పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 58)ష, స - సవనా

శ - ⇐ - || - సవర - స్వారో⇒

'షడ్గుణైశ్వర్య శాశ్' : 6-39-సీ. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'షణ్ముఖుండు దివ్యశర' : 5.2-65.1-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'సంకాశితోదయాచల పంకజ' : 10.1-1308-క. : దశమ-పూర్వ : సూర్యోదయ వర్ణన
'సంఖ్య జేయంగ రానివి' : 10.1-557.1-తే. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'సంగడిఁ దిరిగెడు శం' : 10.1-389-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
'సంగడి లోకము లన్నియ' : 10.1-446-క. : దశమ-పూర్వ : బకాసుర వధ
'సంగడీల నడుమఁ జక్కగ' : 10.1-498.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : చల్దు లారగించుట
'సంగ మచ్యుతజన తనుసం' : 9-82.1-తే. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'సంగరరంగ నిర్దళిత చ' : 10.2-351-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
'సంచితజ్ఞానఫల సుఖైశ' : 2-121.1-తే. : ద్వితీయ : అవతారంబుల వైభవంబు
'సంచితజ్ఞాన సుఖ బలె' : 10.2-247-తే. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
'సంచితభూరిబాహుబల శౌ' : 10.2-878-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'సంచిత భూరిబాహుబలసం' : 10.2-314-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
'సంచిత విప్రశాపమునఁ' : 7-338-ఉ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'సంతతంబును గృష్ణ సం' : 11-44-సీ. : ఏకాదశ : కవి సంభాషణ
'సంతత సవన దీక్షాశాల' : 4-680-సీ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'సంతతి లే దని మును ' : 10.1-201-క. : దశమ-పూర్వ : నందుడు వసుదేవుని చూచుట
'సంతతిలేనితనంబునఁ జ' : 9-684-క. : నవమ : ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
'సంతసమంది బంధుజనసన్' : 10.2-100-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : దుర్యోధనుని గదా విధ్యాభ్యాసము
'సంతస మింత లేదు మృగ' : 1-210-ఉ. : ప్రథమ : ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
'సంతసించెనేని సర్వభ' : 10.1-1701.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'సంతుష్టుఁడీ మూఁడు ' : 8-576-సీ. : అష్టమ : వామనుడు దాన మడుగుట
'సంతోషాశ్రులచేత న న' : 6-470-క. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'సంతోషించితి నీ చరి' : 7-369-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'సందర్శించు తలంపుల ' : 10.2-1116-వ. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'సందేహము మానుం డర వ' : 10.1-1439-క. : దశమ-పూర్వ : గోపస్త్రీలకడ కుద్ధవుని బంపుట
'సందేహ మేటికి జంభార' : 6-397-సీ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'సంధించి నీ యంగక సం' : 6-310-ఇ. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'సంపద చెడియును దైన్' : 8-640-క. : అష్టమ : బలిని బంధించుట
'సంపదలు గల్గుఁ బీడల' : 8-135.1-తే. : అష్టమ : గజేంద్రమోక్షణ కథా ఫలసృతి
'సంపన్నుం డొరుఁ గాన' : 10.1-394-శా. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకుల నారదశాపం
'సంపూర్ణపూర్ణిమా చం' : 3-132-సీ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'సంపూర్ణ వృష్టిఁ బర' : 1-233-సీ. : ప్రథమ : ధర్మనందన రాజ్యాభిషేకంబు
'సంభవస్థితిలయముల దం' : 8-385.1-తే. : అష్టమ : హరి హర సల్లాపాది
'సంసారజీమూత సంఘంబు ' : 7-171-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'సంసారమార్గ సంచారుఁ' : 5.1-174-సీ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'సంసార మిది బుద్ధిస' : 7-238-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'సంసారి యై యున్న జన' : 10.1-1663-సీ. : దశమ-పూర్వ : ముచికుందుడు స్తుతించుట
'సకలగుణాతీతు సర్వజ్' : 12-50-సీ. : ద్వాదశ : పురాణ గ్రంథ సంఖ్యలు
'సకల చరాచర జనకుఁ డై' : 4-101-సీ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'సకల జగన్నియామక విచ' : 3-434-చ. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'సకలజగన్నుతుం డితఁడ' : 4-464-చ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'సకల జగములఁ జేయింతు' : 4-484.1-తే. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'సకలజీవుల కెల్లఁ బ్' : 3-198-సీ. : తృతీయ : జగదుత్పత్తి లక్షణంబు
'సకల దిశలు గెలిచి స' : 10.1-1661-ఆ. : దశమ-పూర్వ : ముచికుందుడు స్తుతించుట
'సకల నియంత యైన హరి ' : 3-19-చ. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'సకల పురాణార్థ జ్ఞా' : 5.2-2-వ. : పంచమ - ఉత్తర : ఉపోద్ఘాతము
'సకలపురాణార్థ జ్ఞాన' : 5.1-2-వ. : పంచమ - పూర్వ : ఉపోద్ఘాతము
'సకలప్రాణిహృదంతరాళమ' : 1-185-మ. : ప్రథమ : అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
'సకలభావములను సాధులు' : 7-370-ఆ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'సకలభూతవ్రాత సంవాసు' : 10.1-1631-సీ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు వెంటజనుట
'సకల భూతేంద్రి యాశయ' : 4-271-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'సకల మహాద్వీప సహిత ' : 7-104-సీ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'సకల ముక్తిలోక సామ్' : 6-439.1-ఆ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'సకలర్తు శోభితంబును' : 3-813-క. : తృతీయ : కర్దముని విమానయానంబు
'సకలలోక నమస్కృతచరణక' : 3-924.1-తే. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'సకలలోకములకు సంహారక' : 6-245.1-ఆ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'సకలలోకాపకారి దుస్స' : 6-443-తే. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'సకల వర్ణాశ్రమాచార ' : 4-51-సీ. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'సకలవిప్రజనులు సగుణ' : 1-235.1-ఆ. : ప్రథమ : ధర్మనందన రాజ్యాభిషేకంబు
'సకలస్థావర జంగమప్రత' : 3-1019-మ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'సకలాంభోనిధి మేఖలావ' : 10.1-1312-మ. : దశమ-పూర్వ : మల్లరంగ వర్ణన
'సకలాగమార్థ పారగుఁ ' : 12-49-క. : ద్వాదశ : పురాణ గ్రంథ సంఖ్యలు
'సకలాత్ముఁడు దా నగు' : 4-206-క. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'సకలాభీరులు వీఁడె క' : 10.1-892-మ. : దశమ-పూర్వ : పర్వత భంజనంబు
'సకలార్థసంవేది యొక ' : 10.2-621-సీ. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'సకలావనీశు లిచ్చిన ' : 10.2-770-క. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'సకలోర్వీతలనాథ సన్న' : 10.2-350-మ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
'సకాములై యింద్రియజయ' : 3-1021-వ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'సఖులతోడ భూమిచక్ర మ' : 10.1-1163.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కంసు డక్రూరునితో మాట్లాడుట
'సఖుల యెడ సోదరస్థిత' : 7-115.1-తే. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'సగుణుఁడ నై లీలార్థ' : 3-325-క. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'సచ్చంద్రపాండురంబై ' : 8-255-క. : అష్టమ : ఉచ్చైశ్రవ ఆవిర్భవము
'సజల నీలాంబుద శ్యామ' : 10.2-1312-సీ. : దశమ-ఉత్తర : మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
'సజ్జనస్తుత విను చత' : 3-739-సీ. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'సజ్జనుని హృదయముఁ బ' : 4-690-తే. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'సటలు జళిపించి గర్జ' : 7-291.1-తే. : సప్తమ : నృసింహరూప ఆవిర్భావము
'సతతంబు నప్రతిహత యో' : 3-561-సీ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'సతతంబు నర్థార్థిజన' : 3-573-సీ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'సతతజ్ఞానరమా యశో బల' : 2-236-మ. : ద్వితీయ : వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
'సతత మరీచిముఖ్య మున' : 6-438-చ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'సతత మహత్త్వ సత్త్వ' : 6-199-చ. : షష్ఠ : చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
