పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 6)అనినఁదె - అనిపరీక్షి

అదిరెం - అనినఁదం⇐ - || - అనిపలికి - అనియిట్లా⇒

'అనినఁ దెలివొంది వా' : 10.2-1073-తే. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'అనినఁ బరమభాగవతశేఖర' : 7-269-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'అనినఁ బరీక్షిన్నరే' : 8-430-వ. : అష్టమ : 14ఇంద్రసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'అనినఁ బరీక్షిన్నరే' : 10.2-453-వ. : దశమ-ఉత్తర : శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
'అనినఁ బారాశర్యుం డ' : 1-90-వ. : ప్రథమ : నారదాగమనంబు
'అనినఁ బ్రసన్నుఁడై' : 10.2-432-చ. : దశమ-ఉత్తర : మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
'అనినఁ బ్రసన్నుఁడై ' : 3-204-సీ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'అనినఁ బ్రహ్లాదుం డ' : 7-375-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'అనినఁ బ్రాణవల్లభకు' : 10.2-152-వ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసుర వధ కేగుట
'అనినఁ బ్రియునకుం బ' : 10.2-154-వ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసుర వధ కేగుట
'అనినఁ బ్రౌఢకుమారున' : 10.1-879-వ. : దశమ-పూర్వ : యాగము చేయ యోచించుట
'అనినం గన్నతండ్రికి' : 7-165-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అనినం గృష్ణుండు నా' : 11-107-వ. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'అనినం బరాశరముని మన' : 9-5-వ. : నవమ : సూర్యవంశారంభము
'అనినం బరీక్షిజ్జనప' : 6-297-వ. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'అనినం బరీక్షిన్నరే' : 6-160-వ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అనినం బరీక్షిన్నరే' : 10.1-1642-వ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు నీరగుట
'అనినం బరీక్షిన్నరే' : 6-42-వ. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'అనినం బారాశర్య కుమ' : 8-432-వ. : అష్టమ : 14ఇంద్రసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'అనినం బ్రోడ చేడిఓ ' : 9-393-వ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'అని నగుచు విడిపించ' : 10.1-1579-వ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని విడుచుట
'అనిన గురునందనుం గో' : 7-178-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అనిన గృహస్థునకు గృ' : 8-478-వ. : అష్టమ : పయోభక్షణ వ్రతము
'అని నగ్నజిత్తు తన ' : 10.2-138-వ. : దశమ-ఉత్తర : నాగ్నజితి పరిణయంబు
'అనిన జగదీశ్వరుండు.' : 10.1-869-వ. : దశమ-పూర్వ : విప్రవనితా దత్తాన్న భోజనంబు
'అనిన జనపాలునకు ని ' : 11-10-క. : ఏకాదశ : యాదవుల హతంబు
'అనిన దరహసితవదనుండై' : 10.1-832-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'అనిన ధర్మనందనపౌత్ర' : 1-426-వ. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'అనిన ధర్మనందనుం డి' : 7-388-వ. : సప్తమ : త్రిపురాసుర సంహారము
'అనిన ధృతరాష్ట్రుం ' : 10.1-1522-వ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూర ధృతరాష్ట్రుల సంభాషణ
'అనిన నంగిరసుం డిట్' : 6-461-వ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'అనిన నందుం డిట్లని' : 10.1-207-వ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవ నందుల సంభాషణ
'అనిన నక్రూరుం డిట్' : 10.1-1164-వ. : దశమ-పూర్వ : కంసు డక్రూరునితో మాట్లాడుట
'అనిన నఖిల దేశీయు ల' : 8-522-వ. : అష్టమ : వామనుని విప్రుల సంభాషణ
'అనిన నగధరుం డిట్లన' : 10.1-1553-వ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని సంవాదము
'అనిన నగుఁగాక యని వ' : 10.1-494-వ. : దశమ-పూర్వ : చల్దు లారగించుట
'అనిన నట్లగాక యని చ' : 12-13-వ. : ద్వాదశ : కల్క్యవతారంబు
'అనిన నతం డతని కిట్' : 10.2-875-వ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'అనిన నతం డిట్లనియె' : 10.1-1240-వ. : దశమ-పూర్వ : శ్రీమానినీచోర దండకము
'అనిన న మ్మానవతు లొ' : 10.1-828-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'అనిన న య్యగాధజలంబు' : 10.1-633-వ. : దశమ-పూర్వ : విషకలిత కాళింది గనుగొనుట
