పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 51)ఱ

ర - ⇐ - || - ల - ⇒

'ఱంకెలు వైచె వృషభము' : 10.1-710-క. : దశమ-పూర్వ : కాళియుని పూర్వకథ
'ఱెక్కలు రావు పిల్ల' : 7-63-ఉ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'ఱెప్ప లిడక తలిదండ్' : 10.1-136-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు శిశురూపి యగుట
'ఱొమ్ముఁ దొక్కి మోమ' : 5.2-157-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'ఱోలను గట్టుబడియు న' : 10.1-380-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట/