ' : 9-614-వ. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'అని పలుకుచున్న రాజ' : 10.1-12-వ. : దశమ-పూర్వ : పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
'అని పలుకుచున్న శూల' : 8-390-వ. : అష్టమ : హరి హర సల్లాపాది
'అని పలుకుచు సకలజను' : 10.1-1332-వ. : దశమ-పూర్వ : చాణూరునితో సంభాషణ
'అని పలుకు దనుజులం ' : 8-196-వ. : అష్టమ : సముద్ర మథన యత్నము
'అని పలుకు నుపనందున' : 10.1-425-వ. : దశమ-పూర్వ : బృందావనమునకు బోవుట
'అని పలుకు పెద్దల ప' : 10.2-97-వ. : దశమ-ఉత్తర : దుర్యోధనుని గదా విధ్యాభ్యాసము
'అని పలుకు మంత్రుల ' : 10.1-171-వ. : దశమ-పూర్వ : కంసునికి మంత్రుల సలహా
'అని పలుకు సత్యవ్రత' : 8-705-వ. : అష్టమ : మీనావతారుని ఆనతి
'అని పలుకు సమయంబున.' : 10.1-1374-వ. : దశమ-పూర్వ : చాణూర ముష్టికుల వధ
'అని పలుకు సమయంబున ' : 4-538-వ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'అని పల్కి డాసి యయ్' : 3-819-సీ. : తృతీయ : దేవహూతితో గ్రుమ్మరుట
'అని పాడెననుచు విదు' : 4-381-క. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'అని పురికొల్పిన రు' : 10.2-291-క. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
'అని పృథుని వారించి' : 4-530-వ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'అని పెక్కండ్రు పెక' : 10.1-1360-వ. : దశమ-పూర్వ : పౌరకాంతల ముచ్చటలు
'అని పెక్కండ్రు పెక' : 10.1-415-వ. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
'అని పెక్కుభంగుల నయ' : 9-410-వ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'అని పెక్కు భంగుల న' : 10.1-776-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'అని ప్రశంసించిరి అ' : 4-314-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'అని బహుప్రకారంబుల ' : 10.2-1055-వ. : దశమ-ఉత్తర : కుంతీదేవి దుఃఖంబు
'అని బాలు నుద్దేశిం' : 10.1-222-వ. : దశమ-పూర్వ : పూతన కృష్ణుని ముద్దాడుట
'అని బుజ్జగించి దాన' : 7-159-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అని బ్రహ్మవాదు లగు' : 3-438-క. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'అని భర్జించుచున్న ' : 9-520-వ. : నవమ : యయాతి చరిత్రము
'అని భూవరుండు శమీకమ' : 1-461-వ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు వేటాడుట
'అని మందలించిన దైత్' : 8-307-వ. : అష్టమ : జగన్మోహిని వర్ణన
'అని మందహాస సుందర వ' : 10.1-1440-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపస్త్రీలకడ కుద్ధవుని బంపుట
'అని మనుజేశ్వరుండు ' : 1-464-చ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు వేటాడుట
'అని మర్మంబు లెత్తి' : 10.1-378-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
'అని మఱియుఁ గృష్ణవి' : 10.1-1134-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహాలాపములు
'అని మఱియుఁ దియ్యని' : 9-621-వ. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'అని మఱియుఁ బితామహు' : 2-199-వ. : ద్వితీయ : గోవర్థనగిరి ధారణంబు
'అని మఱియుఁ బుత్రా ' : 7-141-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అని మఱియుఁ బెక్కు ' : 10.1-1451-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు యుద్ధవుని గనుట
'అని మఱియుఁ బౌరకాంత' : 10.1-1254-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మథురను గనుట
'అని మఱియుఁ బ్రద్యు' : 4-705-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'అని మఱియుం జెఱకువి' : 8-396-వ. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'అని మఱియుం బ్రార్థ' : 10.1-1244-వ. : దశమ-పూర్వ : శ్రీమానినీచోర దండకము
'అని మఱియు గురుప్రశ' : 10.2-993-వ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలుని ఆదరించుట
'అని మఱియు గోరూప యయ' : 1-422-వ. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'అని మఱియు గోవింద స' : 10.1-1250-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మథురను గనుట
'అని మఱియు దేవకీదేవ' : 10.1-102-వ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మాదుల స్తుతి
'అని మఱియు నక్రూరుం' : 10.1-1197-వ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకు వచ్చుట
'అని మఱియు నడుగం బడ' : 8-145-వ. : అష్టమ : సముద్రమథన కథా ప్రారంభం
'అని మఱియు ననఘాత్ము' : 4-607-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అని మఱియు ననేకవిధం' : 10.1-877-వ. : దశమ-పూర్వ : యాగము చేయ యోచించుట
'అని మఱియు ననేకవిధం' : 10.1-330-వ. : దశమ-పూర్వ : యశోద గోపికల నొడంబరచుట
'అని మఱియు నప్పరమేశ' : 8-136-వ. : అష్టమ : గజేంద్రమోక్షణ కథా ఫలసృతి
'అని మఱియు నప్పుండర' : 10.2-433-వ. : దశమ-ఉత్తర : మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
