పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 48)మునునేఁ - మ్రోసె

మఱియు - మునుద⇐ - || - య - ⇒

'మును నేఁ జెప్పితిఁ' : 10.1-973-మ. : దశమ-పూర్వ : శరద్రాత్రి గోపికలు జేరవచ్చుట
'మును ప్రద్యుమ్నకుమ' : 10.2-871-క. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'మునులకు మకరకేతనునక' : 3-941-సీ. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'మునుల తాలిమి కెవ్వ' : 10.2-10.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
'మును లపుడు గొంద ఱచ' : 10.2-906-క. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'మునుల మగు మమ్ము నత' : 3-579-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'మునులార బాదరాయణి య' : 5.2-3-క. : పంచమ - ఉత్తర : సుమతి వంశ విస్తారము
'మునులార మీర లిప్పు' : 4-422-క. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'మునులార వేదవాక్యము' : 5.1-52-క. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని జన్మంబు
'మునులు గల్పంబుఁ జె' : 8-269.1-తే. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
'మునులు నృపులుఁ జూడ' : 1-226-ఆ. : ప్రథమ : భీష్మనిర్యాణంబు
'మునులు యజ్ఞక్రియోన' : 10.2-939-సీ. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని తీర్థయాత్ర
'మునులు హిరణ్యరోముఁ' : 8-139-సీ. : అష్టమ : 5రైవతమనువు చరిత్ర
'మున్న చనుదెంచి యున' : 10.2-1044-వ. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకపంచకమున కరుగుట
'మున్ను కృష్ణునిం గ' : 3-79-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'మున్నుగ్రాటవిలో వర' : 1-353-శా. : ప్రథమ : యాదవుల కుశలం బడుగుట
'మున్ను దన చౌల నెన్' : 10.2-327.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు
'మున్ను ధర్మరాజు చే' : 7-9-వ. : సప్తమ : నారాయణుని వైషమ్య అభావం
'మున్ను పోయిన కల్పా' : 8-712-తే. : అష్టమ : కల్పాంత వర్ణన
'మున్ను సౌభరి యను మ' : 10.1-708-సీ. : దశమ-పూర్వ : కాళియుని పూర్వకథ
'మున్నెన్నుదురు వదా' : 8-565-క. : అష్టమ : వామనుడు దాన మడుగుట
'ముర కంస చైద్య పౌం' : 10.2-1138-క. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'మురజ మృదంగ గోముఖ శ' : 10.2-801-సీ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'మురరిపు విజయాంకితమ' : 10.2-536-క. : దశమ-ఉత్తర : కాశీరాజు వధ
'మురవిదారణ ముఖ్యకార' : 6-530-త. : షష్ఠ : పూర్ణి
'మురసంహరుఁ డిందింది' : 10.2-243-క. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
'మురసంహరుఁడు కుచేలు' : 10.2-989-క. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలుని ఆదరించుట
'మురహర దివసాగమ దళ ద' : 10.2-246-క. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
'మురహరుఁ డిట్లు కుచ' : 10.2-1033-క. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'మురహరుఁడు పిడికెఁ ' : 10.2-1013-క. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'మురహరుఁ డెల నవ్వొల' : 10.2-1262-క. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'ములను బలికెడు నా ద' : 5.1-95.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'ములను హరిచరణధ్యానమ' : 5.1-119.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : విప్రసుతుండై జన్మించుట
'ముసలముఁ దీవ్రశాతహల' : 10.2-549-చ. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'ముసలితాపసుఁ బట్టి ' : 9-60-సీ. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'మూఁకలుగూడి యాదవులు' : 11-20-ఉ. : ఏకాదశ : కృష్ణ సందర్శనంబు
'మూఁడు మూర్తులకును ' : 8-227-ఆ. : అష్టమ : శివుని గరళ భక్షణకై వేడుట
'మూఁడులోకములను గెల్' : 9-376.1-తే. : నవమ : చంద్రవంశారంభము
