పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 47)మఱియు - మునుద

మఱియు - మఱియు⇐ - || - మునునేఁ - మ్రోసె⇒

'మఱియు హాటకనిష్కంబు' : 10.2-605-వ. : దశమ-ఉత్తర : నారదుని ద్వార కాగమనంబు
'మఱి యొకనాటి రాత్రి' : 10.1-1121-చ. : దశమ-పూర్వ : సర్పరూపి శాపవిమోచనము
'మఱునాఁడు రేపకడ భా ' : 3-170-క. : తృతీయ : మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
'మలఁకలు మా ప్రచారము' : 10.1-692-చ. : దశమ-పూర్వ : కాళిందుని విన్నపము
'మలఁగున్ మెల్లని గా' : 10.1-1734-మ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
'మలమునఁ గ్రిమియును ' : 7-462-క. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'మలయజకర్పూరమహితవాసి' : 10.2-637-సీ. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'మలయజము మేన జొబ్బిల' : 10.2-983-తే. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలుని ఆదరించుట
'మలయపర్వతంబును మంగళ' : 5.2-55-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'మలయమునఁ జందనము క్ర' : 1-194-క. : ప్రథమ : కుంతి స్తుతించుట
'మలసి సంసృతి ఘోరకాన' : 5.1-166-త. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'మలహరుఁ జూచి సిగ్గు' : 9-515-చ. : నవమ : యయాతి చరిత్రము
'మల్లురఁ జంపి గోపక ' : 10.1-1371-ఉ. : దశమ-పూర్వ : చాణూర ముష్టికుల వధ
'మవ్వపు సుకుమారాంగి' : 6-102-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'మసలక భూరిసంతమస మండ' : 10.2-1306-చ. : దశమ-ఉత్తర : మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
'మస్తకముఁ ద్రుంచి య' : 4-122.1-తే. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'మహదహంకార తన్మాత్ర ' : 1-62-సీ. : ప్రథమ : కథా సూచనంబు
'మహ దహంకార పంచతన్మా' : 10.2-1211.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'మహదహంకార పంచ తన్మా' : 2-259-తే. : ద్వితీయ : భాగవత దశలక్షణంబులు
'మహనీయగుణగరిష్ఠులగు' : 11-2-వ. : ఏకాదశ : ఉపోద్ఘాతము
'మహనీయగుణగరిష్ఠులగు' : 10.2-2-వ. : దశమ-ఉత్తర : ఉపోద్ఘాతము
'మహనీయ గుణగరిష్ఠులగ' : 10.1-2-వ. : దశమ-పూర్వ : ఉపోద్ఘాతము
'మహనీయ గుణగరిష్ఠు ల' : 7-2-వ. : సప్తమ : ఉపోద్ఘాతము
'మహనీయగుణగరిష్ఠులగు' : 3-2-వ. : తృతీయ : ఉపోద్ఘాతము
'మహనీయ గుణగరిష్ఠు ల' : 8-2-వ. : అష్టమ : ఉపోద్ఘాతము
'మహనీయగుణగరిష్ఠులగు' : 4-2-వ. : చతుర్థ : ఉపోద్ఘాతము
'మహనీయ గుణగరిష్ఠులగ' : 2-2-వ. : ద్వితీయ : ఉపోద్ఘాతము
'మహనీయగుణగరిష్ఠులగు' : 12-2-వ. : ద్వాదశ : ఉపోద్ఘాతము
'మహనీయ గుణగరిష్ఠులగ' : 9-2-వ. : నవమ : ఉపోద్ఘాతము
'మహనీయ గుణాస్పదయై మ' : 10.1-156-క. : దశమ-పూర్వ : మాయ మింటనుండి పలుకుట
'మహాత్మ నేను రాజ నన' : 5.1-151-వ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'మహాత్మ యేను నీకు శ' : 10.1-1650-వ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు నీరగుట
'మహాత్మా నేను పూర్వ' : 1-103-వ. : ప్రథమ : నారదుని పూర్వకల్పము
'మహాత్మా పరమభాగవతుం' : 10.1-1511-వ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుని హస్తిన పంపుట
'మహాత్మా విచిత్రయోగ' : 1-449-వ. : ప్రథమ : ధరణీ ధర్మదేవత లుద్ధరణంబు
'మహాత్మా సుజనులయిన ' : 7-360-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'మహాత్ములార మీరు వి' : 10.1-1503-వ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు పొగడుట
'మహాత్ములార యేను కృ' : 10.1-1433-వ. : దశమ-పూర్వ : గురుపుత్రుని తెచ్చి ఇచ్చుట
'మహాభోజుం డతిధార్మి' : 9-712-వ. : నవమ : శశిబిందుని చరిత్ర
'మహిఁ దలపోయ నెవ్వని' : 3-572-చ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'మహితకుచభారకంపితమధ్' : 10.2-803.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'మహితతపోధనుండు ముని' : 10.2-1271-చ. : దశమ-ఉత్తర : భృగుమహర్షి శోధనంబు
'మహితతర మేఘమాలా పిహ' : 8-495-క. : అష్టమ : వామనుడు గర్భస్తు డగుట
'మహిత దేహాద్యభిమానం' : 3-492-సీ. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'మహిత నియతిఁ దితిక్' : 4-648.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'మహిత పద జాను జంఘోర' : 1-517.1-తే. : ప్రథమ : శుకముని యాగమనంబు
'మహిత ఫలసంగరహిత ధర్' : 3-1026.1-తే. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'మహిత యశోవిలాసగుణమం' : 3-552-చ. : తృతీయ : సనకాదుల హరి స్తుతి
'మహిత యోగోగ్ర నిత్య' : 6-118.1-తే. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'మహితరౌద్రంబున మల్ల' : 10.1-1325-సీ. : దశమ-పూర్వ : మల్లావనీ ప్రవేశము
'మహితశౌర్యనిధులు మత' : 10.2-711-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'మహితసత్పురుష సమ్మత' : 4-382-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'మహిత సవ్రీడభావ సన్' : 4-753.1-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'మహితసౌరభ నవకుసుమము' : 10.2-637.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'మహితాత్మ మఱి జన్మమ' : 4-282-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'మహిపతి నప్పుడు గను' : 4-473-క. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'మహిమతో నుండగ మథురా' : 10.1-1345-సీ. : దశమ-పూర్వ : చాణూరునితో సంభాషణ
'మహిమ దీపింపఁ గాల క' : 3-221-తే. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'మహిమ దీపింప దంతి ప' : 3-408.1-తే. : తృతీయ : వరాహావతారంబు
'మహిమవతులైన భూసుర మ' : 9-518-క. : నవమ : యయాతి చరిత్రము
'మాకంద జంబీర మందార ' : 10.2-495-సీ. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని ఘోషయాత్ర
'మా కందర్పుని శరముల' : 9-604-క. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'మాకు నిన్నాళ్ళు లే' : 10.1-1392.1-తే. : దశమ-పూర్వ : దేవకీ వసుదేవుల విడుదల
'మాటలను నెఱుకల మనము' : 8-78.1-ఆ. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'మాటిమాటికి వ్రేలు ' : 10.1-496-సీ. : దశమ-పూర్వ : చల్దు లారగించుట
'మా తల్లిదండ్రు లీ ' : 1-321-సీ. : ప్రథమ : ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
'మాతామహుండైన మనశూరు' : 1-348-సీ. : ప్రథమ : యాదవుల కుశలం బడుగుట
'మాధుర్య సౌందర్య సహ' : 4-502-వ. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'మానధనుల్ మహాత్ములు' : 2-69-ఉ. : ద్వితీయ : శుకుడు స్తోత్రంబు సేయుట
'మానయుక్త మైన మానహీ' : 7-438.1-ఆ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
'మా నరనాథునాజ్ఞ నిజ' : 10.2-575-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు నాగనగరం బేగుట
'మానవనాయక యీ యా ఖ్య' : 10.2-1264-క. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'మానవాధీశ్వర మనువు ' : 8-18-సీ. : అష్టమ : 4తామసమనువు చరిత్ర
'మానవేంద్ర సత్యమతిక' : 10.1-48-ఆ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుని ధర్మబోధ
'మానవేశ్వర యొక్క మడ' : 10.1-636-సీ. : దశమ-పూర్వ : విషకలిత కాళింది గనుగొనుట
'మానవైకవికాసమానమై త' : 3-89-సీ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'మానసంబు గట్టి మహిత' : 10.1-1662-ఆ. : దశమ-పూర్వ : ముచికుందుడు స్తుతించుట
'మానసంబులు నా యందు ' : 10.1-870.1-తే. : దశమ-పూర్వ : విప్రవనితా దత్తాన్న భోజనంబు
'మాన సతత ప్రసన్న కో' : 3-307.1-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'మానసము గలఁగుచున్నద' : 1-335-క. : ప్రథమ : నారదుని గాలసూచనంబు
'మానసమున నిలిపిరి త' : 3-543-క. : తృతీయ : శ్రీహరి దర్శనంబు
'మానససంబంధంబును బూన' : 3-333-క. : తృతీయ : బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
'మానితంబుగ విశ్వనిద' : 10.2-1193-తే. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'మానిత చరితుఁ డుత్త' : 2-136-సీ. : ద్వితీయ : నరనారాయణావతారంబు
'మానిత జ్ఞాన విజ్ఞా' : 3-845-సీ. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'మానిత తారుణ్య మదనత' : 6-446-సీ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'మానిత ధర్మమార్గమహి' : 3-804-ఉ. : తృతీయ : కర్దముని విమానయానంబు
'మానిత మందర సానుప్ర' : 4-657-సీ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'మానితవ్రత యోగసమాధి' : 3-857-తే. : తృతీయ : కన్యకానవక వివాహంబు
'మానిత శ్యామాయమాన శ' : 4-163-సీ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'మానిత సౌరభప్రసవ మం' : 3-1044-ఉ. : తృతీయ : దేవహూతి నిర్యాణంబు
'మానితాఖిల జగన్మయ ద' : 3-126-సీ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'మానితాపునరావృత్తి ' : 3-1017.1-తే. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'మానిని చనుచుండ మణి' : 4-79-సీ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'మానినీమన్మథు మాధవు' : 10.1-1014-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
'మానిను లీడుగారు బహ' : 1-26-ఉ. : ప్రథమ : గ్రంథకర్త వంశ వర్ణనము
'మాని యన్యుని సేవిం' : 6-327.1-తే. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'మానుగాఁ జామరులు వీ' : 6-490.1-తే. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'మానుషజన్మము నొందిన' : 2-37-క. : ద్వితీయ : సృష్టి క్రమంబు
'మానుషదేహము గలుగుట ' : 9-243-క. : నవమ : కల్మాషపాదుని చరిత్రము
'మానుషాకారరుచికోటి ' : 3-83.1-తే. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'మాపటివేళ నీవు వనమధ' : 10.1-1049-ఉ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'మాపటివేళ నేను చని ' : 10.1-1196-ఉ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకు వచ్చుట
'మా పాలికి బలకృష్ణు' : 10.1-723-క. : దశమ-పూర్వ : గ్రీష్మఋతు వర్ణనము
'మా పెద్దలు మును వే' : 10.1-6-క. : దశమ-పూర్వ : పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
'మామకేల చెప్ప మాను ' : 9-543-ఆ. : నవమ : యయాతి శాపము
'మామా నా పైఁ గోపము ' : 9-547-క. : నవమ : యయాతి శాపము
'మామా వలువలు ముట్టక' : 10.1-821-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'మా మువ్వుర యంశంబుల' : 4-21-క. : చతుర్థ : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
'మాయచేత నెఱుకమాలిన ' : 10.1-89.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మాదుల స్తుతి
'మాయచేత మునిఁగి మను' : 1-148.1-ఆ. : ప్రథమ : ద్రౌపది పుత్రశోకం
'మాయజూదంబు పన్ని దు' : 3-17-తే. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'మాయతోడ మూర్తిమంతుడ' : 10.1-592.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు అత్మీయు డగుట
'మా యమ్మ కుక్షి గుర' : 10.1-7-క. : దశమ-పూర్వ : పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
'మాయరు నగవులకును గన' : 8-448-క. : అష్టమ : స్వర్గ వర్ణనము
'మాయలు గల్గువారలను ' : 10.1-556-ఉ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'మాయల్ చేయఁగ రాదు ప' : 8-351-శా. : అష్టమ : హరి అసురుల శిక్షించుట
'మాయాంగీకృతదేహుం డై' : 1-207-క. : ప్రథమ : ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
'మాయావి వగుచు నిప్ప' : 3-643-క. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'మాయావి వీఁడు దుర్మ' : 10.2-14-క. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
'మాయురె? హరిహరి వరద' : 10.2-630-క. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'మా రాజుసొమ్ముఁ గైక' : 10.1-1261-క. : దశమ-పూర్వ : రజకునివద్ద వస్త్రము ల్గొనుట
'మారీచభూరిమాయా నీరం' : 10.2-1341-క. : దశమ-ఉత్తర : పూర్ణి
'మార్గ నాశక విధములు' : 3-576.1-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'మార్దవమునఁ బతికి మ' : 7-416.1-ఆ. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'మాఱుపడంగలేని యసమర్' : 1-155-ఉ. : ప్రథమ : ద్రౌపది పుత్రశోకం
'మాఱుమాటాడ దీవింప మ' : 9-62.1-తే. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'మాఱువేల్పులభంగిని ' : 9-327.1-తే. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'మాళవ కొంకణ ద్రవిడ ' : 10.2-348-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
'మా వలువ లాగడంబున న' : 10.1-829-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'మా వారి భస్మరాసుల ' : 9-221-క. : నవమ : భగీరథుని చరితంబు
'మా సరివాఁడవా మా పా' : 10.1-1766-సీ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మి యనువాని భంగంబు
'మించిన కొప్పుఁ జక్' : 10.1-1319-మ. : దశమ-పూర్వ : కరిపాలకునితో సంభాషణ
'మించిన భర్మ్యాశ్వు' : 9-656-క. : నవమ : రంతిదేవుని చరిత్రము
'మించి ప్రభాసతీర్థమ' : 3-122-ఉ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'మించి భూమండలంబుఁ బ' : 4-559.1-తే. : చతుర్థ : పృథుండు హరిని స్తుతించుట
'మించి మద్వాక్యముల ' : 4-531.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'మించి వృశ్చికాది ప' : 5.2-80-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'మించు వేడుక భర్తృస' : 4-58.1-తే. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'మించెఁ దనకీర్తిచేత' : 2-171.1-తే. : ద్వితీయ : రామావతారంబు
'మింటన్ మ్రోసిన మ్ర' : 10.1-124-శా. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుడు కృష్ణుని పొగడుట
'మింతయును మామకీనమై ' : 4-850.1-తే. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'మిక్కలి సుజ్ఞానంబు' : 9-587-క. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'మిక్కుటంబుగ దృష్టి' : 10.2-1307.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
'మిణుఁగుఱు లెల్లెడం' : 10.2-889-చ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'మితభాషిత్వము మాని ' : 10.2-78-మ. : దశమ-ఉత్తర : సత్రాజితునకు మణి దిరిగి యిచ్చుట
'మిత్రులము పురోహితు' : 7-177-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'మిన్నున కూరక నెగయద' : 10.1-253-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
'మిపుడు నీ నిష్ఠ పె' : 8-407.1-తే. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'మిముబోఁటి పెద్దవార' : 1-450-క. : ప్రథమ : ధరణీ ధర్మదేవత లుద్ధరణంబు
'మిము సద్భక్తి భజిం' : 10.2-1222-మ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'మిలమిలని మంచుతోఁ బ' : 10.2-1143.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'మిళితాళినీల ధమ్మిల' : 9-692-సీ. : నవమ : ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
'మీ కరుణావలోకన సమేత' : 3-530-ఉ. : తృతీయ : సనకాదుల శాపంబు
'మీకును వైరి యెప్పు' : 10.1-1297-ఉ. : దశమ-పూర్వ : సూర్యాస్తమయ వర్ణన
'మీకులంబునందు మెఱయు' : 8-554.1-ఆ. : అష్టమ : వామనుని సమాధానము
'మీ జగన్మోహనాకృతి న' : 1-241.1-తే. : ప్రథమ : ధర్మనందన రాజ్యాభిషేకంబు
'మీ తండ్రి మాకు శిష' : 9-519-క. : నవమ : యయాతి చరిత్రము
'మీ పాపఁడు మా గృహము' : 10.1-309-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'మీ రతిమూఢులు మీదఁట' : 6-225-సీ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'మీర లాత్మారాము లగు' : 4-613-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'మీర లిప్పు డిచటఁ జ' : 5.1-141-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'మీరలు గోపకు లే నసు' : 10.1-1026-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'మీరలు ధర్మముం దగవు' : 10.2-757-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'మీ రసురయోని యం దని' : 3-593-క. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'మీరు పరేతనాయకుని మ' : 6-82-ఉ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'మీరేతెంచిన జాడఁ గా' : 10.1-978-శా. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
'మీవెంట వత్తు నే నై' : 10.1-904-క. : దశమ-పూర్వ : పాషాణ సలిల వర్షంబు
'మీ సృష్టి సాలు నిం' : 3-372-క. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'ముంచితి వార్ధులన్ ' : 7-201-ఉ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'ముంతురు తప్తతోయముల' : 3-989-ఉ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'ముందట.' : 4-80-వ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'ముందటఁ గనె ఘనచందన ' : 10.1-1198-క. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు బృందావనం గనుట
'ముందటఁ గాంచె నంత బ' : 3-763-ఉ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'ముందటఁ గాంచె నంత బ' : 3-168-ఉ. : తృతీయ : మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
'ముందట నిల్చి ముకుం' : 10.2-1296-క. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'ముంపుఁగొని విరుల వ' : 8-510-క. : అష్టమ : వామను డవతరించుట
'ముకుళిత కరకమలుండయి' : 3-752-క. : తృతీయ : కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
'ముక్తసంగులైన మునుల' : 8-77-ఆ. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'ముక్తికాం తైకాంత మ' : 6-119-సీ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ముక్తులరై నారాయణ భ' : 10.1-398-క. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకుల నారదశాపం
'ముక్తు లై నట్టి వా' : 6-442.1-తే. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'ముఖ్యులైన పరమమును' : 10.2-766.1-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'ముచ్చట వేళలఁ జెప్ప' : 10.1-1480-క. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవునికడ గోపికలు వగచుట
'ముచ్చిరి యున్నది ల' : 10.1-101-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మాదుల స్తుతి
'ముట్టినను ముట్టు మ' : 4-769.1-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'ముదమునఁ దన్మఖోద్భవ' : 4-65-చ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'ముదమున హుంకరించుచు' : 10.1-523-చ. : దశమ-పూర్వ : వత్స బాలకుల రూపు డగుట
'ముదితా యేటికిఁ గ్ర' : 9-357-మ. : నవమ : శ్రీరామాదుల వంశము
'ముదితా యే తటినీ పయ' : 10.1-781-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'ముదిమిలేక తరుణమూర్' : 9-702.1-ఆ. : నవమ : కార్తవీర్యుని చరిత్ర
'ముదిసెను దంతావళియు' : 9-578-క. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'ముద్దుల కొమరుని వ్' : 2-177-క. : ద్వితీయ : కృష్ణావతారంబు
'ముద్దుల తక్కరిబిడ్' : 10.1-400-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మద్దిగవను గూల్చుట
'మునిఁ గనుంగొని విగ' : 3-806.1-తే. : తృతీయ : కర్దముని విమానయానంబు
'మునికులములోన మిక్క' : 1-112-క. : ప్రథమ : నారదుని పూర్వకల్పము
'మునిగణ సేవిత మగు వ' : 3-865-క. : తృతీయ : కర్దముని తపోయాత్ర
'మునిజన నియమాధారను ' : 8-612-క. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'మునిజనమానసమధుకర వన' : 10.2-782-క. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'మునిజనముఖపద్మములు ' : 3-83-సీ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'మునినఁట తత్త్వవేది' : 9-187-చ. : నవమ : మాంధాత కథ
'మునినాథచంద్ర కరుణా' : 4-970-క. : చతుర్థ : విదురుండు హస్తిన కరుగుట
'మునినాథచంద్ర ననుఁ ' : 3-183-క. : తృతీయ : విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
'మునినాథ పార్థుండు ' : 10.2-1165-సీ. : దశమ-ఉత్తర : సుభద్రా పరిణయంబు
'మునినాథ ప్రచేతసు ల' : 4-896-క. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'మునినాథ యీ కథాస్థి' : 8-20-క. : అష్టమ : గజేంద్రమోక్షణ కథా ప్రారంభము
'మునినాథ యే విధంబున' : 12-12-క. : ద్వాదశ : కల్క్యవతారంబు
'మునినాథ విను పృథు ' : 4-562-సీ. : చతుర్థ : పృథుండు హరిని స్తుతించుట
'మునినాథోత్తమ దేవమా' : 10.2-1231-మ. : దశమ-ఉత్తర : విష్ణు సేవా ప్రాశస్త్యంబు
'మునినాయక విను కాము' : 4-294-క. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'మునినాయకులతోడఁ దన ' : 10.2-1279-సీ. : దశమ-ఉత్తర : భృగుమహర్షి శోధనంబు
'ముని నీరు జొచ్చి వ' : 9-97-క. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'మునినుతి చెలంగె శి' : 4-436.1-తే. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'మునిపతి నవమానించిన' : 8-124-క. : అష్టమ : గజేంద్రుని పూర్వజన్మ కథ
'మునిపతి వనమున కరిగ' : 9-190-క. : నవమ : మాంధాత కథ
'ముని యోగిమానసస్ఫుట' : 10.2-1195-క. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'మునివర భగవంతుండవు ' : 4-882-క. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'మునివర మేరుధ్రువుల' : 5.2-84-క. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'మునివర యే కోరిక నీ' : 3-758-క. : తృతీయ : కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
'మునివర యోగజ్ఞానం బ' : 5.1-83-క. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'మునివర లోకచరిత్రం ' : 5.2-129-క. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'మునివర వివేకశాలియు' : 4-260-క. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'మునివరుఁడగు మైత్రే' : 4-666-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'మునివరుఁడు కాంచె న' : 10.2-613-క. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'మునివరుఁ డొకనాఁ డి' : 3-825-క. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'మునివరు పాదాంబుజము' : 10.2-606-క. : దశమ-ఉత్తర : నారదుని ద్వార కాగమనంబు
'మునివరులు గామపాలున' : 10.2-945-క. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు పల్వలుని వధించుట
'మునివరులును జనపతుల' : 10.2-795-క. : దశమ-ఉత్తర : శిశుపాలుని వధించుట
'మునివరులు సంతసిల్ల' : 11-5-క. : ఏకాదశ : భూభారంబు వాపుట
'మునివరు లేగుదేర యద' : 3-134-చ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'మునివరులైనను బంధుల' : 10.1-1455-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు యుద్ధవుని గనుట
'మునివరుల్ తమచిత్తమ' : 3-566-సీ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'మునివరేణ్య నరకములు' : 5.2-133-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'మునివరేణ్యులు భక్త' : 4-431-సీ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'మునివల్లభుఁ డజగరుఁ' : 7-430-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
'మునివృత్తి డయ్య నే' : 9-557-క. : నవమ : పూరువు వృత్తాంతము
'మునిసప్తకమున కెగువ' : 5.2-92-క. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'మునీంద్ర నీవు నమ్మ' : 9-114-వ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'మునీంద్రా నిర్గతకర' : 1-98-వ. : ప్రథమ : నారదాగమనంబు
'మునీంద్రా పరమభాగవత' : 5.1-4-వ. : పంచమ - పూర్వ : ప్రియవ్రతుని బ్రహ్మదర్శనంబు
'మునీంద్రా భవదీయ పా' : 10.2-1278-వ. : దశమ-ఉత్తర : భృగుమహర్షి శోధనంబు
'మునీంద్రా వినిపింప' : 7-29-వ. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'మునీంద్రా సూర్యరశ్' : 5.2-14-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'మును కల్పాంతమునందు' : 4-199-మ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'మునుకొని తండ్రియాజ' : 3-398-చ. : తృతీయ : స్వాయంభువు జన్మంబు
'మునుకొని యత్తపోధను' : 4-14-చ. : చతుర్థ : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
'మునుకొని లజ్జావనత ' : 3-470-క. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'మునుకొని సునీథ గర్' : 4-418-క. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'మును దంతపంక్తి వెల' :