పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 60)హ

సవర - స్వారో⇐ - || - ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ

'హంతవ్యుఁడు రక్షింప' : 7-189-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'హంసతురంగముం బరమహంస' : 6-3-ఉ. : షష్ఠ : ఉపోద్ఘాతము
'హంసవాహనుఁ డగుచు ని' : 5.1-7.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : ప్రియవ్రతుని బ్రహ్మదర్శనంబు
'హంసాయ సత్త్వనిలయాయ' : 6-20-శ్లో. : షష్ఠ : కృతిపతి నిర్ణయము
'హతపుత్రం డగు విశ్వ' : 6-317-మ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'హతశేషులు సొక్కాకుల' : 10.2-1111-క. : దశమ-ఉత్తర : సకలరాజుల శిక్షించుట
'హయరింఖాముఖ ధూళి ధూ' : 1-220-మ. : ప్రథమ : భీష్మనిర్యాణంబు
'హయహేషల్ గజబృంహితంబ' : 10.1-1557-మ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని సంవాదము
'హర పంకేజభ వామరాదుల' : 4-201-మ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'హరపటుచాపఖండన మహాద్' : 7-482-చ. : సప్తమ : పూర్ణి
'హరభటకోటిచేత నిశి త' : 4-124-చ. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'హరిఁ గని చన్నులు గ' : 10.1-242-క. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'హరిఁ గీర్తించుచు న' : 6-487-మ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'హరిఁ జింతింపక మత్త' : 2-24-మ. : ద్వితీయ : తాపసుని జీవయాత్ర
'హరిఁ జూడన్ నరుఁ డే' : 1-334-మ. : ప్రథమ : నారదుని గాలసూచనంబు
'హరిఁ దమ మనముల లోని' : 9-233-క. : నవమ : గంగాప్రవాహ వర్ణన
'హరిఁ బరమాత్ము నచ్య' : 2-209-చ. : ద్వితీయ : భాగవత వైభవంబు
'హరిఁ బరమేశుఁ గేశవు' : 3-510-చ. : తృతీయ : సనకాదుల వైకుంఠ గమనంబు
'హరించుం గలిప్రేరిత' : 1-295-భు. : ప్రథమ : పరీక్షి జ్జన్మంబు
'హరికథలు హరిచరిత్రమ' : 12-40-క. : ద్వాదశ : మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
'హరి కరతల పీడనమునఁ ' : 10.1-275-క. : దశమ-పూర్వ : తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
'హరికరుణాతరంగిత కటా' : 3-61-చ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'హరికళాసంజాతుఁడైన ద' : 9-702-సీ. : నవమ : కార్తవీర్యుని చరిత్ర
'హరికిఁ బ్రేమబంధ మధ' : 10.1-1692.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ జననంబు
'హరికిం బట్టపుదేవి ' : 1-11-మ. : ప్రథమ : ఉపోద్ఘాతము
'హరికిం బట్టపుదేవివ' : 7-340-క. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'హరికి గురు కలుషకుం' : 6-33-క. : షష్ఠ : షష్ఠ్యంతములు
'హరికి నర్థముఁ బ్రా' : 6-55-సీ. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'హరికిని లోఁబడి బెగ' : 10.1-1362-క. : దశమ-పూర్వ : చాణూర ముష్టికుల వధ
'హరికి మామ నగుదు నట' : 9-286-ఆ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'హరికి యోగివరుల కభి' : 1-85.1-ఆ. : ప్రథమ : వ్యాసచింత
'హరి కేలం బెకలించి ' : 10.2-215-మ. : దశమ-ఉత్తర : పారిజా తాపహరణంబు
'హరి కేలన్ గిరి యెత' : 10.1-936-మ. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రుడు పొగడుట
'హరి గుణ మంగళ కీర్త' : 3-961-క. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'హరిగుణవర్ణన రతుఁడై' : 1-140-క. : ప్రథమ : నారదునికి దేవుడు దోచుట
'హరి గొల్చుచుండువార' : 9-150-క. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'హరి చరణములకుఁ బ్రి' : 10.1-1016-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
'హరి చరణాంబుజ మకరం ' : 5.1-5-క. : పంచమ - పూర్వ : ప్రియవ్రతుని బ్రహ్మదర్శనంబు
'హరిచరణాంబుజాతయుగళా' : 10.2-812-చ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'హరిచరణారవిందయుగళార' : 3-243-చ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'హరి చూచిన సిరి చూడ' : 8-285-క. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
'హరిచేఁ బాలితమైన కా' : 3-515-మ. : తృతీయ : సనకాదుల వైకుంఠ గమనంబు
'హరిచేతను దనుజేంద్ర' : 1-524-క. : ప్రథమ : శుకముని యాగమనంబు
'హరిచే నీవు విసృష్ట' : 9-130-మ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'హరి జలచరావతారముఁ బ' : 8-740-క. : అష్టమ : మత్యావతార కథా ఫలసృతి
'హరిణ దేహముఁ బాసి య' : 5.1-119-సీ. : పంచమ - పూర్వ : విప్రసుతుండై జన్మించుట
'హరిణపోతంబ నీకు వనా' : 5.1-109-తే. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'హరిణాక్షికి హరి యి' : 10.2-174-క. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామ యుద్ధంబు
'హరిణీనయనలతోడను హరి' : 10.1-1087-క. : దశమ-పూర్వ : రాసక్రీడా వర్ణనము
'హరి తద్వధార్థమై న' : 10.2-1332-క. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
'హరితనుసంగ సుఖంబునఁ' : 10.1-1098-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలవద్ద పాడుట
'హరి తిగ్మగోశతంబుల ' : 10.1-1568-క. : దశమ-పూర్వ : బలరాముడు విజృంభించుట
'హరి దన నాభిపంకరుహమ' : 3-49-చ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'హరి దనమీఁదం బదములు' : 10.1-240-క. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'హరి దనమీఁద ఘోరనిశి' : 10.2-908-చ. : దశమ-ఉత్తర : సాళ్వుని వధించుట
'హరి దరహాస మొప్పఁ బ' : 10.2-1255-చ. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'హరి దర్శన పూర్వం బ' : 4-898-క. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'హరిదాసుల మిత్రత్వమ' : 11-55-క. : ఏకాదశ : ప్రబుద్ధుని సంభాషణ
'హరిదోర్దండము గాను ' : 10.1-923-మ. : దశమ-పూర్వ : గోవర్ధనగిరి నెత్తుట
'హరి ధర్మసుతుని వీడ' : 10.2-828-క. : దశమ-ఉత్తర : సుయోధనుడు ద్రెళ్ళుట
'హరినయముల హరి ప్రియ' : 10.2-1131-క. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'హరి నరయుచుఁ జనిచని' : 3-143-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'హరి నరులకెల్లఁ బూజ' : 3-73-క. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'హరినవ్వుల్ హరిమాటల' : 10.1-1213-మ. : దశమ-పూర్వ : వ్రేతలు కలగుట
'హరినామ కథన దావానలజ' : 1-50-సీ. : ప్రథమ : శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
'హరినామస్తుతి సేయు ' : 1-96-మ. : ప్రథమ : నారదాగమనంబు
'హరినామాంకితమైన గీత' : 10.2-1326-మ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
'హరినామాంకిత సత్కథా' : 3-223-మ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'హరి నా ముఖమున నీకు' : 5.1-9-క. : పంచమ - పూర్వ : ప్రియవ్రతుని బ్రహ్మదర్శనంబు
'హరి నారాయణు పాదపద్' : 3-835-మ. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'హరి నిజదాసకోటికిఁ ' : 3-441-చ. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'హరి నిరాయుధుఁడైన స' : 3-676-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'హరి నీ భక్తులతోడను' : 4-715-క. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'హరినెఱుంగక యింటిలో' : 2-8-త. : ద్వితీయ : భాగవతపురాణ వైభవంబు
'హరి నెఱుగని యా బాల' : 6-125-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'హరినేలా కొనిపోయె ద' : 10.1-1222-మ. : దశమ-పూర్వ : వ్రేతలు కలగుట
'హరి పదజలరుహ విరహా ' : 3-158-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'హరిపద తులసీ దళామోద' : 2-50.1-ఆ. : ద్వితీయ : హరిభక్తిరహితుల హేయత
'హరిపదధ్యాన పారీణుఁ' : 2-257.1-తే. : ద్వితీయ : భాగవత దశలక్షణంబులు
'హరిపదపద్మయుగ్మము న' : 10.2-1185-చ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'హరిపదసేవకుఁ డరి భీ' : 3-54-క. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'హరిపదాంభోజయుగ చింత' : 7-122.1-తే. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'హరి పరమాణురూపమున న' : 3-364-చ. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'హరి పరమాత్మ కేశవ చ' : 4-276-చ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'హరి పరమాత్ముఁ డీశు' : 3-212-చ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'హరిపాదంబులు సోఁకెడ' : 1-407-క. : ప్రథమ : గోవృషభ సంవాదం