'అని మఱియు నభినందిం' : 8-232-వ. : అష్టమ : గరళ భక్షణము
'అని మఱియు నారాచపాప' : 7-155-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అని మఱియు నాహారనిద' : 7-109-వ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'అని మఱియు నిట్లనియ' : 4-129-వ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'అని మఱియు నిట్లనియ' : 4-859-వ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'అని మఱియు నిట్లనియ' : 7-52-వ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'అని మఱియు ని ట్లని' : 8-569-వ. : అష్టమ : వామనుడు దాన మడుగుట
'అని మఱియు నిట్లనియ' : 9-136-వ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'అని మఱియు ని ట్లని' : 10.1-10-వ. : దశమ-పూర్వ : పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
'అని మఱియు నిట్లనియ' : 10.2-266-వ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
'అని మఱియు నిట్లనియ' : 10.2-967-వ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'అని మఱియు నిట్లనియ' : 10.2-991-వ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలుని ఆదరించుట
'అని మఱియు నిట్లనియ' : 4-132-వ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'అని మఱియు నిట్లనియ' : 4-534-వ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'అని మఱియు నిట్లనియ' : 4-68-వ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'అని మఱియు నిట్లనియ' : 4-964-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'అని మఱియు నిట్లనియ' : 4-425-వ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'అని మఱియు నిట్లనిర' : 4-950-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'అని మఱియు నిట్లని ' : 8-84-వ. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'అని మఱియు నిట్లనువ' : 10.2-1330-వ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
'అని మఱియు నిట్లనేక' : 10.1-1468-వ. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవుడు గోపికల నూరార్చుట
'అని మఱియు నితర లక్' : 10.1-1588-వ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనునికి నారదుని బోధ
'అని మఱియు నిరహంకృత' : 8-11-వ. : అష్టమ : 1స్వాయంభువ మనువు చరిత్ర
'అని మఱియు నిలింపపత' : 10.1-891-వ. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రయాగ నివారణంబు
'అని మఱియును.' : 10.1-1194-వ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకు వచ్చుట
'అని మఱియును.' : 10.1-1759-వ. : దశమ-పూర్వ : రాజలోక పలాయనంబు
'అని మఱియును నవ్విప' : 10.2-472-క. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'అని మఱియును వినుతి' : 10.1-1238-వ. : దశమ-పూర్వ : శ్రీమానినీచోర దండకము
'అని మఱియును సముచిత' : 8-134-వ. : అష్టమ : లక్ష్మీ నారాయణ సంభాషణ
'అని మఱియు మదీయ పూర' : 1-15-వ. : ప్రథమ : కృతిపతి నిర్ణయము
'అని మఱియు మహి యిట్' : 4-491-వ. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'అని మఱియు రణంబులంద' : 7-91-వ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'అని మఱియు వృషభావతా' : 2-139-వ. : ద్వితీయ : నరనారాయణావతారంబు
'అని మఱియు సనకసనందన' : 3-524-వ. : తృతీయ : సనకాదుల శాపంబు
'అని మఱియు సముండవు ' : 4-936-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'అని మఱియు సామభేదంబ' : 10.1-35-వ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'అనిమిషదుందుభి ఘన న' : 10.2-805-క. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'అనిమిషనాథనందనుఁ డహ' : 10.2-1318-చ. : దశమ-ఉత్తర : మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
'అని మీకుం జెప్పు మ' : 10.1-1476-వ. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవునికడ గోపికలు వగచుట
'అని మునిచంద్రుఁడు ' : 4-22-క. : చతుర్థ : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
'అని మునిజనంబులు సూ' : 8-693-వ. : అష్టమ : మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
'అని మున్ను ముగ్ధుఁ' : 10.1-528-క. : దశమ-పూర్వ : బలరాము డన్న రూ పెరుగుట
'అని మెత్తంబడని చిత' : 7-288-వ. : సప్తమ : నృసింహరూప ఆవిర్భావము
'అని మైత్రేయ మహామున' : 4-560-క. : చతుర్థ : పృథుండు హరిని స్తుతించుట
'అని మైత్రేయమునీంద్' : 3-443-క. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'అని మైత్రేయుఁడు ధ్' : 4-293-క. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'అని మైత్రేయుఁడు పల' : 3-389-క. : తృతీయ : స్వాయంభువు జన్మంబు