'అనిన న య్యబల యిట్ల' : 10.1-1277-వ. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జ ననుగ్రహించుట
'అనిన నయ్యింతి యౌఁగ' : 10.2-974-తే. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'అనిన నయ్యింతి వెఱచ' : 9-426-వ. : నవమ : జమదగ్ని వృత్తాంతము
'అనిన నయ్యుత్తరానంద' : 2-57-వ. : ద్వితీయ : శుకుడు స్తోత్రంబు సేయుట
'అనిన నయ్యువిదకుఁ బ' : 9-719-వ. : నవమ : వసుదేవుని వంశము
'అనిన నరసింహదేవుం డ' : 7-382-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'అనిన నరేంద్రుం డిట' : 10.1-970-వ. : దశమ-పూర్వ : శరద్రాత్రి గోపికలు జేరవచ్చుట
'అనిన నరేంద్రునకు మ' : 10.2-150-వ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసుర వధ కేగుట
'అనిన నర్జునుండు జల' : 1-152-వ. : ప్రథమ : ద్రౌపది పుత్రశోకం
'అనిన నర్జునునకుఁ గ' : 10.2-118-వ. : దశమ-ఉత్తర : అర్జునితో మృగయావినోదంబు
'అనిన నశ్వినిదేవతలు' : 9-59-వ. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'అనిన నా చంద్రమౌళి ' : 10.2-532-తే. : దశమ-ఉత్తర : కాశీరాజు వధ
'అనిన నాతండు సంతానా' : 4-400-వ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'అనిన నానకదుందుభి న' : 10.1-51-వ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'అనిన నారదుం డిట్లన' : 1-94-వ. : ప్రథమ : నారదాగమనంబు
'అనిన నారదుం డిట్లన' : 7-128-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అనిన నారదుం డిట్లన' : 7-390-వ. : సప్తమ : త్రిపురాసుర సంహారము
'అనిన నారదుం డిట్లన' : 7-445-వ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'అనిన నారదుం డిట్లన' : 7-21-వ. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'అనిన నారదుండు ధర్మ' : 7-409-వ. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'అనిన నాశ్రితవత్సలు' : 1-183-వ. : ప్రథమ : అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
'అనిన నింద్రుం డిట్' : 6-356-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అనిన నియ్యకొని.' : 9-627-వ. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'అనిన నియ్యకొని మహో' : 7-341-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'అనిన నుషాసతి దన మన' : 10.2-368-క. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
'అనిన నూర్వశి యిట్ల' : 9-414-వ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'అనిన నౌఁ గాక యని మ' : 7-346-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'అనిన బరమయాచకునకుఁ ' : 8-567-వ. : అష్టమ : వామనుడు దాన మడుగుట
'అనిన బ్రహ్మ యిట్లన' : 9-109-వ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'అనిన భక్తవత్సలుం డ' : 7-397-వ. : సప్తమ : త్రిపురాసుర సంహారము
'అనిన భక్తవత్సలుని ' : 7-281-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'అనిన భక్తునికి భక్' : 7-377-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'అనిన భగవంతుం డిట్ల' : 3-914-వ. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'అనిన భూదేవి యిట్లన' : 1-401-వ. : ప్రథమ : గోవృషభ సంవాదం
'అనిన భూవరుం డిట్లన' : 8-436-వ. : అష్టమ : 14ఇంద్రసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'అనిన మనోవల్లభ పలుక' : 8-474-వ. : అష్టమ : అదితి కశ్యపుల సంభాషణ
'అనిన మఱియుం బరాశరప' : 10.2-1034-వ. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకపంచకమున కరుగుట
'అని నమస్కరించి హవి' : 10.1-811-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల కాత్యాయని సేవనంబు
'అని నమస్కరించె నంత' : 10.1-1739-వ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమనంబు
'అనిన మునివరునకు భూ' : 10.2-796-వ. : దశమ-ఉత్తర : శిశుపాలుని వధించుట
'అనిన మునీంద్రుఁ గన' : 10.2-961-చ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'అనిన మునీంద్రుఁ డి' : 3-718-సీ. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'అనిన మునీంద్రుఁ డి' : 10.2-819-చ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'అనిన మురాంతకుండు ద' : 10.2-896-చ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'అనిన మొగంబునం జిఱు' : 8-571-వ. : అష్టమ : వామనుడు దాన మడుగుట
