పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 59)సవర - స్వారో

ష, స - సవనా⇐ - || - హ - ⇒

'సవరక్షార్థము దండ్ర' : 9-260-మ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'సవరనై లక్ష యోజనముల' : 8-202-సీ. : అష్టమ : కూర్మావతారము
'సవాసనోచ్ఛేదకంబు గా' : 4-863-వ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'సస్మితాలోక సతత ప్ర' : 4-710.1-తే. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'సాంఖ్య యోగ నిగమ సత' : 10.1-1474-ఆ. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవుడు గోపికల నూరార్చుట
'సాంద్రశరచ్చంద్ర చం' : 10.2-1310-సీ. : దశమ-ఉత్తర : మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
'సాంద్రశరచ్చంద్ర చం' : 2-188-సీ. : ద్వితీయ : గోవర్థనగిరి ధారణంబు
'సాంద్రశరచ్చంద్ర చం' : 10.2-1173-సీ. : దశమ-ఉత్తర : సుభద్రా పరిణయంబు
'సాంబుని సాల్వభూవిభ' : 10.2-857-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'సాక్షాత్కృతుండును ' : 4-835-సీ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'సాగర సుబుద్ధితోడను' : 10.1-1419-క. : దశమ-పూర్వ : గురుపుత్రుని తేబోవుట
'సాత్యకి చండరోషమున ' : 10.2-859-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'సాత్యవతేయ కశ్యప భర' : 10.2-766-సీ. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'సాధనాయ పురాపురుషాయ' : 4-702.1-తే. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'సాధుజనముల మనములు స' : 3-838.1-తే. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'సాధుద్వార కవాట కుడ' : 10.1-1597-శా. : దశమ-పూర్వ : ద్వారకానగర నిర్మాణము
'సాధురక్షకుండు షడ్వ' : 8-282.1-ఆ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
'సాధుల హృదయము నాయది' : 9-123-క. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'సాధువులగు జంతువులక' : 1-424-క. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'సాధువు సుశీలనిధియు' : 4-392.1-తే. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'సాములు లేవు పిన్నల' : 10.1-1337-ఉ. : దశమ-పూర్వ : చాణూరునితో సంభాషణ
'సారణుఁ డేపుమైఁ గద' : 10.2-863-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'సారథి వేయు హయంబుల ' : 8-363-క. : అష్టమ : జంభాసురుని వృత్తాంతము
'సారమతిఁ బ్రణుతి సే' : 10.1-1486-క. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవునికడ గోపికలు వగచుట
'సారముల నెల్ల నెఱుగ' : 1-81-క. : ప్రథమ : శుకుడు భాగవతంబు జెప్పుట
'సార వివేకలార గృహసం' : 4-778-ఉ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'సారిథిఁ జూచి యిట్ల' : 10.2-874-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'సార్థంబు లయిన రథంబ' : 10.1-21-వ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవ దేవకీల ప్రయాణం
'సాలావృక కపి భల్లుక' : 1-122-క. : ప్రథమ : నారదుని పూర్వకల్పము
'సాల్వ జరాసంధ చై ద్' : 10.2-235-సీ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
'సావధానులరై వినుం డ' : 2-284-వ. : ద్వితీయ : శౌనకుడు సూతు నడుగుట
'సావర్ణి మనువు వేళన' : 8-664-క. : అష్టమ : రాక్షసుల సుతల గమనంబు
'సింధుర భంజనపూరిత బ' : 10.1-1542-క. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధునితో పోర వెడలుట
'సింధురవైరివిక్రము' : 10.2-349-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
'సిగ్గుపడుట గల్గి స' : 9-338-ఆ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'సిగ్గొకయింతలేక వెల' : 9-378-ఉ. : నవమ : చంద్రవంశారంభము
'సితచ్ఛత్ర చామర శంఖ' : 10.2-578-వ. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు నాగనగరం బేగుట
'సిద్ధ చారణ గంధర్వ ' : 6-259.1-తే. : షష్ఠ : బృహస్పతి తిరస్కారము
'సిద్ధచారణ గంధర్వ స' : 4-689.1-తే. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'సిద్ధమండలంబు సేవిం' : 6-468.1-ఆ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'సిద్ధములు గాన సన్న' : 4-445.1-తే. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'సిద్ధవిచారు గభీరున' : 10.1-1436-క. : దశమ-పూర్వ : గోపస్త్రీలకడ కుద్ధవుని బంపుట
