పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 55)వారిల్లు - వివిధ

వజ్రం - వారిబ్భం⇐ - || - విశద - వ్రేత⇒

'వా రిల్లు చొచ్చి క' : 10.1-312-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'వారివాదు చూచి వారి' : 9-380-ఆ. : నవమ : బుధుని వృత్తాంతము
'వారు తోషుండును బ్ర' : 4-6-వ. : చతుర్థ : స్వాయంభువు వంశ విస్తారము
'వారు నారాయణాశ్రమంబ' : 11-65-వ. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'వారు నిల యేడు దీవు' : 9-205.1-తే. : నవమ : సగరుని కథ
'వారును భయవిరహితులై' : 4-507-క. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'వారును మాలికుఁ డిచ' : 10.1-1271-క. : దశమ-పూర్వ : సుదాముని మాలలు గైకొనుట
'వారు పుత్తేర వచ్చి' : 10.2-645-తే. : దశమ-ఉత్తర : భూసురుని దౌత్యంబు
'వారు లలాటముల్ పగిల' : 4-326-ఉ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'వారు వేదజ్ఞు లనఁ ద' : 4-877.1-తే. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'వారు సినీవాలి యనఁ ' : 4-25-క. : చతుర్థ : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
'వాలాయము యదుకుల ని ' : 11-22-క. : ఏకాదశ : కృష్ణ సందర్శనంబు
'వాలిం జంపెను వేటగా' : 10.1-1463-శా. : దశమ-పూర్వ : భ్రమర గీతములు
'వాలిన భక్తి మ్రొక్' : 1-2-ఉ. : ప్రథమ : ఉపోద్ఘాతము
'వాలుఁగంటి వాఁడి వా' : 8-397-ఆ. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'వావిఁ జెల్లెలు గాన' : 10.1-34-మత్త. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'వావి యెఱుంగని క్రూ' : 10.1-81-క. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'వాసవవందిత భవ కమ లా' : 10.2-258-క. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
'వాసవ వర్ధకి వాఁడిగ' : 8-183-సీ. : అష్టమ : మంధరగిరిని తెచ్చుట
'వాసవసూనుచేఁ దనకు వ' : 10.2-123-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : అర్జునితో మృగయావినోదంబు
'వాసవారిఁ జంపి వాని' : 8-737-ఆ. : అష్టమ : ప్రళ యావసాన వర్ణన
'వాసించు నాత్మఁ బో ' : 6-486-సీ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'వాసుదేవ కృష్ణ వరద ' : 10.1-942-ఆ. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రుడు పొగడుట
'వాసుదేవశ్లోకవార్త ' : 2-47-సీ. : ద్వితీయ : హరిభక్తిరహితుల హేయత
'వాసుదేవాంశసంభూతుండ' : 9-499-వ. : నవమ : విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
'వాహనంబులు సారెలు వ' : 6-417-తే. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'వింతనునుపు గల్గి వ' : 10.1-967.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : శరద్రాత్రి గోపికలు జేరవచ్చుట
'విందులకును బ్రహ్మస' : 10.1-462-క. : దశమ-పూర్వ : చల్దులు గుడుచుట
'విందులమై నరేశ్వరున' : 10.1-1258-ఉ. : దశమ-పూర్వ : రజకునివద్ద వస్త్రము ల్గొనుట
'వికచకమలనయన వే ఱొక ' : 10.1-361-ఆ. : దశమ-పూర్వ : చిలుకుతున్న కవ్వం పట్టుట
'వికచకమలనయనుఁ డొకయి' : 10.2-621.1-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'వికచ కహ్లార దర దరవ' : 4-319.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'వికచకైరవ దళదరవింద ' : 2-227.1-తే. : ద్వితీయ : వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
'వికచకైరవ పద్మ హల్ల' : 3-37.1-తే. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'వికచమరంద నవీన సౌరభ' : 10.2-674-సీ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'వికచాంభోరుహపత్రనేత' : 10.2-353-మ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
'వికటభ్రూకుటిఫాలభాగ' : 2-167-మ. : ద్వితీయ : రామావతారంబు
'వికటముగ నిజపదాహతిఁ' : 2-176-క. : ద్వితీయ : కృష్ణావతారంబు
'వికట రోష భయంకర భ్ర' : 4-116.1-తే. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'విక్రమోద్దీప్తమై య' : 4-562.1-తే. : చతుర్థ : పృథుండు హరిని స్తుతించుట