'అని నమ్మంబలికిన యర' : 10.2-1291-వ. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'అనిన యమభటు లిట్లని' : 6-83-వ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అనిన యుధిష్ఠరుం డి' : 7-443-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
'అనిన యుధిష్ఠిరుం డ' : 10.2-109-వ. : దశమ-ఉత్తర : ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
'అనిన యోగీంద్రుండు ' : 4-853-వ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'అనిన రతి యిట్లనియె' : 10.2-13-వ. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
'అనిన రాజిట్లనియె.' : 10.2-134-వ. : దశమ-ఉత్తర : నాగ్నజితి పరిణయంబు
'అనిన రాజిట్లనియె మ' : 10.1-1683-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
'అనిన రాజునకుఁ బురో' : 7-175-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అనిన రాజునకు శుకుం' : 10.2-539-వ. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'అనిన రాజునకు శుకుం' : 11-118-వ. : ఏకాదశ : శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
'అనిన రాజేంద్రుండు ' : 11-56-వ. : ఏకాదశ : ప్రబుద్ధుని సంభాషణ
'అనిన రోషబంధురుండై ' : 10.1-1551-వ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని సంవాదము
'అనిన రోషించి.' : 10.1-1555-వ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని సంవాదము
'అనిన రోషించి వాఁ డ' : 10.1-1259-వ. : దశమ-పూర్వ : రజకునివద్ద వస్త్రము ల్గొనుట
'అనిన వసుదేవుండు నం' : 10.1-209-వ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవ నందుల సంభాషణ
'అనిన వాఁడిట్లనియె ' : 10.1-1117-వ. : దశమ-పూర్వ : సర్పరూపి శాపవిమోచనము
'అనిన వాని దీనాలాపం' : 9-646-వ. : నవమ : రంతిదేవుని చరిత్రము
'అనిన వారలకు జలరాశి' : 10.1-1420-వ. : దశమ-పూర్వ : గురుపుత్రుని తేబోవుట
'అనిన వార లేము వాల్' : 9-354-వ. : నవమ : శ్రీరామాదుల వంశము
'అనిన విదేహభూపాలుడు' : 11-45-వ. : ఏకాదశ : హరిముని సంభాషణ
'అనిన విని.' : 3-374-వ. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'అనిన విని.' : 8-603-వ. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'అనిన విని.' : 10.2-877-వ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'అనిన విని.' : 10.1-985-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
'అనిన విని కరాళించి' : 7-283-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'అనిన విని కరుణాకరు' : 8-699-వ. : అష్టమ : మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
'అనిన విని కాలయవనుం' : 10.1-1584-వ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనునికి నారదుని బోధ
'అనిన విని గురుభక్త' : 9-554-వ. : నవమ : పూరువు వృత్తాంతము
'అనిన విని గోవింద స' : 10.1-859-వ. : దశమ-పూర్వ : విప్రవనితా దత్తాన్న భోజనంబు
'అనిన విని జరాసంధుం' : 10.2-726-వ. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
'అనిన విని తండ్రికి' : 9-550-వ. : నవమ : యయాతి శాపము
'అనిన విని తర్వాతి ' : 10.1-68-వ. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'అనిన విని దరహసితవద' : 8-485-వ. : అష్టమ : పయోభక్షణ వ్రతము
'అనిన విని దేవముని ' : 10.1-1586-వ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనునికి నారదుని బోధ
'అనిన విని ధనంజయుఁ ' : 10.2-120-వ. : దశమ-ఉత్తర : అర్జునితో మృగయావినోదంబు
'అనిన విని ధర్మనందన' : 7-26-వ. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'అనిన విని నందుండు ' : 10.1-935-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపకులు నందునికి జెప్పుట
'అనిన విని నగుచు జల' : 10.1-945-వ. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రుడు పొగడుట
'అనిన విని నరేంద్రా' : 1-293-వ. : ప్రథమ : పరీక్షి జ్జన్మంబు