'సిద్ధామృతరస మహిమను' : 7-398-క. : సప్తమ : త్రిపురాసుర సంహారము
'సిద్ధించెన్ సురలార' : 8-382-శా. : అష్టమ : నముచి వృత్తాంతము
'సిద్ధు లిట్లనిరి.' : 4-186-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'సిద్ధు లిట్లనిరి.' : 7-315-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'సిరికిం జెప్పఁడు శ' : 8-96-మ. : అష్టమ : విష్ణువు ఆగమనము
'సిరికి నుదార చిహ్న' : 10.1-992-చ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల దీనాలాపములు
'సిరి చాంచల్యముతోడి' : 1-271-మ. : ప్రథమ : కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
'సిరిపెనిమిటి పుత్త' : 10.2-43-క. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'సిరి మమ్మున్ బ్రతు' : 10.1-216-మ. : దశమ-పూర్వ : పూతన బాలకృష్ణుని చూచుట
'సిరియుం బద్మభవేశ ద' : 10.2-131-మ. : దశమ-ఉత్తర : నాగ్నజితి పరిణయంబు
'సిరియును వంశము రూప' : 10.2-233-క. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
'సీత సుద్దరాలు చిత్' : 9-355-ఆ. : నవమ : శ్రీరామాదుల వంశము
'సీరినిఁ దన మనమున న' : 10.2-547-క. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'సీరియు వారికిఁ గరు' : 10.2-486-క. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని ఘోషయాత్ర
'సుందరతనులు దదుత్సవ' : 10.2-1087-క. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'సుందరదివ్యరత్నరుచి' : 10.2-1304-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
'సుందర మగు తన రూపము' : 10.2-9-క. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
'సుందరమగు నొక సుందర' : 10.2-625-క. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'సుందర సాయంసంధ్యా వ' : 10.1-1293-క. : దశమ-పూర్వ : సూర్యాస్తమయ వర్ణన
'సుందరులగు పురుషులఁ' : 8-308-క. : అష్టమ : జగన్మోహిని వర్ణన
'సుఖంబున నుండు నట్ట' : 10.2-1028-వ. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'సుఖములను బొందె నట్' : 4-233.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'సుఖాసీనుండై యున్న' : 10.2-1311-వ. : దశమ-ఉత్తర : మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
'సుగుణాంభోనిధి ఫాలల' : 10.2-352-మ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
'సుగుణాఢ్య విను నేన' : 9-531-సీ. : నవమ : దేవయాని యయాతి వరించుట
'సుచరిత్ర విను విధి' : 4-11-సీ. : చతుర్థ : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
'సుడిగాలి వచ్చి నిన' : 10.1-268-క. : దశమ-పూర్వ : తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
'సుడియుచు వ్రాలుచుఁ' : 10.1-357-క. : దశమ-పూర్వ : చిలుకుతున్న కవ్వం పట్టుట
'సుడి యెఱుఁగని హరి ' : 10.1-265-క. : దశమ-పూర్వ : తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
'సుత దార మిత్రానుజు' : 3-946-సీ. : తృతీయ : సాంఖ్యయోగంబు
'సుత సహోదర పురోహిత ' : 10.2-822-సీ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'సుత సహోదర హిత పురో' : 10.2-801.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'సుతుఁ గనె దేవకి నడ' : 10.1-109-క. : దశమ-పూర్వ : దేవకి కృష్ణుని కనుట
'సుతునిఁ గృపసేసి నన' : 3-828.1-తే. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'సుతులకుఁ బితృశుశ్ర' : 6-284-క. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'సుతుల హితుల విడిచి' : 2-53-ఆ. : ద్వితీయ : హరిభక్తిరహితుల హేయత
'సుదతితోడ నీరు చొచ్' : 10.1-1028.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'సుదతి మున్ను గన్న ' : 10.1-46-ఆ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'సుదతీ యెవ్వరి దాన?' : 10.2-117-మ. : దశమ-ఉత్తర : అర్జునితో మృగయావినోదంబు
'సునిశితభక్తిఁ దన్మ' : 10.2-811-చ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'సునిశిత భక్తిఁ దన్' : 3-541-చ. : తృతీయ : శ్రీహరి దర్శనంబు
'సుభగయోగ సమాధి నిష్' : 4-680.1-తే. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'సుమహిత తత్త్వజ్ఞాన' : 3-855-క. : తృతీయ : కన్యకానవక వివాహంబు
'సుమహితధ్యానమునఁ బర' : 3-942.1-తే. : తృతీయ : సాంఖ్యయోగంబు
'సుమహిత నిత్య ముక్త' : 4-628-చ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'సుమహిత నిశిత త్రిశ' : 4-116-సీ. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'సుమహిత శుద్ధ సత్త్' : 4-888-చ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'సుమహిత స్వప్న సుషు' : 10.2-1079-సీ. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'సుర గంధర్వ నభశ్చర ' : 10.2-525-క. : దశమ-ఉత్తర : కాశీరాజు వధ
'సుర గరుడ ఖచర విద్య' : 11-83-క. : ఏకాదశ : వైకుంఠం మరలఁ గోరుట
'సుర గరుడ యక్ష కిన్' : 4-904-క. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'సురగురునకు మీఁదై భ' : 5.2-90-క. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'సుర గురులగు యోగీంద' : 10.1-875-క. : దశమ-పూర్వ : విప్రుల విచారంబు
'సుర చారణ విద్యాధర ' : 7-301-క. : సప్తమ : నృసింహరూప ఆవిర్భావము
'సురతవర్ధనంబు శోకాప' : 10.1-1051-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'సుర తిర్యఙ్నర రాక్' : 3-251-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'సుర తిర్యఙ్మనుజస్థ' : 3-905-క. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'సురదుందుభి పణ వానక' : 4-375-క. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'సురపతిపంపున మాతలి ' : 9-298-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'సురపతి వరుణాదులతో ' : 8-147-క. : అష్టమ : సురలు బ్రహ్మ శరణు జొచ్చుట
'సురభి కాలాగరు హరిచ' : 10.2-1143-సీ. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'సురభికుసుమ మాలికలు' : 10.2-984-వ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలుని ఆదరించుట
'సురభిక్షీరములన్ సు' : 10.1-951-మ. : దశమ-పూర్వ : కామధేనువు పొగడుట
'సురరాజవైరి లోఁబడెఁ' : 7-293-క. : సప్తమ : నృసింహరూప ఆవిర్భావము
'సురరాజసుతుఁడు చూపె' : 1-159-క. : ప్రథమ : అశ్వత్థామని తెచ్చుట
'సురరాజు వింటికైవడి' : 10.1-1284-క. : దశమ-పూర్వ : విల్లు విరుచుట
'సురరిపు వాక్యాంకుశ' : 3-645-క. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'సురలం దోలుటయో సురా' : 7-146-మ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'సురలన్ సభ్యుల నార్' : 8-473-మ. : అష్టమ : అదితి కశ్యపుల సంభాషణ
'సుర లసురాంతకు మీఁద' : 10.2-1260-క. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'సురలు గురియించి రం' : 4-29.1-తే. : చతుర్థ : దక్షప్రజాపతి వంశ విస్తారము
'సురలోకంబుఁ గలంచి ద' : 2-146-మ. : ద్వితీయ : మత్స్యావతారంబు
'సురలోక సముద్ధరణము ' : 8-605-క. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'సురవరు లేయు బాణముల' : 6-366-చ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'సురవిమత విదారీ సుం' : 4-976-మా. : చతుర్థ : పూర్ణి
'సుర సిద్ద సాధ్య కి' : 2-274-సీ. : ద్వితీయ : శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
'సురుచిర భంగి నా సత' : 4-683-చ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'సురుచిర మృదుతల్పంబ' : 10.2-372-క. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
'సురుచిర లబ్ధ దక్షి' : 4-535-చ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'సువ్యక్త తంత్రరూపక' : 2-98-క. : ద్వితీయ : నారయ కృతి ఆరంభంబు
'సూక్ష్మకాలంబు విను' : 3-345.1-తే. : తృతీయ : కాల నిర్ణయంబు
'సూక్ష్మభూతమందుఁ జొ' : 10.1-126.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : దేవకి చేసిన స్తుతి
'సూతా యే యుగవేళ నేమ' : 1-75-శా. : ప్రథమ : శుకుడు భాగవతంబు జెప్పుట
'సూతుని బహువిధముల స' : 10.2-1339-క. : దశమ-ఉత్తర : యదు వృష్ణి భో జాంధక వంశంబు
'సూనున్ శాంతగుణ ప్ర' : 7-256-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'సూనృతంబుఁ గాని సుడ' : 8-643-ఆ. : అష్టమ : బలిని బంధించుట
'సూరిజనగేయ మగు రాజస' : 3-15-తే. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'సూరులు దొల్లి యే వ' : 10.1-1192-ఉ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకు వచ్చుట
'సూర్యచంద్రానలస్ఫుర' : 2-227-సీ. : ద్వితీయ : వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