'హరిపాదకమల సేవా పరు' : 11-9-క. : ఏకాదశ : యాదవుల హతంబు
'హరిపాదతీర్థ సేవా ప' : 10.2-964-క. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'హరిపాదద్వయభక్తి మీ' : 1-72-మ. : ప్రథమ : ఏకవింశత్యవతారములు
'హరిపాదభక్తి రహస్యో' : 2-225-సీ. : ద్వితీయ : శ్రీహరి ప్రధానకర్త
'హరి పాదాంబురుహద్వయ' : 3-799-మ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'హరి పితృ సుపర్వ తి' : 3-353-క. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'హరి పూజార్థము పుట్' : 10.1-16-క. : దశమ-పూర్వ : పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
'హరి పెండ్లికిఁ గైక' : 10.1-1786-క. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ కల్యాణంబు
'హరిపై సర్వాత్ముపై ' : 6-403-మస్ర. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'హరిభక్తిచేతఁ గొందఱ' : 6-53-క. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'హరిభక్తులతో మాటలు ' : 6-153-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'హరిభక్తులు పుణ్యాత' : 3-48-క. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'హరి భగవంతుఁ డనంతుఁ' : 2-103-క. : ద్వితీయ : నారయ కృతి ఆరంభంబు
'హరి భజనీయ మార్గనియ' : 4-284-చ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'హరిభజియించుహస్తముల' : 10.2-963-చ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'హరి భవదీయ తత్త్వము' : 4-195-చ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'హరి భవదీయ మాయ ననయం' : 4-928-చ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'హరి భవ దుఃఖ భీషణ ద' : 4-187-చ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'హరిమంగళగుణకీర్తన న' : 10.2-760-క. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'హరి మది నానందించిన' : 8-236-క. : అష్టమ : గరళ భక్షణము
'హరిమధ్యల్ పురకామిన' : 4-317-మ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'హరిమయము విశ్వ మంతయ' : 2-17-క. : ద్వితీయ : విరాట్స్వరూపము తెలుపుట
'హరిమహిమ దనకుఁ జెప్' : 7-458-క. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'హరిమహిమముఁ దన్నాభీ' : 3-224-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'హరి మాయా బల మే నెఱ' : 2-201-మ. : ద్వితీయ : భాగవత వైభవంబు
'హరిమాయా విరచితమై త' : 3-1010-క. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'హరిమీఁదన్ దితిసంభవ' : 3-689-మ. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'హరిముఖకమలముఁ జూచుచ' : 10.1-1063-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
'హరిముఖ బాహూరు వరపద' : 11-74-సీ. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'హరి మురభేది పరాపరు' : 3-166-క. : తృతీయ : మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
'హరి యందు జగము లుండ' : 7-450-క. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'హరి యందు నాకాశ మాక' : 2-277-సీ. : ద్వితీయ : శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
'హరి యని వెనుచని పి' : 10.2-28-క. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'హరి యని సంభావించున' : 9-86-క. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'హరి యిట్లు గృహమేధి' : 10.2-1329-సీ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
'హరి యీ తెఱఁగున రుక' : 10.1-1787-క. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ కల్యాణంబు
'హరి యీశ్వరుండు విహ' : 4-278-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'హరియుం దన మాయాగతిఁ' : 3-226-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'హరియును దేవానీకము ' : 8-194-క. : అష్టమ : సముద్ర మథన యత్నము
'హరియును రుక్మిణీసత' : 10.2-288-చ. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
'హరియు నెపుడు నివృత' : 3-232.1-తే. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'హరియు యుధిష్ఠిరు స' : 10.2-695-క. : దశమ-ఉత్తర : పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
'హరి యేకాదశ సంవ త్స' : 3-105-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'హరి యేతెంచిన లేచి ' : 10.1-1491-మ. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జగృహంబున కేగుట
'హరి యొకఁ డేగినాఁడు' : 10.1-1724-చ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
'హరిరాక యెఱిఁగి ధర్' : 10.2-685-క. : దశమ-ఉత్తర : పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
'హరిరింఖారథనేమి సద్' : 10.2-848-మ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'హరివచనంబు లాత్మకుఁ' : 2-247-చ. : ద్వితీయ : బ్రహ్మకు ప్రసన్ను డగుట
'హరి వరదుఁ డయిన వ్ర' : 6-527-క. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'హరివర్ష పతి యైన నర' : 5.2-42-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'హరివార్త లెఱుఁగువా' : 1-440-క. : ప్రథమ : ధరణీ ధర్మదేవత లుద్ధరణంబు
'హరివిముఖాత్ము లన్య' : 3-508-చ. : తృతీయ : సనకాదుల వైకుంఠ గమనంబు
'హరివేణూద్గత మంజులస' : 2-189-మ. : ద్వితీయ : గోవర్థనగిరి ధారణంబు
'హరి శిఖి దండపాణి న' : 10.2-773-చ. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'హరి సరోజాత భవ ముఖా' : 3-644.1-తే. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'హరి సర్వాకృతులం గల' : 7-277-మ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'హరి సర్వేశుఁ డనంతు' : 3-532-మ. : తృతీయ : శ్రీహరి దర్శనంబు
'హరి సర్వేశుఁ డనంతు' : 10.2-1321-మ. : దశమ-ఉత్తర : మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
'హరి సర్వేశుఁ డనంతు' : 2-262-క. : ద్వితీయ : భాగవత దశలక్షణంబులు
'హరిసాధింతు హరిన్ గ' : 7-12-మ. : సప్తమ : నారాయణుని వైషమ్య అభావం
'హరిసుతుఁ బరిచరుఁగా' : 2-165-క. : ద్వితీయ : రామావతారంబు
'హరిసురుచిర లలితాకృ' : 10.1-1070-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
'హరిసేవనా ప్రియవ్రత' : 5.1-23-క. : పంచమ - పూర్వ : వనంబునకుఁ జనుట
'హరిహయుఁ డంత రోషవివ' : 3-114-చ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'హరిహయుం డధ్వర హయ హ' : 4-524-సీ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'హరి హర హిరణ్యగర్భ ' : 4-426-క. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'హరిహరి సిరి యురమున' : 8-526-క. : అష్టమ : వామనుని భిక్షాగమనము
'హరుఁడు గళమునందు హా' : 8-247-ఆ. : అష్టమ : గరళ భక్షణము
'హరు మెప్పించి మహా ' : 9-232-మ. : నవమ : గంగాప్రవాహ వర్ణన
'హరుల వేసడములఁ గరుల' : 10.2-677-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'హర్షదాయియై మహారోషద' : 10.2-183.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామ యుద్ధంబు
'హర్షము గదురఁగ భారత' : 3-40-క. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'హల కులిశ జలజ రేఖా ' : 3-85-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'హల కులిశాంకుశ జలజధ' : 3-929-సీ. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'హలధర నీ సహోదరుఁ డు' : 10.2-490-చ. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని ఘోషయాత్ర
'హలధర యిల్వలుండను స' : 10.2-937-చ. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని తీర్థయాత్ర
'హలధరు డమర్త్య చరిత' : 10.2-960-క. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'హలధరు బలుపిడికిట హ' : 10.1-738-క. : దశమ-పూర్వ : ప్రలంబాసుర వధ
'హలిహలహృత కరికుంభ స' : 10.1-1566-క. : దశమ-పూర్వ : బలరాముడు విజృంభించుట
'హల్లక బిసురుహ సరసీ' : 9-601-క. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'హవరక్షా చరణుండ వై ' : 4-197-మ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'హవరూపివి హవనేతవు హ' : 3-427-క. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'హసిత హరినీలనిభ వసన' : 10.1-1563-లవి. : దశమ-పూర్వ : బలరాముడు విజృంభించుట
'హాటకేశ్వరుఁడైన యంబ' : 5.2-111-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'హా దనుజేంద్ర హా సు' : 9-308-ఉ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'హా నరనాథ హా సుమహిత' : 4-843-ఉ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'హా మనోనాథ హా వీర హ' : 10.1-1387.1-తే. : దశమ-పూర్వ : కంసుని భార్యలు విలపించుట
'హారకలాప పుష్పనిచయం' : 3-289-ఉ. : తృతీయ : బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్ష మగుట
'హార కిరీట కేయూర కం' : 10.2-394-సీ. : దశమ-ఉత్తర : బాణాసురునితో యుద్ధంబు
'హార కిరీట కేయూర కం' : 4-251-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'హార కిరీట కేయూర కు' : 8-161-సీ. : అష్టమ : విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
'హార కుండల కటక కేయూ' : 10.2-1312.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
'హార వనమాలికా మహితో' : 10.2-747.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'హారవల్లు లురగహారవల' : 10.1-297.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : హరిహరా భేదము చూపుట
'హారికి నందగోకులవిహ' : 1-29-ఉ. : ప్రథమ : షష్ఠ్యంతములు
'హాలా ఘూర్ణిత నేత్ర' : 6-98-శా. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'హాలాపాన విజృంభమాణ ' : 7-215-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'హాలాహల భక్షణ కథ హే' : 8-250-క. : అష్టమ : గరళ భక్షణము
'హాసంబులఁ గరతల వి న' : 10.1-1097-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలవద్ద పాడుట
'హాసావలోకనంబుల భాసి' : 5.1-36-క. : పంచమ - పూర్వ : వర్షాధిపతుల జన్మంబు
'హాహాకారము లెసఁగఁగ ' : 4-330-క. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'హాహా యని భూతావళి హ' : 10.2-893-క. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'హింసఁ గావింపకుండు ' : 4-149.1-తే. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'హితవు గల కుడుపు మఱ' : 6-49-క. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'హీనవంశ జాతు లేలెదర' : 1-398.1-ఆ. : ప్రథమ : గోవృషభ సంవాదం
'హీనుఁడఁ జండాలుండను' : 9-645-క. : నవమ : రంతిదేవుని చరిత్రము
'హీను లగు మృత్యుదౌహ' : 4-574.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'హుంకార కంకణ క్రేంక' : 10.2-323-సీ. : దశమ-ఉత్తర : బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
'హుమ్మని మ్రోఁగుచుం' : 10.2-741-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధ వధ
'హృదయమునఁ బొడము యౌవ' : 6-92-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'హృదయేశ నీ ప్రసన్నత' : 8-727-క. : అష్టమ : కడలిలో నావను గాచుట
'హృదయేశ్వర మా హృదయమ' : 10.1-1057-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'హేమమయ మైన యండంబులో' : 3-897.1-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మాండోత్పత్తి
'హేయగుణరహితుఁ డనఁగల' : 3-957-క. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'హైహయాధీశ్వరుం డర్జ' : 9-431-సీ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'హోత కౌశికుఁ డధ్వర్' : 9-200.1-తే. : నవమ : హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
'హోత పెడచేత నిల యను' : 9-10.1-తే. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'హోమానలంబుల ధూమంబు ' : 3-604-సీ. : తృతీయ : హిరణ్యకశిప హిరణ్యాక్షుల జన్మ/