'అనిన విని నరేంద్రు' : 10.1-589-వ. : దశమ-పూర్వ : పులినంబునకు తిరిగివచ్చుట
'అనిన విని పరీక్షిన' : 9-339-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'అనిన విని పరీక్షిన' : 9-511-వ. : నవమ : యయాతి చరిత్రము
'అనిన విని ప్రళయకాల' : 10.1-1526-వ. : దశమ-పూర్వ : అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
'అనిన విని భూదేవోత్' : 1-291-వ. : ప్రథమ : పరీక్షి జ్జన్మంబు
'అనిన విని భూవరుండు' : 9-428-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'అనిన విని మానవతులు' : 10.1-843-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'అనిన విని మునీంద్ర' : 10.1-702-వ. : దశమ-పూర్వ : కాళియుని పూర్వకథ
'అనిన విని మేఘగంభీర' : 10.1-1652-వ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు నీరగుట
'అనిన విని యంతరిక్ష' : 11-50-వ. : ఏకాదశ : అంతరిక్షు సంభాషణ
'అనిన విని యందావిర్' : 11-60-వ. : ఏకాదశ : ఆవిర్హోత్రుని భాషణ
'అనిన విని యందుఁ గర' : 11-77-వ. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'అనిన విని యద్రితనయ' : 6-504-వ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'అనిన విని రాజముఖ్య' : 9-144-క. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'అనిన విని రాజయోగిక' : 10.1-352-వ. : దశమ-పూర్వ : నంద యశోదల పూర్వజన్మ
'అనిన విని రా జిట్ల' : 10.2-46-వ. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'అనిన విని రా జిట్ల' : 10.1-349-వ. : దశమ-పూర్వ : నంద యశోదల పూర్వజన్మ
'అనిన విని రాజునకు ' : 2-14-వ. : ద్వితీయ : ధారణా యోగ విషయంబు
'అనిన విని రామకృష్ణ' : 10.1-1418-వ. : దశమ-పూర్వ : గురుపుత్రుని తేబోవుట
'అనిన విని రోషించి.' : 10.1-1262-వ. : దశమ-పూర్వ : రజకునివద్ద వస్త్రము ల్గొనుట
'అనిన విని రోషించి ' : 10.1-1339-వ. : దశమ-పూర్వ : చాణూరునితో సంభాషణ
'అనిన విని రోషించి ' : 7-151-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అనిన విని వీఁడె వీ' : 10.1-1429-క. : దశమ-పూర్వ : గురుపుత్రుని తెచ్చి ఇచ్చుట
'అనిన విని శుకయోగివ' : 10.2-48-వ. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకమణి పొందుట
'అనిన విని శుకయోగీం' : 10.2-817-వ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'అనిన విని శుకుం డి' : 9-430-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'అనిన విని సంతసించి' : 10.2-71-వ. : దశమ-ఉత్తర : జాంబవతి పరిణయంబు
'అనిన విని సకల గోపజ' : 10.1-928-వ. : దశమ-పూర్వ : గోవర్ధనగిరి నెత్తుట
'అనిన విని సకలజనంబు' : 10.2-300-వ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మి బలరాముల జూదంబు
'అనిన విని సర్వజ్ఞు' : 10.1-909-వ. : దశమ-పూర్వ : పాషాణ సలిల వర్షంబు
'అనిన విని సర్వజ్ఞు' : 1-326-వ. : ప్రథమ : ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
'అనిన విని సుందరు ల' : 10.1-835-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'అనిన విని సూతుం డి' : 2-44-వ. : ద్వితీయ : మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
'అనిన విని హరిమధ్యల' : 10.1-837-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'అనిన విని హరి యిట్' : 10.1-1336-వ. : దశమ-పూర్వ : చాణూరునితో సంభాషణ
'అనిన వేల్పుఁదపసికి' : 7-228-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'అనిన వైదర్భి యిట్ల' : 10.1-1737-వ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమనంబు
'అనిన శంకరుఁ డతనికి' : 10.2-531-తే. : దశమ-ఉత్తర : కాశీరాజు వధ
'అనిన శంకరుండును శా' : 12-39-వ. : ద్వాదశ : మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
'అనిన శర్యాతి భీతుం' : 9-55-వ. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'అనిన శుకయెగీంద్రుం' : 5.2-134-వ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'అనిన శుకయోగికి రాజ' : 10.2-537-వ. : దశమ-ఉత్తర : కాశీరాజు వధ
'అనిన శుకయోగి రాజయో' : 10.2-798-వ. : దశమ-ఉత్తర : శిశుపాలుని వధించుట