'మూడవ యుగమున నెంతయు' : 12-21-క. : ద్వాదశ : కలియుగ ధర్మ ప్రకారంబు
'మూల లుఱుకును డాఁగి' : 10.1-305.1-తే. : దశమ-పూర్వ : హరిహరా భేదము చూపుట
'మృగనాభి యలఁదదు మృగ' : 10.1-1732-సీ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
'మృగయులు మెచ్చ నరేం' : 1-457-క. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు వేటాడుట
'మృగయూథంబుల వెంటను ' : 9-597-క. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'మృగికి మేఁత లిడుదె' : 1-269.1-ఆ. : ప్రథమ : కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
'మృతియును జీవనంబు న' : 12-27-చ. : ద్వాదశ : సర్పయాగ విరమణ
'మృతుఁ డైనవాఁడు పు' : 10.2-75-క. : దశమ-ఉత్తర : జాంబవతి పరిణయంబు
'మృదుగతిఁ బువ్వుదేన' : 3-194-చ. : తృతీయ : విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
'మృదుల పక్వాన్న భోజ' : 11-74.1-తే. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'మెండు గల దనుజ నాయక' : 6-361-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'మెండుగా మిటమిట మండ' : 4-648-సీ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'మెచ్చితిఁ బ్రాచేతస' : 6-222-క. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'మెచ్చితి నే వర మై' : 10.2-529-క. : దశమ-ఉత్తర : కాశీరాజు వధ
'మెచ్చిన తండ్రిని గ' : 9-475-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'మెచ్చిన మచ్చిక గలి' : 8-246-క. : అష్టమ : గరళ భక్షణము
'మెచ్చె భవద్గుణోన్న' : 10.1-1736-ఉ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమనంబు
'మెడ బిగియఁ బట్టుకొ' : 10.1-274-క. : దశమ-పూర్వ : తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
'మెత్తని యడుగుల మెఱ' : 8-301-సీ. : అష్టమ : జగన్మోహిని వర్ణన
'మెఱయ యంత్రమయం బైన ' : 6-415-తే. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'మెఱయుచున్న ఘనులు మ' : 7-408.1-ఆ. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'మెఱుఁగుఁదీగెతోడి మ' : 10.2-25-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'మెఱుఁగు చెంగటనున్న' : 1-16-సీ. : ప్రథమ : కృతిపతి నిర్ణయము
'మెలఁగుచు నుందురు ద' : 10.2-1236-క. : దశమ-ఉత్తర : విష్ణు సేవా ప్రాశస్త్యంబు
'మెలఁగుట చాలించి మీ' : 1-459-సీ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు వేటాడుట
'మెల్లన నాపై యాదవ వ' : 1-410-క. : ప్రథమ : గోవృషభ సంవాదం
'మెల్లన పదము లిడుచు' : 10.2-62-క. : దశమ-ఉత్తర : సత్రాజితుని నిందారోపణ
'మెల్లని నగవున నయనమ' : 9-281-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'మేఘంబుమీఁది క్రొమ్' : 1-286-సీ. : ప్రథమ : గర్భస్థకుని విష్ణువు రక్షించుట
'మేఘవిభుఁడైన యింద్ర' : 10.1-880.1-తే. : దశమ-పూర్వ : యాగము చేయ యోచించుట
'మేటి గృహస్థు బ్రహ్' : 10.1-1215-ఉ. : దశమ-పూర్వ : వ్రేతలు కలగుట
'మేతి హేతుక దేహ నిక' : 4-173.1-తే. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'మేనితోడన పుట్టు మృ' : 10.1-29-సీ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'మేయ సంధానురూప సంస్' : 4-623.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'మేరుదేవియందు మేరుధ' : 5.1-55-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని జన్మంబు
'మేరు మందరముల మీఁద ' : 5.2-24-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'మేరువు దల క్రిం దై' : 8-595-క. : అష్టమ : బలి దాన నిర్ణయము
'మేలా మీకు? భయంబు ప' : 10.1-977-శా. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
'మేలీ బ్రాహ్మణుఁ డొ' : 9-452-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'మేలుమేలుగదయ్య రాము' : 10.1-739-మత్త. : దశమ-పూర్వ : ప్రలంబాసుర వధ
'మేలు సెప్పెనేని మే' : 1-307-ఆ. : ప్రథమ : విదురాగమనంబు
'మేల్కొన్న తెఱఁగున ' : 10.1-225-సీ. : దశమ-పూర్వ : పూతన సత్తువ పీల్చుట
'మేషతులల యందు మిహిర' : 5.2-79-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'మైన బ్రహ్మస్వరూప మ' : 4-286.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'మైన రూపంబు నాకుఁ బ' : 3-294.1-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'మైన రూపును బేరు నత' : 10.1-97.1-తే. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మాదుల స్తుతి
'మైన సత్పూజలనుజేసి ' : 5.2-42.1-తే. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'మొత్తముగఁ బాఱు పెన' : 6-373-లగ్రా. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'మొత్తుదురు గదల మంట' : 2-25-క. : ద్వితీయ : తాపసుని జీవయాత్ర
'మొదల జల మిడిన భూజమ' : 8-156-క. : అష్టమ : బ్రహ్మాదుల హరిస్తుతి
'మొదల నెవ్వని యవతార' : 10.1-405.1-తే. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
'మొదల వర్ధిష్ణు లగు' : 6-196-తే. : షష్ఠ : చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
'మొదలాఱిన రక్కసులకు' : 6-338-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'మొదలును నీలోఁ దోఁచ' : 8-164-క. : అష్టమ : విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
'మొదవులు నెత్తురుఁ ' : 3-605-క. : తృతీయ : హిరణ్యకశిప హిరణ్యాక్షుల జన్మ
'మొనర ధౌతాంఘ్రిపాణి' : 6-298.1-తే. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'మొనసి కుక్కలు మొఱి' : 3-604.1-తే. : తృతీయ : హిరణ్యకశిప హిరణ్యాక్షుల జన్మ
'మొనసి జగము లెల్ల మ' : 8-578.1-ఆ. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'మొనసి దనుజయోధముఖ్య' : 10.2-195-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'మొనసి యదభ్రకర్ముఁడ' : 4-753-సీ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'మొరసెన్ దుందుభు లం' : 6-431-మ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'మొరసెన్ నిర్జరదుంద' : 8-117-మ. : అష్టమ : గజేంద్ర రక్షణము
'మోక్షంబె పరమపురుషా' : 4-626-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'మోక్షకామునకును మోక' : 2-7.1-ఆ. : ద్వితీయ : భాగవతపురాణ వైభవంబు
'మోదం బై పరిదూషిత ఖ' : 6-211-క. : షష్ఠ : చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
'మోదకహస్తునిన్ సమదమ' : 6-4-ఉ. : షష్ఠ : ఉపోద్ఘాతము
'మోదముతోడ దైత్యకులమ' : 7-137-ఉ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'మోదితాత్ములు నగు బ' : 5.1-162.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'మోము జేవుఱింప ముడి' : 6-250-ఆ. : షష్ఠ : శబళాశ్వులకు బోధించుట
'మోసము లేక వాని పెన' : 10.1-735-ఉ. : దశమ-పూర్వ : ప్రలంబాసుర వధ
'మోహజలధిలోన మునిఁగి' : 6-60.1-ఆ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'మోహము లేక జగంబుల మ' : 10.1-533-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
'మోహరుచుల వలన ముద్ద' : 8-284-ఆ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
'మోహితుఁడై వసుకాంక' : 11-100-క. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'మౌళిపింఛముఁ గంఠదామ' : 10.1-770.1-తే. : దశమ-పూర్వ : వేణు విలాసంబు
'మ్రబ్బుగొలిపి యోగమ' : 10.1-566-ఆ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'మ్రింగెడి వాఁడు వి' : 8-241-క. : అష్టమ : గరళ భక్షణము
'మ్రింగెడు నాకాశంబు' : 8-453-క. : అష్టమ : దుర్భర దానవ ప్రతాపము
'మ్రోలఁ గాన రాక ముం' : 8-706.1-ఆ. : అష్టమ : మీనావతారుని ఆనతి
'మ్రోసెన్ శంఖ మృదంగ' : 8-288-శా. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట/