పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 50)ర

య - ⇐ - || - ఱ - ⇒

'రంగ దుత్తంగ తరంగ గ' : 4-564-సీ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'రంతు చేయుచు వాతధూత' : 6-329-మత్త. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'రంధ్రములు తొమ్మిది' : 10.1-91.1-తే. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మాదుల స్తుతి
'రం బనంగఁ బర్వతం బు' : 5.2-69.1-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'రక్కసులు దినఁగఁ గడ' : 8-12-క. : అష్టమ : 1స్వాయంభువ మనువు చరిత్ర
'రక్తోత్పలేందీవరప్ర' : 4-689-సీ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'రక్షకులు లేనివారల ' : 2-22-క. : ద్వితీయ : తాపసుని జీవయాత్ర
'రక్షణము లేక సాధుఁడ' : 10.1-277-క. : దశమ-పూర్వ : తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
'రక్షింపుము రక్షింప' : 10.2-592-క. : దశమ-ఉత్తర : హస్తిన గంగం ద్రోయబోవుట
'రక్షింపుము రక్షింప' : 3-723-క. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'రక్షో బాలుర నెల్ల ' : 7-251-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'రక్షోవీరుల నెల్లఁ ' : 7-300-శా. : సప్తమ : నృసింహరూప ఆవిర్భావము
'రచ్చలు గ్రంతలు రాజ' : 10.1-1719-సీ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
'రజియను వానికి రాజే' : 9-504-సీ. : నవమ : విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
'రట్టి దివ్యావతారంబ' : 3-304.1-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'రణిత వినూత్న రత్న ' : 10.2-1113-చ. : దశమ-ఉత్తర : సకలరాజుల శిక్షించుట
'రతులకొఱకు నాలి రావ' : 9-249-ఆ. : నవమ : కల్మాషపాదుని చరిత్రము
'రత్నములను మత్కాంతా' : 7-320-క. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'రత్నములు హేమములు న' : 6-464-తే. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'రత్నాకరమై జలనిధి ర' : 10.1-1607-క. : దశమ-పూర్వ : ద్వారకానగర నిర్మాణము
'రథము కాంచన రచిత వర' : 4-771.1-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'రథము మేనెల్ల సారథి' : 7-464-సీ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'రథి రిపుచే నొచ్చిన' : 10.2-876-క. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'రప్పింప వారు హర్షమ' : 10.2-767-క. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'రమణ లోకమెల్ల రక్షి' : 6-355.1-ఆ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'రమణ సంతర్పణోపచారము' : 4-635.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'రమణి నా సుతు లందు ' : 3-485-తే. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'రమణిరొ భృత్యులందు ' : 4-788-చ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'రమణీ దూరము వోయెఁ గ' : 1-237-మ. : ప్రథమ : ధర్మనందన రాజ్యాభిషేకంబు
'రమణుల్ ప్రొద్దుల మ' : 10.1-812-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల కాత్యాయని సేవనంబు
'రమ యెదుర్కోలు చేకొ' : 8-139.1-తే. : అష్టమ : 5రైవతమనువు చరిత్ర
'రమర దైత్యవరులమై యబ' : 10.1-454.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : బకాసుర వధ
'రమ్మని చీరినంతనె ప' : 10.1-1217-ఉ. : దశమ-పూర్వ : వ్రేతలు కలగుట
'రమ్మామాణవకోత్తమ ల' : 8-602-క. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'రమ్మా యుద్ధవ గోపకా' : 10.1-1437-శా. : దశమ-పూర్వ : గోపస్త్రీలకడ కుద్ధవుని బంపుట
'రవిబింబం బుపమింపఁ ' : 8-623-మ. : అష్టమ : త్రివిక్రమ స్ఫురణంబు
'రవిమధ్యాహ్నమునం జర' : 8-506-మ. : అష్టమ : వామను డవతరించుట
'రవి వంశాగ్రణివై సమ' : 9-244-మ. : నవమ : కల్మాషపాదుని చరిత్రము
'రాఁడా చూడ సమస్తభూత' : 1-284-శా. : ప్రథమ : గర్భస్థకుని విష్ణువు రక్షించుట
'రాకేందుబింబమై రవిబ' : 10.2-183-సీ. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామ యుద్ధంబు
'రాక్షసోత్తములార రం' : 8-635-సీ. : అష్టమ : దానవులు వామనుపై కెళ్ళుట
'రాగంబున బలకృష్ణులు' : 10.1-596-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు అత్మీయు డగుట