'అనిన శుకయోగీంద్రుం' : 5.2-130-వ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'అనిన శుకయోగీంద్రున' : 12-20-వ. : ద్వాదశ : కలియుగ ధర్మ ప్రకారంబు
'అనిన శుకుం డిట్లని' : 5.1-84-వ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'అనిన శుకుం డిట్లని' : 6-47-వ. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'అనిన శుకుం డిట్లని' : 6-509-వ. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'అనిన శుకుం డిట్లని' : 7-4-వ. : సప్తమ : నారాయణుని వైషమ్య అభావం
'అనిన శుకుం డిట్లని' : 8-5-వ. : అష్టమ : స్వాయంభువాది చరిత్ర
'అనిన శుకుం డిట్లని' : 8-240-వ. : అష్టమ : గరళ భక్షణము
'అనిన శుకుం డిట్లని' : 8-438-వ. : అష్టమ : బలి యుద్ధ యాత్ర
'అనిన శుకుం డిట్లని' : 9-341-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'అనిన శుకుం డిట్లని' : 9-513-వ. : నవమ : యయాతి చరిత్రము
'అనిన శుకుం డిట్లని' : 10.1-591-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు అత్మీయు డగుట
'అనిన శుకుం డిట్లని' : 10.1-635-వ. : దశమ-పూర్వ : విషకలిత కాళింది గనుగొనుట
'అనిన శుకుం డిట్లని' : 10.1-972-వ. : దశమ-పూర్వ : శరద్రాత్రి గోపికలు జేరవచ్చుట
'అనిన శుకుం డిట్లని' : 10.2-1036-వ. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకపంచకమున కరుగుట
'అనిన శుకుండిట్లనియ' : 10.1-1105-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలతోడ క్రీడించుట
'అనిన శుకుండిట్లనియ' : 10.1-393-వ. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకుల నారదశాపం
'అనిన శుకుం డిట్లని' : 6-435-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అనిన శుక్రుం డి ట్' : 8-679-వ. : అష్టమ : బలియజ్ఞమును విస్తరించుట
'అనిన శ్రీహరి యిట్ల' : 10.1-1548-వ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని సంవాదము
'అనిన సంజయుండు దయాస' : 1-322-వ. : ప్రథమ : ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
'అనిన సురరాజునకు సు' : 8-455-వ. : అష్టమ : బృహస్పతి మంత్రాంగము
'అనిన సూతుం డిట్లని' : 1-230-వ. : ప్రథమ : భీష్మనిర్యాణంబు
'అనిన సూతుం డిట్లని' : 1-278-వ. : ప్రథమ : కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
'అనిన హరికింకరుండు ' : 7-273-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'అనిన హరి యిట్లనియె' : 1-150-వ. : ప్రథమ : ద్రౌపది పుత్రశోకం
'అనిన హరి యిట్లనియె' : 10.2-190-వ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'అని నారదుం గొనియాడ' : 1-136-వ. : ప్రథమ : నారదునికి దేవుడు దోచుట
'అని నారదుండు పలికి' : 4-267-క. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'అని నారదుండు బోధిం' : 6-227-వ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'అని నారదోక్త ప్రకా' : 7-237-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'అని నిఖిల భువన ప్ర' : 1-4-వ. : ప్రథమ : ఉపోద్ఘాతము
'అని నియమించె నంత న' : 10.1-1212-వ. : దశమ-పూర్వ : వ్రేతలు కలగుట
'అని నిశ్చయించి.' : 10.1-37-వ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'అని నిశ్చయించి.' : 10.1-344-వ. : దశమ-పూర్వ : నోటిలో విశ్వరూప ప్రదర్శన
'అని నిశ్చయించి.' : 9-256-వ. : నవమ : ఖట్వాంగుని చరిత్రము
'అని నిశ్చయించి కేల' : 10.1-367-వ. : దశమ-పూర్వ : యశోద కృష్ణుని అదిలించుట
'అని నిశ్చయించి క్ర' : 10.1-82-వ. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'అని నిశ్చయించి యోజ' : 10.1-467-వ. : దశమ-పూర్వ : అఘాసుర వధ
'అని నిశ్చయించుకొని' : 9-397-వ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'అని పద్మోదరుఁ డాడి' : 10.2-1011-క. : దశమ-ఉత్తర : గురుప్రశంస చేయుట
'అని పయ్యెదఁ జక్కఁ ' : 10.1-153-వ. : దశమ-పూర్వ : మాయ మింటనుండి పలుకుట
'అని పరమేశ్వరుండు ప' : 7-371-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'అని పరసంకటంబు దలంప' : 6-359-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అని పరీక్షన్నరేంద్' : 6-444-వ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'అని పరీక్షిన్నరేంద' : 1-527-వ. : ప్రథమ : శుకుని మోక్షోపాయం బడుగట/