'సతతముఁ గృష్ణపాదజలజ' : 6-58-చ. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'సతతముఁ దమతమ సంపా ద' : 3-979-క. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'సతతమున్ సరసీరుహోదర' : 3-185-త. : తృతీయ : విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
'సతత యౌవనసుందరీయుత ' : 3-132.1-తే. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'సతతహింసాతిదంభ మాత్' : 3-953-తే. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'సతతాచార సమంచిత మతి' : 6-90-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'సతి దన పతి యగు నా ' : 4-59-క. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'సతి దన ప్రాణేశ్వరు' : 4-839-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'సతి నీ వెవ్వతె వీ ' : 5.1-27-క. : పంచమ - పూర్వ : వర్షాధిపతుల జన్మంబు
'సతి నీ వేగతి నిందక' : 3-477-మ. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'సతి విను భూతగణప్రే' : 3-479-క. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'సతి సుహృద్దర్శనేచ్' : 4-77-సీ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'సతులుందానును నీటిల' : 10.1-1102-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలతోడ క్రీడించుట
'సతులుం దారునుఁ బౌర' : 10.1-1785-క. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ కల్యాణంబు
'సతులు దన్నుఁ బాడ స' : 10.1-1006-ఆ. : దశమ-పూర్వ : ఆత్మారాముడై రమించుట
'సతు లెవ్వరు? సుతు ' : 6-466-క. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'సత్తైన ప్రకృతివలన' : 10.2-1230-వ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'సత్త్వగుణమున సద్భక' : 3-428-తే. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'సత్త్వగుణ యుక్తమైన' : 4-191.1-తే. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'సత్త్వప్రధానమై స్వ' : 3-893-సీ. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'సత్త్వాకరుఁడ వైన స' : 7-354-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'సత్త్వేతర గుణపాశ వ' : 6-171-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'సత్యచరితమందుఁ జలమం' : 9-636-ఆ. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'సత్యభాషణ నియమంబుఁ ' : 6-89.1-తే. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'సత్యమందు మిగులు సత' : 5.2-9.1-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : గయుని చరిత్రంబు
'సత్యము ప్రభువుల వచ' : 10.1-1108-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలతోడ క్రీడించుట
'సత్యవతిని గాధిజాతన' : 9-423-సీ. : నవమ : జమదగ్ని వృత్తాంతము
'సత్యవతీవధూటి మును ' : 9-669-ఉ. : నవమ : భీష్ముని వృత్తాంతము
'సత్యవ్రతుని నిత్యస' : 10.1-89-సీ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మాదుల స్తుతి
'సత్యసంధుఁడైన స్వాయ' : 5.1-13-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : ప్రియవ్రతుని బ్రహ్మదర్శనంబు
'సత్యుఁ డానంద బహుళ ' : 2-18.1-తే. : ద్వితీయ : విరాట్స్వరూపము తెలుపుట
'సత్రయాగమునకు సన్ము' : 1-394.1-ఆ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
'సత్రాజిత్తు నిశాచర' : 10.2-45-క. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'సదనము వెలువడి తెరు' : 1-118-క. : ప్రథమ : నారదుని పూర్వకల్పము
'సదసత్తత్త్వ చరాచర ' : 8-228-క. : అష్టమ : శివుని గరళ భక్షణకై వేడుట
'సదసత్సంగతి నామ రూప' : 2-76-మ. : ద్వితీయ : నారదుని పరిప్రశ్నంబు
'సదస్యు లిట్లనిరి.' : 4-172-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'సద్గుణంబు లెల్ల సం' : 7-118-ఆ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'సనక సనందనాది మునిస' : 10.2-1048-చ. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకపంచకమున కరుగుట
'సనకాదుల్ దలపోసి కా' : 10.1-1497-మ. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జతో క్రీడించుట
'సన్నద్ధులై బహు శస్' : 10.1-1742-సీ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమనంబు
'సన్నుత రామకృష్ణముఖ' : 10.1-1329-ఉ. : దశమ-పూర్వ : మల్లావనీ ప్రవేశము
'సన్మునీశ్వరులార జన' : 10.2-1119-సీ. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'సన్యసింపగగోరిన సతి' : 3-827-తే. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'సప్తద్వీప విశాలభూభ' : 9-81-శా. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'సప్తస్కంధ శిఖా కలా' : 2-185-శా. : ద్వితీయ : కృష్ణావతారంబు
'సప్తాంభోనిధిమేఖలావ' : 9-527-శా. : నవమ : దేవయాని యయాతి వరించుట
'సప్తాబ్దంబుల బాలుఁ' : 2-187-శా. : ద్వితీయ : గోవర్థనగిరి ధారణంబు
'సభకుఁ బోవఁ జనదు సభ' : 10.1-1359-ఆ. : దశమ-పూర్వ : పౌరకాంతల ముచ్చటలు
'సభ యై యుండెద మిందఱ' : 8-306-క. : అష్టమ : జగన్మోహిని వర్ణన
'సమజయమున్ సమాపజయ సా' : 6-371-చ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'సమతం దొల్లి పురాణప' : 1-41-మ. : ప్రథమ : శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
'సమత నది గాక తావకాం' : 4-146-తే. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'సమద గజదానధారల దుమద' : 9-322-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'సమద పుష్పంధయ ఝంకార' : 10.2-153-సీ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసుర వధ కేగుట
'సమద రిపుప్రయుక్త ప' : 4-72-చ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'సమదర్శనంబున జలజాతభ' : 1-294-సీ. : ప్రథమ : పరీక్షి జ్జన్మంబు
'సమదశ్రీక మృదంగ వేణ' : 4-693-మ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'సమదాళీశ్వర చూడు ము' : 10.1-1461-శా. : దశమ-పూర్వ : భ్రమర గీతములు
'సమదేభేంద్రము నెక్క' : 10.2-198-మ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'సమధికఖ్యాతి నా పృథ' : 4-441-తే. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'సమధిక నిష్ఠం గృతయో' : 3-860-క. : తృతీయ : కన్యకానవక వివాహంబు
'సమధిక బాహుశౌర్యజిత' : 10.2-844-చ. : దశమ-ఉత్తర : సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
'సమధిక బ్రహ్మనిష్ఠా' : 4-409-సీ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'సమధికమతిఁ బౌరజన జా' : 4-559-సీ. : చతుర్థ : పృథుండు హరిని స్తుతించుట
'సమధిక షడ్గుణైశ్వర్' : 3-856-సీ. : తృతీయ : కన్యకానవక వివాహంబు
'సమధిక స్థావర జంగమా' : 3-432-సీ. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'సమధికోత్తుంగ భద్రప' : 10.2-1027.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'సమమతినొప్పు సత్పుర' : 3-831-చ. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'సమమతి వీరు దైత్యకు' : 3-704-చ. : తృతీయ : హిరణ్యాక్ష వధ
'సమయ మయిన మానస ప్రా' : 7-87.1-ఆ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'సమయము గాదని తన చి ' : 3-620-క. : తృతీయ : హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
'సమరధర్మ వేది సమధిక' : 10.2-873-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'సమరమదాంధు లై సుర న' : 6-367-చ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'సమర్పించి యప్పుండర' : 10.2-1144-వ. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'సమర్పింతంబుగా నా య' : 6-37-వ. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'సమర్పితంబుగా నే నా' : 1-33-వ. : ప్రథమ : షష్ఠ్యంతములు
'సముఁడై యెవ్వఁడు ము' : 1-55-మ. : ప్రథమ : కథా సూచనంబు
'సముఁడై స్నేహముచే స' : 3-883-మ. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'సముచిత శ్రుతిచర్చఁ' : 6-108-సీ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'సముచితానందమును బొం' : 4-504-తే. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'సముదగ్రత ననిలసుతుం' : 9-277-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'సముద్రంబులోన నా మీ' : 10.2-6-వ. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
