పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 49)య

మునునేఁ - మ్రోసె⇐ - || - ర - ⇒

'యంతఁ దనపేర దీవి ప్' : 5.2-67.1-తే. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'యంత నచటికి సమ్మోద ' : 4-946.1-తే. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'యంత నా విభుండు నఖి' : 5.2-122.1-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'యం దహంకార మొగిఁ ద్' : 3-718.1-తే. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'యక్షచారణసిద్ధ విద్' : 4-364-తే. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'యక్షు లిట్లనిరి.' : 7-329-వ. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'యగుచు విషయానుగతచిత' : 10.2-1282.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'యజమాని యగు ప్రసూతి' : 4-188-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'యజ్ఞ సాధన పశుహరణున' : 4-515-సీ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'యజ్ఞాంగి యజ్ఞఫలదుఁ' : 2-95-క. : ద్వితీయ : నారయ కృతి ఆరంభంబు
'యజ్ఞాదికములందు నామ' : 5.1-154-సీ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'యజ్ఞేశ విశ్వంభరాచ్' : 8-483-సీ. : అష్టమ : పయోభక్షణ వ్రతము
'యజ్ఞేశ్వరుండగు హరి' : 2-150-సీ. : ద్వితీయ : మత్స్యావతారంబు
'యట్టి గాఢకీర్తి యగ' : 1-79.1-ఆ. : ప్రథమ : శుకుడు భాగవతంబు జెప్పుట
'యట్టి ఘనునకు శౌరిక' : 10.2-88.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : శతధన్వుఁడు మణి గొనిపోవుట
'యట్టి పరమేశుఁ గేశవ' : 4-629.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'యట్టి మునిజన సమ్ము' : 5.1-66.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని తపంబు
'యతఁడు బర్హిష్మతీ క' : 5.1-17.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : ఆగ్నీధ్రాదుల జన్మంబు
'యత చిత్తేంద్రియమార' : 6-148-మ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'యతివేషములు పూని యత' : 6-458-సీ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'యతు లీశ్వరుని మహత్' : 1-274-క. : ప్రథమ : కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
'యత్నము సఫలం బయిన స' : 10.2-74-క. : దశమ-ఉత్తర : జాంబవతి పరిణయంబు
'యదుకులంబున లీలమై న' : 2-173.1-తే. : ద్వితీయ : కృష్ణావతారంబు
'యదుకులనిధియగు కృష్' : 3-77-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'యదుకులమందు భక్తుల ' : 10.1-1118-చ. : దశమ-పూర్వ : సర్పరూపి శాపవిమోచనము
'యదుకుల విద్వేషణుఁడ' : 10.1-1245-క. : దశమ-పూర్వ : శ్రీమానినీచోర దండకము
'యదుడింభకులను గనుఁగ' : 11-21-క. : ఏకాదశ : కృష్ణ సందర్శనంబు
'యదువంశోత్తమ పోకుపో' : 10.1-1624-మ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు వెంటజనుట
'యదువీరుల్ మునినాథు' : 1-377-మ. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'యదువునకు సహస్రజిత్' : 9-701-వ. : నవమ : యదువంశ చరిత్రము
'యదువుల నాశము మాధవు' : 1-382-క. : ప్రథమ : పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
'యద్విలాసము మరీచ్యా' : 8-387-సీ. : అష్టమ : హరి హర సల్లాపాది
'యనిన మాటలు సెవులు ' : 10.2-471.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'యనిన మైత్రేయముని వ' : 3-447.1-తే. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'యనుచు మఱియుఁ గలుగు' : 10.1-604.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : ఆవుల మేపుచు విహరించుట
'యనుపమక్లేశ భాజనం బ' : 4-406.1-తే. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'యన్నృపునిచేఁ బ్రజా' : 4-910.1-తే. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'యపరపక్షాష్టమీ శశాం' : 3-726.1-తే. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'యమ నియమాది యోగమహిత' : 10.2-1218-చ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'యమనియమాది యోగముల న' : 1-133-చ. : ప్రథమ : నారదునికి దేవుడు దోచుట
