పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 53)వ - వచ్చె

ల - ⇐ - || - వజ్రం - వారిబ్భం⇒

'వంచన యేమి లేదు యదు' : 10.1-1421-ఉ. : దశమ-పూర్వ : గురుపుత్రుని తేబోవుట
'వంచింపం బనిలేదు బ్' : 10.1-509-శా. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ వత్స బాలకుల దాచుట
'వందనం బాచరించిన వా' : 10.2-483.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని ఘోషయాత్ర
'వందనం బాచరించి యాన' : 10.2-835-తే. : దశమ-ఉత్తర : సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
'వందనం బాచరించి యో ' : 10.2-1245-తే. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'వంది జనంబులు లోకము' : 4-448-క. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'వంది మాగధ సూత కైవా' : 10.2-671-తే. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'వందిమాగధ సూతవరులార' : 4-445-సీ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'వంది వ్రాలి కుంది ' : 8-461.1-ఆ. : అష్టమ : అదితి కశ్యపుల సంభాషణ
'వక్రం బింతయు లేక ప' : 7-25-శా. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'వక్రుండైన జనుండు వ' : 7-207-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'వక్షకవాటంబు వ్రక్క' : 7-297-సీ. : సప్తమ : నృసింహరూప ఆవిర్భావము
'వగరు పుట్టె నంతఁ బ' : 6-61.1-ఆ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'వగుచుఁ గపిలాఖ్య దన' : 3-856.1-తే. : తృతీయ : కన్యకానవక వివాహంబు
'వగుచు నన్ను వధించె' : 4-486.1-తే. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'వగుచు నుందువు గద న' : 4-193.1-తే. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'వగు భవత్సేవ చాలదే ' : 10.2-661.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'వచ్చితిమి ఏ పదంబు ' : 4-374-వ. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'వచ్చితిమి వారిఁ గ్' : 10.2-1156-క. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'వచ్చి దుష్యంతుండున' : 9-629-వ. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'వచ్చిన మాధవుఁ గనుఁ' : 10.1-956-క. : దశమ-పూర్వ : వరుణునినుండి తండ్రి దెచ్చుట
'వచ్చిన మునిసంఘములక' : 11-13-క. : ఏకాదశ : కృష్ణ సందర్శనంబు
'వచ్చిన వల్లభుఁ గను' : 10.1-1061-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
'వచ్చిన సర్పవైరిఁ గ' : 10.1-705-ఉ. : దశమ-పూర్వ : కాళియుని పూర్వకథ
'వచ్చి పాదుకల ముందట' : 9-317-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'వచ్చి మునిపంచిన కృ' : 9-106-వ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'వచ్చి యచ్చేడియ తచ్' : 8-655-వ. : అష్టమ : ప్రహ్లా దాగమనము
'వచ్చి రంత.' : 10.2-678-వ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'వచ్చి రామకృష్ణులం ' : 10.1-1427-వ. : దశమ-పూర్వ : గురుపుత్రుని తేబోవుట
'వచ్చి సుఖంబుండు నం' : 10.2-1136-వ. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'వచ్చి సుద్యుమ్నుండ' : 9-29-వ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'వచ్చి సురలకు నారదు' : 8-381-వ. : అష్టమ : నముచి వృత్తాంతము
'వచ్చు నాత్మస్వరూపం' : 3-911.1-తే. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'వచ్చునే హరి మే మున' : 10.1-1484.1-తే. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవునికడ గోపికలు వగచుట
'వచ్చెం జల్లని గాడ్' : 10.1-1307-క. : దశమ-పూర్వ : సూర్యోదయ వర్ణన
'వచ్చెదము నీవు పిలి' : 10.1-831-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'వచ్చెద రదె యదువీరు' : 10.1-1756-క. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ గ్రహణంబు
'వచ్చెద విదర్భభూమిక' : 10.1-1717-క. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
'వచ్చె మింటనుండి వా' : 1-86.1-ఆ. : ప్రథమ : నారదాగమనంబు/