'సములును సాధులున్ వ' : 6-112-చ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'సరకుగొనక లీలాగతి న' : 7-292-క. : సప్తమ : నృసింహరూప ఆవిర్భావము
'సరఘల్ గూర్చిన తేనె' : 7-436-మ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
'సరభసవృత్తి నట్లరుగ' : 4-112-చ. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'సరవింగ్రిందన్ మీఁద' : 3-250-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'సరవి వైకారికంబుఁ ద' : 3-893.1-తే. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'సరసగతిన్ మునీంద్రు' : 2-111-చ. : ద్వితీయ : పరమాత్ముని లీలలు
'సరస జంబూ ప్లక్ష శా' : 5.1-19-సీ. : పంచమ - పూర్వ : ఆగ్నీధ్రాదుల జన్మంబు
'సరసత నే నృపాలకుని ' : 5.1-61-చ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని రాజ్యాభిషేకము
'సరస నడచుచుండి సౌధా' : 10.1-1600-ఆ. : దశమ-పూర్వ : ద్వారకానగర నిర్మాణము
'సరసమనోలోచన ము త్కర' : 4-252-క. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'సరసమృదూక్తులుం గుస' : 10.2-330-చ. : దశమ-ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు
'సరస వచోర్థ సత్పురు' : 4-644-చ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'సరసవచో విలాస గుణసా' : 4-974-చ. : చతుర్థ : పూర్ణి
'సరససల్లాప సౌహార్ధ ' : 11-80.1-తే. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'సరసహృదయవాసా చారులక' : 5.1-183-మా. : పంచమ - పూర్వ : పూర్ణి
'సరసాలోకనవృష్టి పైఁ' : 10.1-1494-మ. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జతో క్రీడించుట
'సరసిం బాసిన వేయు క' : 1-64-మ. : ప్రథమ : ఏకవింశత్యవతారములు
'సరసిజగర్భ నీ యెడఁ ' : 2-243-చ. : ద్వితీయ : బ్రహ్మకు ప్రసన్ను డగుట
'సరసిజగర్భ యోగిజన శ' : 4-38-చ. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'సరసిజగర్భుఁడు దనచే' : 3-777-క. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'సరసిజగర్భుండు విరా' : 2-260-క. : ద్వితీయ : భాగవత దశలక్షణంబులు
'సరసిజనాభ భవత్పద సర' : 10.2-1077-క. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'సరసిజనాభ సత్పురుష ' : 4-718-చ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'సరసిజనిభ హస్తా సర్' : 10.1-1791-మా. : దశమ-పూర్వ : పూర్ణి
'సరసిజనేత్ర యేటికి ' : 10.2-345-చ. : దశమ-ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు
'సరసిజనేత్రుఁడు దను' : 3-677-క. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'సరసిజపత్త్రనేత్ర ర' : 10.2-1340-చ. : దశమ-ఉత్తర : పూర్ణి
'సరసిజపత్త్రలోచనుఁడ' : 10.2-1095-చ. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'సరసిజభవుఁ డయ్యెడఁ ' : 3-737-క. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'సరసిజముఖి గనుఁగొనె' : 10.2-365-క. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
'సరసిజలోచన కరుణా పర' : 3-157-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'సరసిజలోచన కరుణా పర' : 3-52-క. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'సరసిజలోచనుండు నిజశ' : 10.2-1108-చ. : దశమ-ఉత్తర : సకలరాజుల శిక్షించుట
'సరసిజాక్షు మృగేంద్' : 9-388-త. : నవమ : పురూరవుని కథ
'సరసిజాసనుండు స్వాయ' : 5.1-12-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : ప్రియవ్రతుని బ్రహ్మదర్శనంబు
'సరసిరుహోదరుం దొడరి' : 3-629-చ. : తృతీయ : హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
'సరసిరుహోదరు మంగళ చ' : 3-235-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'సరసిరుహోదరు మంగళ చ' : 3-191-క. : తృతీయ : విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
'సరసిలోనుండి పొడగని' : 8-51.1-తే. : అష్టమ : కరి మకరుల యుద్ధము