'రాగ మిళితావలోకన రా' : 4-456.1-తే. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'రాజఁట ధర్మజుండు సు' : 1-212-ఉ. : ప్రథమ : ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
'రాజఋషి దేవఋషి పితృ' : 4-565-తే. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'రాజకులావతంసుఁడు పర' : 10.2-206-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : కన్యలం బదాఱువేలం దెచ్చుట
'రాజతనయ వగుదు రాజీవ' : 9-620-ఆ. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'రాజ ననుచుఁ బోయి రా' : 1-492-ఆ. : ప్రథమ : శృంగి శాపంబు
'రాజ యింతంతవాఁ డనరా' : 10.1-1587.1-తే. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనునికి నారదుని బోధ
'రాజరాజా పృథురాజుకు' : 4-442-సీ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'రాజర్షి యైనట్టి ప్' : 4-894-సీ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'రాజవంశోత్తమ రంతిదే' : 9-642-సీ. : నవమ : రంతిదేవుని చరిత్రము
'రాజసంబున నీవు రంజి' : 10.1-824-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'రాజస తామసాత్ములకు ' : 10.2-1147-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'రాజసూయమఖ వరప్రభావమ' : 10.2-816-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'రాజితోత్పల కర్ణపూర' : 10.1-862.1-తే. : దశమ-పూర్వ : విప్రవనితా దత్తాన్న భోజనంబు
'రాజీవపత్రలోచన రాజే' : 1-528-క. : ప్రథమ : పూర్ణి
'రాజీవరాజపూజ్య శ్రీ' : 6-529-క. : షష్ఠ : పూర్ణి
'రాజీవలోచనుఁడు హరి ' : 10.1-1782-క. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ కల్యాణంబు
'రాజీవసదృశనయన వి రా' : 11-125-క. : ఏకాదశ : పూర్ణి
'రాజీవసదృశలోచన రాజీ' : 7-480-క. : సప్తమ : పూర్ణి
'రాజీవాక్షుఁడు సుంద' : 10.1-1452-శా. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు యుద్ధవుని గనుట
'రాజీవాక్షునిచే నొక' : 10.1-924-క. : దశమ-పూర్వ : గోవర్ధనగిరి నెత్తుట
'రాజుఁ తోటివారు రమణ' : 9-18-ఆ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'రాజు కొడుకుఁ జూచె ' : 9-26-ఆ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'రాజునగరి యడబాలలు ర' : 10.2-7-క. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
'రాజు రాజముఖిని రతి' : 9-398-ఆ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'రాజుల నెఱుఁగవు బలి' : 10.1-825-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'రాజులు ప్రస్తుతింప' : 5.1-117-ఉ. : పంచమ - పూర్వ : హరిణీగర్భంబున జనించుట
'రాజేంద్ర దైత్యదానవ' : 8-743-క. : అష్టమ : పూర్ణి
'రాజేంద్ర విను తొల్' : 10.1-14-సీ. : దశమ-పూర్వ : పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
'రాజేంద్ర విను సుధా' : 8-23-సీ. : అష్టమ : త్రికూటపర్వత వర్ణన
'రాజేంద్రా జరామరణ హ' : 12-26-వ. : ద్వాదశ : తక్షక దష్ఠుడైన పరీక్షిన్మృతి
'రాజ్యంబు గలిగె నేన' : 8-564-క. : అష్టమ : వామనుడు దాన మడుగుట
'రాజ్యంబు పాపమూలము ' : 9-507-క. : నవమ : నహుషుని వృత్తాంతము
'రాట్ఛరీరాయ నిఖిల ధ' : 4-703.1-తే. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'రా తల్లి రమ్ము తండ' : 10.1-920-క. : దశమ-పూర్వ : గోవర్ధనగిరి నెత్తుట
'రా పూర్ణచంద్రిక రా' : 10.1-604-సీ. : దశమ-పూర్వ : ఆవుల మేపుచు విహరించుట
'రామకృష్ణులఁ బేర్కొ' : 10.1-954.1-తే. : దశమ-పూర్వ : వరుణునినుండి తండ్రి దెచ్చుట
'రామ గుణాభిరామ దినర' : 2-285-ఉ. : ద్వితీయ : పూర్ణి
'రామచంద్రవిభుఁడు రణ' : 9-293-ఆ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'రామచంద్రవిభుని రాక' : 9-323-ఆ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'రామచంద్రవిభుని రాక' : 9-316-ఆ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'రామచంద్రుఁ గూడి రా' : 9-362-ఆ. : నవమ : శ్రీరామాదుల వంశము
'రామలతోడను రాసము రా' : 10.1-1089-క. : దశమ-పూర్వ : రాసక్రీడా వర్ణనము
'రామల్ రామలతోడి నీ ' : 10.1-827-శా. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'రామ సమంచితముక్తా ద' : 10.2-589-క. : దశమ-ఉత్తర : హస్తిన గంగం ద్రోయబోవుట