'యముఁడను ఘనకాలభుజం ' : 3-82-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'యమునలోఁ గృతకృత్యుఁ' : 9-101-సీ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'యమునా కంకణ చారియై ' : 10.1-1091-మ. : దశమ-పూర్వ : రాసక్రీడా వర్ణనము
'యమునాజలములోన నధికు' : 9-173-సీ. : నవమ : మాంధాత కథ
'యమునానది దాఁటి కతి' : 3-177-వ. : తృతీయ : మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
'యయాతికొడు కనువునకు' : 9-683-వ. : నవమ : పాండవ కౌరవుల కథ
'యయ్యుఁ బ్రియనాథ కృ' : 4-655.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'యర్ఘ్యపాద్యాది కృత' : 10.2-92.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : శతధన్వుని ద్రుంచుట
'యర్థి నంగుష్ఠమాత్ర' : 3-407.1-తే. : తృతీయ : వరాహావతారంబు
'యర్థి నెట్లు సృజిం' : 3-716.1-తే. : తృతీయ : వరహావతార విసర్జనంబు
'యర్థిరూపంబు గైకొని' : 2-150.1-తే. : ద్వితీయ : మత్స్యావతారంబు
'యర్థి సదసద్విచారుల' : 4-591.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'యర్ధచంద్రుని నెకసక' : 10.2-674.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'యల విభీషణు లంకకు న' : 6-306.1-తే. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'యవనవ్యాధ పుళింద హూ' : 2-63-మ. : ద్వితీయ : శుకుడు స్తోత్రంబు సేయుట
'యవనా నీవు సమస్త భూ' : 10.1-1582-మ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనునికి నారదుని బోధ
'యవనుండు పుర మెల్ల ' : 10.1-1591-సీ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుని ముట్టడి
'యవ పద్మాంకుశ చాప చ' : 1-344-మ. : ప్రథమ : నారదుని గాలసూచనంబు
'యవిరళానన్యగతికుల న' : 10.2-431.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
'యశము నార్జించుఁ బె' : 1-294.1-తే. : ప్రథమ : పరీక్షి జ్జన్మంబు
'యసుర వరుల నెల్ల నడ' : 8-318.1-ఆ. : అష్టమ : అమృతము పంచుట
'యాగంబు చేయంగ నర్థి' : 9-62-సీ. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'యాగంబు సేయంగ నర్థి' : 10.1-878-సీ. : దశమ-పూర్వ : యాగము చేయ యోచించుట
'యాగములు బుధులు ధరణ' : 7-103-క. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'యాజ్ఞవల్క్యుండుఁ ద' : 6-458.1-తే. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'యా తలోదరితోడి నెయ్' : 10.2-1165.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : సుభద్రా పరిణయంబు
'యాత్మ కనయంబు సారథి' : 3-1001.1-తే. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'యాత్మ ప్రకృతిగుణంబ' : 3-904.1-తే. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'యాత్మ వ్యతిరిక్త వ' : 4-617.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'యాదవకుంజరుండు వృషభ' : 10.1-1145-ఉ. : దశమ-పూర్వ : వృషభాసుర వధ
'యాదవకులమున నమరులు ' : 10.1-15-క. : దశమ-పూర్వ : పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
'యాదవ విరహిత యగుఁ బ' : 10.1-1528-క. : దశమ-పూర్వ : అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
'యాదవుఁ డెంతవాఁడు ప' : 10.1-1589-ఉ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనునికి నారదుని బోధ
'యాదవు లందుఁ బాండుస' : 1-200-ఉ. : ప్రథమ : కుంతి స్తుతించుట
'యాదవులకు మీకు నత్య' : 5.1-90-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'యాదవులలోన నొక్కఁడు' : 10.1-1583-క. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనునికి నారదుని బోధ
'యాదవులవలన రాజ్య శ్' : 3-86-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'యాదోగణాధీశుఁ డగుచు' : 3-619-సీ. : తృతీయ : హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
'యార్ప వనవహ్ని గాదు' : 10.1-1544.1-తే. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని సంవాదము
'యింతకంటెను శుభము న' : 8-680.1-తే. : అష్టమ : బలియజ్ఞమును విస్తరించుట