'సూర్యసావర్ణి మన్వం' : 8-415-వ. : అష్టమ : 8సూర్యసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'సూర్యోదయాస్తమయంబుల' : 11-54-వ. : ఏకాదశ : ప్రబుద్ధుని సంభాషణ
'సృంజయభూపాలకులునుఁ ' : 10.2-708-క. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'సృష్టిచే నెవ్వఁడు ' : 8-10-సీ. : అష్టమ : 1స్వాయంభువ మనువు చరిత్ర
'సెలగోల పట్టుకొని జ' : 10.1-420-క. : దశమ-పూర్వ : కపటబాల లీలలు
'సేమంబు నీ కింద్రసే' : 8-667-సీ. : అష్టమ : రాక్షసుల సుతల గమనంబు
'సేవించి భక్తితో నా' : 3-266-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'సేవించెన్ రంగధామున' : 10.2-952-స్రగ్ద. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు పల్వలుని వధించుట
'సేవింతుము నిన్నెప్' : 7-221-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'సేవింప వారు దమకుం ' : 10.2-1235-క. : దశమ-ఉత్తర : విష్ణు సేవా ప్రాశస్త్యంబు
'సైకతములు రక్తచయము ' : 10.2-885.1-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'సొం పారఁగ నతనికి బ' : 10.2-1014-క. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'సొరిది క్షేత్రజ్ఞు' : 6-228-తే. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'సొలసి యొక్కమాటు సూ' : 8-275.1-ఆ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
'సోదరుఁ జంపిన పగ కై' : 7-94-క. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'సోమయాజి భార్యఁ గామ' : 5.2-156-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'సౌవర్ణ కంకణ ఝణఝణ న' : 10.2-177-సీ. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామ యుద్ధంబు
'స్తంభమునఁ జూపవేనిం' : 7-280-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'స్తంభాదికంబులు దనక' : 10.1-372-సీ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
'స్తనభారంబున డస్సి ' : 10.1-370-మ. : దశమ-పూర్వ : యశోద కృష్ణుని అదిలించుట
'స్తేయము లేనివృత్తి' : 7-415-ఉ. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'స్త్రీ నపుంసక పురు' : 8-85.1-తే. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'స్థాణున్ మెచ్చఁడు ' : 10.1-1341-శా. : దశమ-పూర్వ : చాణూరునితో సంభాషణ
'స్థిరమతితోడ రోహిణి' : 10.2-1064-చ. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'స్థిరమతి రాజ్యాభిష' : 4-673-సీ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'స్థిర శుభలీల నట్లర' : 3-540-చ. : తృతీయ : శ్రీహరి దర్శనంబు
'స్నానముచేయఁగ రామిన' : 10.1-113-క. : దశమ-పూర్వ : దేవకి కృష్ణుని కనుట
'స్నానము చేసిచేసి న' : 10.1-1229-ఉ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
'స్పష్టాహంకృతు లుల్' : 10.2-66-శా. : దశమ-ఉత్తర : జాంబవతి పరిణయంబు
'స్ఫురదనలాభశరంబులు ' : 10.2-869-క. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'స్ఫుర దళి శింజినీ ' : 10.2-359-చ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
'స్ఫురితవిబుధజన ముఖ' : 7-298-క. : సప్తమ : నృసింహరూప ఆవిర్భావము
'స్రస్తాకంపిత కేశబం' : 7-42-శా. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'స్వచ్ఛంబులై పొంగె ' : 10.1-106-సీ. : దశమ-పూర్వ : దేవకి కృష్ణుని కనుట
'స్వచ్ఛమైన ఫణంబు మీ' : 8-195-మత్త. : అష్టమ : సముద్ర మథన యత్నము
'స్వధర్మ నిరతుండైన ' : 4-699-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'స్వప్న మందు నెట్లు' : 6-482-ఆ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'స్వప్రాణంబుల నెవ్వ' : 1-157-శా. : ప్రథమ : ద్రౌపది పుత్రశోకం
'స్వర్గాపవర్గ సుద్వ' : 4-703-సీ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'స్వర్ణ పరిచ్ఛదస్వచ' : 4-315-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'స్వర్భువనాధినాథ సు' : 7-227-ఉ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'స్వస్తిజగత్త్రయీ భ' : 8-545-ఉ. : అష్టమ : వామనుడు యజ్ఞవాటిక చేరుట
'స్వాయంభువ మనువేళల ' : 6-193-క. : షష్ఠ : చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
'స్వారోచిషుం డన సప్' : 8-14-సీ. : అష్టమ : 2స్వారోచిషమనువు చరిత్ర/