'రా మహేశు నాద్యు నవ' : 8-83.1-ఆ. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'రామాజన సంఘము లా రా' : 4-777-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'రాముఁడుఁ గనుఁగొనె ' : 10.2-949-క. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు పల్వలుని వధించుట
'రాముఁడు తత్కపటాకృత' : 10.2-1167-క. : దశమ-ఉత్తర : సుభద్రా పరిణయంబు
'రాముఁడు దానుఁగూడి ' : 3-120-ఉ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'రాముఁడు నిజబాహుబల ' : 9-264-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'రాముఁడు రాజకులైక వ' : 6-305-క. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'రామున్ మేచకజలద శ్య' : 2-160-క. : ద్వితీయ : రామావతారంబు
'రారా బుధులు విరక్త' : 2-80-క. : ద్వితీయ : బ్రహ్మ అధిపత్యం బొడయుట
'రారా హస్తిపకేంద్ర ' : 10.1-1155-శా. : దశమ-పూర్వ : కంసుని మంత్రాలోచన
'రావణు నఖిల జగద్వి ' : 2-170-క. : ద్వితీయ : రామావతారంబు
'రావించి తపోవిఘ్నము' : 2-127-క. : ద్వితీయ : నరనారాయణావతారంబు
'రావే సుందరి యేమె బ' : 10.1-773-శా. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'రాహుగ్రహ వక్త్ర గు' : 6-419-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'రితరసుఖము లెల్ల ని' : 7-310.1-ఆ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'రితరు లెఱిఁగిరేని ' : 10.1-980.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
'రుం డొకం డరయఁ గలండ' : 4-767.1-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'రుచిరాపాంగిని వస్త' : 8-400-మ. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'రుద్రనామంబు నీకు న' : 3-369-తే. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'రుద్రుం డిట్లనియె.' : 4-174-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'రుద్రుం డిట్లనియె.' : 7-307-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'రుద్రుండు ప్రచేతసు' : 4-732-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'రుద్రునిచేత నీగతి ' : 3-371-ఉ. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'రూఢిఁ దత్తత్క్రియా' : 4-726-తే. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'రూఢిఁ బ్రధానపూరుషన' : 3-886-సీ. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'రూఢి నమ్మనునకు శతర' : 4-217-తే. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'రూఢి నా మాయ గామినీ' : 3-1008-తే. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'రూఢి నీశ్వరుఁడు స్' : 4-583-సీ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'రూఢిమైఁ బ్రకృతి ప' : 10.2-248-సీ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
'రూఢి సోహమ్మమేతి ప్' : 4-359.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'రూపంబు లెల్ల నగు బ' : 10.1-512-క. : దశమ-పూర్వ : వత్స బాలకుల రూపు డగుట
'రూపమయిన తమముచే నిర' : 3-986.1-తే. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'రూపము సత్ప్రతాపము ' : 6-448-ఉ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'రూప మైన ప్రపంచంబు ' : 4-358.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'రూప విభ్రమ నైపుణ్య' : 10.1-1467.1-తే. : దశమ-పూర్వ : భ్రమర గీతములు
'రూపసంసక్తిఁ జేసి న' : 3-208-తే. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'రూపు లేని నీకు రూఢ' : 11-114-ఆ. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'రెండవహరి క్రియ ధరణ' : 9-634-క. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'రెండునూఱేఁడులును న' : 3-349.1-తే. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'రెలమిఁ దల్లుల చన్న' : 10.1-291.1-తే. : దశమ-పూర్వ : బలరామ కృష్ణుల క్రీడాభివర్ణన
'రోలంబేశ్వర నీకు దౌ' : 10.1-1462-శా. : దశమ-పూర్వ : భ్రమర గీతములు
'రోషప్రమోద నిద్రా భ' : 10.1-1379-క. : దశమ-పూర్వ : కంస వధ
'రోషాగ్నిధూమప్రరోహం' : 10.1-1347-సీ. : దశమ-పూర్వ : చాణూరునితో సంభాషణ
'రోషోద్రేకకళాభయంకర ' : 10.1-1565-శా. : దశమ-పూర్వ : బలరాముడు విజృంభించుట/