'విక్రియాశూన్యమై వి' : 10.1-553-సీ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'విగతరజస్తమోగుణుఁడు' : 3-506-చ. : తృతీయ : సనకాదుల వైకుంఠ గమనంబు
'విచ్చేయు మదితి గర్' : 8-504-క. : అష్టమ : గర్భస్థ వామనుని స్తుతించుట
'విజయ ధనంజయ హనుమ ద్' : 1-371-క. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'విజ్ఞాన ఘనుఁ డన వె' : 4-589-సీ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'విజ్ఞాన విధము లెఱు' : 10.1-550-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'విటసేనపై దండువెడలె' : 10.1-967-సీ. : దశమ-పూర్వ : శరద్రాత్రి గోపికలు జేరవచ్చుట
'విడిచితి భవబంధంబుల' : 6-149-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'విడువక కంసుని యెగ్' : 10.1-44-క. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'విడు విడుఁ డని ఫణి' : 8-199-క. : అష్టమ : సముద్ర మథన యత్నము
'వితతక్రియ లొప్పఁగ ' : 10.2-1267-క. : దశమ-ఉత్తర : భృగుమహర్షి శోధనంబు
'వితతక్రోధముతోడఁ గృ' : 10.2-909-మ. : దశమ-ఉత్తర : సాళ్వుని వధించుట
'వితతజ్యాచయ టంకృతుల' : 10.2-847-మ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'వితతమూర్ధన్యనాడికా' : 10.2-1214.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'వితత రాజ్యగరిమ విడ' : 10.2-254-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
'వితతార్థజ్ఞానజప స్' : 3-291-క. : తృతీయ : బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్ష మగుట
'విత్తము సంసృతిపటలమ' : 7-249-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'విదిత దృఢభక్తియోగ ' : 3-546.1-తే. : తృతీయ : సనకాదుల హరి స్తుతి
'విదితుండై సకలామరు' : 11-6-మ. : ఏకాదశ : భూభారంబు వాపుట
'విదురగాంధారీధృతరాష' : 1-324-వ. : ప్రథమ : ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
'విదురుఁడు దురితావన' : 3-340-క. : తృతీయ : బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
'విద్యాధరు లిట్లనిర' : 4-202-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'విద్యాధరు లిట్లనిర' : 7-317-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'వినఁబడియెను స్వాయం' : 8-3-క. : అష్టమ : స్వాయంభువాది చరిత్ర
'వినఁబడు వచనన్యాయం ' : 4-601-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'వినయ కారుణ్య బుద్ధ' : 7-160.1-తే. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'వినయమున మ్రొక్కి క' : 10.2-657-క. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'వినరా డింభక మూఢచిత' : 7-284-మ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'వినరా మీ నృపుఁ డన్' : 10.2-513-మ. : దశమ-ఉత్తర : పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
'వినరా యోరి యమంగళాచ' : 3-655-మ. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'వినవయ్య తండ్రి ఈ వ' : 9-113-సీ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'వినవయ్య తత్త్వదర్శ' : 4-490-సీ. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'వినవయ్య దేవేంద్ర వ' : 8-456-సీ. : అష్టమ : బృహస్పతి మంత్రాంగము
'వినవయ్య నరనాథ ముని' : 6-298-సీ. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'వినవయ్య నరనాథ విశద' : 6-506-సీ. : షష్ఠ : సవితృవంశ ప్రవచనాది కథ
'వినవయ్య భూపాల ముని' : 6-239-సీ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'విని కృతాచమనుఁడయి ' : 4-347.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'విని తన తనయులు మధు' : 3-496-క. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'విని దశగ్రీవుఁ డంగ' : 9-269.1-తే. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'విని దానికి సదుపాయ' : 4-471-క. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'వినినఁ బఠించిన వ్ర' : 4-668-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'వినిపింపఁ దొడఁగె న' : 3-395-సీ. : తృతీయ : స్వాయంభువు జన్మంబు
'విని పృథు భూవర తనయ' : 4-521-క. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'విని భూమీశుఁడు నార' : 4-852-క. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'విని మందస్మిత లలిత' : 3-871-క. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'విని యాకువలయాక్షి ' : 3-817-వ. : తృతీయ : దేవహూతితో గ్రుమ్మరుట
'విని విదురుం డా ము' : 4-969-క. : చతుర్థ : విదురుండు హస్తిన కరుగుట
'విని విష్ణు దేవతాక' : 4-208-క. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'విని వెఱఁగంది పరీక' : 3-8-క. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'విని శౌనకుండు సూతు' : 2-281-క. : ద్వితీయ : శౌనకుడు సూతు నడుగుట
'విని సరసీరుహాక్షుఁ' : 10.2-456-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'వినుఁ డందుల ననురూప' : 6-226-క. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'వినుఁ డట్టి యనుగ్ర' : 4-634-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'వినుఁ డయ్యనఘచరిత్ర' : 3-564-క. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'వినుఁ డిపుడు మీరు ' : 2-283-క. : ద్వితీయ : శౌనకుడు సూతు నడుగుట
'వినుఁ డిలమీదఁ ని క' : 3-587-క. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'వినుఁ డీ శైలము కామ' : 10.1-893-మ. : దశమ-పూర్వ : పర్వత భంజనంబు
'వినుఁడీ సభ్యులు ధర' : 4-568-క. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'వినుఁడు నాదు పలుకు' : 7-236-ఆ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'వినుఁడు నృపాల నందన' : 4-698-సీ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'వినుఁడు నేను మహేంద' : 6-170-త. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'వినుఁడు మీరలు రొదమ' : 4-41-తే. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'వినుఁ డో బాలకులార ' : 10.1-500-మ. : దశమ-పూర్వ : క్రేపుల వెదక బోవుట
'వినుం డరూపుం డయి చ' : 1-67-వ. : ప్రథమ : ఏకవింశత్యవతారములు
'వినుండు సకల జన్మంబ' : 7-213-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'విను కర్షణాదికవృత్' : 7-410-సీ. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'విను జనకాదేశము ముద' : 4-899-క. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'విను జీవుని చిత్తమ' : 3-872-క. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'వినుడు సకాములునై హ' : 3-842-క. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'వినుతగుణోత్తరుండు ' : 3-1022-చ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'విను తత్సుతు లొక్క' : 4-807-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'వినుతబలు లైన యాదవ' : 10.2-1286-తే. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'వినుత మంగళ యశోవిభవ' : 4-553-సీ. : చతుర్థ : పృథుండు హరిని స్తుతించుట
'విను తరుణి యాచ్యమా' : 4-816-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'వినుతిసేయు మీవు వి' : 1-102.1-ఆ. : ప్రథమ : నారదాగమనంబు
'విను దఁట జీవుల మాట' : 8-91-క. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'విను దక్షు నంత మేష' : 4-157-క. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'విను నిఖిలభువన పరి' : 4-216-క. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'విను నీ కపరాధుఁడ న' : 4-159-క. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'విను పుత్రక బాలుఁడ' : 4-237-క. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'విను ప్రకృతి నైజమహ' : 3-915-క. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'విను భువనాధారత్వం ' : 3-933-క. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'విను మంతర్ధాన గతిం' : 4-672-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'విను మంభోజభవుండు మ' : 2-35-మ. : ద్వితీయ : సృష్టి క్రమంబు
'విను మగధేశ్వరుం డె' : 10.2-715-చ. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'విను మట్టి కుటిలు ' : 4-70-క. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'విను మదిగాక యీ భువ' : 3-885-చ. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'విను మదిగాక సంగరవి' : 3-657-చ. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'విను మది గాన భూవర ' : 4-892-చ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'విను మదియుఁ గాక ప్' : 3-321-క. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'విను మనఘ కృతయుగంబు' : 3-746-క. : తృతీయ : కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
'విను మయ్యంబరీషునకు' : 9-154-వ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'విను మహాత్మ ముఖ్యు' : 4-637-ఆ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'విను మాతని యాయువుల' : 4-804-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'విను మాత్మ భావితుం' : 4-875-క. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'విను మాత్మవేత్తకు ' : 3-911-సీ. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'విను మా భిక్షులు న' : 1-114-మ. : ప్రథమ : నారదుని పూర్వకల్పము
'విను మింద్రియ పరవశ' : 3-978-క. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'విను మితఁడు యజ్ఞహం' : 4-516-క. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'వినుమీ యీశ్వరు దృష' : 2-83-మ. : ద్వితీయ : బ్రహ్మ అధిపత్యం బొడయుట
'విను మీ సంసారంబను ' : 1-132-క. : ప్రథమ : నారదునికి దేవుడు దోచుట
'విను మీ సృష్టిలయంబ' : 1-129-మ. : ప్రథమ : నారదునికి దేవుడు దోచుట
'వినుము చతుర్దశ లోక' : 2-89-వ. : ద్వితీయ : లోకంబులు పుట్టుట
'వినుము చరాచరంబయిన ' : 7-453-వ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'వినుము తొల్లియు నీ' : 10.1-1654-వ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు నీరగుట
'విను ముదాసీనులము క' : 10.2-235.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
'వినుము దుర్గుణసుగు' : 10.2-1241-వ. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'వినుము దూరంబునం దే' : 9-710-తే. : నవమ : శశిబిందుని చరిత్ర
'వినుము దేహధారి స్వ' : 10.1-1761-వ. : దశమ-పూర్వ : రాజలోక పలాయనంబు
'వినుము దేహాదులకుఁ ' : 7-469-వ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'వినుము దైవమాయం జేస' : 10.1-1779-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మి యనువాని భంగంబు
'వినుము నీకు నేడు ద' : 2-12-వ. : ద్వితీయ : ధారణా యోగ విషయంబు
'వినుము నీ వడిగిన స' : 2-34-వ. : ద్వితీయ : సృష్టి క్రమంబు
'వినుము నృపాలక సెప్' : 11-29-క. : ఏకాదశ : వసుదేవ ప్రశ్నంబు
'వినుము నృపాల నా పల' : 3-26-చ. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'విను ము న్నేటికిఁ ' : 8-143-మ. : అష్టమ : సముద్రమథన కథా ప్రారంభం
'వినుము పరమాత్మ యైన' : 2-28-వ. : ద్వితీయ : సత్పురుష వృత్తి
'వినుము పోయిన కల్పా' : 8-694.1-తే. : అష్టమ : మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
'వినుము పోయిన మహాకల' : 7-472-వ. : సప్తమ : నారదుని పూర్వజన్మంబు
'వినుము ప్రవాహకారిణ' : 7-435-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
'వినుము ఫలారంభుఁడు ' : 3-784-క. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'వినుము బ్రహ్మచారి ' : 7-421-వ. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'వినుము బ్రహ్మయు భర' : 6-224-వ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'వినుము బ్రహ్మవర్చస' : 2-38-వ. : ద్వితీయ : అన్యదేవభజన ఫలంబు
'వినుము భగవంతుండైన ' : 2-16-వ. : ద్వితీయ : విరాట్స్వరూపము తెలుపుట
'వినుము భగవద్బలాన్వ' : 3-376-తే. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'వినుము మగధదేశవిభుల' : 9-682-ఆ. : నవమ : పాండవ కౌరవుల కథ
'వినుము మనువుకులము ' : 9-6-ఆ. : నవమ : సూర్యవంశారంభము
'వినుము మాయావిభుండై' : 2-86-వ. : ద్వితీయ : బ్రహ్మ అధిపత్యం బొడయుట
'వినుము వనప్రస్థునక' : 7-426-క. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'వినుము వితర్కవాదము' : 3-236-చ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'వినుము విదర్భదేశము' : 10.1-1687-చ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ జననంబు
'వినుము వైదికకర్మంబ' : 7-467-వ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'వినుము శిలవృత్తియు' : 7-411-వ. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'వినుము శుకుఁడు వచ్' : 1-277.1-ఆ. : ప్రథమ : కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
'వినుము షడింద్రియంబ' : 7-460-వ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'వినుము సునీతియు సు' : 4-218-క. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'వినుము స్వరూపసాక్ష' : 7-423-వ. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'వినుము స్వాయంభువుం' : 11-34-తే. : ఏకాదశ : విదేహ హర్షభ సంభాషణ
'వినుము హిరణ్మయ వర్' : 5.2-47-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'విను మూఁఢుండు శబ్ద' : 2-20-వ. : ద్వితీయ : తాపసుని జీవయాత్ర
'విను మూఢహృదయ నీ కే' : 10.2-325-క. : దశమ-ఉత్తర : బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
'విను మూష్మత లేకున్' : 4-841-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'విను మెన్నఁడు పంకజ' : 3-360-క. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'విను మెపుడు దగులు ' : 4-857-క. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'విను మే దేశములన్ ద' : 7-449-మ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'విను మేము ముగుర మయ' : 4-20-క. : చతుర్థ : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
'వినుమో యీశ్వర వెల్' : 10.1-561-మ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'విను రోషహృదయు చేతన' : 4-360-క. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'విను లోకోత్కృష్టుఁ' : 4-73-క. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'విను వత్స నీవు నన్' : 2-102-క. : ద్వితీయ : నారయ కృతి ఆరంభంబు
'విను వాని నొక యుపా' : 4-495-క. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'వినువీథిం బఱతెంచి ' : 9-224-మ. : నవమ : భగీరథుని చరితంబు
'వినువీథినుండి మెల్' : 4-598-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'వినువీథిన్ జనుదేరఁ' : 8-105-మ. : అష్టమ : విష్ణువు ఆగమనము
'విను వీధిం జను దేవ' : 4-517-మ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'విను వీరపత్ని నీ య' : 4-792-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'విను వేయేటికిఁ దాప' : 2-106-మ. : ద్వితీయ : నారయ కృతి ఆరంభంబు
'విను శుకయోగికి మను' : 2-217-సీ. : ద్వితీయ : ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
'విను సనకాదులు నారద' : 4-214-క. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'విను సర్వ భావములఁ ' : 3-1024-క. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'విను హృదయమువలనను మ' : 3-902-క. : తృతీయ : విరాట్పురుష ప్రకారంబు
'విన్నాణంబులఁ బోరనే' : 10.1-1154-శా. : దశమ-పూర్వ : కంసుని మంత్రాలోచన
'విన్నారమె యీ చెలువ' : 10.2-211-క. : దశమ-ఉత్తర : కన్యలం బదాఱువేలం దెచ్చుట
'విపుల శింశుమార విగ' : 5.2-98.1-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'విప్రతతి సొమ్ముకంట' : 10.2-479.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : నృగుడు యూసరవి ల్లగుట
'విప్రవరు నట్లు హిం' : 5.1-134.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
'విప్రవర్య నేను వేడ' : 5.1-158-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'విప్రాయ ప్రకటవ్రతా' : 8-607-శా. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'విబుధలోకేంద్రుని వ' : 8-366-సీ. : అష్టమ : జంభాసురుని వృత్తాంతము
'విభుఁ డీశ్వరుఁడు వ' : 8-694-సీ. : అష్టమ : మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
'విభుఁడు మా వ్రేపల్' : 10.1-1484-సీ. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవునికడ గోపికలు వగచుట
'విభులగు బ్రహ్మప్రమ' : 10.1-1618-క. : దశమ-పూర్వ : పౌరులను ద్వారకకు తెచ్చుట
'విమతులమోములు వెలవె' : 10.1-71-సీ. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'విమనస్కుం డగుచుఁ బ' : 4-393-వ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'విమలంబై పరిశుద్దమై' : 3-927-మ. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'విమల కాంచనరత్నాది ' : 10.2-838.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
'విమల ఘనతరాత్మవిజ్ఞ' : 10.1-902-ఆ. : దశమ-పూర్వ : పాషాణ సలిల వర్షంబు
'విమలజ్ఞాననిరూఢులై' : 10.2-255-మ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
'విమలమతిఁ జిత్తగింప' : 5.2-44-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'విమలమతిఁదలఁప నెవ్వ' : 3-95-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'విమలమతి నిజేశు సమీ' : 4-838-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'విమలమతి నిట్టి మఖ ' : 10.2-706-క. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'విమలరుచి గల్గు సాన' : 10.2-495.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని ఘోషయాత్ర
'విమలాంతరంగ బహిరం గ' : 3-494-క. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'విమలాత్మ కరాదానము ' : 4-676-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'విమలాత్మ దీని కొక ' : 3-789-క. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'విమలాత్మ నాకు నభయమ' : 4-488-క. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'విమలాత్మ యీ పృథివి' : 3-913-సీ. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'విమలాత్మ విన మాకు ' : 8-692-సీ. : అష్టమ : మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
'విమలాత్ముఁ డైన యవ్' : 3-716-సీ. : తృతీయ : వరహావతార విసర్జనంబు
'విరక్తుండైన ధర్మనం' : 1-386-వ. : ప్రథమ : పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
'విరటుపుత్త్రిక కడు' : 1-189.1-తే. : ప్రథమ : కుంతి స్తుతించుట
'విరతి నేరీతి బొందు' : 4-553.1-తే. : చతుర్థ : పృథుండు హరిని స్తుతించుట
'విరహాగ్ని శిఖలతో వ' : 10.1-986-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల దీనాలాపములు
'విఱిగిన సేనఁ గాంచి' : 8-371-చ. : అష్టమ : జంభాసురుని వృత్తాంతము
'విలయకాలమందు విశ్వం' : 10.1-129-తే. : దశమ-పూర్వ : దేవకి చేసిన స్తుతి
'విలయసమయ సముత్కట వి' : 3-355.1-తే. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'విలయసమయ సముద్భూత వ' : 10.2-534.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : కాశీరాజు వధ
'విలయాది భేదముల న య' : 3-257-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'విలసత్కంకణరవరవ కలి' : 6-6-క. : షష్ఠ : ఉపోద్ఘాతము
'విలసత్కుండలిరాజ సఖ' : 3-290-మ. : తృతీయ : బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్ష మగుట
'విలసిత మాల్య చందన ' : 10.2-958-చ. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు పల్వలుని వధించుట
'వివరించెదఁ దామస రా' : 3-952-వ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'వివరింపన్ హరి యజ్ఞ' : 3-400-మ. : తృతీయ : స్వాయంభువు జన్మంబు
'వివిధ కామ లోభ విషయ' : 10.1-1659-ఆ. : దశమ-పూర్వ : ముచికుందుడు స్తుతించుట
'వివిధ భావాకార వీర్' : 10.1-693-సీ. : దశమ-పూర్వ : కాళిందుని విన్నపము
'వివిధ భూషణ చేలముల్' : 4-775.1-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'వివిధవస్త్రములను వ' : 10.1-1719.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమన నిర్ణయము/