'అని మైత్రేయుఁడు వి' : 3-366-క. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'అని మైత్రేయుం డవ్వ' : 3-228-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'అని మైత్రేయుండు వి' : 4-968-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'అని యంతఃపుర కాంతలు' : 10.2-40-వ. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'అని యడిగినఁ దండ్రి' : 1-480-వ. : ప్రథమ : శృంగి శాపంబు
'అని యడిగిన నయ్యాదవ' : 11-105-వ. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'అని యడిగిన నర్జునప' : 9-21-వ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'అని యడిగిన నవ్విదు' : 4-37-క. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'అని యడిగిన మురరిపు' : 10.2-459-క. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'అని యడిగిన యా రాజు' : 5.1-159-వ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'అని యడిగిన రాజునకు' : 11-28-వ. : ఏకాదశ : వసుదేవ ప్రశ్నంబు
'అని యడిగిన వారలు హ' : 1-270-వ. : ప్రథమ : కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
'అని యడిగిన విదురున' : 4-387-క. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'అని యడిగిన శౌనకాది' : 1-82-వ. : ప్రథమ : వ్యాసచింత
'అని యడిగి వెండియున' : 4-847-క. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'అని యతిత్వరితగతిం ' : 10.2-888-వ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'అని యదలించుచు కొడు' : 10.1-363-వ. : దశమ-పూర్వ : యశోద కృష్ణుని అదిలించుట
'అని యదుం డొడంబడకున' : 9-552-వ. : నవమ : పూరువు వృత్తాంతము
'అని యనుకంపదోఁప విన' : 3-313-చ. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'అని యనేకభంగులం గొన' : 10.2-478-వ. : దశమ-ఉత్తర : నృగుడు యూసరవి ల్లగుట
'అని యనేకవిధంబులం బ' : 11-18-వ. : ఏకాదశ : కృష్ణ సందర్శనంబు
'అని యనేక విధంబుల వ' : 10.2-1140-వ. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'అని యభినందించి మోక' : 4-616-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అని యభినందించి యిట' : 10.2-1146-వ. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'అని యభ్యర్థించినం ' : 10.2-318-వ. : దశమ-ఉత్తర : బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
'అని యభ్యర్థించినం ' : 10.2-1189-వ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'అని యభ్యర్థించి యద' : 10.2-612-వ. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'అని యభ్యర్థించి య ' : 10.2-1129-వ. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'అని యమ్మనుచరితము వ' : 3-802-క. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'అని యర్భకునిగతి యన' : 3-232-సీ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'అని యశోద వారల నొడం' : 10.1-333-వ. : దశమ-పూర్వ : యశోద గోపికల నొడంబరచుట
'అని యాక్షేపించినం ' : 3-649-వ. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'అని యా డింభకులను ద' : 10.2-1316-క. : దశమ-ఉత్తర : మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
'అని యాదేశించి.' : 8-176-వ. : అష్టమ : విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
'అని యానతిచ్చి కమలజ' : 2-246-క. : ద్వితీయ : బ్రహ్మకు ప్రసన్ను డగుట
'అని యానతిచ్చిన నంబ' : 10.2-445-వ. : దశమ-ఉత్తర : శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
'అని యానతిచ్చిన బ్ర' : 9-74-వ. : నవమ : రైవతుని వృత్తాంతము
'అని యానతిచ్చిప్రజా' : 3-759-వ. : తృతీయ : కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
'అని యానతిచ్చు జగన్' : 6-19-వ. : షష్ఠ : కృతిపతి నిర్ణయము
'అని యాశ్చర్య భయంబు' : 3-640-క. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'అని యిటు గోపికల్ ప' : 10.1-1456-చ. : దశమ-పూర్వ : భ్రమర గీతములు
'అని యిటు ధరణీధర్మద' : 1-432-వ. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'అని యిట్టులు ప్రతి' : 4-45-క. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'అని యిట్టులు భేరీర' : 4-414-క. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'అని యిట్లంగన లంచిత' : 10.1-1060-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
'అని యిట్లక్రూరుం డ' : 10.2-89-వ. : దశమ-ఉత్తర : శతధన్వుని ద్రుంచుట
'అని యి ట్లతిమనోహర ' : 6-345-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అని యి ట్లమోఘంబు ల' : 7-93-వ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'అని యిట్లాకాశంబు మ' : 1-130-వ. : ప్రథమ : నారదునికి దేవుడు దోచుట
'అని యిట్లాకాశవాణి ' : 10.1-24-వ. : దశమ-పూర్వ : కంసుని అడ్డగించుట
'అని యి ట్లాక్షేపిం' : 8-355-వ. : అష్టమ : హరి అసురుల శిక్షించుట
'అని యిట్లానతిచ్చి ' : 7-384-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'అని యిట్లామంత్రణంబ' : 6-203-వ. : షష్ఠ : చంద్రుని ఆమంత్రణంబు/