'యిందుఁ బెనిమిటి వీ' : 9-60.1-తే. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'యిచ్చలేని యోగి యెల' : 2-29.1-ఆ. : ద్వితీయ : సత్పురుష వృత్తి
'యిట్టి జనుఁడు పుణ్' : 6-46.1-ఆ. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'యిట్టి దుర్మదుఁ గయ' : 10.2-560.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : సాంబుడు లక్షణ నెత్తకు వచ్చుట
'యిట్టి నిఖిల దురార' : 4-712.1-తే. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'యీక తనపాలి బలి భాగ' : 10.1-703.1-తే. : దశమ-పూర్వ : కాళియుని పూర్వకథ
'యీ పురాణమెల్ల నెలమ' : 1-73.1-ఆ. : ప్రథమ : శుకుడు భాగవతంబు జెప్పుట
'యుండు నట్టి యీశ్వర' : 2-272.1-ఆ. : ద్వితీయ : శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
'యుండు రెండువేల యోజ' : 5.2-19.1-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'యుక్తిం దలఁప భవద్వ' : 3-547-క. : తృతీయ : సనకాదుల హరి స్తుతి
'యుగము ద్రుంగెడునాఁ' : 6-318-సీ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'యుగము లోలిని డెబ్బ' : 3-352.1-తే. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'యుచితభంగిని నచటఁ గ' : 10.2-574.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు నాగనగరం బేగుట
'యున్ననలువది యేడ్వు' : 9-156.1-తే. : నవమ : ఇక్ష్వాకుని వంశము
'యున్న నా తప్పు మన్' : 10.2-1276.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : భృగుమహర్షి శోధనంబు
'యున్న పుణ్యాత్ము వ' : 3-180.1-తే. : తృతీయ : మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
'యురుసమాధిపరాష్టాంగ' : 10.2-692.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
'యువిద పిండుతోడ నవ ' : 6-308.1-ఆ. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'యెందుఁ గలఁడు విష్ణ' : 6-397.1-ఆ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'యెడరుచోట నృపతి కీ ' : 7-410.1-ఆ. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'యెలమిఁ బలికిరి నిఖ' : 10.2-1123.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'యెవరిచే నేమిటికి స' : 4-533.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'యేక విధమున విమలుఁడ' : 8-661.1-తే. : అష్టమ : హిరణ్యగ ర్భాగమనము
'యేల ముసలిఁ గోరు ని' : 9-173.1-ఆ. : నవమ : మాంధాత కథ
'యే స్థలంబుల గో భూస' : 7-34.1-తే. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'యైన నొకనాఁడు వగచి ' : 10.2-966.1-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'యొక్కపుట్టలోన నొప్' : 9-51.1-ఆ. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'యొక్క రాశినుండి యొ' : 5.2-89.1-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'యోగ దృష్టిఁజూచి యొ' : 10.1-488.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : సురలు పూలు గురియించుట
'యోగపట్టాభిరాముఁడై ' : 4-140.1-తే. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'యోగమాయా విదూరుఁడై ' : 3-273-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
'యోగమార్గంబున నూహిం' : 8-632-సీ. : అష్టమ : త్రివిక్రమ స్ఫురణంబు
'యోగవిస్తార మహిమలు ' : 3-254-తే. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'యోగాగ్ని దగ్ధకర్ము' : 8-80-క. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'యోగీశరూపుఁడై యోగంబ' : 8-435-సీ. : అష్టమ : 14ఇంద్రసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'యోగీశ్వరు లిట్లనిర' : 4-192-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'యోధాగ్రేసరుఁ డా హల' : 10.1-1561-శా. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధునిసేన పోరాటము
'యోనులను భిన్నభావంబ' : 3-948.1-తే. : తృతీయ : సాంఖ్యయోగంబు
'యోషారత్నము నాథదైవత' : 7-233-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'యోషిద్రూపంబున నను ' : 6-150-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము/