పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : వజ్రం - వారిబ్భం

వ - వచ్చె⇐ - || - వారిల్లు - వివిధ⇒

'వజ్రంబుఁ గైకొని వై' : 6-414-సీ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'వజ్రదంష్ట్ఱ్ఱాంచిత' : 8-332-సీ. : అష్టమ : సురాసుర యుద్ధము
'వటుఁడు సమాశ్రిత మా' : 6-302-క. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'వటుని పాద శౌచవారి ' : 8-547-ఆ. : అష్టమ : వామనుడు యజ్ఞవాటిక చేరుట
'వట్టి మ్రాకులు పల్' : 9-351-మత్త. : నవమ : శ్రీరామాదుల వంశము
'వడిఁ జనుదేరఁగఁ గని' : 10.2-890-క. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'వడిఁ జనుదేరఁ జూచి ' : 10.2-916-చ. : దశమ-ఉత్తర : దంతవక్త్రుని వధించుట
'వడిఁ దప్పించి కరీం' : 8-52-క. : అష్టమ : కరి మకరుల యుద్ధము
'వడిఁదూపు లెగయ గుడు' : 9-455-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'వడిఁ బిడుగుఁ బోని ' : 10.2-556-క. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'వడిగొని కులగిరిఁ ద' : 8-212-క. : అష్టమ : సముద్రమథన వర్ణన
'వడిగొని బలరిపు పను' : 10.1-925-క. : దశమ-పూర్వ : గోవర్ధనగిరి నెత్తుట
'వడుగా యెవ్వరివాఁడ?' : 8-549-మ. : అష్టమ : వామనుని భిక్ష కోరు మనుట
'వడువునను గానఁబడుచు' : 4-388.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'వత్తురె విప్రులు? ' : 8-521-క. : అష్టమ : వామనుని విప్రుల సంభాషణ
'వత్స ప్రహ్లాద మేలు' : 8-676-తే. : అష్టమ : రాక్షసుల సుతల గమనంబు
'వత్సముల పగిది జగము' : 10.1-439-క. : దశమ-పూర్వ : వత్సాసుర వధ
'వదనమునఁ జెవుల రుధి' : 10.2-557-క. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'వదలక భూజనావళికి వచ' : 3-256-చ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'వదలక విరివిగా వదనం' : 6-320-సీ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'వదల కొసఁగు వారి వళ' : 5.2-28.1-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'వద్వయుండవును స్వయం' : 10.1-567.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'వధియించి మఱియును.' : 4-774-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'వధ్యుండు రక్షణీయుఁ' : 8-151-క. : అష్టమ : సురలు బ్రహ్మ శరణు జొచ్చుట
'వనగజంబు నెగచు వనచా' : 8-66-ఆ. : అష్టమ : కరి మకరుల యుద్ధము
'వనజజుఁడు దన్నుఁ గృ' : 3-741-క. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'వనజజునివలన భవ మం ద' : 4-27-క. : చతుర్థ : దక్షప్రజాపతి వంశ విస్తారము
'వనజదళాక్ష భక్తజనవత' : 3-545-చ. : తృతీయ : సనకాదుల హరి స్తుతి
'వనజదళాక్ష యీ జగతి ' : 3-707-చ. : తృతీయ : దేవతలు శ్రీహరిని నుతించుట
'వనజదళాక్షులార బలవద' : 10.2-1070-చ. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'వనజ రుచిసన్నిభము ల' : 3-635-క. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'వనజాక్షయోగమాయా జని' : 3-197-క. : తృతీయ : జగదుత్పత్తి లక్షణంబు
'వనజాక్షస్తవశూన్యుల' : 2-198-మ. : ద్వితీయ : గోవర్థనగిరి ధారణంబు
'వనజాక్షి చూడు నీ వ' : 10.2-367-క. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
'వనజాక్షి నేఁ గన్క ' : 10.2-212-సీ. : దశమ-ఉత్తర : కన్యలం బదాఱువేలం దెచ్చుట
'వనజాక్షుఁ డంతఁ గరు' : 10.2-744-క. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'వనజాక్షుఁడు ము న్న' : 10.1-459-క. : దశమ-పూర్వ : చల్దులు గుడుచుట
'వనజాక్షునిఁ దెచ్చు' : 10.1-147-క. : దశమ-పూర్వ : శయ్యన నుంచుట
'వనజాక్షుని మందస్మి' : 9-730-క. : నవమ : శ్రీకృష్ణావతార కథా సూచన
'వనజాక్షున్ బలిమిన్' : 10.1-732-మ. : దశమ-పూర్వ : ప్రలంబాసుర వధ
'వనజాక్షు మహిమ నిత్' : 2-215-క. : ద్వితీయ : భాగవత వైభవంబు
'వనజాతప్రభవుండు కేవ' : 3-315-మ. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'వనజాతాక్ష భవత్పదాబ' : 10.2-1221-మ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'వనజాతాక్షుఁడు సింహ' : 10.1-1620-మ. : దశమ-పూర్వ : పౌరులను ద్వారకకు తెచ్చుట
'వనజాసనుఁ డాత్మజు ల' : 4-700-క. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'వనజోదర గురుమందిర మ' : 10.2-1007-క. : దశమ-ఉత్తర : గురుప్రశంస చేయుట
'వనజోదరు చిహ్నంబులు' : 10.2-526-క. : దశమ-ఉత్తర : కాశీరాజు వధ
'వనజోదరునవతార క థనమ' : 2-264-క. : ద్వితీయ : భాగవత దశలక్షణంబులు
'వన తటా కోపనయన వివా' : 3-328-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'వననిధి జలముల లోపల ' : 8-201-క. : అష్టమ : కూర్మావతారము
'వనమార్గంబున గోపబాల' : 10.1-1333-మ. : దశమ-పూర్వ : చాణూరునితో సంభాషణ
'వనమునకు నేగి హరిభక' : 4-380.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'వనముల నుండుఁ జొచ్చ' : 7-31-చ. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'వనముల ముక్తసంగు లగ' : 4-931-చ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'వనరుహపత్రలోచన భవత్' : 4-933-చ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'వనరుహలోచను వైజయంతీ' : 10.1-1647-సీ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు నీరగుట
'వనరుహసంజాతుఁడు నె ' : 3-314-క. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'వనిత గశ్యపు సంతతి ' : 8-305.1-తే. : అష్టమ : జగన్మోహిని వర్ణన
'వనిత గోరుకొనిన వరమ' : 10.1-1498-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కుబ్జతో క్రీడించుట
'వనిత నా కన్న నెనరై' : 10.2-340-తే. : దశమ-ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు
'వనిత నేడు కృష్ణు వ' : 10.1-793-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'వనితలు నన్నుఁ గోరి' : 10.1-983-చ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
'వనితా కృష్ణుఁడు నల' : 10.1-785-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'వనితాజన పరవశుఁడై మ' : 4-795-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'వనితా ముట్టకు మమ్మ' : 10.1-223-మ. : దశమ-పూర్వ : పూతన కృష్ణునికి పాలిచ్చుట
'వనితారత్నము కృష్ణన' : 10.2-361-మ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
'వన్య జంతు చయంబుల వ' : 10.1-430.1-తే. : దశమ-పూర్వ : బృందావనము జొచ్చుట
'వన్యాహారములన్ జితే' : 9-610-శా. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'వయ్య నా భాగ్యమెట్ట' : 10.2-108.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
'వర కరుణామతిన్ దుహి' : 3-457-చ. : తృతీయ : దితికశ్యప సంవాదంబు
'వరకవిత్వోద్రేకి వా' : 6-11-సీ. : షష్ఠ : ఉపోద్ఘాతము
'వరగుణ స్వాయంభువమను' : 3-744-సీ. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'వరగుణాకర భగవద్భక్త' : 3-774-సీ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'వర గోవింద కథా సుధా' : 1-49-మ. : ప్రథమ : శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
'వర చిత్ర పక్ష సుని' : 4-773-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'వరచేలంబులొ మాడలో ఫ' : 8-550-మ. : అష్టమ : వామనుని భిక్ష కోరు మనుట
'వరతనయాధ్యయనంబులఁ ద' : 10.2-1127-క. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'వరతపోయోగవిద్యాసమాధ' : 3-743-వ. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'వర తాత్పర్యముతో ని' : 2-42-క. : ద్వితీయ : మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
'వరథర్మకామార్థ వర్జ' : 8-83-సీ. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'వరద నిరీహ యోగిజన వ' : 4-175-చ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'వరద పద్మనాభ హరి కృ' : 10.2-749-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'వరదా యీశ్వర నిను స' : 4-549-క. : చతుర్థ : పృథుండు హరిని స్తుతించుట
'వరదుఁ డుదార భక్తజన' : 10.2-402-చ. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'వరదుఁడు సాధుభక్తజన' : 10.2-970-చ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'వరదుఁ బ్రసన్ను మనో' : 3-748-క. : తృతీయ : కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
'వరదునిఁ బరము జగద్గ' : 8-152-క. : అష్టమ : సురలు బ్రహ్మ శరణు జొచ్చుట
'వర నవద్వార కవాట గవ' : 4-744-సీ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'వర నారాయణ కవచము నర' : 6-296-క. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'వరనారాయణ దేవతాస్త్' : 4-349-మ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'వర నియమవ్రత నిష్ఠా' : 3-834-క. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'వర పయఃపేనపటలపాండుర' : 3-1046.1-తే. : తృతీయ : దేవహూతి నిర్యాణంబు
'వర పరమహంస గమ్య స్ఫ' : 2-239-క. : ద్వితీయ : వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
'వర పీతకౌశేయపరిధానక' : 3-287-సీ. : తృతీయ : బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్ష మగుట
'వర పుర గ్రామ ఘోష య' : 10.1-106.1-తే. : దశమ-పూర్వ : దేవకి కృష్ణుని కనుట
'వరబలుఁడగు మను మనుమ' : 4-339-క. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'వరబాహాబలశాలి యా హల' : 10.2-417-మ. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'వర భుజంబులు నికటస్' : 3-287.1-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్ష మగుట
'వర మణిభూషణప్రభలవర్' : 10.2-282-చ. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
'వరమతి నార్తబాంధవ భ' : 4-281-చ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'వరమతులార యెవ్వని న' : 4-610-చ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'వర మహాద్భుత మైన వై' : 6-178-సీ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'వర మిచ్చెద మర్థింప' : 10.1-1645-క. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు నీరగుట
'వర మీయఁ దలఁచి మమ్మ' : 5.1-50-క. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని జన్మంబు
'వరముఁ గృపజేసితివి ' : 7-381.1-తే. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'వరము గోర నాకు వరదు' : 6-515-ఆ. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'వరము నాకు నొండు వర' : 2-9.1-ఆ. : ద్వితీయ : ఖట్వాంగు మోక్ష ప్రకారంబు
'వరమునీంద్ర యోగివర ' : 10.2-250-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
'వరమునులు నిషీద యను' : 4-433.1-తే. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'వర యమునానదితటమునఁ ' : 4-246-క. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'వరయమునానదీజల నివాస' : 3-112-చ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'వర యమునానదీ సలిల వ' : 3-108-చ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'వర యమునానదీ హ్రద న' : 2-179-చ. : ద్వితీయ : కృష్ణావతారంబు
'వర యోగిమాన సాంతః క' : 6-36-క. : షష్ఠ : షష్ఠ్యంతములు
'వరయోగీంద్రులు యోగమ' : 3-703-మ. : తృతీయ : హిరణ్యాక్ష వధ
'వరయోగీంద్రులు యోగమ' : 3-298-మ. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'వరయోగీశ్వర దేవహూతి' : 3-781-మ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'వరయోగీశ్వరులార మమ్' : 3-528-మ. : తృతీయ : సనకాదుల శాపంబు
'వర వృషకేతనుండు భగవ' : 4-95-చ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'వరవైకుంఠము సారసాకర' : 3-513-మ. : తృతీయ : సనకాదుల వైకుంఠ గమనంబు
'వర సంపద్విభవప్రతాప' : 4-585-మ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'వరుణదేవ నాకు వరవీర' : 9-194-ఆ. : నవమ : హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
'వరుణుని బలములు దను' : 3-615-క. : తృతీయ : హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
'వరుణుపురముకంటె వాస' : 10.1-1593-ఆ. : దశమ-పూర్వ : ద్వారకానగర నిర్మాణము
'వరుసఁ బుట్టించితివ' : 4-160.1-తే. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'వరుసఁ బృథివ్యాద్యష' : 2-270-క. : ద్వితీయ : శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
'వరుసఁ బ్రాణాపాన వా' : 4-97-సీ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'వరుస ననన్యభావంబునఁ' : 3-948-సీ. : తృతీయ : సాంఖ్యయోగంబు
'వరుస నయోధ్యలోనఁ గల' : 9-211-చ. : నవమ : సగరుని కథ
'వరుస మేధ్యా మేధ్య ' : 4-775-సీ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'వరుస విగ్రహపారవశ్య' : 3-1033-సీ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'వర్ణాశ్రమధర్మంబుల ' : 11-47-క. : ఏకాదశ : హరిముని సంభాషణ
'వర్ణాశ్రమధర్మంబులు' : 11-106-క. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'వర్తించుచు నిట్లున' : 2-224-వ. : ద్వితీయ : శ్రీహరి ప్రధానకర్త
'వర్తి యగుచు నిట్లు' : 5.1-100.1-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'వర్షాకాలభుజంగుఁడు ' : 10.1-755-క. : దశమ-పూర్వ : వర్షర్తు వర్ణనము
'వఱలు మౌక్తికఘటిత క' : 10.2-602.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : నారదుని ద్వార కాగమనంబు
'వల కేలన్ గురుచక్రర' : 9-630-మ. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'వలను మీఱిన సైంధవంబ' : 4-306-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
'వలనొప్పఁ దను ననువర' : 4-963-సీ. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'వల నొప్పగా న దైవం ' : 2-228-సీ. : ద్వితీయ : వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
'వలనొప్ప లౌకికవైదిక' : 3-131-సీ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'వలయు నని యమ్ముకుంద' : 3-565.1-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'వలలు దారు నింక వచ్' : 8-697-ఆ. : అష్టమ : మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
'వల లురులు జిగురుఁ ' : 7-57-క. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'వలువ లూడ్చి కొలఁకు' : 9-514.1-ఆ. : నవమ : యయాతి చరిత్రము
'వల్లభలు పాఱి మునుప' : 8-33-క. : అష్టమ : త్రికూట మందలి గజములు
'వల్లవకాంతలు దన కథ ' : 10.1-929-క. : దశమ-పూర్వ : గోవర్ధనగిరి నెత్తుట
'వల్లవగృహ నవనీతము ల' : 10.1-303-క. : దశమ-పూర్వ : హరిహరా భేదము చూపుట
'వల్లవబాలకు లని మన ' : 10.1-1370-క. : దశమ-పూర్వ : చాణూర ముష్టికుల వధ
'వల్లవబాలురన్ నగరి ' : 10.1-1373-ఉ. : దశమ-పూర్వ : చాణూర ముష్టికుల వధ
'వల్లవులార యీ వనమున' : 10.1-853-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
'వల్లవులు పెనఁగి రు' : 10.1-1351-క. : దశమ-పూర్వ : చాణూర ముష్టికులతో పోరు
'వశుఁడుగ మ్రొక్కెదన' : 9-360-చ. : నవమ : శ్రీరామాదుల వంశము
'వసుదేవదేవకులు తా ప' : 1-195-క. : ప్రథమ : కుంతి స్తుతించుట
'వసుదేవుఁడు వారికి ' : 10.2-1062-క. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'వసుదేవు నివాసంబున ' : 10.1-1330-క. : దశమ-పూర్వ : మల్లావనీ ప్రవేశము
'వసుధ కేతెంచి విను ' : 4-812.1-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'వసుధ నిలావృత వర్షా' : 5.2-38-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'వసుధ నెవ్వారు ధూర్' : 4-50-తే. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'వసుధపైఁ బుట్టెడు వ' : 9-346-సీ. : నవమ : శ్రీరామాదుల వంశము
'వసుధాఖండము వేఁడితో' : 8-570-మ. : అష్టమ : వామనుడు దాన మడుగుట
'వసుధాధీశ్వర నీవు మ' : 1-512-మ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
'వసుధేశ యా ప్రియవ్ర' : 5.1-17-సీ. : పంచమ - పూర్వ : ఆగ్నీధ్రాదుల జన్మంబు
'వసుధేశ విను మును వ' : 10.2-831-సీ. : దశమ-ఉత్తర : సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
'వసుమతి దివ్యబాణముల' : 1-369-చ. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'వసుమతీతల మర్ధము వం' : 4-272-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'వసుమతీనాథ యెవ్వని ' : 4-629-సీ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'వసుమతీనాథ యెవ్వనిమ' : 10.2-1234-సీ. : దశమ-ఉత్తర : విష్ణు సేవా ప్రాశస్త్యంబు
'వసుమతీనాథ సర్వస్వా' : 2-265-సీ. : ద్వితీయ : భాగవత దశలక్షణంబులు
'వసుమతీశ విను కువలయ' : 9-500-ఆ. : నవమ : విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
'వస్తువులు గొంచు నే' : 4-79.1-తే. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'వస్త్ర మాల్యానులేప' : 9-179.1-తే. : నవమ : మాంధాత కథ
'వాఁడిరుచులు గలుగువ' : 10.1-718-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గ్రీష్మఋతు వర్ణనము
'వాఁడు తుదయుఁ గాశ్య' : 9-502-ఆ. : నవమ : విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
'వాఁడు మానవ మాంసంబు' : 9-237.1-తే. : నవమ : కల్మాషపాదుని చరిత్రము
'వాండ్రున్ వీండ్రున' : 10.1-1525-శా. : దశమ-పూర్వ : అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
'వాకిలివెడలవు కొడుక' : 9-481-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'వాచవియైన గడ్డిఁ ది' : 1-421-ఉ. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'వాజుల నీరాజనములు ర' : 10.1-767-క. : దశమ-పూర్వ : శరదృతువర్ణనము
'వాడక వ్రాలక తెవుళు' : 10.1-758-క. : దశమ-పూర్వ : వర్షర్తు వర్ణనము
'వా డేర్వు రగుచుఁ గ' : 6-523-క. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'వాతములు విసరె రేణు' : 1-339-క. : ప్రథమ : నారదుని గాలసూచనంబు
'వాదములు వేయు నేటిక' : 7-470-క. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'వాది జేగీయ మానుఁ డ' : 4-509.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'వానిఁగాఁ దన్నుఁ దల' : 3-337-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
'వానింజూచి నాభాగుండ' : 9-78-వ. : నవమ : నాభాగుని చరిత్ర
'వాని నెఱింగి కృష్ణ' : 10.1-434-వ. : దశమ-పూర్వ : వత్సాసుర వధ
'వాని నే ప్రొద్దు ర' : 9-568.1-తే. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'వానిపాటున కప్పుడు ' : 10.2-558-తే. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'వానిభేదంబులును మను' : 3-249-తే. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'వాని వెదకెదు? తరుణ' : 4-751.1-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'వామకరమున జాఱిన వలు' : 8-393.1-తే. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'వామదేవుని శాపవశమున' : 4-171-సీ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'వామలోచన వినుము దుర' : 3-488-తే. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'వామాక్షి యనుదిన వ్' : 6-522-సీ. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'వాయవ్యాస్త్ర ముపేం' : 10.2-408-శా. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'వాయించు వీణ నెప్పు' : 1-135-క. : ప్రథమ : నారదునికి దేవుడు దోచుట
'వాయువశంబులై యెగసి ' : 1-211-ఉ. : ప్రథమ : ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
'వాయువు వెడలక నిలిచ' : 10.1-1176-క. : దశమ-పూర్వ : కేశిని సంహారము
'వారక కృష్ణుఁ డిప్ప' : 10.2-1328-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
'వారణ వాజిస్యందన వీ' : 10.2-845-క. : దశమ-ఉత్తర : సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
'వారని యల్కతోఁ గిని' : 10.2-519-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
'వారని వేడ్కతో దుహి' : 6-206-ఉ. : షష్ఠ : చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
'వారలఁ జండతీవ్ర శరవ' : 4-352-ఉ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'వారలంజూచి రాజర్షి ' : 9-53-వ. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'వారలం జూచి హరి తన ' : 10.1-473-వ. : దశమ-పూర్వ : అఘాసుర వధ
'వారలం జూచి హరి యిట' : 1-267-వ. : ప్రథమ : కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
'వారల కిట్లను మీరలు' : 11-39-క. : ఏకాదశ : విదేహ హర్షభ సంభాషణ
'వార లనేకు లయ్యు బల' : 10.2-566-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : సాంబుడు లక్షణ నెత్తకు వచ్చుట
'వారల నేమియు నడుగక ' : 9-651-క. : నవమ : రంతిదేవుని చరిత్రము
'వార లా పతివ్రత నిజ' : 9-61-వ. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'వారలిక్ష్వాకుండును' : 8-412-వ. : అష్టమ : 7వైవశ్వతమనువు చరిత్ర
'వార లిక్ష్వాకుండున' : 9-9-వ. : నవమ : వైవస్వతమనువు జన్మంబు
'వారలుఁ జని.' : 9-687-వ. : నవమ : ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
'వారలు ఋగ్యజు స్సామ' : 12-30-వ. : ద్వాదశ : పురాణానుక్రమణిక
'వారలు గొలువఁగ హరియ' : 8-189-క. : అష్టమ : మంధరగిరిని తెచ్చుట
'వార లుత్సహించి వలన' : 10.1-1746-ఆ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమనంబు
'వారలు దీనత వచ్చుటఁ' : 8-220-క. : అష్టమ : శివుని గరళ భక్షణకై వేడుట
'వారలు దుఃఖించుచుండ' : 9-167-వ. : నవమ : మాంధాత కథ
'వారలు నిస్పృహు లగు' : 3-503-క. : తృతీయ : సనకాదుల వైకుంఠ గమనంబు
'వారలు పర్యాయంబున న' : 6-204-క. : షష్ఠ : చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
'వారలు పావకుండుఁ బవ' : 4-674-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'వారలు బంధులు గావున' : 10.1-1512-క. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుని హస్తిన పంపుట
'వారలు విని తమ మనము' : 3-525-క. : తృతీయ : సనకాదుల శాపంబు
'వారలె యా దితిగర్భా' : 3-598-క. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'వార లెల్లఁ జొచ్చి ' : 8-629.1-తే. : అష్టమ : త్రివిక్రమ స్ఫురణంబు
'వార లెవ్వ రనిన భగవ' : 4-26-వ. : చతుర్థ : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
'వార లెవ్వ రనిన భాన' : 6-254-వ. : షష్ఠ : శబళాశ్వులకు బోధించుట
'వారల్ కృష్ణు చరిత్' : 1-107-శా. : ప్రథమ : నారదుని పూర్వకల్పము
'వారిఁ గోరుచున్నవార' : 1-463-ఆ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు వేటాడుట
'వారించిన తమకంబున వ' : 7-23-క. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'వారించిన వారలు బృం' : 3-521-క. : తృతీయ : సనకాదుల శాపంబు
'వారి కలగంప కడుపుల ' : 6-255.1-తే. : షష్ఠ : శబళాశ్వులకు బోధించుట
'వారి క్రిందఁ దగిలి' : 5.2-104-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'వారిజగంధుల పొత్తున' : 7-474-క. : సప్తమ : నారదుని పూర్వజన్మంబు
'వారిజగంధులు దమలో వ' : 1-372-క. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'వారిజనాభ భక్త జనవత' : 10.2-647-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : భూసురుని దౌత్యంబు
'వారిజభవ రుద్రాదులు' : 10.1-1385-క. : దశమ-పూర్వ : కంససోదరుల వధ
'వారిజభవ శాస్త్రార్' : 2-249-క. : ద్వితీయ : బ్రహ్మకు ప్రసన్ను డగుట
'వారిజలోచనుఁ డెవ్వర' : 10.1-701-క. : దశమ-పూర్వ : కాళిందుని శాసించుట
'వారిజలోచనుఁ బాడుచు' : 10.1-814-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'వారిజసంభవుండు బుధవ' : 3-335-ఉ. : తృతీయ : బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
'వారిజాక్షుని భక్తమ' : 10.2-1319-తే. : దశమ-ఉత్తర : మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
'వారిజాక్షులందు వైవ' : 8-585-ఆ. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'వారితండ్రి పాలు వా' : 3-25-ఆ. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'వారిత సర్వస్పృహలై ' : 10.1-865-క. : దశమ-పూర్వ : విప్రవనితా దత్తాన్న భోజనంబు
'వారిధిఁ దరువఁగ నంత' : 8-291-క. : అష్టమ : వారుణి ఆవిర్భావము
'వారి బరు వయ్యె మంద' : 10.1-908-క. : దశమ-పూర్వ : పాషాణ సలిల వర్ష