'సరసుఁడ నగు ననుఁ బొ' : 4-915-క. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'సరసోదార మహాత్మ ము ' : 4-869-క. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'సరసోదార సమంచిత దరహ' : 4-165-క. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'సరసోదార సుధా రసోపమ' : 4-791-మ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'సరిదంభోనిధి ఖగ మృగ' : 4-440-క. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'సరిదారామ సరోవరోపవన' : 10.2-398-మ. : దశమ-ఉత్తర : బాణాసురునితో యుద్ధంబు
'సరిదుపవన సరోవరములు' : 10.2-838-సీ. : దశమ-ఉత్తర : సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
'సర్పభీరువులైన జనుల' : 10.1-703-సీ. : దశమ-పూర్వ : కాళియుని పూర్వకథ
'సర్వగతుఁడ వయ్యు సమ' : 8-674-ఆ. : అష్టమ : రాక్షసుల సుతల గమనంబు
'సర్వజంతుజాల సంగమ మ' : 5.2-149-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'సర్వజ్ఞుఁ డీశుండు ' : 7-39-సీ. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'సర్వప్రపంచ గురుభర ' : 8-527-క. : అష్టమ : వామనుని భిక్షాగమనము
'సర్వఫలప్రదాతయును స' : 2-210-ఉ. : ద్వితీయ : భాగవత వైభవంబు
'సర్వభక్షుఁ డగ్ని స' : 10.1-1106-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలతోడ క్రీడించుట
'సర్వ భూతదయాపర స్వా' : 6-357-తే. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'సర్వభూతమయుండైన సర' : 11-46-తే. : ఏకాదశ : హరిముని సంభాషణ
'సర్వభూతములకు సఖుఁడ' : 5.1-134-సీ. : పంచమ - పూర్వ : విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
'సర్వభూతములకు సముఁడ' : 4-456-సీ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'సర్వభూతములకు సముఁడ' : 7-3-సీ. : సప్తమ : నారాయణుని వైషమ్య అభావం
'సర్వమయినచోట సర్వధన' : 8-583-ఆ. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'సర్వము నీలోనిదిగా ' : 10.1-120-క. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుడు కృష్ణుని పొగడుట
'సర్వము నీవ యెఱుంగు' : 10.1-578-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'సర్వలతికల ఫల పుష్ప' : 10.1-952.1-తే. : దశమ-పూర్వ : కామధేనువు పొగడుట
'సర్వ సత్త్వాయ దేవా' : 4-704-తే. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'సర్వాగమామ్నాయ జలధి' : 8-81-సీ. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'సర్వాత్ము వాసుదేవు' : 2-55-క. : ద్వితీయ : రాజ ప్రశ్నంబు
'సర్వేశ కల్పాంతసంస్' : 3-307-సీ. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'సర్వేశ కల్పాంత సమయ' : 4-287-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'సర్వేశ నే రజోజనితు' : 10.1-557-సీ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'సర్వేశుఁడు సర్వాత్' : 6-220-క. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'సలలిత యామునసైకత స్' : 10.2-492-సీ. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని ఘోషయాత్ర
'సలలిత వేదశాస్త్రమయ' : 3-435-చ. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'సలలిత శంఖ చక్ర జలజ' : 4-164-చ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'సలలితానర్ఘ్య రత్న ' : 3-922.1-తే. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'సలలితేందీవరశ్యామాయ' : 2-230-సీ. : ద్వితీయ : వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
'సలిల మా యెలనాఁగ జఠ' : 10.1-73-సీ. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'సలిలములు లేని ఠావు' : 10.2-825-క. : దశమ-ఉత్తర : సుయోధనుడు ద్రెళ్ళుట
'సవతి యాడిన మాటలు స' : 4-226-తే. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'సవతు లేక నీ విశాల ' : 10.1-993-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల దీనాలాపములు
'సవన కర్మ క్రియకు న' : 4-508.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'సవనవరాహమూర్తికథ సర' : 3-445-చ. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'సవనవరాహమూర్తి సురశ' : 3-709-చ. : తృతీయ : వరహావతార విసర్జనంబు
'సవన సద్వృష్టి కరణా' : 4-454.1-తే. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'సవనాది సిద్ధి కొఱక' : 4-494-క. : చతుర్థ : భూమిని బిత